LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVŪNŲ AUGINTINIŲ ŽENKLINIMO IR REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-959

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 3 punktu ir 7 straipsniu:

1. T v i r t i n u Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisykles (pridedama).

2. P a v e d u VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui užsiregistruoti Europos gyvūnų registravimo centro Europetnet tinklalapyje.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė

 

 

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2015-12-21 raštu Nr.B6-(1.19)-3037


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2015 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. 3D-959

 

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ ŽENKLINIMO IR REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato šunų,  kačių, šeškų ir kitų gyvūnų augintinių ženklinimo reikalavimus ir registravimo tvarką Gyvūnų augintinių registre. Gyvūnų augintinių registre  registruojami šunys, katės, šeškai ir kiti gyvūnai augintiniai, paženklinti mikroschema.

2. Taisyklių tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikoje laikomų gyvūnų augintinių atsekamumą.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 3 punktu, 9 dalies 12 punktu ir 7 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d.  nutarimu Nr. 1268 „Dėl Gyvūnų augintinių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ ir atsižvelgiant į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL 2013 L 178, p. 1).

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Gyvūnų augintinių registras – valstybės registras, kuriame registruojami mikroschemomis paženklinti gyvūnai augintiniai.

4.2. Veterinarijos paslaugų teikėjas – juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas arba fizinis asmuo, siūlantys ar teikiantys veterinarijos paslaugas.

5. Kitos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

 

II SKYRIUS

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ ŽENKLINIMAS

 

6. Kiekvienas gyvūno augintinio savininkas atsako už gyvūno augintinio paženklinimą mikroschema. Gyvūno augintinio, atvesto nuo 2016 m. sausio 1 d., savininkas privalo kreiptis į veterinarijos paslaugų teikėją dėl laikomų šunų, kačių ir šeškų ženklinimo mikroschema per 4 mėn. nuo jų atvedimo, bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.

7. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. atvesti šunys, katės ir šeškai, kurie nėra paženklinti mikroschema, ženklinami taisyklių 10 punkte nurodyta mikroschema iki 2017 m. balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.

8. Pakartotinis gyvūno augintinio ženklinimas šių taisyklių nustatyta tvarka gali būti atliekamas tik tais atvejais, kai gyvūno augintinio mikroschemos patikrinimo metu mikroschemos negalima nuskaityti Taisyklių 11 punkte nurodytu skaitytuvu.

9. Gyvūnus augintinius gali ženklinti tik galiojančią veterinarijos praktikos licenciją turintys veterinarijos gydytojai (veterinarijos paslaugų teikėjai (fiziniai asmenys) ar veterinarijos gydytojai, kurie veterinarijos paslaugų teikėjų vardu teikia veterinarijos paslaugas), įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) tvarkomą ir viešai skelbiamą sąrašą (toliau – veterinarijos gydytojai), kuriems už Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų augintinių vežimą nekomerciniais tikslais, gyvūnų augintinių prekybą tarp Europos Sąjungos valstybių, ženklinimą, pasų įforminimo tvarką, pažeidimus nebuvo taikytos poveikio priemonės. Šunims, katėms ir šeškams mikroschema įterpiama po oda tarp menčių, kiti gyvūnai augintiniai ženklinami mikroschema atsižvelgiant į ženklinamo gyvūno augintinio rūšies ypatumus taip, kad nebūtų pažeista ženklinamo gyvūno augintinio gerovė.

10. Šunys, katės ir šeškai turi būti ženklinami mikroschema, atitinkančia reglamento (ES) Nr. 576/2013 II priede nustatytus techninius mikroschemų reikalavimus.

11. Mikroschemų skaitytuvas turi atitikti ISO 11785 standartą.

12. Veterinarijos paslaugų teikėjai tvarko mikroschemų apskaitą taip, kad būtų žinomi įsigytų mikroschemų numerių intervalai, kurie nurodomi mikroschemų įsigijimo dokumentuose.

13. Veterinarijos paslaugų teikėjų veterinarijos gydytojai ženklina gyvūnus augintinius gavę gyvūno augintinio savininko užpildytą ir pasirašytą prašymą dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir įregistravimo (1 priedas) (toliau – prašymas dėl ženklinimo ir registravimo) (tris egzempliorius). Prašymo dėl ženklinimo ir registravimo formos gali būti pildomos kompiuteriu ir išspausdinamos, arba raštu. Gyvūno augintinio savininkas gali prašyti prašymą dėl ženklinimo ir registravimo užpildyti veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytojo, kuris pildo prašymo dėl ženklinimo ir registravimo formą elektroniniu būdu, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) nustatytomis priemonėmis prisijungęs prie Gyvūnų augintinių registro. Tokiu atveju, užpildęs prašymą dėl ženklinimo ir registravimo, veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytojas išspausdina tris užpildyto prašymo dėl ženklinimo ir registravimo formos egzempliorius ir duoda juos susipažinti gyvūno augintinio savininkui, kuris, nustatęs, kad visuose prašymo dėl ženklinimo ir registravimo egzemplioriuose pateikti teisingi duomenys, ant jų pasirašo.

