vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS, susikaupimo normų ir ĮMOKŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 23 d. Nr. B-TS-610

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsniu, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 2016 m. lapkričio 9 d. raštą Nr. (1.11) SD-433 „Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą bei atliekų tvarkymo taisyklių“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Vilkaviškio rajono savivaldybėje dydžio nustatymo metodiką (1 priedas).

2. Patvirtinti Mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų kategorijoms (2 priedas).

3. Patvirtinti Įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius Vilkaviškio rajono savivaldybėje (3 priedas).

4. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. B-TS-275 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą su vėlesniais pakeitimais.

5. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. B-TS-342 „Dėl tarifo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais.

6. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. B-TS-399 „Dėl lengvatų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą suteikimo“.

7. Sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algirdas Neiberka

 


 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. B-TS-610

1 priedas

 

 

ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE DYDŽIO NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Vilkaviškio rajono savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos (toliau – Metodika) tikslas – nustatyti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje teikiamų atliekų tvarkymo paslaugų įkainių skaičiavimo tvarką.

2.         Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1-150 „Dėl nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) ir kitais teisės aktais.

3.         Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Taisyklėse ir Įsakyme.

4.         UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (toliau – Administratorius), vadovaudamasis Metodika, apskaičiuoja įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą dydžius ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti.

 

II SKYRIUS

BŪTINŲJŲ SU KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMU SUSIJUSIŲ
SĄNAUDŲ NUSTATYMAS

 

5.         Metodika parengta remiantis principu, kad komunalinių atliekų tvarkymo įkainiai padengtų visas komunalinių atliekų tvarkymo būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas.

6.         Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos – tiesiogiai su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios pagrįstos sąnaudos, reikalingos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugai suteikti, ilgalaikiam komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtos infrastruktūros eksploatavimui, jos atnaujinimui ir plėtrai užtikrinti ir sudaryti komunalinių atliekų turėtojams priimtinas sąlygas dalyvauti tvarkant komunalines atliekas, taip pat mažinti aplinkos taršą.

7.         Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos apskaičiuojamos kaip atskirų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo veiklų, be kurių neįmanoma įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo tikslų, uždavinių ir konkrečių priemonių, nustatytų regiono ir Vilkaviškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plane, bendrųjų sąnaudų suma.

8.         Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos yra:

8.1.      mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudos, įskaitant perkrovimo įrenginių eksploatavimo sąnaudas;

8.2.      mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų apdorojimo ir (ar) šalinimo sąnaudos, įskaitant mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis komunalinėmis atliekomis, sąvartynų eksploatavimo sąnaudos, įskaitant atidėjimus sąvartynui uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po uždarymo;

8.3.      į mišrias komunalines atliekas patekusių antrinių žaliavų atskyrimo nuo mišrių komunalinių atliekų ir kitos tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

8.4.      didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

8.5.      į komunalines atliekas patekusių pavojingų buitinių (buityje susidarančių) atliekų, didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas atliekų tvarkymo sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

8.6.      biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos;

8.7.      kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos;

8.8.      kitų komunalinių atliekų (maisto atliekų, tekstilės atliekų ir kitų) rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos;

8.9.      netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo sąnaudos;

8.10.    komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo sąnaudos;

8.11.    visuomenės švietimo ir informavimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais sąnaudos, išskyrus tas visuomenės švietimo ir informavimo sąnaudas, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka;

8.12.    komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos, t.y. komunalinių atliekų tvarkymo sistemos Administratoriaus darbuotojų atlyginimų, biuro eksploatavimo, kuro, įmokos apskaičiavimo, sąskaitų išrašymo, įmokų surinkimo ir kitos administracinės veiklos sąnaudos.

9.         Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kurių turėtojas neegzistuoja, tvarkymo sąnaudos negali būti įtraukiamos į būtinąsias sąnaudas.

10.       Būtinosios komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudos už metus apskaičiuojamos iš anksto, pagal prognozuojamas metines išlaidas. Pasibaigus metams, perskaičiuojamos būtinosios komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudos pagal faktiškai patirtas sąnaudas per laikotarpį: jei perskaičiuotos faktinės būtinosios komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudos skiriasi nuo apskaičiuotųjų iš anksto, skirtumas kompensuojamas, perskaičiuojant būtinąsias sąnaudas naujam laikotarpiui.

