AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBos PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS direktoriAus

 

ĮSAKYMAS

DĖL duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 29 d. Nr. V4-190

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą“ 3.3.1, 3.3.2 ir 4.5 papunkčiais:

1.  T v i r t i n u pridedamas:

1.1.    Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisykles;

1.1.1.   Įmonės bankroto ataskaitos formą;

1.1.2.   Įmonės bankroto ataskaitų pildymo rekomendacijas;

1.2.    Duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisykles;

1.2.1.   Įmonės restruktūrizavimo ataskaitos formą;

1.2.2.   Įmonės restruktūrizavimo ataskaitų pildymo rekomendacijas.

2.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios:

2.1.    Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius 2017 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. V4-44 „Dėl duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių tvirtinimo“;

2.2.    Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymą Nr. V-16 „Dėl bankrutuojančios ir bankrutavusios bei restruktūrizuojamos įmonės ataskaitų formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.       Įsakymas įsigalioja 2019 m. rugpjūčio 26 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                   Audrius Linartas

 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo

tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V4- 190

 

 

DUOMENŲ APIE ĮMONĖS BANKROTO PROCESĄ TEIKIMO IR SKELBIMO TAISYKLĖS

 

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato duomenų apie bankrutuojančio ar bankrutavusio juridinio asmens (toliau – įmonė) bankroto procesą, duomenų apie asmenis, įgijusius ir (ar) turinčius teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įmonių bankroto įstatymas) nustatyta tvarka, teikimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) tvarką ir duomenų apie įmonės bankroto procesą skelbimo Tarnybos interneto svetainėje tvarką, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.

2.    Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įmonių bankroto įstatyme ir kituose įmonių nemokumą reguliuojančiuose teisės aktuose.

 

II  SKYRIUS

DUOMENŲ APIE ĮMONĖS BANKROTO PROCESĄ TEIKIMAS

 

3.    Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys (toliau – bankroto administratorius), kai bankroto procesas vyksta teismo tvarka, duomenis apie įmonės bankroto procesą ir teismų nutarčių ir (ar) sprendimų skaitmenines kopijas – per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties ar sprendimo priėmimo ar įsiteisėjimo dienos – Tarnybai teikia šiais atvejais:

3.1.    iškėlus bankroto bylą:

3.1.1. įmonės kodas ir pavadinimas, buveinė (adresas), veiklos kodas ir pavadinimas (pagal EVRK2);

3.1.2. bankroto (nemokumo) priežastis;

3.1.3. bankroto bylos iškėlimo teisme nutarties priėmimo, įsiteisėjimo datos, apygardos teismo pavadinimas, civilinės bylos numeris;

3.1.4. bankroto bylos požymis pagal Reglamentą (pagrindinė, šalutinė, teritorinė);

3.1.5. bankroto proceso iniciatorius (Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Finansų ministerija, Lietuvos bankas, darbuotojai, įmonės likvidatorius, įmonės savininkas (savininkai), įmonės vadovas, kreditorių reikalavimų perėmėjas (nurodyti pavadinimą), kiti kreditoriai (nurodyti pavadinimą));

3.1.6. kreditorių reikalavimų pareiškimo galutinio termino data, priėmimo vieta (adresas);

3.1.7. teismo paskirto bankroto administratoriaus – fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, Asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo (toliau – Sąrašas) eil. Nr., asmens, kuriam pavesta administruoti įmonę, vardas, pavardė, Sąrašo eil. Nr. ir paskyrimo data.

3.2.    patvirtinus kreditorių reikalavimus – teismo nutarties priėmimo, įsiteisėjimo datos;

3.2.1. pirmojo kreditorių susirinkimo vieta (adresas), data ir laikas.

3.3.    išrinkus (pakeitus) kreditorių susirinkimo pirmininką:

3.3.1. vardas, pavardė;

3.3.2. atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, pareigos;

3.3.3. kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeriai, el. paštas);

3.3.4. išrinkimo (pakeitimo) data.

3.4.    nutraukus bankroto bylą:

3.4.1. teismo nutarties priėmimo, įsiteisėjimo datos;

3.4.2. nutraukimo priežastis:

3.4.2.1.   kreditoriai atsisako savo reikalavimų;

3.4.2.2.   įmonė atsiskaito su visais kreditoriais;

3.4.2.3.   pasirašyta taikos sutartis.

3.5.    priėmus nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto (pratęsti likvidavimo procedūras):

3.5.1. teismo nutarties priėmimo ir įsiteisėjimo datos;

3.5.2. likvidavimo procedūros termino pratęsimo data ir priežastis;

3.6.    priėmus nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą (pratęsti supaprastinto bankroto proceso taikymą):

3.6.1. teismo nutarties priėmimo, įsiteisėjimo datos;

3.6.2. patvirtinta supaprastinto bankroto proceso pabaiga;

3.6.3. supaprastinto bankroto proceso termino pratęsimo data ir priežastis.

3.7.    nutraukus supaprastinto bankroto proceso vykdymą ir priėmus nutartį vykdyti įmonės bankroto procedūras bendra tvarka – teismo nutarties priėmimo, įsiteisėjimo datos, nutraukimo priežastis;

3.8.    pripažinus bankrotą tyčiniu – teismo nutarties priėmimo, įsiteisėjimo datos;

3.9.    panaikinus tyčinį bankrotą – teismo nutarties priėmimo, įsiteisėjimo datos, panaikinimo priežastis;

3.10.  priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos – teismo sprendimo priėmimo, įsiteisėjimo datos;

3.11.  priėmus nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo, dėl pavaduojančio administratoriaus paskyrimo – teismo nutarties priėmimo, įsiteisėjimo datos;

3.12.  priėmus kitas nutartis (sprendimus), priimtas apygardos ir aukštesnės instancijos teismų, turėjusių įtakos 3.1.3, 3.2, 3.4–3.11 papunkčiuose nurodytoms nutartims (sprendimams) ar jų įsigaliojimui (teismo nutarčių, sprendimų priėmimo, įsiteisėjimo datos).

4.    Bankroto administratorius, kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka duomenis apie įmonės bankroto procesą ir kreditorių susirinkimų protokolų skaitmenines kopijas – per 5 darbo dienas nuo kreditorių susirinkimo sprendimo priėmimo dienos – Tarnybai teikia šiais atvejais:

4.1.    pradėjus bankroto procesą ne teismo tvarka:

4.1.1. įmonės kodas ir pavadinimas, buveinė (adresas);

4.1.2. bankroto (nemokumo) priežastis;

4.1.3. kreditorių susirinkimo sprendimo pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka priėmimo data;

4.1.4. bankroto proceso požymis pagal Reglamentą (pagrindinė, šalutinė, teritorinė);

4.1.5. bankroto proceso iniciatorius (įmonės savininkas (savininkai), įmonės vadovas, įmonės likvidatorius);

4.1.6. kreditorių reikalavimų pareiškimo galutinio termino data, priėmimo vieta (adresas);

4.1.7. kreditorių susirinkimo paskirto bankroto administratoriaus – fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, Sąrašo eil. Nr., asmens, kuriam pavesta administruoti įmonę, vardas, pavardė, Sąrašo eil. Nr. ir paskyrimo datą.

4.2.    patvirtinus kreditorių reikalavimus – kreditorių susirinkimo sprendimo priėmimo data;

4.2.1. pirmojo kreditorių susirinkimo vieta (adresas), data ir laikas;

4.3.    išrinkus (pakeitus) kreditorių susirinkimo pirmininką:

4.3.1. vardas, pavardė;

4.3.2. atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, pareigos;

4.3.3. kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeriai, el. paštas);

4.3.4. išrinkimo (pakeitimo) data.

4.4.    nutraukus bankroto procesą ne teismo tvarka:

4.4.1. kreditorių susirinkimo sprendimo priėmimo data;

4.4.2. nutraukimo priežastis:

4.4.2.1.   teismas nutraukia ne teismo tvarka vykdomą bankroto procesą;

4.4.2.2.   kreditoriai atsisako savo reikalavimų;

4.4.2.3.   įmonė atsiskaito su visais kreditoriais;

4.4.2.4.   pasirašyta taikos sutartis.

4.5.    priėmus sprendimą likviduoti bankrutavusią įmonę – kreditorių susirinkimo sprendimo priėmimo data;

4.6.    priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos – kreditorių susirinkimo sprendimo priėmimo data);

4.7.    priėmus sprendimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo, dėl pavaduojančio bankroto administratoriaus paskyrimo – kreditorių susirinkimo sprendimo priėmimo data.

