LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRas

 

Įsakymas

DĖL lietuvos respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-951 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“

pakeitimo

 

2015 m. spalio 30 d. Nr. 4-695

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 4-951 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRas

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 30 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 1.11.1 papunkčiu ir 2 punktu:

1.    T v i r t i n u Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatus (pridedama).

2.    Nustatau, kad Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos buveinės adresas – Vilnius, Gedimino pr. 38.

2. Į g a l i o j u Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktorę Jurgitą Kazlauskienę atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su šio įsakymo 1 punktu nauja redakcija išdėstyto įsakymo 1 punktu patvirtintų Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų įregistravimu.

 

 

Ūkio ministras                                                                                                       Evaldas Gustas

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu

Nr. 4-951

(Lietuvos Respublikos ūkio

ministro 2015 m. spalio 30 d.

įsakymo Nr. 4-695 redakcija)

 

VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija).

2. Departamento paskirtis – dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką ūkio ministrui pavestose turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą.

3. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu, kitais įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatais (toliau – šie nuostatai) ir kitais teisės aktais.

4. Departamentas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

5. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina (išskyrus sprendimų dėl Departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) Ūkio ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Departamento veiklą, priima sprendimą dėl Departamento buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Departamentas yra iš Lietuvos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Departamentas gali turėti kitus įstatymais leidžiamus lėšų šaltinius, įskaitant pajamas, gautas Departamentui atliekant savo funkcijas.

7. Vieši Departamento pranešimai skelbiami Departamento interneto svetainėje (www.tourism.lt), o įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

8. Šie nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Departamento veiklos tikslai – dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą.

10. Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

10.1. dalyvauja atliekant strateginį Lietuvos turizmo veiklos planavimą, įgyvendindamas Lietuvos turizmo plėtros programos priemones;

10.2. rengia valstybinės reikšmės viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros, Lietuvos turizmo rinkodaros projektus ir juos įgyvendina;

10.3 priima turizmo paslaugas reglamentuojančius teisės aktus;

10.4. priima administracinius sprendimus, reikalingus Lietuvos Respublikos turizmo įstatymui ir kitiems Lietuvos Respublikos turizmo teisės aktams įgyvendinti;

10.5. vykdo nuolatinę turizmo paslaugų teikėjų veiklos stebėseną ir priežiūrą;

10.6. vykdo kelionių organizatorių kontrolę (įskaitant finansinę) ūkio ministro nustatyta tvarka;

10.7. atlieka turizmo rinkų ir Lietuvos turizmo paslaugų ir produktų tyrimus;

10.8. rengia Lietuvos turizmo rinkodaros planą, įgyvendina jame numatytas priemones ir koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant Lietuvos turizmo rinkodaros planą, veiklą;

10.9. dalyvauja įgyvendinant turizmo srities tarptautinio bendradarbiavimo priemones;

10.10. tiria ir prognozuoja turizmo specialistų rengimo poreikį ir organizuoja turizmo specialistų kvalifikacijos tobulinimą, vykdo turizmo specialistų kvalifikacijų pripažinimą, rengia pavyzdines kelionių vadovų ir gidų rengimo programas;

10.11. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja kelionių organizavimo paslaugų vartotojų interesams kelionių organizatoriaus nemokumo arba bankroto atvejais;

10.12. steigia turizmo informacijos centrus užsienyje ir koordinuoja jų veiklą;

10.13. kontroliuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos turizmo teisės aktų reikalavimų vykdymą;

10.14. turizmo ir rekreacijos srityje nustato planavimo sąlygas ir koordinuoja regioninį turizmo plėtros planavimą;

10.15. savo interneto svetainėje (www.tourism.lt) skelbia pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą privalomai skelbiamą informaciją bei informaciją apie turizmo paslaugų teikėjus;

10.16. vadovaudamasis Departamento direktoriaus patvirtintais kriterijais, nustato, ar kelionių organizavimo paslaugos yra teikiamos laikinai, ar yra vienkartinės;

10.17. kreipiasi į kompetentingas Lietuvos Respublikos, kitos valstybės narės institucijas ar turizmo paslaugų teikėjus, siekdamas patikrinti turizmo paslaugų teikėjų veiklos stebėsenai, priežiūrai ir kontrolei atlikti reikalingą informaciją, taip pat informaciją apie turizmo paslaugų teikėjų finansinę būklę;

10.18. tvirtina apgyvendinimo rūšių aprašą, apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo reikalavimus, klasių suteikimo, panaikinimo, paslaugų atitikties nustatytai klasei kontrolės tvarkos aprašą, apgyvendinimo paslaugų klasę patvirtinančio pažymėjimo formą ir apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos sudėtį ir nuostatus;

10.19. atlieka tarptautinių politinių ir visuomeninių sankcijų įgyvendinimo turizmo srityje priežiūrą;