11.       Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos turi būti perskaičiuojamos ne dažniau kaip kiekvienais kalendoriniais metais, atsižvelgiant į komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų pokyčius per praėjusius kalendorinius metus ir regioniniame atliekų tvarkymo plane ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatytas įgyvendinti naujas komunalinių atliekų tvarkymo priemones.

12.       Būtinosios sąnaudos nustatomos pagal formulę:

BS = PS p + KS p, kur:

BS – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos;

PS – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviosios sąnaudos;

KS – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamosios sąnaudos;

p – atskirų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų indeksas p, kuris kinta nuo 1 iki n, atsižvelgiant į veiklų, į kurias padalyta komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, skaičių.

13.       Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos mažinamos planuojamų uždirbti papildomų pajamų, tokių kaip elektros pardavimo, komposto pardavimo, papildomo kiekio atliekų priėmimo į apdorojimo įrenginius, suma.

14.       Būtinosios (BS) su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos skirstomos į:

14.1.    pastoviąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas (PS), kurios nepriklauso nuo surenkamo ir sutvarkomo komunalinių atliekų kiekio;

14.2.    kintamąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas (KS), kurių dydis priklauso nuo surenkamų ir sutvarkomų komunalinių atliekų kiekio.

15.       Apskaičiavus kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviąsias sąnaudas, nustatomos bendrosios pastoviosios sąnaudos, lygios visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų pastoviųjų sąnaudų sumai.

16.       Apskaičiavus kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamąsias sąnaudas, nustatomos bendrosios kintamosios sąnaudos, kurios lygios visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų kintamųjų sąnaudų sumai.

17.       Pagrindžiant būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas, vadovaujamasi dokumentais ir duomenimis:

17.1.    regioniniu ir savivaldybių atliekų tvarkymo planais;

17.2.    praėjusių kalendorinių metų faktinėmis komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudomis;

17.3.    galiojančiose paslaugų ir (ar) darbų atlikimo sutartyse nustatytomis kainomis;

17.4.    mišrių komunalinių atliekų ir kitų atskirai surenkamų atliekų susikaupimo normomis, nustatytomis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu;

17.5.    rinkos kainomis.

 

III SKYRIUS

MARIJAMPOLĖS REGIONINĖJE ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMAS

 

18.       Įmokas už komunalinių atliekų tvarkymą moka nekilnojamojo turto objektų, kurių sąrašas yra patvirtintas Įsakymu, savininkai, jų atstovai arba jų įgalioti asmenys (toliau – nekilnojamojo turto savininkai). Nekilnojamojo turto savininkams, kuriems nuosavybės arba kita teise priklauso nekilnojamasis turtas, kuris fiziškai sunaikintas ar yra avarinės būklės, taip pat tas kurio baigtumas pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis ir faktiškai yra mažiau kaip 40 %, pateikusiems Administratoriui tai įrodančius dokumentus, įmoka už komunalinių atliekų tvarkymą neskaičiuojama.

19.    Vadovaujantis Įsakymu, nekilnojamojo turto objektai pagal paskirtį suskirstomi į kategorijas pagal sąrašą, kuris tvirtinamas Metodikos 1 priedu.

20.    Taikoma dvinarė įmoka, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.

21.    Pastovioji įmokos dalis:

21.1. Pastovioji įmokos dalis skaičiuojama:

21.1.1. Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijai – pagal gyventojų skaičių, jei nėra deklaruotų asmenų, skaičiuojama vienam savininkui;

21.1.2. Sodų, individualaus naudojimo garažų, viešojo naudojimo paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijoms – objekto vienetui;

21.1.3. Visų kitų paskirčių nekilnojamojo turto objektų kategorijoms pagal turto rūšį ir plotą.

21.2. Pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų, esančių Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, savininkai arba jų įgalioti asmenys;

21.3. Pastovioji įmokos dalis nustatoma tokia, kad padengtų pastoviąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas ir patvirtinama Savivaldybės tarybos sprendimu.

