LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS MINISTRO 2019 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-459 DĖL ĮSTATYMŲ PAGRINDAIS SUDARYTŲ KOMISIJŲ PIRMININKŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR NARIŲ ATLYGIO MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2022 m. liepos 7 d. Nr. ĮV-604

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-459 „Dėl įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja Kultūros centrų tarybos, Bibliotekų tarybos, Muziejų tarybos, Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos, Archyvų tarybos, Restauravimo tarybos, Filmų indeksavimo komisijos, kino projektų vertinimo ekspertų komisijų, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos, Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos, Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo (išskyrus Lietuvos kultūros tarybos pirmininką), Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų (tyrėjų, projektuotojų, paveldosaugos ekspertų) atestavimo komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų, Kompensacijos už buvusių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ir buvusių kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, naudojimą ekspertų komisijos, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos (toliau – komisijos) narių, įskaitant pirmininkų, jų pavaduotojų (toliau – komisijos nariai), atlygio dydį ir mokėjimo tvarką.“

2. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. Kultūros centrų tarybos, Bibliotekų tarybos, Muziejų tarybos, Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos, Archyvų tarybos, Restauravimo tarybos, kino projektų vertinimo ekspertų komisijų, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos, Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos, Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo (išskyrus Lietuvos kultūros tarybos pirmininką), Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų  (tyrėjų, projektuotojų, paveldosaugos ekspertų) atestavimo komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų, Kompensacijos už buvusių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ir buvusių kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, naudojimą ekspertų komisijos, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos nariui – 0,07 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis;“.

 

 

Kultūros ministras                                                                                          Simonas Kairys