14. Veterinarijos paslaugų teikėjų veterinarijos gydytojai šių taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka paženklinę gyvūnus augintinius mikroschemomis, nurodytomis taisyklių 10 punkte, į kiekvieną prašymo dėl ženklinimo ir registravimo egzempliorių įrašo mikroschemos numerį arba įklijuoja lipduką, kuriame išspausdintas gyvūnui augintiniui įterptos mikroschemos numeris ir brūkšninis kodas, ir pasirašo, bei patvirtina jį spaudu. Du prašymo dėl ženklinimo ir registravimo egzemplioriai atiduodami gyvūno augintinio savininkui, trečias lieka veterinarijos paslaugų teikėjui.

15. VMVT kontroliuoja veterinarijos paslaugų teikėjų tvarkomą mikroschemų ir skaitytuvų apskaitą ir jų atitiktį šiose taisyklėse nustatytiems reikalavimams VMVT nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ REGISTRAVIMAS

 

16. Kiekvienas gyvūno augintinio savininkas yra atsakingas už šuns, katės ar šeško įregistravimą į Gyvūnų augintinių registrą. Kitam gyvūno savininkui ar laikytojui galima perduoti tik Gyvūnų augintinių registre įregistruotą šunį, katę ar šešką.

17. Šunys, katės ir šeškai, kurie paženklinti mikroschema po 2016 m. sausio 1 d., turi būti įregistruoti Gyvūnų augintinių registre ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų paženklinimo mikroschema. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. taisyklių 10 punktą atitinkančia mikroschema paženklinti šunys, katės ir šeškai, kurių mikroschemos numerį galima nustatyti taisyklių 11 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančiu skaitytuvu, turi būti įregistruojami Gyvūnų augintinių registre iki 2017 m. balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. mikroschema paženklintus šunis, kates ir šeškus reikia ženklinti pakartotinai, taisyklių 10 punkte nurodyta mikroschema iki 2017 m. balandžio 1 d., jei jie buvo paženklinti mikroschema, kurios numerio negalima nustatyti taisyklių 11 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančiu mikroschemų skaitytuvu.

18. Gyvūnų augintinių registre galima registruoti ir kitus mikroschema, atitinkančia taisyklių 10 punktą, paženklintus gyvūnus augintinius.

19. Gyvūnų augintinių savininkai dėl paženklinto gyvūno augintinio registravimo Gyvūnų augintinių registre kreipiasi į veterinarijos paslaugų teikėją, kurio veterinarijos gydytojai įtraukti į taisyklių 9 punkte nurodytą sąrašą ir turi ŽŪIKVC suteiktą teisę prisijungti prie Gyvūnų augintinių registro arba į VMVT teritorinį skyrių.

20. Gyvūnų augintinių savininkai, kreipdamiesi į VMVT teritorinį skyrių dėl gyvūno augintinio, paženklinto mikroschema po 2016 m. sausio 1 d., duomenų į Gyvūnų augintinių registrą suvedimo, pateikia taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka užpildytus prašymo dėl ženklinimo ir registravimo du egzempliorius.

21. Gyvūnų augintinių savininkai, kreipdamiesi į VMVT teritorinį skyrių dėl gyvūno augintinio, paženklinto mikroschema iki 2015 m. gruodžio 31 d., duomenų į Gyvūnų augintinių registrą suvedimo pateikia:

21.1. prašymo dėl ženklinimo ir registravimo du užpildytus egzempliorius ir veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytojo išduoto dokumento, gyvūno augintinio paso ar trečios šalies veterinarijos sertifikato, kuriame nurodytas mikroschemos, atitinkančios taisyklių 10 punktą, numeris ir ženklinimo ja arba mikroschemos nuskaitymo data, kopiją; arba

21.2. prašymo dėl ženklinimo ir registravimo du užpildytus egzempliorius ir sudaro galimybę valstybiniam veterinarijos gydytojui patikrinti gyvūno augintinio tapatybę taisyklių 11 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančiu mikroschemų skaitytuvu, jei negali pateikti taisyklių 21.1 papunktyje nurodyto dokumento, kuriuo patvirtinamas gyvūno augintinio paženklinimas poodine mikroschema. Valstybinis veterinarijos gydytojas, patikrinęs gyvūno augintinio tapatybę, į kiekvieną prašymo dėl ženklinimo ir registravimo egzempliorių įrašo mikroschemos numerį.