22.     Kintamoji įmokos dalis:

22.1. Kintamoji įmokos dalis skaičiuojama:

22.1.1. Visiems nekilnojamojo turto savininkams, išskyrus 22.1.2 punkte nurodytus nekilnojamojo turto savininkus taip pat ir individualių gyvenamųjų namų savininkus, pagal naudojamų mišrų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį (dydį) ir ištuštinimo dažnumą;

22.1.2. Gyvenamosios paskirties ir nekilnojamojo turto savininkams, kurie neturi individualių tik jiems priskirtų konteinerių, o naudojasi bendro naudojimo jiems priskirtais konteineriais, taip pat sodų paskirties ir individualaus naudojimo garažų paskirties objektų savininkams kintamoji įmokos dalis apskaičiuojama pagal atiduodamų mišrių komunalinių atliekų kiekio susikaupimo normą gyventojui/darbuotojui/objektui ir jų skaičių.

22.2. Kintamąją įmokos dalį moka nekilnojamojo objekto savininkai ar jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga. Komunalinių atliekų surinkimo paslauga suprantama kaip faktinis mišrių komunalinių atliekų paėmimas iš nekilnojamojo turto objekto savininko.

22.3. Kintamoji įmokos dalis gyvenamosios paskirties objektams skaičiuojama pagal VĮ Registrų centras oficialiai teikiamus Gyventojų registro duomenis.

22.4. Kintamosios įmokos dedamosios nemoka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, pranešę, kad tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip vienas metų ketvirtis ir ne ilgesnį kaip vieneri metai) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu, ir pristatę tai pagrindžiančius dokumentus (pažymos apie nenaudotą elektrą, kitas paslaugas, pažymą apie dienines studijas, darbdavio patvirtinimą apie darbo vietą ir darbo laikotarpį išvykus ar kitą oficialų dokumentą). Įmoka neskaičiuojama tik tada, kai laikino išvykimo metu neperleidžiamos naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektu teisės tretiesiems asmenims.

23.       Kiekvienai nekilnojamojo turto objektų kategorijai atskirai nustatomas galintis susidaryti vidutinis mišrių komunalinių atliekų kiekis mato vienetui – susikaupimo norma.

24.       Konteineris objektui parenkamas, atsižvelgiant į nustatytą susikaupimo normą, atliekų turėtojui pageidaujant, gali būti pastatytas kitokio dydžio konteineris.

25.       Pagal nustatytas mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas atskirai nekilnojamojo turto objekto kategorijai nustatoma minimali komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos apimtis ir atitinkamai minimali kintamoji įmokos dalis.

26.       Minimali komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos apimtis apskaičiuojama:

26.1. Gyvenamosios paskirties objektams – pagal surenkamų mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normą vienam gyventojui ir gyventojų, gyvenančių tame objekte, skaičių;

26.2. Sodų ir garažų paskirties objektams – pagal surenkamų komunalinių atliekų susikaupimo normą objekto vienetui;

26.3. Visų kitų paskirčių objektams – pagal surenkamų komunalinių atliekų susikaupimo normą vienam darbuotojui ir darbuotojų, faktiškai dirbančių tame objekte, skaičių.

27.       Minimali komunalinių atliekų paslaugos apimtis ir minimali kintamoji įmokos dalis patvirtinama Savivaldybės tarybos sprendimu.

28.       Visi nekilnojamojo turto savininkai, kuriems teikiama komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga, moka kintamąją įmoką, apskaičiuotą pagal minimalią komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos apimtį.

 

IV SKYRIUS

MARIJAMPOLĖS REGIONINĖJE ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SKAIČIAVIMAS

 

29.       Visos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudos, vadovaujantis šios Metodikos 8 punktu, suskirstomos į pastoviąsias ir kintamąsias sąnaudas.

