Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. SPALIO 5 D. NUTARIMO NR. 998 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS PRIEGLOBSČIO GAVĖJŲ INTEGRACIJAI TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 11 d. Nr. 822

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 3.6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.6.1. rūpinasi prieglobsčio gavėjų apgyvendinimu centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose, kurios turi atitikti statybos, higienos ir gaisrinės saugos reikalavimus (toliau – kitos centro suteiktos gyvenamosios patalpos) (organizuodamas prieglobsčio gavėjų, išskyrus nelydimus nepilnamečius užsieniečius, apgyvendinimą kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose išskirtiniais atvejais (kai centre trūksta vietų, kai pažeidžiamiems asmenims ir (ar) jų šeimos nariams reikia specialiai pritaikytos aplinkos ir (ar) paslaugų, kai dėl asmens išsilavinimo ir (ar) profesinėskvalifikacijos galima spartesnė integracija), centras tai suderina su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), iki to laiko, kol jie išsikelia į integracijos vykdymo vietas savivaldybių teritorijose, arba iki paramos integracijai teikimo pabaigos, jeigu integracija vykdoma centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose;“.

2. Papildyti 3.6.11 papunkčiu:

3.6.11. apgyvendindamas prieglobsčio gavėjus kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose, laikosi šių reikalavimų: vyrai apgyvendinami atskirai nuo moterų, išskyrus šeimas; vienos šeimos nariai apgyvendinami kartu atskiroje gyvenamojoje patalpoje arba greta esančiose viena nuo kitos neizoliuotose gyvenamosiose patalpose, užtikrinant jiems atitinkamą privatumą, jeigu nėra objektyvių priežasčių, dėl kurių šeimos nariai turėtų būti apgyvendinami atskirai; prieglobsčio gavėjai gali būti apgyvendinami suskirstyti į grupes (pagal kilmės valstybę, išpažįstamą religiją ir kitais pagrindais); kitos centro suteiktos gyvenamosios patalpos parenkamos atsižvelgiant į prieglobsčio gavėjų priklausymą pažeidžiamų asmenų kategorijai;“.

3. Pakeisti 3.6.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.6.3. užtikrina teisinių konsultacijų ir kitokio pobūdžio teisinių paslaugų, išskyrus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugas, teikimą centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose gyvenantiems prieglobsčio gavėjams;“.

4. Pakeisti 3.6.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.6.4. organizuoja ir įgyvendina prieglobsčio gavėjų integraciją centre, kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose ir savivaldybių teritorijose, administruoja integracijos lėšas, pasirašo su prieglobsčio gavėjais ir integraciją įgyvendinančiomis institucijomis sutartis dėl paramos integracijai teikimo, kuriose nurodomi paramos integracijai teikimo terminai, piniginių išmokų ir pašalpų mokėjimo, paslaugų teikimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos, ir yra atsakingas už lėšų integracijai skyrimą integraciją įgyvendinančiai institucijai;“.

5. Pakeisti 3.6.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.6.5. prižiūri, kaip integraciją įgyvendinančios institucijos, pasirašiusios su centru ir prieglobsčio gavėjais sutartis dėl paramos integracijai teikimo, vykdo šių sutarčių sąlygas;“.

6. Pakeisti 3.6.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.6.6. analizuoja paramos integracijai priemonių įgyvendinimo efektyvumą centre, kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose  bei savivaldybių teritorijose ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymus dėl integracijos lėšų poreikio ir teisės aktų, susijusių su prieglobsčio gavėjų integracija, tobulinimo;“.

7. Pakeisti 3.6.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.6.11. organizuoja dokumentų, patvirtinančių prieglobsčio gavėjų išsilavinimą, kvalifikaciją ir kompetencijas,vertimą, tvirtinimą ir pateikimą Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotai institucijai ir Lietuvos darbo biržai;“.

8. Pakeisti 3.8.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.8.1. turi teisę iki integracijos savivaldybės teritorijoje pradžios susitikti su prieglobsčio gavėju, gyvenančiu centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose, gauti iš centro informaciją apie tokio prieglobsčio gavėjo integracijos centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose eigą;“.

9. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Parama integracijai pradedama teikti centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose nuo sutarties tarp centro ir prieglobsčio gavėjo dėl paramos integracijai teikimo pasirašymo dienos ir tęsiama savivaldybės teritorijoje, centrui pasirašius sutartį dėl paramos integracijai teikimo su integraciją įgyvendinančia institucija, o integraciją įgyvendinančiai institucijai – su prieglobsčio gavėju.“

10. Pakeisti 5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.1. turi darbą ir (ar) gyvenamąjį būstą Lietuvos Respublikoje;“.