5.    Bankroto administratorius – juridinis asmuo teikia duomenis apie darbuotojo, turinčio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, kuriam paveda administruoti įmonę (iškėlus bankroto bylą teisme ar pradėjus bankroto procesą ne teismo tvarka), paskyrimą ar pakeitimą įmonėje, nurodydamas šio asmens vardą, pavardę, Sąrašo eilės numerį ir paskyrimo (pakeitimo) datą – per 3 darbo dienas nuo darbuotojo, turinčio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, kuriam paveda administruoti įmonę, paskyrimo ar pakeitimo dienos.

6.    Bankroto administratorius, vykdant bankroto procesą teismo ar ne teismo tvarka, Tarnybai teikia:

6.1.    Įmonės bankroto ataskaitas pagal Tarnybos direktoriaus patvirtintą formą:

6.1.1.   patvirtinus kreditorių reikalavimus, nutraukus įmonės bankroto bylą arba bankroto procesą ne teismo tvarka, priėmus nutartį (sprendimą) likviduoti įmonę dėl bankroto, priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos – per 10 kalendorinių dienų nuo atitinkamos nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo ar kreditorių susirinkimo sprendimo priėmimo dienos;

6.1.2.   metų ataskaitas – kalendoriniams metams pasibaigus – iki kitų kalendorinių metų kovo 1 dienos.

6.2.    kitus su įmonės bankroto procesu susijusius duomenis, reikalingus įmonės veiklos analizei atlikti, Tarnybos atliekamai bankroto administratorių veiklos stebėsenai, patikrinimams ar duomenų pagrįstumui patikrinti, – Tarnybos prašymu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

7.    Tais atvejais, kai bankroto administratorius dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių negauna teismo nutarties ar kreditorių susirinkimo protokolo (toliau – dokumentas), duomenis ir informaciją, nurodytus šiose Taisyklėse Tarnybai teikia per nurodytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo dokumento įteikimo bankroto administratoriui dienos.

 

III     SKYRIUS

Duomenų apie ASMENIS, įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka ĮGIJUSIUS ir (ar) turinčius teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, ir fizinius ASMENIS, ĮGIJUSIUS TEISĘ DIRBTI bankroto ADMINISTRATORIAUS PADĖJĖJU, teikimas

 

8.    Fiziniai asmenys, įgiję ir (ar) turintys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, Tarnybai teikia duomenis:

8.1.    per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo dienos apie vardą, pavardę, adresą korespondencijai ir kontaktinius duomenis (telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą);

8.2.    per 5 darbo dienas nuo darbo sutarties dėl darbo bankroto administratoriaus padėjėju sudarymo ar nutraukimo su fiziniu asmeniu, nurodydami bankroto administratoriaus padėjėjo vardą, pavardę, priėmimo ir (ar) atleidimo datą.

9.    Juridiniai asmenys, įgiję ir (ar) turintys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, Tarnybai teikia duomenis:

9.1.    per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo dienos apie juridinio asmens pavadinimą, buveinės adresą, adresą korespondencijai ar veiklos adresą, teisinį statusą, teisinę formą, kontaktinius duomenis (telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą);

9.2.    per 5 darbo dienas nuo darbo sutarties sudarymo ar nutraukimo su fiziniu asmeniu, įgijusiu teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, ir (ar) darbuotoją, kuriam, pripažinus jo profesinę kvalifikaciją Įmonių bankroto įstatymo 118 straipsnio 1 dalyje ir (ar) 119 straipsnyje nustatyta tvarka, teisė teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas suteikta laikinai arba įsisteigus Lietuvos Respublikoje, nurodydami asmens vardą, pavardę, Sąrašo eilės numerį, priėmimo ir (ar) atleidimo datą;

9.3.    per 5 darbo dienas nuo fizinio asmens įgijusio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, ir (ar) darbuotoją, kuriam, pripažinus jo profesinę kvalifikaciją Įmonių bankroto įstatymo 118 straipsnio 1 dalyje ir (ar) 119 straipsnyje nustatyta tvarka, teisė teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas suteikta laikinai arba įsisteigus Lietuvos Respublikoje, pareigų pakeitimo (pradedant arba baigiant eiti bankroto administratoriaus ar bankroto administratoriaus padėjėjo pareigas), nurodydami asmens vardą, pavardę, Sąrašo eilės numerį, , pareigų pakeitimo datą;

9.4.    per 5 darbo dienas nuo darbo sutarties dėl darbo bankroto administratoriaus padėjėju sudarymo ar nutraukimo su fiziniu asmeniu, nurodydami bankroto administratoriaus padėjėjo vardą, pavardę, priėmimo ir (ar) atleidimo datą;

9.5.    per 5 darbo dienas nuo juridinio asmens vadovo pareigas einančio asmens, turinčio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, pasikeitimo dienos, nurodydami naujai paskirto į juridinio asmens vadovo pareigas asmens, turinčio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, vardą, pavardę, Sąrašo eilės numerį ir paskyrimo datą.

10.  Šio skyriaus nuostatos mutatis mutandis taikomos fiziniams asmenims, įgijusiems teisę dirbti bankroto administratoriaus padėjėju.

 

IV     SKYRIUS

DUOMENŲ APIE ĮMONĖS BANKROTO PROCESĄ SKELBIMAS

 

11.  Šiose Taisyklėse nurodyti duomenys apie įmonės bankroto procesą, kurie pagal teisės aktų reikalavimus turi būti viešai paskelbti Tarnybos interneto svetainėje, per 3 darbo dienas nuo bankroto administratoriaus pateikimo dienos patvirtinami AVNIS:

11.1.  iškėlus įmonei bankroto bylą arba pradėjus bankroto procesą ne teismo tvarka:

11.1.1.   įmonės pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas. Jei įmonės buveinės adresas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, nesutampa su faktine įmonės buvimo vieta, nurodomas įmonės veiklos adresas arba adresas korespondencijai;

11.1.2.   teismo, kuriame nagrinėjama įmonės bankroto byla, pavadinimas, teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo, įsiteisėjimo datos, civilinės bylos numeris ar kreditorių susirinkimo, priėmusio sprendimą taikyti įmonei bankroto procesą ne teismo tvarka, data;

11.1.3.   bankroto bylos (proceso) požymis pagal Reglamentą (pagrindinė, šalutinė, teritorinė);

11.1.4.   bankroto administratoriaus – fizinio asmens vardas, pavardė, Sąrašo eilės numeris ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas), bankroto administratoriaus – juridinio asmens – pavadinimas, juridinio asmens kodas, Sąrašo eilės numeris, įrašymo į Sąrašą data, buveinės adresas (jei įmonės buveinės adresas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, nesutampa su faktine įmonės buvimo vieta, nurodomas įmonės veiklos adresas arba adresas korespondencijai), darbuotojo, turinčio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, kuriam pavesta administruoti įmonę, vardas, pavardė, Sąrašo eilės numeris ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas);

11.1.5.   data, iki kurios bankroto administratorius priima kreditorių reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo ar kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimo dienos, ir jų priėmimo vieta (adresas);

11.1.6.   pirmojo kreditorių susirinkimo vieta (adresas), data ir laikas;

11.2.  nutraukus bankroto bylą arba procesą ne teismo tvarka (teismo nutarties arba kreditorių susirinkimo sprendimo priėmimo data ir nutraukimo priežastis);

11.3.  priėmus sprendimą likviduoti bankrutavusią įmonę (teismo nutarties arba kreditorių susirinkimo sprendimo priėmimo data);

11.4.  priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos (teismo sprendimo arba kreditorių susirinkimo sprendimo priėmimo data);

11.5.  kitus duomenis teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V  SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

12.  Už Taisyklėse nurodytų duomenų teikimą laiku bei teikiamų duomenų teisingumą ir teisėtumą atsako duomenis teikiantys bankroto administratoriai ir šių Taisyklių 8 punkte nurodyti asmenys.

13.  Bankroto administratoriai ir šių Taisyklių 8 punkte nurodyti asmenys informaciją ir duomenis Tarnybai teikia elektroniniu būdu, per Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (toliau – AVNIS) interneto sąsają. AVNIS duomenų teikėjui – bankroto administratoriui – tinkamai identifikavus ir autentifikavus savo tapatybę AVNIS, pateikti duomenys ir dokumentai laikomi oficialiai pateiktais. Tuo atveju, jeigu dėl techninių kliūčių nėra galimybės duomenų pateikti per AVNIS, bankroto administratoriai duomenis teikia raštu, o nelikus techninių kliūčių – bankroto administratoriai duomenis turi pateikti ir per AVNIS.

