LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2017 METŲ PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖS PARAMOS UŽ PIENĄ MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 3D-527

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsniu, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2017/1155 (OL 2017 L 167, p. 1), 37 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2  d. nutarimu Nr.  635 „Dėl 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos“,

t v i r t i n u 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Bronius Markauskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2017 m. rugpjūčio 10 d.

įsakymu Nr. 3D-527

 

 

2017 METŲ PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖS PARAMOS UŽ PIENĄ MOKĖJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2017/1155 (OL 2017 L 167 p. 1), 37 straipsniu.

2. Taisyklių tikslas – nustatyti 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už rinkai patiektą pieną, neviršijantį bendrosios nacionalinės pieno kvotos ribų, gavimo tvarką, išmokėjimo terminus ir reikalavimus pieno gamintojams.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną (toliau – parama) – atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama, mokama pareiškėjui už rinkai patiektą pieną atskaitos laikotarpiu.

3.2. Atskaitos laikotarpio pieno kiekis – 2006–2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekis, pagal kurį skaičiuojama atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną.

3.3. Kvotos metai – 12 mėnesių laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d., per kurį tvarkoma parduodamo, ūkyje suvartojamo bei superkamo pieno ir jo produktų apskaita.

3.4. Pieno gamybos kvota – gamintojui nustatytas pieno pardavimo perdirbti ir (arba) pardavimo tiesiogiai vartoti kiekis.

3.5. Pieno pardavimo perdirbti kvota – gamintojui nustatytas perdirbtino pieno kiekis, kurį jis gali parduoti supirkėjui, nemokėdamas už pieno gamybos kvotos viršijimą.

3.6. Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvota – gamintojui nustatytas pieno kiekis, kurį jis gali parduoti arba atiduoti tiesiogiai vartoti arba sunaudoti tiesiogiai vartoti parduodamų arba atiduodamų pieno produktų gamybai, nemokėdamas už kvotos viršijimą.

3.7. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Pieno supirkimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Parama mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Paramos dydis – 15,30 Eur už atskaitos laikotarpio pieno kiekio toną.

5. Parama mokama pieno gamintojams (toliau – gamintojai), atitinkantiems visus šiuos reikalavimus:

5.1. 2007 m. kovo 31 d. turėjusiems nustatytą 2006–2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą, įregistruotą kvotų administravimo informacinėje sistemoje (toliau – KVAIS). Jeigu gamintojas 2007 m. kovo 31 d. neturėjo kvotos, skirtos 2006–2007 kvotos metams, parama mokama, jeigu gamintojas 2007 m. kovo 31 d. turėjo kvotą, skirtą 2007–2008 kvotos metams;

5.2. 2006–2007 kvotos metais pardavusiems pieną tiesiogiai vartoti (pateikusiems Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją) arba pardavusiems pieną patvirtintiems supirkėjams. Skaičiuojant paramą, imamas parduotas pieno kiekis 2006–2007 kvotos metais, o gamintojams, turėjusiems pardavimo perdirbti kvotą, – parduotas supirkėjams pieno kiekis perskaičiuojamas pagal nustatytąjį pieno riebumą;

5.3. įsiregistravusiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau – Registras) valdos valdytoju arba partneriu;

5.4. jeigu valdos, kurioje gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojas yra 2017 metais deklaravęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus (toliau – deklaruotas plotas);

5.5. kurių vardu 2017 m. sausio 1 d.–2017 m. liepos 30 d. laikotarpiu Ūkinių gyvūnų registre buvo registruotos pieninės karvės.

6. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – Centras) apskaičiuoja šių taisyklių 5.2 papunktyje nurodytą atskaitos laikotarpio pieno kiekį pagal 2007–2008 kvotos metais parduotą pieno kiekį tiems gamintojams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

6.1. šių taisyklių 5.1–5.5 papunkčių reikalavimus;

6.2. pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pateiktą informaciją Centrui atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

6.2.1. gavo paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ laikotarpiu nuo 2006 m. birželio 15 d. iki 2007 m. kovo 31 d.;

6.2.2. gavo valstybės paramą ūkio plėtrai ir (ar) restruktūrizavimui arba investicijoms į žemės ūkio valdas, siekdamas sustiprinti ūkio ekonominį potencialą arba pagerinti ūkio gamybos struktūrą, pagal nustatytas Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano arba BPD priemones laikotarpiu nuo 2006 m. birželio 15 d. iki 2007 m. kovo 31 d.;

6.3. jeigu gamintojo 2007–2008 kvotos metais parduotas pieno kiekis yra didesnis negu 2006–2007 kvotos metais ir šis skirtumas yra ne mažesnis negu 2007 m. vidutinis karvių produktyvumas šalyje pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenis (4708 kg).