30.       Pastoviosios įmokos dalies apskaičiavimas.

30.1. Pagal prognozuojamą surinkti komunalinių atliekų bendrą kiekį (Q), kurį sudaro surinkti kiekiai iš gyvenamosios paskirties, sodų paskirties, garažų paskirties, viešojo naudojimo paskirties ir visų kitų paskirčių objektų bendrai (t.y. kai Q = Qgyv. + Qsodai+ Qgaražai+Qvieš. + Qkt.) bendros pastoviosios sąnaudos (PS) padalijamos santykinai kiekvienai išvardytai nekilnojamųjų objektų rūšiai:

30.1.1. Pastovioji sąnaudų dalis, tenkanti gyvenamosios paskirties objektams, apskaičiuojama pagal formulę:

PSgyv. = PS × Qgyv. / Q;

 

30.1.2. Pastovioji sąnaudų dalis, tenkanti sodų paskirties objektams, apskaičiuojama pagal formulę:

PSsodai = PS × Qsodai/ Q;

 

30.1.3. Pastovioji sąnaudų dalis, tenkanti individualaus naudojimo garažų paskirties objektams, apskaičiuojama pagal formulę:

PSgaražai = PS × Qgaražai / Q;

 

30.1.4. Pastovioji sąnaudų dalis, tenkanti viešojo naudojimo paskirties objektams, apskaičiuojama pagal formulę:

PSvieš. = PS × Qvieš. / Q;

 

 

30.1.5. Pastovioji sąnaudų dalis, tenkanti bendrai visų kitų paskirčių objektams, apskaičiuojama pagal formulę:

PSkt. = PS × Qkt. / Q,

 

30.2. Gyvenamosios paskirties objektams pastovioji įmoka (PKgyv.) apskaičiuojama, pastoviųjų sąnaudų dalį (PSgyv.), tenkančią gyvenamosios paskirties objektams, padalijant iš Marijampolės regiono gyventojų skaičiaus (Ngyv.), pagal formulę:

PKgyv. = PSgyv. /Ngyv.

 

30.3. Sodų paskirties objektams pastovioji įmoka (PKsodai) apskaičiuojama, pastoviųjų sąnaudų dalį (PSsodai), tenkančią sodų paskirties objektams, padalijant iš sodų paskirties objektų skaičiaus (Nsodai) pagal formulę:

PKsodai = PSsodai /Nsodai

 

30.4. Individualaus naudojimo garažų paskirties objektams pastovioji įmoka (PKgaražai) apskaičiuojama, pastoviųjų sąnaudų dalį (PSgaražai), tenkančią garažų paskirties objektams, padalijant iš garažų paskirties objektų skaičiaus (Ngaražai), pagal formulę:

PKgaražai = PSgaražai /Ngaražai

 

30.5. Viešojo naudojimo paskirties objektams pastovioji įmoka (PKvieš.) apskaičiuojama, pastoviųjų sąnaudų dalį (PSvieš.), tenkančią viešojo naudojimo paskirties objektams, padalijant iš viešojo naudojimo paskirties objektų skaičiaus (Nvieš.), pagal formulę:

PKvieš. = PSvieš. /Nvieš.

 

30.6. Visų kitų paskirčių objektams pastovioji įmoka (PKkt.) apskaičiuojama: pagal pastoviųjų sąnaudų dalį (PSkt.), tenkančią visų kitų paskirčių objektams, ir iš šių objektų surenkamą komunalinių atliekų kiekį (Qkt.) apskaičiuojama vienos tonos kaina (Pkt.). Pagal nustatytą komunalinių atliekų susikaupimo normą kiekvienos paskirties objektų ploto vienetui (nk, kai k kinta nuo 1 iki k ir nurodo kiekvieną atskirą objektų rūšį pagal paskirtį, išreikšta kilogramais į m2 per metus), apskaičiuojamas pastoviosios įmokos įkainis (Kkt.k) vienam kvadratiniam metrui, vienos tonos kainą (Pkt.) padauginant iš atliekų susidarymo normos (nk), pagal formulę:

Kkt.k = Pkt./1000× nk/12

 

30.7. Pastovioji įmoka (PKkt.k) objektui apskaičiuojama pastoviosios įmokos įkainį (Kkt.k) padauginus iš konkretaus objekto ploto (S), pagal formulę:

PKkt.k = Kkt.k× S

 

31.       Kintamosios įmokos dalies apskaičiavimas.

31.1. Bendrąsias kintamąsias sąnaudas (KS) sudaro sąnaudos, apskaičiuotos pagal vienos tonos įkainio ir atliekų kiekio sandaugų sumą.