11. Pakeisti 6 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

6. Prieglobsčio gavėjas, norintis gauti paramą integracijai centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose, centro direktoriui turi pateikti:“.

12. Pakeisti 6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.1. laisvos formos prašymą teikti centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose paramą integracijai;“.

13. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Parama integracijai centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose teikiama iki 3 mėnesių nuo sutarties su prieglobsčio gavėju dėl paramos integracijai teikimo pasirašymo dienos. Jeigu per nustatytą laikotarpį pažeidžiamiems asmenims nepavyksta pasirengti tęsti integraciją savivaldybės teritorijoje, šis laikotarpis centro direktoriaus sprendimu gali būti pratęstas. Bendras paramos integracijai centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai, išskyrus nelydimus nepilnamečius užsieniečius. Nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, atsižvelgiant į jų interesus, paramos integracijai centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose laikotarpis gali būti pratęstas, kol jiems sukaks 18 metų.“

14. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Sprendimą dėl paramos integracijai centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose trukmės priima centro direktorius.“

15. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Prieglobsčio gavėjas pateikia centrui prašymą pratęsti paramos integracijai teikimą centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose ir centro direktoriaus nustatytos formos pajamų ir turto deklaraciją ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki paramos integracijai teikimo centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose laikotarpio pabaigos.“

16. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Pasibaigus paramos integracijai centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose laikotarpiui, centro direktorius priima sprendimą dėl paramos integracijai savivaldybės teritorijoje teikimo. Ji trunka iki 12 mėnesių nuo prieglobsčio gavėjo išvykimo iš centro arba kitų centro suteiktų gyvenamųjų patalpų dienos. Centro direktoriaus sprendime turi būti nurodyti prieglobsčio gavėjo duomenys, savivaldybės teritorija, į kurią jis išsikelia, ir integraciją įgyvendinanti institucija. Prieglobsčio gavėjas pateikia centrui prašymą teikti paramą integracijai savivaldybės teritorijoje ir centro direktoriaus nustatytos formos pajamų ir turto deklaraciją ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki paramos integracijai teikimo centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose laikotarpio pabaigos.“

17. Papildyti 151 punktu:

151. Tuo atveju, kai prieglobsčio gavėjui gyvenamąsias patalpas, atitinkančias statybos, higienos ir gaisrinės saugos reikalavimus (toliau – gyvenamosios patalpos), pasirinktoje savivaldybės teritorijoje padeda susirasti integraciją įgyvendinanti institucija, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties su prieglobsčio gavėju pasirašymo dienos pateikia prieglobsčio gavėjui pasiūlymą dėl gyvenamųjų patalpų.“

18. Papildyti 152 punktu:

152. Prieglobsčio gavėjas, įvertinęs integraciją įgyvendinančios institucijos pateiktą pasiūlymą dėl gyvenamųjų patalpų, privalo raštu per 4 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos pateikti integraciją įgyvendinančiai institucijai savo sutikimą / nesutikimą dėl pateikto pasiūlymo.“

19. Papildyti 153 punktu:

153. Jeigu prieglobsčio gavėjas atsisako integraciją įgyvendinančios institucijos pasiūlymo dėl gyvenamųjų patalpų, integraciją įgyvendinanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikia kitą pasiūlymą dėl gyvenamųjų patalpų.

20. Papildyti 154 punktu:

154. Jeigu prieglobsčio gavėjas atsisako integraciją įgyvendinančios institucijos trijų iš eilės pateiktų pasiūlymų dėl gyvenamųjų patalpų, gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dalies kompensacija, nurodyta Aprašo 24.71 papunktyje, jam nemokama.“

21. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Jeigu per Aprašo 11 punkte nustatytą laikotarpį pažeidžiamiems asmenims nepavyksta pasirengti integracijai, komisija gali šį laikotarpį pratęsti. Bendras integracijos laikotarpis centre, kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose ir savivaldybės teritorijoje negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai. Sprendimą dėl paramos integracijai savivaldybės teritorijoje trukmės pratęsimo komisija priima per vieną mėnesį nuo prieglobsčio gavėjo prašymo integraciją įgyvendinančiai institucijai pateikimo dienos, remdamasi jo prašymu, integraciją įgyvendinančios institucijos pasiūlymais ir išvadomis. Prašymas pratęsti paramą integracijai savivaldybės teritorijoje turi būti pateiktas integraciją įgyvendinančiai institucijai ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki skirtos paramos integracijai savivaldybės teritorijoje teikimo pabaigos.“

22. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

III SKYRIUS

SOCIALINĖ PARAMA PRIEGLOBSČIO GAVĖJAMS CENTRE ARBA KITOSE CENTRO SUTEIKTOSE GYVENAMOSIOSE PATALPOSE“.