7. Jeigu gamintojas atitinka šių taisyklių 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 papunkčių ir 6.2.1 arba 6.2.2 papunkčių reikalavimus, bet neatitinka 5.2 papunkčio, tačiau pardavė pieną 2007–2008 kvotos metais, atskaitos laikotarpio pieno kiekiu laikomas gamintojo 2007–2008 kvotos metais parduotas pieno kiekis.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

8. Centras:

8.1. apskaičiuoja kiekvieno gamintojo paramos sumą ir iki 2017 m. rugpjūčio 22 d. perduoda Agentūrai elektroniniu būdu duomenis ir Perduodamų duomenų apie 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną suvestines (priedas) (toliau – suvestinės);

8.2. išsiunčia gamintojui pranešimą, prašydamas nurodyti banko sąskaitos duomenis, jeigu Agentūra ar Centras duomenų apie gamintojo sąskaitą neturi, tačiau gamintojas atitinka reikalavimus paramai gauti;

8.3. siunčia gamintojams informacinius pranešimus dėl duomenų patikslinimo, jeigu duomenys apie gamintojų sąskaitas yra neteisingi.

9. Agentūra:

9.1. teikia Centrui gamintojų duomenis, kaupiamus KVAIS, supaprastintų tiesioginių išmokų informacinėje sistemoje ir Kaimo plėtros priemonių administravimo informacinėje sistemoje, ir jų naujausius banko sąskaitų duomenis;

9.2. gavusi iš Centro elektroniniu būdu perduotus duomenis ir suvestines, užsako ir išmoka paramos lėšas, vadovaudamasi šių taisyklių 10 punktu;

9.3. siekdama viešai ir skaidriai panaudoti nacionalinę paramą, teisės aktų nustatyta tvarka interneto svetainėje www.nma.lt iki 2018 m. gegužės 31 d. paskelbia paramos gavėjų sąrašus ir lėšų, kurios buvo išmokėtos iš valstybės biudžeto kiekvienam paramos gavėjui, sumas.

10. Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio  ministro  2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

11. Jeigu iš banko gaunamas pranešimas, jog gamintojo sąskaitos numeris yra neteisingas arba tokio sąskaitos numerio nėra, Agentūra apie tai informuoja Centrą.

12. Parama mokama nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

13. Gamintojo, negavusio 2017 metų paramos, mirties atveju, įpėdinis, paveldintis gamintojo ūkį, gali kreiptis į savivaldybę pagal mirusio gamintojo valdos centro adresą iki 2020 m. gegužės 31 d., pateikdamas laisvos formos prašymą dėl 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną išmokėjimo (prašyme, be savo asmens duomenų, nurodo banko sąskaitos duomenis) ir pridėdamas paveldėjimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu yra keli įpėdiniai, taip pat turi būti pateiktas rašytinis įpėdinių susitarimas dėl paramos perleidimo vienam įpėdiniui. Parama įpėdiniui, paveldinčiam gamintojo ūkį, skiriama, jeigu:

13.1. miręs gamintojas atitiko šių taisyklių 5.1 ir 5.2 papunkčių reikalavimus;

13.2. įpėdinis atitinka šių taisyklių 5.3 papunkčio reikalavimą;

13.3. pagal šių taisyklių 5.4 papunktį deklaruotas plotas turi būti valdoje, kurioje arba miręs gamintojas, arba įpėdinis registruotas valdytoju arba partneriu;

13.4. miręs gamintojas arba įpėdinis atitiko (atitinka) šių taisyklių 5.5 papunktį.

14. Perėmėjui, perėmusiam kvotą nuo 2007–2008 iki 2014–2015 kvotos metų, parama apskaičiuojama, jeigu:

14.1. kvotos perdavėjas atitiko šių taisyklių 5.1–5.2 papunkčių reikalavimus;

14.2. kvotos perėmėjas atitinka šių taisyklių 5.3–5.5 papunkčių reikalavimus;

14.3. kvotos perdavėjas nėra gavęs paramos už 2017 metus.