31.2. Vienos tonos kintamoji įmoka (KKt) apskaičiuojama susumuojant vežimo operatoriaus 1 tonos atliekų surinkimo kainą (Kvež.), Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių operatoriaus 1 tonos atliekų apdorojimo kainą (KMBA) ir mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis dalį, tenkančią 1 tonai atliekų. Vadovaujantis sutartimi su rūšiavimo įrenginių operatoriumi, nustatoma prognozuojama sąvartyne pašalinti komunalinių atliekų dalis procentais (p) nuo visų surenkamų atliekų, ši dalis komunalinių atliekų apmokestinama mokesčiu už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis (M).

KKt = Kvež. + KMBA+(p×M)

 

31.3. Vieno m3 kintamoji įmoka (KKkūb.) apskaičiuojama vienos tonos kintamąją įmoką padauginus iš koeficiento x, kuris nurodo komunalinių atliekų svorio ir tūrio santykinį dydį, pagal formulę:

KKkūb. = KKt × x

 

31.4. Kintamoji įmoka vienam gyventojui (KKgyv.) apskaičiuojama, vienos tonos kintamąją įmoką padauginus iš komunalinių atliekų susikaupimo normos vienam gyventojui (ngyv.), pagal formulę:

KKgyv. = KKt × ngyv.

 

31.5. Kintamoji įmoka vienam darbuotojui (KKdarb.) apskaičiuojama, vienos tonos kintamąją įmoką padauginus iš komunalinių atliekų susikaupimo normos vienam darbuotojui (ndarb.), pagal formulę:

KKdarb. = KKt × ndarb.

 

31.6. Kintamoji įmoka vienam sodo paskirties objektui (KKsodai) apskaičiuojama, vienos tonos kintamąją įmoką padauginus iš komunalinių atliekų susikaupimo normos vienam sodų paskirties objektui (nsodai), pagal formulę:

KKsodai = KKt × nsodai

 

31.7. Kintamoji įmoka vienam individualaus naudojimo garažo paskirties objektui (KKgaražai) apskaičiuojama, vienos tonos kintamąją įmoką padauginus iš komunalinių atliekų susikaupimo normos vienam individualaus naudojimo garažų paskirties objektui (ngaražai), pagal formulę:

KKgaražai = KKt × ngaražai

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32.       Atliekų tvarkymo įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydis apskaičiuojamas ne trumpiau kaip vieneriems finansiniams metams ir gali būti pateiktas tvirtinti Savivaldybės tarybai iki kiekvienų metų sausio 30 d.

33.       Perskaičiavus būtinąsias sąnaudas, Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali įmokos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

34.       Į įmokos dydį negali būti įskaičiuojamos antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų tvarkymo sąnaudos, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai.

35.       Visa informacija, susijusi su Metodikoje išvardintų įmokų skaičiavimu yra vieša ir turi būti skelbiama UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro internetinėje svetainėje.

36.       Ši Metodika gali būti pakeista ar panaikinta Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

______________________

 

 


 

Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų                                                                            turėtojų ir atliekų tvarkymą Vilkaviškio rajono

savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos

1 priedas

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIŲ SAVININKAS ARBA ĮGALIOTI ASMENYS PRIVALO SUDARYTI KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTĮ, kategorijų SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektų kategorija *

Nekilnojamojo turto paskirtis **

1.    

Gyvenamosios paskirties objektai

 

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (individualūs namai, butai, bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai, nakvynės namai, socialinis būstas, kiti panašios paskirties objektai)

2.    

Viešbučių paskirties objektai

Naudojami trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai, kaimo turizmo sodybos ir panašiai)

3.    

Administracinės paskirties objektai

 

Naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei veiklai, ir kiti panašios paskirties objektai)

4.    

Prekybos paskirties objektai

 

Naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, parduotuvės – operatorinės, knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės ir kiti laikini statiniai ar prekybos vietos (kioskai, palapinės ir kiti panašios paskirties objektai)

5.    