14.  Prie AVNIS prisijungti galimybę turi šių Taisyklių 8 punkte nurodyti asmenys, bankroto administratoriai ir jų padėjėjai ar kiti bankroto administratoriaus pavedimu įgalioti asmenys, kurie gauna nurodymą atlikti per AVNIS tam tikrus veiksmus ar funkcijas. Šiuos veiksmus ir funkcijas bankroto administratoriai nustato AVNIS.

15.  Taisyklėse nurodyti duomenys kaupiami ir saugomi AVNIS nuostatų nustatyta tvarka.

 

________________________

 

PATVIRTINTA
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V4- 190

 

ĮMONĖS bankroto ATASKAITOS PILDYMO REKOMENDACIJOS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Įmonės bankroto ataskaitos teikiamos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) elektroniniu būdu per Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (toliau – AVNIS) interneto sąsają, kai bankroto administratoriui yra suteikti prieigos prie AVNIS prisijungimo vardas ir slaptažodis (toliau – prisijungimo kodai), arba raštu, kai prisijungimo kodai nėra suteikti arba laikinai nėra galimybės pateikti ataskaitas per AVNIS interneto sąsają.  

 

ĮMONĖS bankroto ATASKAITŲ FORMOS PILDYMAS

 

2.  Ataskaitos pavadinime pasirenkamas ataskaitos pateikimo atvejis ir įrašoma data, nurodanti, kurios dienos duomenys yra pateikiami ataskaitoje: metų ataskaitoje – gruodžio 31 d. duomenys, kitais nurodytais atvejais – nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo dienos duomenys.

3.  Po ataskaitos pavadinimu nurodoma ataskaitos užpildymo data ir numeris – pagal įmonės siunčiamų dokumentų registraciją.

4.  Ataskaitos duomenų laikotarpiai:

4.1. Bankroto proceso pradžia. Nurodomi teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos ar kreditorių susirinkimo sprendimo vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka priėmimo dienos duomenys.

4.2. Ataskaitinio laikotarpio pabaiga. Nurodomi ataskaitos pavadinime nurodytos datos duomenys.

4.3. Nuo bankroto proceso pradžios. Nurodomi duomenys nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos ar kreditorių susirinkimo sprendimo vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka priėmimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

5.  Tais atvejais, kai metų ataskaitos (gruodžio 31 d.) visi duomenys sutampa (yra identiški) su vieno iš kitų nurodytų teikimo atvejų duomenimis, teikiamos atskiros ataskaitos, pažymint atitinkamus ataskaitos teikimo atvejus.

6.  Nereikia teikti metinės ataskaitos, jei kreditorių reikalavimai gruodžio 31 d. buvo dar nepatvirtinti, t. y. pirma ataskaita pateikiama, patvirtinus kreditorių reikalavimus.

7.  Ataskaitoje įmonės finansiniai duomenys nurodomi eurais.

8.  Ataskaitos I skyriuje KAPITALAS nurodomi šie duomenys:

8.1. Įstatinis kapitalas (1 p.). Nurodomas įmonės (bendrovės) įstatuose nurodytas įstatinio kapitalo dydis. 1.1–1.3 eil. išskirstoma valstybei, savivaldybei, fiziniams ir privatiems juridiniams asmenims priklausanti kapitalo dalis, iš jų išskiriama nerezidentams (1.3.1 p.) – užsienio šalių fiziniams ir privatiems juridiniams asmenims, esantiems užsienyje, sukurtiems ir veikiantiems pagal užsienio šalių įstatymus, priklausanti kapitalo dalis.

9.  Ataskaitos II skyriuje TURTAS duomenys apie turtą stulp. bankroto proceso pradžioje (2 stulp.) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3 stulp.) nurodomi atitinkami balanso duomenys. Pildant šio skyriaus duomenis pagal formoje nurodytas formules atliekama horizontali ir vertikali sumų kontrolė.

10Turto pokyčiai nuo bankroto proceso pradžios. Turto padidėjimo ir sumažėjimo sumos (jį pardavus, perdavus ar nurašius) nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos ar kreditorių susirinkimo sprendimo vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka priėmimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

11.  Duomenys apie turto pokyčius nurodomi pagal bankroto proceso pradžioje sudarytą balansą ir atitinkamai užfiksuotą turto rūšį nurodytose atitinkamose eil.e (II dalies 1 stulp.), neatsižvelgiant į tai, kad pagal 28-ojo Verslo apskaitos standarto „Įmonių likvidavimas“ metodines rekomendacijas po likvidavimo pradžios balanse visas įmonės turtas yra parodomas balanso trumpalaikio turto dalyje.

12Įtrauktas į apskaitą balansine verte. 4 stulp. nurodomos turto padidėjimo sumos nuo bankroto proceso pradžios įtraukus į apskaitą įsigytą, pagamintą, perkainotą, atsiradusį ar atgautą turtą (įskaitant individualių įmonių savininkų perimtą turtą). Pinigų ir pinigų ekvivalentų eilutėje (2.2.3 p.) 4 stulp. nurodomos pinigų įplaukos sukauptos nuo bankroto proceso pradžios.

13Parduotas turtas: balansinė vertė; gautos įplaukos. Nurodomos balanse apskaityto parduoto turto balansinė vertė (5 stulp.) ir už jį gautos piniginės įplaukos (6 stulp.).

14Kreditoriams perduotas turtas ar priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas: balansinė vertė; patenkinti reikalavimai. Nurodoma kreditoriams už skolas perduoto turto ar atlikus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą balansinė vertė (7 stulp.) ir patenkintų reikalavimų suma (8 stulp.).

15Nurašytas turtas (balansine verte). Nurodoma viso nurašyto, kaip neturinčio rinkos vertės, balansinė (likutinė) vertė ir turto nusidėvėjimas (amortizacija) (9 stulp.). Pinigų ir pinigų ekvivalentų eilutėje (2.2.3 p.) 9 stulp. nurodomos visos pinigų išmokos nuo bankroto proceso pradžios.

16iš (9) jo: neatlygintinai perduotas savivaldybei. Nurodoma nurašyto nekilnojamojo turto pagal perdavimo aktą neatlygintinai perduoto savivaldybei balansinė vertė (10 stulp.).

172.3 eil.: susigrąžintos iš debitorių sumos. 10 stulp. nurodomos susigrąžintos ar išieškotos debitorinių įsiskolinimų sumos nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos ar kreditorių susirinkimo sprendimo vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka priėmimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos (pildoma tik 2.3 eilutė). Sumos, gautos pardavus debitorines skolas, šioje stulp. neįskaitomos, jos nurodomos 2.3 eil. 5 ir 6 stulp..

18Turtas, iš viso (2 p.). Nurodoma 2.1, 2.2 ir 2.3 eilučių suma turi atitikti balanso formoje nurodytą „Turtas, iš viso“ sumą.

19Ilgalaikis turtas (2.1 p.). Nurodomas bankroto proceso pradžioje apskaitytas turtas neįskaitant po vienų metų gautinas sumas.

20Trumpalaikis turtas (2.2 p.). Nurodomas bankroto proceso pradžioje apskaitytas turtas neįskaitant per vienus metus gautinas sumas.

21Po vienų metų ir per vienus metus gautinos sumos (2.3 p.). Ilgalaikis ir trumpalaikis debitorių įsiskolinimas nurodomas vienoje eilutėje, išskiriant 2.3.1 eil. užsienio valstybės piliečių (nerezidentų) debitorines skolas.

22Įkeistas turtas (3 p.). Nurodoma įkeisto turto balansinė vertė (2, 3, 4, 5, 7, 9 stulp.), gautos įplaukos už parduotą įkeistą turtą (6 stulp.), patenkintų reikalavimų, perdavus turtą įkaito turėtojui, suma (8 stulp.), nurodoma savivaldybei perduoto turto balansinė vertė (10 stulp.), jei buvęs įkeistas nurašytas turtas perduotas savivaldybei.

23Įkaito turėtojas (nurodyti) (4 p.). Nurodomas įkaito turėtojo pavadinimas.

 

24.  Ataskaitos III skyrius ĮMONĖS ŪKINĖ KOMERCINĖ VEIKLA pildomas tik tais atvejais, kai įmonės, kurios bankroto proceso metu tęsia (vykdo) ūkinę komercinę veiklą.

25.  Šioje dalyje neįskaitomos gautos pajamos ir patirtos išlaidos, susijusios su ilgalaikio turto pardavimu, bei bankroto administravimo išlaidos.

26Pardavimo pajamos (5 p.). Nurodomas ekonominės naudos padidėjimas dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo (iš pagrindinės veiklos) per laikotarpį nuo bankroto proceso pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos (pagal pelno (nuostolio) ataskaitos 1 eil. duomenis).

