RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRAIDYMO RIBOJIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO

 

2017 m. gegužės 18 d. Nr. T1-107

Rietavas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 4R-17 „Dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 10.1. papunkčiu, Rietavo savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Rietavo savivaldybės teritorijas, virš kurių ribojami bepiločių orlaivių skrydžiai:

1.1. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rietavo policijos komisariato teritorija – Plungės g. 26, Rietavas;

1.2. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Rietavo komanda – Plungės g. 33, Rietavas;

1.3. VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro teritorija – Parko g. 8, Rietavas;

1.4. Rietavo savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos teritorija (išskyrus ugdymo įstaigos reikmėms);

1.5. Rietavo savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų teritorija (išskyrus ugdymo įstaigų reikmėms);

1.6. Rietavo savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų teritorija (išskyrus mokyklų reikmėms);

1.7. UAB „Plungės lagūna“ teritorija – Plungės g. 28 ir Plungės g. 32, Rietavas;

1.8. UAB „Kauno šilas“ teritorija – Kalakutiškės k., Rietavo sav;

1.9. UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ teritorija – Žadvainų g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sav;

1.10. masinių renginių (švenčių, koncertų, sporto varžybų ir pan.) atvirose vietose teritorija.

2. Išimtiniais atvejais vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais virš nustatytų ribojamų teritorijų leisti tik suderinus su atitinkamos teritorijos valdytoju arba šio sprendimo 1.10. papunktyje nurodytų renginių organizatoriais.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Antanas Černeckis