LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3-353 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS DRAUDŽIAMŲ, RIBOJAMŲ IR PAVOJINGŲ ZONŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. birželio 27 d. Nr. 3-210(1.5 E)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamas, ribojamas ir pavojingas zonas, nustatytas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymu  Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“, ir pripažįstu netekusiais galios 1.15–1.21 papunkčius.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                          Rimantas Sinkevičius