27Pardavimo savikaina (6 p.). Nurodomos per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtos išlaidos, tenkančios ataskaitos 5 eilutėje nurodytoms suteiktoms paslaugoms ir parduotoms prekėms (pagal pelno (nuostolio) ataskaitos 2 eil. duomenis).

28Kitos pajamos (7 p.). Nurodomos visos kitos pajamos, gautos iš įmonės kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos bei kt., neįskaitant parduoto ilgalaikio turto pajamų. Jeigu įmonė netęsia (nevykdo) savo pagrindinės veiklos, tačiau gauna pajamų (pvz. iš turto nuomos), tokiu atveju pajamos nurodomos 7 eil. „Kitos pajamos“.

29Kitos sąnaudos (8 p.). Nurodomos veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos bei kt., neįskaitant bankroto administravimo išlaidų.

30Ataskaitos IV skyriuje DARBUOTOJAI nurodomi šie duomenys:

30.1.    Prieš bankroto procesą. Nurodomas didžiausias darbuotojų skaičius (vidutinis sąrašinis), buvęs per paskutinius metus iki bankroto proceso pradžios, kai įmonė dar vykdė veiklą.

30.2.    Bankroto proceso pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nurodomas tikslus tuo laikotarpiu buvęs darbuotojų skaičius.

30.3.    Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičius (9 p.). Nurodomas visų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skaičius, įskaitant darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, darbuotojus, vykdančius bankroto procedūras, taip pat motinas (tėvus), išėjusius vaiko priežiūros atostogų. Įmonės bankroto administratorius į šį skaičių neįskaičiuojamas.

30.4.    Darbuotojų, dalyvaujančių bankroto procese, skaičius (9.1 p.). Nurodomas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir vykdančių tik bankroto procedūras, skaičius, pvz.: buhalteris, archyvaras, sargai.

 

31Ataskaitos V skyriuje KREDITORIŲ REIKALAVIMAI IR EINAMOSIOS ĮMOKOS lentelės pradžioje nurodomas kreditorių skaičius pagal 10 eil. 4 stulp. patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrą sumą.

32Patvirtinti (įsiteisėję) kreditorių reikalavimai. Nurodomi visų kreditorių (1 stulp.) reikalavimai, patvirtinti teismo ar kreditorių susirinkimo (kai bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka):

32.1.    bankroto proceso pradžioje (2 stulp.). Nurodomi kreditorių reikalavimai, patvirtinti bankroto proceso pradžioje, jų patvirtinimo įsiteisėjimo data įrašoma lentelės viršuje nurodytoje vietoje. Šie duomenys vėlesnėse ataskaitose kartojami.

32.2.    ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3 stulp.). Nurodomi ataskaitos pavadinime nurodytos datos duomenimis paskutinį kartą patvirtinti įsiteisėję kreditorių reikalavimai, įskaitant paskutine teismo nutartimi iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos patvirtintinus (papildomai patvirtintus ar sumažintus) reikalavimus, jų patvirtinimo įsiteisėjimo data įrašoma lentelės viršuje nurodytoje vietoje.

32.3.    visi reikalavimai nuo bankroto proceso pradžios:

32.3.1.   iš viso (4 stulp.). Nurodomi maksimalūs (patvirtinti įsiteisėję ir buvę patvirtinti įsiteisėję) reikalavimai nuo bankroto proceso pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nepriklausomai nuo to, ar jie buvo tenkinami. 4 stulp. įskaičiuojami visi papildomai nuo bankroto pradžios patvirtinti įsiteisėję kreditorių reikalavimai.

32.3.2.   iš jų baudos ir delspinigiai (5 stulp.). Nurodomos atitinkamos II etape tenkinami kreditorių reikalavimai.

32.4.    reikalavimų tenkinimas nuo bankroto proceso pradžios:

32.4.1.   patenkinta (įskaityta) (6 stulp.). Nurodomi visi patenkinti kreditorių reikalavimai nuo bankroto proceso pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, įtraukiant reikalavimų tenkinimą dėl kreditoriams perduoto turto ar priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo.

32.4.2.   nurašyta (atsisakyta) (7 stulp.). Nurodomi visi nurašyti (atsisakyti) kreditorių reikalavimai nuo bankroto proceso pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

33Einamosios įmokos nuo bankroto proceso pradžios. Nurodomi apskaičiuoti (8 stulp.) ir išmokėti (9 stulp.) einamieji mokėjimai (mokesčiai, atlyginimai ir kitos išmokos, neįskaitant administravimo išlaidų), atsiradę bankroto proceso metu dėl ūkinės komercinės veiklos vykdymo. Tais atvejais, kai kreditorių reikalavimai yra tenkinami Garantinio fondo ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar kitų asmenų skirtomis lėšomis, tačiau ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jų atgręžtiniai reikalavimai dar nepatvirtinti, šios sumos nurodomos apskaičiuotuose einamosiose įmokose būsimam atgręžtinio reikalavimo turėtojui (8 stulp.). Patvirtinus atgręžtinius reikalavimus, šios sumos atitinkamai perkeliamos į 3 ir 4 stulp.

34Sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (10 ir 11 stulp.). Nurodomi likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai ir apskaičiuotos einamosios įmokos iš visų maksimalių kreditorių reikalavimų (4 stulp.) atimant visus patenkintus (6 stulp.) ir nurašytus (7 stulp.) reikalavimus, pridedant apskaičiuotas (8 stulp.) ir atimant išmokėtas (9 stulp.) einamąsias įmokas.

35Kreditorių reikalavimai, iš viso (10 p.). Nurodomos bendros visų kreditorių reikalavimų ir einamųjų įmokų (toliau šiame paaiškinimų skyriuje – reikalavimai) sumos pagal atitinkamų skilčių aprašymą. Perleidus ar pardavus reikalavimą kitam asmeniui reikalavimo atvaizdavimas lieka toje pačioje eilutėje.

36iš jų: nerezidentų (užsienio asmenų). Nurodoma bendra visų kreditorių – fizinių ir juridinių asmenų, esančių užsienyje, sukurtų ir veikiančių pagal užsienio šalies įstatymus, reikalavimų suma.

37įkaito turėtojų, iš viso (10.1 p.). Nurodoma visų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintų kreditorių (nurodytų ataskaitos 4 p.) reikalavimų suma.

37.1.    valstybės (10.1.1 p.). Nurodomi valstybės institucijų (valstybės ir savivaldybės įstaigų, religinių bendruomenių ir t. t.), valstybinių įmonių (VĮ) bei viešųjų įmonių – valstybei priklausančių arba jos įsteigtų įmonių reikalavimai dėl negrąžintų valstybės vardu ar su valstybės garantija gautų paskolų, užtikrinti įkeitimu ir (ar) hipoteka.

37.2.    finansinių įstaigų (10.1.2 p.). Nurodomi bankų, kredito unijų ir kitų finansų įstaigų ar finansų rinkos dalyvių, kurie teikia finansines paslaugas, reikalavimai, užtikrinti įkeitimu ir (ar) hipoteka.

37.3.    kitų privačių asmenų (10.1.3 p.). Nurodomi privačių juridinių ir fizinių asmenų (išskyrus finansinių įstaigų) reikalavimai, užtikrinti įkeitimu ir (ar) hipoteka.

38I eilės reikalavimai (10.2 p.). Nurodoma visa pirma eile tenkinamų reikalavimų suma.

38.1.    darbuotojų (10.2.1 p.). Nurodomi reikalavimai, susiję su darbo santykiais bei reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe.

38.2.    asmenų už supirktą žemės ūkio produkciją (10.2.2 p.). Nurodomi fizinių ir juridinių asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją.

39II eilės reikalavimai (10.3 p.). Nurodoma visa antra eile tenkinamų reikalavimų suma.

39.1.    Finansų ministerijos (negarantuoti įkeitimu) (10.3.1 p.). Nurodomi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reikalavimai, atsiradę dėl negrąžintų valstybės vardu pasiskolintų lėšų, negrąžintų paskolų gautų su valstybės ar garantijų institucijos, už kurios įsipareigojimų vykdymą garantuoja valstybė, garantija, dėl negrąžintos paramos, suteiktos iš Europos Sąjungos lėšų, negarantuoti įkeitimu ir (ar) hipoteka.

39.2.    iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių fondų (10.3.1.1 p.). Nurodomi reikalavimai dėl negrąžintos paramos, suteiktos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

39.3.    Valstybinės mokesčių inspekcijos (mokesčiai ir kt. įmokos) (10.3.2 p.). Nurodomi valstybės ir savivaldybės biudžetui nesumokėti mokesčiai, įmokos, valstybės rinkliavos bei delspinigiai ir baudos. Išskiriami VĮ Turto bankui perleisti reikalavimai (10.3.2.1 p.).