Paslaugų paskirties objektai

 

Naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai)

6.    

Maitinimo paskirties objektai

Naudojami žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai, kiti panašios paskirties objektai)

7.    

Transporto paskirties objektai

 

Naudojami transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

8.    

Garažų paskirties objektai

 

Naudojami transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir kiti panašios paskirties objektai, išskyrus garažus lengviesiems automobiliams)

9.    

Individualaus naudojimo garažų paskirties

Gyventojams priklausantys garažai, skirti laikyti lengvąjį automobilį, išskyrus garažus lengviesiems automobiliams, esančius namų valdoje

10.  

Gamybos, pramonės paskirties objektai

 

Naudojami gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti panašios paskirties objektai)

11.  

Sandėliavimo paskirties objektai

 

Naudojami sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)

12.  

Kultūros paskirties objektai

 

Naudojami kultūros tikslams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

13.  

Mokslo paskirties objektai

 

Naudojami švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai, kiti panašios paskirties objektai)

14.  

Gydymo paskirties objektai

 

Naudojami gydymo tikslams, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti panašios paskirties objektai) ar gyvūnams (veterinarijos gydyklos, gyvūnų globos namai ir kiti panašios paskirties objektai)

15.  

Poilsio paskirties objektai

 

Naudojami poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai, kempingai, poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės, kiti turizmo objektai ir kiti panašios paskirties objektai)

16.  

Sporto paskirties objektai

 

Naudojami sportui (sporto halės, salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtklubai, šaudyklos, stadionai, maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios paskirties objektai)

17.  

Religinės paskirties objektai

 

Naudojami religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros, parapijų namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)

18.  

Specialiosios paskirties objektai

 

Naudojami specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios paskirties objektai)

19.  

Sodų paskirties objektai

 

Naudojami arba poilsiui ir (arba) sodininkystei ir (arba) daržininkystei sodininkų bendrijos nariams priklausantys sodo sklypai su pastatais ir (ar) sodo sklypai su pastatais, nepriklausantys sodininkų bendrijos nariams, bet esantys sodo teritorijoje.

20.  

Viešojo naudojimo objektai

 

Naudojami kita paskirtimi savarankiški objektai (automobilių stovėjimo aikštelės, kapinės, degalinės, turgavietės), kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai

 

*Nekilnojamojo turto objektai – pastatai su priklausiniais ir (ar) priskirtais naudoti žemės sklypais ar be jų, žemės sklypai (nurodyti nekilnojamojo turto paskirtyse), kitos patalpos, nepaisant registracijos nekilnojamojo turto registre.

**Nekilnojamojo turto paskirtis – teisės aktais leidžiama, nuosavybės dokumentuose nurodyta arba faktiškai vykdoma teisėta viena ar keletas veiklos rūšių, vykdomų nekilnojamojo turto objektuose.

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. B-TS-610

2 priedas

 

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMOS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOMS

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objekto kategorija

Apmokestinamasis vienetas

Atliekų susikaupimo norma

1.      

Gyvenamosios paskirties objektai

gyv.

185,00 kg/m.

2.      

Viešbučių paskirties objektai

100 m2

11,07 kg/m2/m.

3.      

Administracinės paskirties objektai

100 m2

4,87 kg/m2/m.

4.      

Prekybos paskirties objektai

100 m2

14,61 kg/m2/m.

5.      

Paslaugų paskirties objektai

100 m2

8,11 kg/m2/m.

6.      

Maitinimo paskirties objektai

100 m2

36,51 kg/m2/m.

7.      

Transporto paskirties objektai

100 m2

4,06 kg/m2/m.

8.      

Garažų paskirties objektai

100 m2

4,06 kg/m2/m.

9.      

Gamybos, pramonės paskirties objektai

100 m2

9,74 kg/m2/m.

10.    

Sandėliavimo paskirties objektai

100 m2

1,22 kg/m2/m.

11.    

Kultūros paskirties objektai

100 m2

1,22 kg/m2/m.

12.    

Mokslo paskirties objektai

100 m2

1,62 kg/m2/m.

13.    

Gydymo paskirties objektai

100 m2

8,93 kg/m2/m.

14.    

Poilsio paskirties objektai

100 m2

8,11 kg/m2/m.

15.    

Sporto paskirties objektai

100 m2

1,22 kg/m2/m.

16.    

Religinės paskirties objektai

100 m2

4,06 kg/m2/m.

17.    

Specialiosios paskirties objektai

100 m2

8,11 kg/m2/m.

18.    

Sodų paskirties objektai

valda (sklypas

su pastatu)

124,00 kg/valdai/m.

19.    

Individualaus naudojimo garažų paskirties

valda (individualus garažas bokse)

80,00 kg/valdai/m.

20.    

Viešojo naudojimo objektai

Valda (viešojo naudojimo NT objektas)

-

(Apmokestinama pagal faktinį kiekį)

 

___________________

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. B-TS-610

3 priedas

 

 

ĮMOKŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

1.   Pastoviosios įmokos dalies dydžiai

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objekto kategorija

Apmokestinamasis vienetas

Kaina

eurai mato vnt./mėn.

be PVM

Kaina

eurai mato vnt./mėn.

su PVM

21.  

Gyvenamosios paskirties objektai *

gyventojas

0,86

1,03

22.  

Viešbučių paskirties objektai

100 m2

4,60

5,57

23.  

Administracinės paskirties objektai

100 m2

2,02

2,44

24.  

Prekybos paskirties objektai

100 m2

6,07

7,34

25.  

Paslaugų paskirties objektai

100 m2

3,37

4,08

26.  

Maitinimo paskirties objektai

100 m2

15,17

18,36

27.  

Transporto paskirties objektai

100 m2

1,69

2,04

28.  

Garažų paskirties objektai

100 m2

1,69

2,04

29.  

Gamybos, pramonės paskirties objektai

100 m2

4,05

4,90

30.  

Sandėliavimo paskirties objektai

100 m2

0,51

0,62

31.  

Kultūros paskirties objektai

100 m2

0,51

0,62

32.  

Mokslo paskirties objektai

100 m2

0,67

0,81

33.  

Gydymo paskirties objektai

100 m2

3,71

4,49

34.  

Poilsio paskirties objektai

100 m2

3,37

4,08

35.  

Sporto paskirties objektai

100 m2

0,51

0,62

36.  

Religinės paskirties objektai

100 m2

1,69

2,04

37.  

Specialiosios paskirties objektai

100 m2

3,37

4,08

38.  

Sodų paskirties objektai

valda (sklypas su pastatu)

0,38

0,46

39.  

Individualaus naudojimo garažų paskirties

valda (individualus garažas bokse)

0,26

0,31

40.  

Viešojo naudojimo objektai

Valda (viešojo naudojimo NT objektas)

83,08

100,53

*Gyvenamosios paskirties objektų maksimalus apmokestinamasis kiekis 4 gyventojai.

 

2.   Kintamosios įmokos dalies dydžiai

 

Kintamąją įmokos dalimi apmokestinamas mato vienetas

Kaina eurai mato vienetui

be PVM

Kaina eurai mato vienetui

su PVM

Vienos tonos kintamoji įmoka (KKt)

57,75

69,88

Vieno m3 kintamoji įmoka (KKkūb.

11,55

13,98

Kintamoji įmoka vienam gyventojui (KKgyv.)

0,89

1,08

Kintamoji įmoka vienam darbuotojui (KKdarb.)

0,15

0,18

Kintamoji įmoka vienam sodų paskirties objektui (KKsodai)

0,36

0,44

Kintamoji įmoka vienam individualaus naudojimo garažui (KKgaražai)

0,24

0,29

 

3.   Minimali komunalinių atliekų paslaugos apimtis ir minimali kintamoji įmokos dalis

 

 

Susikaupimo norma

Minimali kintamoji įmoka eurai be PVM

Minimali kintamoji įmoka eurai su PVM

1 gyventojas

0,01544 t/gyv./mėn.

0,89

1,08

2 gyventojai

0,01544 t/gyv./mėn. × 2

1,78

2,16

3 ir daugiau gyventojų

0,01544 t/gyv./mėn. × 3

2,67

3,24

 

______________