15. Gamintojui, gavusiam paramą pagal 2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 3D-663 „Dėl 2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2015 m. paramos taisyklės), 13 punktą arba 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 3D-373 „Dėl 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2016 m. paramos taisyklės), 13 punktą, parama apskaičiuojama, jeigu:

15.1. miręs gamintojas atitiko šių taisyklių 5.1 ir 5.2 papunkčių reikalavimus;

15.2. gamintojas atitinka šių taisyklių 5.3–5.5 papunkčių reikalavimus.

16. Gamintojui, valdą perėmusiam pagal 2015 m. paramos taisyklių 16 punktą arba 2016 m. paramos taisyklių 18 punktą, parama apskaičiuojama, jeigu:

16.1. valdos perdavėjas atitiko šių taisyklių 5.1 ir 5.2 papunkčių reikalavimus;

16.2. gamintojas Registre įregistruotas valdos valdytoju ar partneriu perimtoje valdoje ir atitinka šių taisyklių 5.4 ir 5.5 papunkčių reikalavimus.

17. Valdos perėmėjo atskaitos laikotarpio pieno kiekiu paramai gauti laikomas valdos perdavėjo parduotas pieno kiekis 2006–2007 kvotos metais, tačiau jeigu 2006–2007 kvotos metais tiek valdos perėmėjas, tiek valdos perdavėjas pardavė pieną, tai, skaičiuojant paramą, jų parduotas pieno kiekis yra sumuojamas.

18. Jeigu visa valda perduodama nuo 2015 m. kovo 1 d., valdos perėmėjas gali kreiptis į savivaldybę iki 2018 m. gegužės 31 d., pateikdamas laisvos formos prašymą dėl 2017 m. paramos skyrimo ir pridėdamas rašytinį valdos perdavėjo sutikimą dėl paramos mokėjimo valdos perėmėjui. Parama valdos perėmėjui skiriama, jeigu:

18.1. valdos perdavėjas atitiko šių taisyklių 5.1 ir 5.2 papunkčių reikalavimus;

18.2. valdos perdavėjas arba valdos perėmėjas atitiko šių taisyklių 5.4–5.5 papunkčių reikalavimus;

18.3. valdos perdavėjas nėra gavęs paramos už 2017 metus;

18.4. valdos perėmėjas Registre įregistruotas valdos valdytoju arba partneriu perimamoje valdoje.

19. Parama neskiriama:

19.1. gamintojui, kuris yra patvirtintas paramos gavėju pagal Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

19.2. gamintojui, kuris perdavė kvotą nuo 2007–2008 iki 2014–2015 kvotos metų;

19.3. valdos perdavėjui, kuris perdavė visą valdą nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. pagal 2015 m. arba 2016 m. paramos taisykles.

 

III SKYRIUS

GAMINTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

20. Gamintojai iki 2018 m. gegužės 31 d. per savivaldybę Centrui gali teikti laisvos formos prašymus ar skundus dėl paramos skyrimo arba patikslinimo kartu su prašymą ar skundą pagrindžiančiais dokumentais.

21. Centras per 20 darbo dienų prašymą ar skundą išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą informuoja gamintoją.

22. Gamintojai, nesutinkantys su Centro sprendimu, gali jį skųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

23. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Gamintojai, gavę išmokas neteisėtai, netenka teisės į 2018 metų paramą.

_____________________________________

 

2017 metų pereinamojo laikotarpio

nacionalinės paramos už pieną mokėjimo

taisyklių

priedas

 

 

(Suvestinė forma)

 

VĮ ŽEMĖS ŪKIO informacijos IR Kaimo verslo centras

 

 

 

PERDUODAMŲ DUOMENŲ APIE 2017 METŲ PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĘ PARAMĄ UŽ PIENĄ SUVESTINĖ

 

________________ Nr. _______

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

 

Eil. Nr.

 

 

1

Pakelio Nr.

 

 

2

Gamintojo vardas, pavardė (įmonės pavadinimas)

 

3

Gamintojo asmens kodas (įmonės kodas)

 

4

Valdos Nr.

 

 

 

5

Savivaldybės kodas

 

 

6

Banko kodas

 

 

 

7

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

 

8

Atskaitos laikotarpio pieno kiekis, t

 

9

Paramos suma, Eur

 

 

 

10

Autorizavimo data

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas asmuo                                                                

(Parašas)                                                                                                      (Vardas ir pavardė)