39.4.    Muitinės departamento (teritorinių muitinių) (10.3.3 p.). Nurodomi reikalavimai dėl nesumokėtų importo pridėtinės vertės mokesčio ir importo akcizo, delspinigių ir baudų. Išskiriami VĮ Turto bankui perleisti reikalavimai (10.3.3.1 p.).

39.5.    Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (teritorinių skyrių) (10.3.4 p.). Nurodomi reikalavimai dėl nesumokėtų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir su jais susijusių delspinigių ir baudų, kuriuos administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (teritoriniai skyriai).

39.6.    Garantinio fondo (10.3.5 p.). Nurodomi reikalavimai susidarę pagal atgręžtinio reikalavimo teisę bankroto proceso metu sumokėjus Garantinio fondo išmokas darbuotojams, kurių nesumokėjo bankrutuojanti įmonė. Išskiriami VĮ Turto bankui perleisti reikalavimai (10.3.5.1 p.).

39.7.    Žemės ūkio ministerijos (10.3.6 p.). Nurodomi reikalavimai susidarę pagal atgręžtinio reikalavimo teisę bankroto proceso metu sumokėjus asmenims už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją.

39.8.    kitų (nurodyti) (10.3.7 p.). Nurodomi kiti antros eilės reikalavimai nepriskirti pagal pateiktus kreditorius 10.3.1–10.3.6 eil., nurodant kreditoriaus pavadinimą.

40III eilės reikalavimai (10.4 p.). Nurodoma visa trečia eile tenkinamų reikalavimų suma.

40.1.    valstybės (10.4.1 p.). Nurodomi valstybės institucijų, valstybinių įmonių bei viešųjų įmonių – valstybei priklausančių arba jos įsteigtų įmonių reikalavimai.

40.2.    finansinių įstaigų (negarantuoti įkeitimu) (10.4.2 p.). Nurodomi bankų, kredito unijų ir kitų finansų įstaigų ar finansų rinkos dalyvių, kurie teikia finansines paslaugas, trečia eile tenkinami reikalavimai, neužtikrinant įkeitimu ir (ar) hipoteka.

40.3.    kitų privačių asmenų (10.4.3 p.). Nurodomi privačių juridinių ir fizinių asmenų trečia eile tenkinami reikalavimai.

41likę reikalavimai pardavus įkeistą turtą (10.4.4 p.). Nurodomi likusieji nepatenkinti reikalavimai pardavus įkeistą turtą ir viršijantys įkeisto turto vertę, kurie tenkinami trečiąja eile.

42.  Ataskaitos VI skyriaus EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA duomenys nurodomi, jei įmonei buvo suteikta parama iš Europos Sąjungos lėšų ir sutartinių įsipareigojimų, dėl kurių galėtų būti pareikšti kreditorių reikalavimai, neatsižvelgiant į tai, ar ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra pareikšti ar patvirtinti kreditorių reikalavimai. Nurodomas priemonės ir projekto pavadinimas, projekto kodas, institucija, administruojanti ir prižiūrinti paramą, projekto pradžios ir pabaigos datos, suteiktos paramos suma ir galimi pareikšti, pareikšti ir (ar) patvirtinti kreditorių reikalavimai. Jei įmonė įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą ar yra jį įgyvendinusi, bet dėl prisiimtų sutartinių įsipareigojimų galimybė kreditoriams pareikšti reikalavimus nėra išnykusi, nurodoma didžiausia galima reikalavimų suma projekto nesėkmės atveju.

43.  Ataskaitos VII skyriaus DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAI 11 eil. (iš viso) duomenys turi atitikti ataskaitos V skyriaus 10.2.1 eil. duomenis. Darbuotojų reikalavimų sumos ir darbuotojų skaičius nurodomas neįskaitant darbuotojų, dalyvaujančių bankroto administravime, kuriems atlyginama iš bankroto administravimo lėšų. 11.1–11.6 eil.e nurodomi darbuotojų reikalavimai ir darbuotojų skaičius pagal apmokėjimo rūšis.

44.  Ataskaitos VIII skyriaus ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS 12 eilutėje (iš viso) nurodomos visam bankroto procesui pagal patvirtintą sąmatą numatytos administravimo išlaidos (2 stulp.) ir iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos faktiškai sumokėtos sumos (3 stulp.), išskiriant administravimo išlaidų dalį, apmokėtą Garantinio fondo lėšomis (4 stulp.).

44.1.    administratoriaus atlyginimas (12.1 p.). Nurodoma kreditorių susirinkimo (ar teismo) nustatyta suma, kuri turi būti sumokėta administratoriui už visą bankroto proceso administravimą, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos, taip pat faktiškai išmokėta atlyginimo dalis. 12.1.1, 12.1.2 ir 12.1.3 eil.e išskiriamos administratoriaus atlyginimo priemokos.

44.2.    išlaidos, susijusios su darbuotojų, dalyvaujančių bankroto procese, atlyginimu (12.2 p.). Nurodomas ataskaitos 9.1 eilutėje nurodytiems darbuotojams pagal sąmatą numatytos išmokėti (2 stulp.) ir faktiškai iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos išmokėtos (3 stulp.) sumos.

44.3.    pavojingų atliekų priežiūros, tvarkymo ir laidojimo išlaidos (12.3 p.) nurodomos visos, įskaitant visus su jomis susijusius mokesčius ir mokėjimus.

44.4.    kita (nurodyti) (12.4 p.). Nurodomos kitos pagal sąmatą numatytos (turto vertinimo, pardavimo, informacijos skelbimo ir kitos su bankroto administravimu susijusios išlaidos – nurodant tekste įterptoje vietoje) (2 stulp.) ir išmokėtos (3 stulp.) sumos.

45.  Ataskaitos IX skyriaus PINIGŲ SRAUTAI dalis duomenų turi būti sutikrinama su kitų skyrių duomenimis.

46Pinigai bankroto proceso pradžioje (13 p.). Nurodomas pinigų likutis bankroto proceso pradžioje, kuris turi atitikti balanso eilutę pinigai ir pinigų ekvivalentai (ataskaitos 2.2.3 eil. 2 stulp.).

47Pinigų įplaukos, iš viso (14 p.). Nurodomos visos pinigų įplaukos iš įvairių šaltinių per laikotarpį nuo bankroto proceso pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, kurios 14.1–14.11 eilučių 2 stulp. išsiskirstomos pagal pinigų gavimo šaltinius. Ši suma turi atitikti Turto dalies 2.2.3 eil. 4 stulp. nurodytą sumą.

47.1.    iš viso turto pardavimo (įskaitant skolų ir reikalavimo teisių pardavimo įplaukas) (14.1 p.). Nurodomos gautos visos įplaukos už parduotą turtą. Ši suma turi atitikti Turto dalies 2 eil. 6 stulp. nurodytą sumą .

47.2.    susigrąžintos iš debitorių (14.2 p.). Nurodomi 2.3 eil. 10 stulp. duomenys.

47.3.    iš ūkinės komercinės veiklos (14.3 p.). Nurodoma tik tuo atveju, jei įmonė bankroto proceso metu iš ūkinės komercinės veiklos gavo įplaukų.

47.4.    gauta iš Garantinio fondo (14.4 p.). Nurodoma iš Garantinio fondo gauta suma, skirta įmonės darbuotojams ir administravimo išlaidoms, nepriklausomai nuo nepanaudotų lėšų į Garantinį fondą grąžinimo.

47.5.    gauta iš Žemės ūkio ministerijos (14.5 p.). Nurodoma bendra iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos gauta suma fizinių ir juridinių asmenų reikalavimams apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją.

47.6.    gauta iš kreditorių (14.6 p.). Nurodomos kreditorių įneštos sumos.

47.7.    skirta supaprastinto bankroto atveju (14.7 p.). Nurodomos lėšos, kurios skiriamos neturinčių turto įmonių bankroto administravimui, kai jas įmoka asmuo, pateikęs pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 10 dalyje 1 punkte nustatytu atveju.

47.8.    administratoriaus asmeninės lėšos (14.8 p.). Nurodomos lėšos, kurias patiria administratorius dėl prisiimtos rizikos.

47.9.    įnešta vadovų ar savininkų (be priteisimo) (14.9 p.). Nurodomos vadovų ir savininkų savanoriškai įneštos sumos, skirtos kreditorių reikalavimams tenkinti ar bankroto administravimo išlaidoms padengti.

