Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 278 DĖL VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. 1362
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 278 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

DĖL viešojo saugumo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).“

2.  Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatus:

2.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos ginkluotosios gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais ir kitais Tarnybos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.“

2.3. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Vidaus reikalų ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą.“

2.4. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

41. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų. Tarnybai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.“

2.5. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Tarnybos buveinės adresas: Vilnius, M. K. Paco g. 4.“

2.6. Pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:

„51. Tarnybos vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Tarnybos interneto svetainėje (www.vstarnyba.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

2.7. Pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti taip:

„52. Tarnybos nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu vidaus reikalų ministro teikimu.“

2.8. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS“.

2.9. Pakeisti 6 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Tarnybos uždaviniai siekiant jai nustatyto tikslo yra:

6.1. atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais;

6.2. pagal kompetenciją likviduoti pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais;

6.3. užtikrinti sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo organizavimą ir vykdymą;

6.4. užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą;

6.5. atlikti asmenų paiešką;

6.6. sustiprinti Lietuvos policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pajėgas ir padėti šioms institucijoms įgyvendinti pavestas funkcijas;

6.7. ginti valstybę karo metu;

6.8. atlikti kitus įstatymų nustatytus uždavinius.“

2.10. Pakeisti 7.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.4. konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius iš laisvės atėmimo vietų į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą, apygardos teismus, Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir apygardos administracinius teismus, o ypatingo konvojaus atvejais (kai vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka konvojuojami nuteistieji, kuriems įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl laisvės atėmimo iki gyvos galvos, ar kitais atvejais) – į miestų ir rajonų apylinkės teismus ir atgal į laisvės atėmimo vietas, saugo juos per teismo posėdžius;“.

2.11. Pakeisti 7.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.6. dalyvauja ieškant iš laisvės atėmimo vietų ar konvojavimo metu pabėgusių asmenų ir juos sulaiko;“.

2.12. Pakeisti 7.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„7.14. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;“.

2.13. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

TARNYBOS TEISĖS“.

2.14. Pakeisti 8.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

8.1. gauti iš fizinių ir juridinių asmenų dokumentus ir informaciją, reikalingus Tarnybos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;“.

2.15. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

TARNYBOS veiklos organizavimas“.

2.16. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Tarnybos vadas, kurį vidaus reikalų ministro teikimu penkeriems metams į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tarnybos vadas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui.“

2.17. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Tarnybos vadas turi pavaduotoją (-us), kurį (-iuos) į pareigas skiria ir iš jų atleidžia vidaus reikalų ministras Vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka. Tarnybos vado pavaduotojas (-ai) tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) Tarnybos vadui.“

2.18. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. Tarnybos veikla organizuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, skelbiamus Tarnybos interneto svetainėje.“

2.19. Pakeisti 14.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.2. užtikrina, kad Tarnybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai;“.

2.20. Pakeisti 14.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.14. atlieka Tarnybos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę;“.

2.21. Pakeisti 14.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„14.6. organizuoja ir kontroliuoja Tarnybai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų naudojimą pagal nustatytą paskirtį Tarnybos programoms vykdyti;“.

2.22. Pakeisti 14.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.7. tvirtina Tarnybos administracijos padalinių nuostatus, veiklos planus ir vidaus dokumentus, taip pat Tarnybos statutinių valstybės tarnautojų (toliau vadinama – pareigūnai), karjeros valstybės tarnautojų (toliau vadinama – valstybės tarnautojai) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus ir aprašymus, teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl Tarnybos struktūros pakeitimo: struktūrinių teritorinių padalinių steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;“.

2.23. Pakeisti 14.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.8. skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos (išskyrus Tarnybos vado pavaduotojus) pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems tarnybines (drausmines) nuobaudas ir juos skatina;“.

2.24. Pripažinti netekusiu galios 14.11 papunktį.

2.25. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Darbo užmokesčio mokėjimo Tarnybos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, jų priėmimo į tarnybą ar darbą tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Vidaus tarnybos statutas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.“

2.26. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

2.27. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19. Tarnybos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka vidaus reikalų ministras ir Tarnybos vadas.“

2.28. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

2.29. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

„21. Tarnyba pertvarkoma, reorganizuojama, likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

3.  Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Saulius Skvernelis