LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIO S SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-1965

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.1.    Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2.  Buvusiai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atliekami kiekybiniai ar pusiau kiekybiniai serologiniai imunologiniai tyrimai, kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2 (toliau – serologiniai tyrimai).“

1.2.    Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. neatliekami asmenims, atitinkantiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakyme Nr. V-1946 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatymo“ nustatytus kriterijus.“

1.3.    Papildau 6.3.2.3 papunkčiu:

6.3.2.3. vakcinuotiems pirmąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos doze ir norintiems dalyvauti kontaktiniu būdu organizuojamame tęstiniame profesiniame mokyme, aukštojo mokslo studijose ir neformaliajame suaugusiųjų švietime.“

1.4.    Pripažįstu netekusiu galios 6.3.2.3 papunktį.

1.5.    Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Ėminiai serologiniams tyrimams Įsakymo Nr. V-352 8 priede nurodytais atvejais (sprendžiant dėl asmenų izoliacijos) imami mobiliuosiuose punktuose, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtose pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ arba kitose vietose, kai užtikrinama, kad ėminių paėmimą atlieka asmens sveikatos priežiūros specialistas, užtikrindamas medicinos dokumentų pildymo ir infekcijų kontrolės reikalavimus. Kai tyrimai atliekami ne mobiliuosiuose punktuose, savivaldybės administracijos direktorius turi užtikrinti, kad savivaldybės interneto svetainėje būtų viešai skelbiama informacija apie tyrimų atlikimo vietą ir registracijos tvarką, taip pat tiriamųjų informavimą apie tyrimo rezultatus.“

1.6.    Pakeičiu 3 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.7.    Pakeičiu 4 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.8.    Pakeičiu 6 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.9.    Pakeičiu 6 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.10.  Nustatau, kad šio sprendimo 1.4 ir 1.9 papunkčiai įsigalioja 2021 m. spalio 15 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Arūnas Dulkys

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. V-1965 redakcija)

3 priedas

 

Besimptomių asmenų profilaktinio tyrimo algoritmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*Asmuo profilaktiškai netiriamas tokį patį laikotarpį, kokį jam netaikoma izoliacija, vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 6 priedu.

** Atliekamas savo lėšomis.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. V-1965 redakcija)

4 priedas

 

Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ darbuotojų periodinio profilaktinio tyrimo algoritmas

 


 

 

*Asmuo profilaktiškai netiriamas tokį patį laikotarpį, kokį jam netaikoma izoliacija, vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 6 priedu.

** Atliekamas savo lėšomis.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. V-1965 redakcija)

6 priedas

 

Asmenų, norinčių išvykti į užsienio valstybes, norinčių pasinaudoti neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis (asmenų, turinčių kontraindikacijų skiepytis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinomis, nėščiųjų ir asmenų, vakcinuotų pirmąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos doze ir norinčių dalyvauti kontaktiniu būdu organizuojamame tęstiniame profesiniame mokyme, aukštojo mokslo studijose ir neformaliajame suaugusiųjų švietime), tyrimo algoritmas


 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. V-1965 redakcija)

6 priedas

 

Asmenų, norinčių išvykti į užsienio valstybes, norinčių pasinaudoti neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis (asmenų, turinčių kontraindikacijų skiepytis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinomis, nėščiųjų) tyrimo algoritmas