PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T1-268 „DĖL MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ ir jį keitusio sprendimo PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 10 d. Nr. T1-31

Plungė

 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Nustatyti, kad asmens, pretenduojančio teikti administravimo paslaugas, siūlomas administravimo tarifas ir Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirto administratoriaus taikomas administravimo tarifas negali viršyti šio sprendimo 1 punktu patvirtinto Aprašo nustatyta tvarka apskaičiuoto namo maksimalaus administravimo mokesčio tarifo (be pridėtinės vertės mokesčio):

2.1. daugiabučių namų, kurių plotas iki 1000 m², - 0,1066 Eur/ m²;

2.2. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 1000 iki 2000 m², - 0,1035 Eur/ m²;

2.3. daugiabučių namų, kurių plotas nuo 2000 iki 3000 m², - 0,1015 Eur/ m²;

2.4. daugiabučių namų, kurių plotas didesnis kaip 3000 m², - 0,0812 Eur/ m².“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Audrius Klišonis