47.10išieškota iš vadovų ar savininkų iš priteistos sumos (14.10 p.). Nurodoma bendra išieškota suma tyčinio bankroto ir kitais galimais atvejais. Visa priteista suma nurodoma tekste įterptame langelyje.

47.11kita (nurodyti) (14.11 p.). Tekstui skirtame langelyje nurodomas kitas (-i) lėšų šaltinis (-iai) (nurodant mokėjimo priežastį), nepriskirtas pateiktose 14.1–14.10 eil.e ir 2 stulp. nurodoma gauta suma.

48Pinigų išmokos, iš viso (15 p.). Nurodomos visos pinigų išmokos per laikotarpį nuo bankroto proceso pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 15.1–15.7 eil.e šios pinigų išmokos išskaidomos pagal nurodytus mokėjimus. Ši suma turi atitikti Turto dalies 2.2.3 eil. 9 stulp. nurodytą sumą.

48.1.    patvirtintiems kreditorių reikalavimams tenkinti (15.1 p.). 4 stulp. nurodoma maksimali pinigais patenkintų reikalavimų suma (t. y. nurodoma 10 eil. 6 stulp. nurodyta patenkintų reikalavimų suma, atėmus 2 eil. 8 stulp. nurodytą kreditorių reikalavimų dalį, kuri buvo patenkinta perdavus turtą ar atlikus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą). 3 įterptoje stulp. nurodomos kreditorių reikalavimų patenkinimo sumos perdavus turtą ar atlikus įskaitymą. 3 ir 4 stulp. sumos išskaidomos 15.1.1–15.1.4 eil.e pagal reikalavimų tenkinimo eiles.

48.2.    einamosios įmokos (15.2 p.). Nurodomos bankroto proceso metu išmokėtos einamosios įmokos. Ši suma turi atitikti 10 eil. 8 stulp. duomenis.

48.3.    bankroto administravimui (15.3 p.). Nurodoma 12 eil. 3 stulp. duomenys.

48.4.    susigrąžintos asmeninės administratoriaus lėšos (15.4 p.). Nurodomos lėšos, kurias administratorius patiria prisiėmęs riziką, tačiau atsiradus galimybei jas susigrąžina iš įmonės lėšų.

48.5.    savininkui (savininkams) (15.5 p.). Nurodomos lėšos, kurios grąžinamos bankrutavusios įmonės savininkui (savininkams) likusios atsiskaičius su kreditoriais.

48.6.    nepanaudotos ir į Garantinį fondą grąžintos lėšos (15.6 p.). Nurodoma nepanaudota (neišmokėta darbuotojams, jų nesuradus ir pan.) ir grąžinta į Garantinį fondą lėšų suma.

48.7.    kita (nurodyti) (15.7 p.). Tekste nurodomas kitas (-i) lėšų gavėjas (-ai) (nurodant mokėjimo priežastį), nepriskirtas pateiktose 15.1–15.6 eil.e ir 4 stulp. nurodoma jiems išmokėta suma.

49Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (16 p.). Nurodomas pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kuris turi atitikti Turto dalies balanso eilutę pinigai ir pinigų ekvivalentai (ataskaitos 2.2.3 eil. 3 stulp.).

50.  Ataskaitos pabaigoje nurodomas ataskaitos rengėjo vardas, pavardė, pareigos bei jo kontaktiniai duomenys.

____________________

 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V4- 190 

 

DUOMENŲ APIE ĮMONĖS RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESĄ TEIKIMO IR SKELBIMO TAISYKLĖS

 

I   Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato duomenų apie juridinio asmens (toliau – įmonė) restruktūrizavimo procesą, duomenų apie Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – Įmonių restruktūrizavimo įstatymas) 15 straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis teikimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) tvarką ir duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą skelbimo Tarnybos interneto svetainėje tvarką, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.

2.  Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įmonių restruktūrizavimo įstatyme, kituose įmonių nemokumą reguliuojančiuose teisės aktuose.

 

II  SKYRIUS

DUOMENŲ APIE ĮMONĖS RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESĄ TEIKIMAS

 

3.  Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys (toliau – restruktūrizavimo administratorius) Tarnybai teikia duomenis ir teismų nutarčių ir (ar) sprendimų skaitmenines kopijas – per 5 darbo dienas nuo nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo dienos:

3.1.    apie kreditorių susirinkimo dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui laiką ir vietą, būdus, kuriais galima susipažinti su parengtu restruktūrizavimo plano projektu ir išvada – Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir terminais;

3.2.    priėmus nutartį iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą:

3.2.1.   įmonės kodas ir pavadinimas, buveinė (adresas), veiklos kodas ir pavadinimas (pagal EVRK2);

3.2.2.   restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme nutarties priėmimo, įsiteisėjimo datos, apygardos teismo pavadinimas, civilinės bylos numeris;

3.2.3.   restruktūrizavimo bylos (proceso) požymis pagal Reglamentą (pagrindinė, šalutinė, teritorinė);

3.2.4.   požymis ar taikoma supaprastinta įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarka;

3.2.5.   teismo paskirto restruktūrizavimo administratoriaus – fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, Asmenų, teikiančių įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, sąrašo (toliau – Sąrašas) eil. Nr., asmens, kuriam pavesta administruoti įmonę, vardas, pavardė, Sąrašo eil. Nr. ir paskyrimo data.

3.2.6.   restruktūrizuojamos įmonės vadovo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas);

3.2.7.   galutinis terminas, iki kada įmonės kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus įmonei, ir jų priėmimo vieta (adresas) – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, patvirtinti restruktūrizavimo planą ir paskirti restruktūrizavimo administratorių (restruktūrizavimo bylą iškeliant supaprastinta tvarka) gavimo dienos;

3.3.    patvirtinus kreditorių reikalavimus – teismo nutarties priėmimo, įsiteisėjimo datos;

3.4.    išrinkus (pakeitus) kreditorių susirinkimo pirmininką:

3.4.1.   vardas, pavardė;

3.4.2.   atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, pareigos;

3.4.3.   kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeriai, el. paštas);

3.4.4.   išrinkimo (pakeitimo) data.

3.5.    priėmus nutartį patvirtinti (pakeisti) restruktūrizavimo planą – plano patvirtinimo ir įsiteisėjimo datos, restruktūrizavimo trukmė (iki), plano pakeitimo data, plano pakeitimo priežastis;

3.6.    nutraukus restruktūrizavimo bylą:

3.6.1.   teismo nutarties priėmimo, įsiteisėjimo datos;

3.6.2.   nutraukimo priežastis:

3.6.2.1.   nustatytais terminais nepateiktas restruktūrizavimo planas;

3.6.2.2.   visi kreditoriai atsisakė savo reikalavimų;     

3.6.2.3.   įmonė patenkino kreditorių reikalavimus anksčiau, nei nustatyta plane;

3.6.2.4.   restruktūrizavimo planas nevykdomas arba vykdomas netinkamai;

3.6.2.5.   teismui nepateiktas restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas.

3.7.    pasirašius restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą – pasirašymo data;

3.8.    priėmus sprendimą baigti įmonės restruktūrizavimo bylą – teismo sprendimo priėmimo, įsiteisėjimo datos;

3.9.    nutarčių dėl restruktūrizavimo administratoriaus atstatydinimo iš pareigų ir kito restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo, restruktūrizavimo administratoriaus fizinio asmens laikino pavadavimo, kito restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo duomenis ir skaitmenines kopijas – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarčių įsiteisėjimo dienos;

3.10.  kitų nutarčių (sprendimų), priimtų apygardos ir aukštesnės instancijos teismų, turėjusių įtakos Taisyklių 3.2, 3.5, 3.6 ir 3.8 papunkčiuose nurodytoms nutartims (sprendimams) ar jų įsigaliojimui duomenis ir skaitmenines kopijas – per 5 darbo dienas nuo nutarčių (sprendimų) įsiteisėjimo dienos;

4.  Restruktūrizavimo administratorius, vykdant restruktūrizavimo procesą Tarnybai teikia:

4.1.    Įmonės restruktūrizavimo ataskaitas pagal Tarnybos direktoriaus patvirtintą formą:

4.1.1.   patvirtinus kreditorių reikalavimus, patvirtinus restruktūrizavimo planą, nutraukus įmonės restruktūrizavimo bylą, baigus įmonės restruktūrizavimo bylą – per 10 kalendorinių dienų nuo atitinkamos nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo dienos;

4.1.2.   metų ataskaitą kalendoriniams metams pasibaigus – iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 dienos.

4.2.    kitus su įmonės restruktūrizavimo bylos nagrinėjimu susijusius duomenis, reikalingus restruktūrizuojamos įmonės veiklos analizei atlikti, Tarnybos atliekamai restruktūrizavimo administratorių veiklos stebėsenai ar duomenų pagrįstumui patikrinti – Tarnybos prašymu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

5.  Tais atvejais, kai restruktūrizavimo administratoriaus dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių per Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatytus terminus negauna įsiteisėjusios teismo nutarties (sprendimo) nuorašo, duomenis ir dokumentus, nurodytus šiose Taisyklėse Tarnybai teikia per nurodytą terminą, skaičiuojant nuo dokumento įteikimo restruktūrizavimo administratoriui dienos.

 

III     SKYRIUS

Duomenų apie restruktūrizavimo administratorius teikimas

 

6.  Fiziniai asmenys, įgiję ir (ar) turintys teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka, Tarnybai per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo dienos teikia pranešimą (duomenis) nurodydami naują vardą, pavardę, naują adresą korespondencijai ir (ar) naujus kontaktinius duomenis (telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą).

7Juridiniai asmenys, turintys teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka, Tarnybai teikia duomenis:

7.1.    per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo dienos apie juridinio asmens pavadinimo, buveinės adreso, adreso korespondencijai ar veiklos adreso, teisinio statuso, teisinės formos, kontaktinių duomenų (telefono numerio (-ių), elektroninio pašto adreso) pasikeitimą;

7.2.    per 5 darbo dienas nuo darbo sutarties sudarymo ar nutraukimo dienos su fiziniu asmeniu, įgijusiu teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka ir (ar) darbuotoju, kuriam, pripažinus jo profesinę kvalifikaciją Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 161 straipsnio 1 dalyje ir (ar) 162 straipsnyje nustatyta tvarka, teisė teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas suteikta laikinai arba įsisteigus Lietuvos Respublikoje, nurodydami asmens, vardą, pavardę, Sąrašo eilės numerį, priėmimo ir (ar) atleidimo datą;

7.3.    per 5 darbo dienas, nuo fizinio asmens, įgijusio teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka ir (ar) darbuotoju, kuriam, pripažinus jo profesinę kvalifikaciją Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 161 straipsnio 1 dalyje ir (ar) 162 straipsnyje nustatyta tvarka, teisė teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas suteikta laikinai arba įsisteigus Lietuvos Respublikoje pareigų pakeitimo (pradedant arba baigiant eiti restruktūrizavimo administratoriaus pareigas), nurodydami asmens vardą, pavardę, Sąrašo eilės numerį, pareigų pakeitimo datą;

7.4.    per 5 darbo dienas nuo juridinio asmens vadovo pareigas einančio asmens (kito asmens, turinčio teisę veikti įmonės vardu), turinčio teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, pasikeitimo dienos, nurodydami naujai paskirto į vadovo (kito asmens, turinčio teisę veikti įmonės vardu) pareigas asmens, turinčio teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, vardą, pavardę, Sąrašo eilės numerį, paskyrimo datą.

 

IV     SKYRIUS

DUOMENŲ APIE ĮMONĖS RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESĄ SKELBIMAS

 

8.  Šiose Taisyklėse nurodyti duomenys apie įmonės restruktūrizavimo procesą, kurie pagal teisės aktų reikalavimus turi būti viešai paskelbti Tarnybos interneto svetainėje, per 3 darbo dienas nuo restruktūrizavimo administratoriaus pateikimo dienos patvirtinami AVNIS:

8.1.    iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą:

8.1.1.   įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas. Jei įmonės buveinės adresas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, nesutampa su faktine įmonės buvimo vieta, nurodomas įmonės veiklos adresas arba adresas korespondencijai;

8.1.2.   restruktūrizuojamos įmonės vadovo vardas, pavardė, telefono numeris (-iai) ir elektroninio pašto adresas;

8.1.3.   teismo, kuriame nagrinėjama įmonės restruktūrizavimo byla, pavadinimas, atitinkamos nutarties ar sprendimo priėmimo, įsiteisėjimo datos, įmonės restruktūrizavimo civilinės bylos numeris;

8.1.4.   restruktūrizavimo administratoriaus – fizinio asmens vardas, pavardė, Sąrašo eilės numeris, įrašymo į Sąrašą data, kontaktiniai duomenys (telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas) arba juridinio asmens – pavadinimas, juridinio asmens kodas, Sąrašo eilės numeris, įrašymo į Sąrašą data, buveinės adresas (jei įmonės buveinės adresas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, nesutampa su faktine įmonės buvimo vieta, nurodomas įmonės veiklos adresas arba adresas korespondencijai), paskyrimo data, darbuotojo, turinčio teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, kuriam pavesta administruoti įmonę, vardas, pavardė, Sąrašo eilės numeris, įrašymo į Sąrašą data, paskyrimo data, kontaktiniai duomenys (telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas);

8.1.5.   galutinis terminas, iki kada įmonės kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus įmonei, ir jų priėmimo vietą (adresą).

8.2.    priėmus nutartį patvirtinti restruktūrizavimo planą, nutartį nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą, sprendimą baigti įmonės restruktūrizavimo bylą – nutarties ar sprendimo priėmimo, įsiteisėjimo datos;

8.3.    priėmus nutartį dėl restruktūrizavimo administratoriaus atstatydinimo iš pareigų ir kito restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo – paskirto restruktūrizavimo administratoriaus Taisyklių 7.1.4 papunktyje nurodytus duomenis bei paskyrimo datą;

8.4.    kitus duomenis teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V  SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

9.  Už Taisyklėse nurodytų duomenų teikimą laiku bei teikiamų duomenų teisingumą ir teisėtumą atsako duomenis teikiantys restruktūrizavimo administratoriai ir šių Taisyklių 6 punkte nurodyti asmenys.

10.  Restruktūrizavimo administratoriai ir šių Taisyklių 6 punkte nurodyti asmenys informaciją ir duomenis Tarnybai teikia elektroniniu būdu, per Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (toliau – AVNIS) interneto sąsają. AVNIS duomenų teikėjui – restruktūrizavimo administratoriui – tinkamai identifikavus ir autentifikavus savo tapatybę AVNIS, pateikti duomenys ir dokumentai laikomi oficialiai pateiktais. Tuo atveju, jeigu dėl techninių kliūčių nėra galimybės duomenų pateikti per AVNIS, restruktūrizavimo administratoriai duomenis teikia raštu, o nelikus techninių kliūčių – bankroto administratoriai duomenis turi pateikti ir per AVNIS.

11.  Prie AVNIS prisijungti galimybę turi ir šių Taisyklių 6 punkte nurodyti asmenys, restruktūrizavimo administratoriai ar jų pavedimu įgalioti asmenys, kurie gauna nurodymą atlikti per AVNIS tam tikrus veiksmus ar funkcijas. Šiuos veiksmus ir funkcijas restruktūrizavimo administratoriai nustato AVNIS.

12.  Taisyklėse nurodyti duomenys kaupiami ir saugomi AVNIS nuostatų nustatyta tvarka.

 

________________________

 

PATVIRTINTA
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V4- 190 

 

ĮMONĖS RESTRUKTŪRIZAVIMO ATASKAITOS PILDYMO REKOMENDACIJOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Įmonės restruktūrizavimo ataskaitos teikiamos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Tarnybai (toliau – Tarnyba) elektroniniu būdu per Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (toliau – AVNIS) interneto sąsają, kai restruktūrizavimo administratoriui yra suteikti prieigos prie AVNIS prisijungimo vardas ir slaptažodis (toliau – prisijungimo kodai), arba raštu, kai prisijungimo kodai nėra suteikti arba laikinai nėra galimybės pateikti ataskaitas per AVNIS interneto sąsają.

 

II. ĮMONĖS RESTRUKTŪRIZAVIMO ATASKAITOS FORMOS PILDYMAS

 

2.    Ataskaitos pavadinime pasirenkamas ataskaitos pateikimo atvejis ir įrašoma data, nurodanti, kurios dienos duomenys yra pateikiami ataskaitoje: metų ataskaitoje – gruodžio 31 dienos duomenys, kitais nurodytais atvejais – nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo dienos duomenys.

3.    Po ataskaitos pavadinimu nurodoma ataskaitos užpildymo data ir numeris – pagal įmonės siunčiamų dokumentų registraciją.

4.    Ataskaitos duomenų laikotarpiai:

4.1. Restruktūrizavimo pradžia. Nurodomi teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos duomenys.

4.2. Ataskaitinio laikotarpio pabaiga. Nurodomi ataskaitos pavadinime nurodytos datos duomenys.

4.3. Nuo restruktūrizavimo proceso pradžios. Nurodomi duomenys nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

 

5.    Ataskaitos I skyriuje DARBUOTOJAI nurodomi šie restruktūrizuojamos įmonės duomenys:

5.1. visų darbuotojų, įskaitant darbuotojus, išėjusius vaiko priežiūros atostogų, dirbusių pagal darbo sutartį, skaičius (1 p.) restruktūrizavimo pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, taip pat numatytas restruktūrizavimo plane darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir restruktūrizavimo pabaigoje, t. y. siekiamas rezultatas. Jei restruktūrizavimo plane darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai nenurodytas, tuomet vadovaujantis protingumo kriterijais, jį reikia nustatyti bent apytiksliai. Restruktūrizavimo administratorius, dirbantis pagal atlygintinų paslaugų teikimo sutartį, į darbuotojų skaičių neįskaičiuojamas;

5.2. darbuotojų, atleistų dėl įmonės restruktūrizavimo, skaičius (1.1 p.) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (per laikotarpį iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos), taip pat restruktūrizavimo plane numatytas atleisti darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (iki jo pabaigos) ir restruktūrizavimo pabaigoje (iki restruktūrizavimo pabaigos);

5.3. darbuotojų, priimtų dėl įmonės restruktūrizavimo, skaičius (1.2 p.) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (per laikotarpį iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos), taip pat restruktūrizavimo plane numatytas priimti darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (iki jo pabaigos) ir restruktūrizavimo pabaigoje (iki restruktūrizavimo pabaigos);

5.4. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) eurais – darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, tenkantis vienam darbuotojui per vieną metų mėnesį. Jis apskaičiuojamas darbo užmokesčio lėšų sumą (bruto) per metus (pildant metų ataskaitą) arba per einamųjų metų laikotarpį iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos (pildant kitas ataskaitas) dalijant iš atitinkamo vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus. Restruktūrizavimo pradžiai nurodomas paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų prieš iškeliant įmonės restruktūrizavimo bylą vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto). Ataskaitinio laikotarpio pabaigai metų ataskaitoje nurodomas atitinkamų metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto), kitais atvejais – per einamųjų metų laikotarpį iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto).

 

6.    Ataskaitos II skyriuje ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS nurodomos administravimo išlaidos (3 p.) išskiriant administratoriaus, dirbančio pagal atlygintinų paslaugų teikimo sutartį, atlyginimą (3.1 p.), faktiškai apmokėtos nuo restruktūrizavimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos: iš viso, iš jų ir administravimo išlaidos, patirtos ir apmokėtos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos. Taip pat nurodomos planinės išlaidos pagal restruktūrizavimo plane patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpiui ir nurodomos planuotos administravimo išlaidos laikotarpiui iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos.

 

7.    Ataskaitos III skyriuje NUOSAVAS KAPITALAS nurodomi restruktūrizuojamos įmonės finansinės atskaitomybės (balanso) nuosavo kapitalo (4 p.) duomenys restruktūrizavimo pradžioje (nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos duomenys), ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos duomenys) ir restruktūrizavimo plane numatyti duomenys ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir restruktūrizavimo pabaigoje, t. y. siekiamas rezultatas.

 

8.    Ataskaitos IV skyriuje TURTAS nurodomi restruktūrizuojamos įmonės finansinės atskaitomybės (balanso) turto (5 p.) duomenys restruktūrizavimo pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Skilties „Turto pokyčiai nuo restruktūrizavimo pradžios“ nurodomos turto padidėjimo ir sumažėjimo sumos, turtą įsigijus ir (ar) padidėjus jo balansinei vertei (4 stulp.), pardavus ar perdavus kreditoriams (5 stulp.), nurašius turtą ar susigrąžinus sumas iš debitorių (6 stulp.) nuo restruktūrizavimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Taip pat nurodoma restruktūrizavimo plane numatyti duomenys ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos duomenys) ir restruktūrizavimo pabaigoje, t. y. siekiamas rezultatas.

 

9.    Ataskaitos V skyriaus EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA duomenys pildomi, jei restruktūrizuojamai įmonei buvo suteikta parama iš Europos Sąjungos lėšų. Nurodomos priemonės ir projekto pavadinimas, projekto kodas, institucija, administruojanti ir prižiūrinti paramą, projekto pradžios ir pabaigos datos, suteiktos paramos suma ir galimi pareikšti, pareikšti ir (ar) patvirtinti kreditorių reikalavimai. Jei restruktūrizuojama įmonė įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą ar yra jį įgyvendinusi, bet dėl prisiimtų sutartinių įsipareigojimų galimybė kreditoriams pareikšti reikalavimus nėra išnykusi, nurodoma didžiausia galima reikalavimų suma projekto nesėkmės atveju.

 

10.  Ataskaitos VI skyriaus KREDITORIŲ REIKALAVIMAI IR EINAMOSIOS ĮMOKOS duomenys pildomi pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsnyje nustatytas reikalavimų tenkinimo eiles (1 stulp.). Rekomenduojama pildyti duomenis atliekant vertikalią kreditorių reikalavimų sumų kontrolę: pirmiausia įrašyti ataskaitos žemiausio lygio punktų duomenis (pvz.: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 p. ir kt.). Kreditorių reikalavimų sumų kontrolės turi būti apskaičiuojamos ir horizontaliai.

10.1.    2–4 stulp. nurodomi kreditorių reikalavimai restruktūrizavimo pradžioje, t. y. reikalavimai, susidarę iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Šie duomenys visose vėlesnėse ataskaitose kartojami, išskyrus atvejus, kai teismas patikslina šiuos reikalavimus Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju. 2 stulp. nurodomi įtraukti į apskaitą reikalavimai, susidarę iki restruktūrizavimo pradžios, kurie gali nesutapti su 3 ir 4 stulp. nurodytų teismo patvirtintų reikalavimų suma, nes šiuose stulpeliuose nurodomi plano parengimo laikotarpiu patikslinti ir teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai. Patikslinus kreditorių reikalavimus dėl teismų civilinėse bylose sprendimų priėmimo ir patvirtinus restruktūrizavimo plano pakeitimus, 3 ir 4 stulp. nurodomi patikslinti reikalavimai. 4 stulp. nurodoma teismo patvirtintų reikalavimų dalis – palūkanos ir netesybos, tenkintina antrajame etape.

10.2.    5–7 stulp. nurodomas restruktūrizavimo plane numatytas kreditorių reikalavimų patenkinimas (arba pakeitimas kita prievole), atsisakymas ir (ar) atidėjimas (neįskaitant nuolaidų, taikomų einamiesiems mokėjimams). Šių skilčių duomenys keičiasi tik teismo nutartimi pakeitus plane numatytą kreditorių reikalavimų patenkinimą (arba pakeitimą kita prievole), atsisakymą ir (ar) atidėjimą.

10.3.    8–10 stulp. nurodomi tik tie kreditorių reikalavimai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra įvykdyti (patenkinta, atsisakyta ar atidėta). Paskutinėje ataskaitoje, pateikiamoje baigus įmonės restruktūrizavimo bylą, turėtų būti įvykdyti visi restruktūrizavimo plane numatyti kreditorių reikalavimai.

10.4.    11–12 stulp. nurodomos priskaičiuotos ir išmokėtos einamosios įmokos, tarp jų privalomosios, kurios mokamos įmonės restruktūrizavimo metu, nuo restruktūrizavimo pradžios. 11 stulp. nurodant priskaičiuotas einamąsias įmokas neįskaičiuojama atidėta (kai mokėjimo terminas dar nesuėjęs) ar atsisakyta einamųjų įmokų dalis. Suėjus atidėtų einamųjų įmokų (jų dalies) mokėjimo terminui šios įmokos (jų dalis) įskaičiuojamos 11 stulp. 12 stulp. nurodomos sumokėtos einamosios įmokos (jų dalis iš 11 stulp. nurodytų priskaičiuotų einamųjų įmokų).

10.5.    13 stulp. nurodomas suskaičiuotas bendras įmonės įsiskolinimas laikotarpio pabaigoje – rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, įvertinus ir teismo patvirtintų reikalavimų sumažėjimą, ir einamųjų įmokų mokėjimą. 13 stulp. duomenys apskaičiuojami prie likusios nepatenkintų reikalavimų dalies (iš 3 stulp. duomenų atimta 8 ir 9 stulp. duomenų suma) pridedant nesumokėtas einamąsias įmokas (11 ir 12 stulp. duomenų skirtumas). Jei kreditorius atsisako einamųjų įmokų mokėjimo, ši suma neįskaičiuojama į bendrą įsiskolinimą.

11.  Ataskaitos pabaigoje nurodomas ataskaitos rengėjo vardas, pavardė, pareigos bei jo kontaktiniai duomenys.

__________________