23. Pakeisti 23 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

23. Prieglobsčio gavėjams centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose teikiama ši parama integracijai:“.

24. Pakeisti 23.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.1. suteikiama nemokama gyvenamoji vieta gyvenimo centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose laikotarpiu;“.

25. Pakeisti 23.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.11. kompensuojamos vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidos, kas mėnesį apmokant faktines išlaidas, bet ne didesnes kaip 1,6 bazinės socialinės išmokos dydžio;“.

26. Pakeisti 23.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.13. sudaromos sąlygos gaminti valgį centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose įrengtose savitarnos virtuvėse.“

27. Pakeisti 24.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

24.7. gauti kompensaciją vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti, kas mėnesį apmokant faktines išlaidas, bet ne didesnes kaip 1,6 bazinės socialinės išmokos dydžio;“.

28. Papildyti 24.71 papunkčiu:

24.71. gauti kas mėnesį mokamą gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dalies kompensaciją, kurios dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 18 straipsniu. Ši kompensacija mokama už praėjusį kalendorinį mėnesį, kai yra sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis;“.

29. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Centras organizuoja lietuvių kalbos mokymą centre, kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose ir (ar) savivaldybės teritorijoje gyvenantiems suaugusiesiems prieglobsčio gavėjams.

30. Pakeisti 29 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

29. Centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose gyvenantiems prieglobsčio gavėjams organizuojami:“.

31. Pakeisti 29.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

29.3. 190 valandų lietuvių kalbos mokymo kursai, atitinkantys Europos Tarybos kalbos mokėjimo aprašų A2 lygį ir I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus suaugusiesiems (kai kuriais atvejais pagal besimokančiųjų prašymą – B1 lygį ir II valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus suaugusiesiems), tada, kai prieglobsčio gavėjas, pasiekęs A1 kalbos mokėjimo lygį, lieka centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose ilgiau kaip vieną mėnesį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, kursams pasibaigus, prieglobsčio gavėjai teikiant paramą integracijai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka laiko I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą (kai kuriais atvejais pagal besimokančiųjų prašymą – ir II valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą).“

32. Pakeisti 30.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.1. Organizuojami intensyvūs ne mažiau nei 96 valandų lietuvių kalbos mokymo kursai, atitinkantys Europos Tarybos kalbos mokėjimo aprašų A1 lygį (kai kuriais atvejais pagal besimokančiųjų prašymą – A1–A2 lygius), ir lietuvių kultūros pažinimo kursai suaugusiesiems tais atvejais, kai prieglobsčio gavėjas persikelia į savivaldybės teritoriją anksčiau nei po vieno mėnesio paramos integracijai teikimo centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose laikotarpio arba kai komisijos sprendimu parama integracijai pradedama teikti savivaldybės teritorijoje iš karto, kai užsieniečiui, nemokančiam lietuvių kalbos A1 lygiu, suteikiamas prieglobstis.“

33. Pakeisti 30.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.2. Tęsiami lietuvių kalbos mokymo ir lietuvių kultūros pažinimo kursai suaugusiesiems, kurie nespėjo išklausyti 96 valandų kursų, organizuojamų centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose gyvenantiems prieglobsčio gavėjams.“

34. Pakeisti 30.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.4. Organizuojami 190 valandų lietuvių kalbos A2 lygio mokymo kursai ir I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminas, atsižvelgiant į Aprašo 4 punktą ir 5.3 papunktį; pagal besimokančiųjų prašymą – B1 lygio mokymo kursai ir II valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminas Aprašo 29.3 papunkčio nustatyta tvarka, o asmenims, kurie nespėjo išklausyti 190 valandų lietuvių kalbos mokymo kursų, organizuojamų centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose gyvenantiems prieglobsčio gavėjams, šie kursai savivaldybės teritorijoje tęsiami. Juos baigus, laikomas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminas Aprašo 29.3 papunkčio nustatyta tvarka.“