22. Taisyklių 20, 21 punktuose nurodytais atvejais prašymas dėl ženklinimo ir registravimo VMVT teritoriniam skyriui gali būti pateikiamas tiesiogiai arba paštu. Siunčiant paštu prie prašymo dėl ženklinimo ir registravimo turi būti pridedama gyvūno augintinio savininko asmens tapatybės dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija, pateikiant tiesiogiai – originalas. VMVT teritorinis skyrius, gavęs dokumentus, prieš suvesdamas duomenis į Gyvūnų augintinių registrą, nustato, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai ir ar visi įrašai įskaitomi. VMVT teritorinis skyrius, gavęs taisyklių 20 punkte nurodytus prašymo dėl ženklinimo ir registravimo egzempliorius, patikrina, ar gyvūną augintinį ženklino šią teisę turintis veterinarijos gydytojas, gavęs taisyklių 21.1 punkte nurodytus dokumentus, patikrina, ar jie atitinka teisės aktų reikalavimus ir ar iki galo ir teisingai užpildyti. Kai klaidų nerandama, prašymo dėl ženklinimo ir registravimo abiejuose egzemplioriuose VMVT teritorinio skyriaus darbuotojas, suvedantis duomenis į Gyvūnų augintinių registrą, ant abiejų prašymo dėl ženklinimo ir registravimo egzempliorių deda žymą skiltyje „įstaigos, gavusios prašymą pavadinimas, data, registracijos Nr.“, patvirtindamas gavimo faktą ir pasirašo skiltyje „Duomenis į gyvūnų augintinių registrą įvedęs asmuo“. Vienas VMVT teritorinio skyriaus darbuotojo patvirtinto prašymo dėl ženklinimo ir registravimo egzempliorius grąžinamas gyvūno augintinio savininkui, kitas lieka VMVT teritoriniame skyriuje.

23. Jeigu gyvūno augintinio savininko prašymu duomenis į Gyvūnų augintinų registrą įveda to paties veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytojas, kuris pildo ir prašymą dėl ženklinimo ir registravimo, prašymas dėl ženklinimo ir registravimo pildomas ne trimis egzemplioriais, kaip nustatyta taisyklių 13 punkte, o dviem, kuriuose pasirašo ir patvirtina spaudu juos užpildęs veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytojas.

24. Jeigu gyvūno augintinio savininkas į veterinarijos paslaugų teikėją kreipiasi dėl paženklinto gyvūno augintinio duomenų suvedimo į Gyvūnų augintinių registrą, jis pateikia prašymo dėl ženklinimo ir registravimo du užpildytus egzempliorius arba prašo prašymą dėl ženklinimo ir registravimo užpildyti veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytoją ir sudaro veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytojui galimybę nustatyti gyvūno augintinio tapatybę. Veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytojas taisyklių 11 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančiu mikroschemų skaitytuvu nuskaito mikroschemos numerį ir įrašo mikroschemos numerį į prašymo dėl registravimo ir ženklinimo visus egzempliorius.

25. Taisyklių 23 ir 24 punktuose nustatytais atvejais gyvūno augintinio savininkas kartu su prašymu dėl ženklinimo ir registravimo turi pateikti ir asmens tapatybės dokumentą. Duomenys apie gyvūno augintinio savininką į Gyvūnų augintinių registrą suvedami tik nustačius, kad prašyme dėl ženklinimo ir registravimo nurodyti duomenys sutampa su nurodytaisiais pateiktame asmens tapatybės dokumente.

26. Veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytojas atlikęs taisyklių 23 ar 24 punktuose nurodytus veiksmus, įveda duomenis į Gyvūnų augintinių registrą, pasirašo ir patvirtina spaudu prašymo dėl ženklinimo ir registravimo skiltyje „Duomenis į gyvūnų augintinių registrą įvedęs asmuo“, vieną prašymo dėl ženklinimo ir registravimo egzempliorių atiduoda gyvūno augintinio savininkui, kitą pasilieka sau.

27. VMVT teritoriniai skyriai ir veterinarijos paslaugų teikėjai prašymus dėl ženklinimo ir registravimo saugo ne mažiau kaip 3 metus.

28. Gyvūnas augintinis laikomas įregistruotu, kai ŽŪIKVC, asmens duomenis, gautus iš Gyventojų registro, sulygina su pagal šias taisykles suvestais asmens duomenimis, nenustato klaidų, suformuoja ir į Gyvūnų augintinių registro duomenų bazę įrašo registro duomenis.

29. Dėl Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio duomenų pakeitimo, išregistravimo (gyvūnas augintinis išregistruojamas per 14 kalendorinių dienų nuo jo gaišimo ar nugaišinimo) ar dingimo (vagystės, pabėgimo ar pan.) fakto užregistravimo gyvūno augintinio savininkas:

29.1. turi kreiptis į veterinarijos paslaugų teikėją arba VMVT teritorinį skyrių; arba

29.2. pats gali įvesti pasikeitusius duomenis apie gyvūną augintinį, jį išregistruoti ar pranešti gyvūno augintinio dingimo faktą, naudodamasis elektroninės bankininkystės paslauga per elektroninės valdžios vartus prisijungęs prie Gyvūnų augintinių registro.

30. Taisyklių 29 punkte nurodytu atveju gyvūno augintinio savininkas pildo prašymą dėl gyvūno augintinio duomenų keitimo ar išregistravimo (toliau – prašymas dėl duomenų keitimo) (2 priedas).

31. Registruoto Gyvūnų augintinių registre gyvūno augintinio dingimo atveju jo savininkas prašymo dėl duomenų keitimo langelyje „duomenų keitimo priežastis“ turi įrašyti tinkamą skaitmenį, kurio reikšmė pateikta prašymo dėl duomenų keitimo pastabose. Suradus gyvūną augintinį, jo savininkas, nedelsdamas taisyklių 29 punkte nustatyta tvarka turi užpildyti prašymą dėl duomenų keitimo ir langelyje „duomenų keitimo priežastis“ įrašyti tinkamą skaitmenį, kurio reikšmė pateikta prašymo dėl duomenų keitimo pastabose.

32. Perduodant kitam savininkui Gyvūnų augintinių registre įregistruotą gyvūną augintinį, jo naujasis savininkas užpildo prašymą dėl gyvūno augintinio savininko pakeitimo (toliau – prašymas dėl savininko pakeitimo) (3 priedas) dviem egzemplioriais, po vieną perduodančiam ir jį perimančiam gyvūno augintinio savininkui, kuriame turi pasirašyti šie abu asmenys. Duomenys Gyvūnų augintinių registrui pateikiami taisyklių 29 punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo gyvūno augintinio perdavimo.

33. VMVT teritoriniai skyriai ir veterinarijos paslaugų teikėjų veterinarijos gydytojai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo taisyklėse nurodytų prašymų gavimo dienos turi įvesti duomenis į Gyvūnų augintinių registrą.

34. Gyvūno augintinio savininkas, naudodamasis elektroninės bankininkystės paslauga per elektroninės valdžios vartus prisijungęs prie Gyvūnų augintinių registro, gali pasitikrinti gyvūno augintinio įregistravimo faktą.

35. Tuo atveju, jei gyvūno augintinio duomenys suvesti į Gyvūnų augintinių registrą, gyvūno augintinio vakcinacijos nuo pasiutligės metu veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytojas įveda į Gyvūnų augintinių registrą duomenis apie gyvūno augintinio vakcinaciją ir nurodo vakcinacijos datą, vakcinos gamintoją, pavadinimą ir serijos numerį.

36. Tuo atveju, jei gyvūno augintinio duomenys suvesti į Gyvūnų augintinių registrą, asociacijos, kurių veikla susijusi su gyvūnų augintinių priežiūra, apskaita ir veisimu, gavusios ŽŪIKVC teisę prisijungti prie Gyvūnų augintinių registro, įveda gyvūno augintinio veislę, gyvūno augintinio veislės knygos registracijos numerį, gyvūno augintinio kilmės liudijimo numerį, net jei gyvūno augintinio veislės knygos registracijos numeris ir gyvūno augintinio kilmės liudijimo numeris sutampa.

37. Šunys, katės ir šeškai, atvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos ir trečiųjų valstybių, turi būti įregistruoti Gyvūnų augintinių registre per 14 dienų nuo atvežimo.

38. Dingę šunys, katės ir šeškai išregistruojami automatiškai, jei jų savininkas nepranešė apie jų suradimą per 36 mėn. nuo dingimo datos.

39. ŽŪIKVC savo interneto svetainėje nuolat skelbia ataskaitas apie registruotų gyvūnų augintinių rūšis ir skaičių ir užtikrina Gyvūnų augintinių registro sąryšį (keitimąsi duomenimis) su Europos gyvūnų registravimo centru Europetnet (www.europetnet.com).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________________________