10.20. teikia metodinę pagalbą savivaldybių turizmo informacijos centrams;

10.21. išduoda pažymėjimus, patvirtinančius, kad kelionių organizatorius turi teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, įspėja apie pažymėjimų galiojimo panaikinimą ir panaikina pažymėjimų galiojimą;

10.22. nustato kvalifikacinius reikalavimus gidams ir gido pažymėjimo išdavimo tvarką, taip pat užsienio šalių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarką, išduoda gido pažymėjimus;

10.23. tvirtina standartines turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygas;

10.24. nustato turizmo informacijos ženklo naudojimo tvarką bei sudaro sutartis su turizmo informacijos centrais dėl teisės naudoti turizmo informacijos ženklą;

10.25. skatina turizmo verslo asociacijų ir kitų asociacijų veiklą turizmo srityje;

10.26. informuoja visuomenę apie Departamento vykdomą veiklą;

10.27. ūkio subjektams, kurių veiklos priežiūrą atlieka Departamentas, teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą dėl tinkamo teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų laikymosi;

10.28. teikia Ūkio ministerijai informaciją ir pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo spragų šalinimo bei teisinio reguliavimo tobulinimo turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse;

10.29. teikia Ūkio ministerijai su valstybės politikos turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse formavimu ir įgyvendinimu susijusią reikalingą informaciją ir vykdo kitus su šios politikos formavimu ir įgyvendinimu susijusius Ūkio ministerijos pavedimus.

10.30 atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

DEPARTAMENTO TEISĖS

 

11. Departamentas, siekdamas jam pavestų veiklos tikslų įgyvendinimo ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

11.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų išvadas dėl Departamento rengiamų teisės aktų projektų;

11.2. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių ir asmenų, taip pat kelionių organizatorių ir kitų turizmo paslaugų teikėjų informaciją, kuri reikalinga Departamento veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti.

12. Departamentas gali turėti ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis ūkio ministro patvirtintu metiniu veiklos planu, kuris rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamas Departamento interneto svetainėje. Departamento metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Ūkio ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

14. Departamento ir jo administracijos padalinių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), veiklą reguliuoja Departamento direktoriaus tvirtinami Departamento vidaus tvarkos taisyklės, Departamento administracijos padalinių nuostatai ir Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymai. Departamento administracijos struktūrą tvirtina ūkio ministras.

15. Departamentui vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų ūkio ministras. Departamento direktorius gali būti skiriamas eiti Departamento direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

16. Departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ūkio ministrui. Ūkio ministras skatina Departamento direktorių, o prireikus skiria jam tarnybines nuobaudas ir pašalpas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

17. Departamento direktorius:

17.1. organizuoja Departamento veiklą, kad būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir atliekamos Departamentui pavestos funkcijos, sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už tinkamą jo veiklą;

17.2. atstovauja Departamentui arba suteikia įgaliojimus Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams atstovauti Departamentui teisme ir kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose įstatymų nustatyta tvarka;

17.3. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

17.4. užtikrina Departamento teikiamų konsultacijų vienodumą, kompetentingumą ir kokybę;

17.5. vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko, ūkio ministro pavedimus;

17.6. priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

17.7. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir ūkio ministro patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

17.8. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

17.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

17.10. užtikrina racionalų ir taupų Departamento lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

17.11. koordinuoja ir kontroliuoja Departamento administracijos padalinių veiklą;

17.12. kasmet teikia Ūkio ministerijai Departamento metinės veiklos ataskaitą, ūkio ministro reikalavimu atsiskaito už Departamento veiklą;

17.13. suderinęs su Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriumi, teikia ūkio ministrui ir Lietuvos Respublikos ūkio viceministrui, atsakingam už turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų veiklos sritį, pasiūlymus dėl Departamento funkcijų atlikimo, vykdomos veiklos tobulinimo ir kitą šių nuostatų 10.28 ir 10.29 papunkčiuose nurodytą informaciją;

17.14. teikia ūkio ministrui Departamento administracijos struktūros projektą kartu su Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus išvada dėl šio projekto;

17.15. vykdo kitas įstatymų ar kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

18. Laikinai nesant Departamento direktoriaus, jo funkcijas atlieka Departamento Turizmo plėtros skyriaus vadovas arba, esant atskiram Departamento direktoriaus įgaliojimui, – kito Departamento skyriaus vadovas.

19. Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsakomybės, darbo užmokesčio, socialinių ir kitų garantijų suteikimo tvarką ir sąlygas nustato Valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

 

V SKYRIUS

DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

20. Departamento valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

21. Departamento vidaus auditą atlieka Ūkio ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

22. Departamento metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Departamento direktorius, o finansų kontrolę – Departamento direktoriaus paskirti Departamento valstybės tarnautojai ar darbuotojai.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Departamentas reorganizuojamas, pertvarkomas ir likviduojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________