35. Pakeisti 33.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

33.1. per pirmąjį mėnesį (atvykusiems vasarą – iki rugsėjo 1 dienos) nustatomi mokyklinio amžiaus vaikų, gyvenančių centre, kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose ar savivaldybės teritorijoje, jeigu komisijos sprendimu parama integracijai pradedama teikti savivaldybės teritorijoje iš karto, kai užsieniečiui suteikiamas prieglobstis, įgyti mokymosi pasiekimai ir jų atitiktis Lietuvos Respublikos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose nurodytiems mokymosi pasiekimams; mokymosi pasiekimus nustato priimančioji mokykla;“.

36. Pakeisti 33.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

33.2. kai tik nustatomi vaikų, gyvenančių centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose, mokymosi pasiekimai, jie pradeda lankyti bendrojo ugdymo mokyklą (-as) ir toliau mokosi apsigyvenę savivaldybės teritorijoje; vaikai integruojami į klasę pagal amžių, jiems teikiama švietimo pagalba, jie intensyviai mokomi lietuvių kalbos (jiems skiriamos papildomos lietuvių kalbos pamokos arba jie lanko išlyginamąsias klases (grupes);“.

37. Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

35. Prieglobsčio gavėjams, gyvenantiems centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose, sudaromos neformalaus suaugusiųjų ir vaikų švietimo ir savišvietos lietuvių kalba sąlygos.“

38. Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36. Siekdamos įtraukti prieglobsčio gavėjus į darbo rinką ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nustatyta tvarka suteikti jiems valstybines užimtumo ir socialines garantijas, integraciją įgyvendinančios institucijos vykdo šias priemones: prieglobsčio gavėjai supažindinami su Lietuvos darbo rinka, nustatomos jų galimybės konkuruoti Lietuvos darbo rinkoje, jiems padedama įsigyti ar tobulinti kvalifikaciją, jie informuojami apie verslo pradžios sąlygas, plėtrą, darbuotojų priėmimą į darbą, veiklos pagal verslo liudijimą galimybes, jiems organizuojamas verslo pradmenų mokymas, padedama įsidarbinti.“

39. Pakeisti 39 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

39. Parama integracijai centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose gali būti nutraukiama centro direktoriaus sprendimu, jeigu:“.

40. Pakeisti 39.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

39.1.2. netenka bedarbio statuso Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5–10 punktuose nurodytais pagrindais;“.

41. Pakeisti 40.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

40.1.2. netenka bedarbio statuso Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5–10 punktuose nurodytais pagrindais;“.

42. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

41. Prieglobsčio gavėjas, dėl kurio priimtas sprendimas nutraukti paramą integracijai centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose, per 2 savaites nuo tokio sprendimo priėmimo dienos privalo išvykti iš centro arba kitų centro suteiktų gyvenamųjų patalpų. Prieglobsčio gavėjas, atsisakęs išvykti iš centro arba kitų centro suteiktų gyvenamųjų patalpų, iškeldinamas teismo sprendimu. Jeigu dėl prieglobsčio gavėjo priimtas sprendimas nutraukti paramą integracijai savivaldybės teritorijoje, parama integracijai savivaldybės teritorijoje jam nutraukiama nuo komisijos sprendimo priėmimo dienos.“

43. Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

42. Paramos integracijai centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose nutraukimas pažeidžiamiems asmenims dėl Aprašo 39.1.1 papunktyje nurodytų aplinkybių gali būti atidėtas 2 savaitėms centro direktoriaus sprendimu.“

44. Pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip:

43. Parama integracijai centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose gali būti atnaujinta centro direktoriaus sprendimu, atsižvelgiant į prieglobsčio gavėjo pateiktus paaiškinimus. Parama integracijai savivaldybės teritorijoje, įvertinus integraciją įgyvendinančios institucijos pateiktus pasiūlymus bei centro išvadas ir atsižvelgiant į prieglobsčio gavėjo pateiktus paaiškinimus, gali būti atnaujinta komisijos sprendimu. Bendras paramos integracijai laikotarpis negali būti ilgesnis, nei nurodyta Aprašo 18 punkte. Laikotarpis, kurį prieglobsčio gavėjui nutraukta parama integracijai centre, kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose ar savivaldybės teritorijoje dėl Aprašo 40 punkte nurodytų priežasčių, neįskaitomas į bendrą paramos integracijai laikotarpį.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis