LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr. V-632

Vilnius

 

 

Pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašą:

1.1. Papildau 11 punktu:

11. Acetilbenzilfentanilis (Acetylbenzylfentanyl, N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-acetamide)*.“

1.2. Papildau nauju 41 punktu:

41. Benzilfentanilis (Benzylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-propanamide)*.“

1.3. Buvusius 41 ir 42 punktus laikau atitinkamai 42 ir 43 punktais.

1.4. Papildau 44 punktu:

44.                       Benzoiloilbenzilfentanilis (Benzoyloylbenzylfentanyl, N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-benzamide)*.“

1.5. Papildau nauju 61 punktu:

61. Bromadolinas (Bromadoline, U4793e, 4-bromo-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)benzamide)*.“

1.6. Buvusius 61–64 punktus laikau atitinkamai 62–65 punktais.

1.7. Papildau nauju 91 punktu:

91. 4-hidroksibutirfentanilis (4-hydroxybutyrfentanyl, N-(4-hydroxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-butanamide)*.“

1.8. Buvusį 91 punktą laikau 92 punktu.

1.9. Papildau 93 punktu:

93. Izopropil-U-47700 (Isopropyl-U-47700, 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-(propan-2-yl)benzamide*.“

1.10. Papildau 131 punktu:

131. 3-metilkrotonilfentanilis (3-methylcrotonylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]-3-methylbut-2-enamide)*.“

1.11. Papildau nauju 18 punktu:

18. Tiofenefentanilis (Thiophenefentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylthiophene-2-carboxamide)*.“

1.12. Buvusį 18 punktą laikau 181 punktu.

2. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

2.1. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Amfetamino darinių ir amfetamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpropan-2-amino, 1-(benzo[b]furan-2- arba 4-il)propan-2-amino, 1-(tiofen-2-il)propan-2-amino arba 1-(indol-6-il)propan-2-amino dariniai, turintys arba neturintys alkoksi-, 3,4-metilendioksi- arba 3,4-etilendioksi-; 4-metiltio-; halogen-, alkil-, 3,4-dimetil-; 4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede; benzo-, furano, 2,3-dihidrofurano, ciklopentano arba pirolo žiedą, kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; alkil- radikalų 3-ioje propilo grandinės padėtyje; propilo grandinė sudaro penkianarį su fenilu kondensuotą žiedą; azoto atomas ir 1-asis bei 2-asis (arba 2-asis bei 3-asis) anglies atomai iš 2-propanamino fragmento įeina į morfolino, oksazolidin-2-imino arba 2-aminooksazolino struktūrą; alkil-, benzil-, hidroksi-, 2-metoksibenzil-, purinoalkil- radikalų amino grupėje. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

2.2 Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Fenetilamino darinių ir fenetilamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-feniletanamino arba 2-(tiofen-2-il) etanamino dariniai, turintys arba neturintys metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba 2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano, 2,3-dihidrofurano, furano, pirolo žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse; du furano arba du 2,3-dihidrofurano žiedus 2,3- ir 5,6- fenilo žiedo padėtyse; 4-alkiltio-, halogen-, alkil-, 3,4-dimetil-, 4-haloalkil-, 4-nitro-, mono-, di- arba trialkoksi-, aliloksi-, 2-metilaliloksi- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) alkoksikarbonil-, fenil-, hidroksi-, metil- arba metoksi- radikalų 2-oje etanamino fragmento padėtyje; benzil- radikalą 1-oje etanamino padėtyje; anglies atomai iš etanamino fragmento gali būti ciklopropano, biciklo[2.2.1]heptano arba kondensuota prie fenilo žiedo ciklopentano žiedo dalis; 2-asis anglies atomas iš etanamino fragmento gali būti cikloalkano žiedo dalis; etanamino fragmentas gali būti sudėtinė alkil- arba dialkilmorfolino arba oksazolidin-2-imino žiedo dalis; amino grupė gali turėti arba neturėti alkil-, alil-, benzil-, cikloalkil-, dimetil-, 2-halogenbenzil-, hidroksi-, hidroksibenzil-, 2-hidroksietil-, metoksi-, mono-, di-, arba trialkoksibenzil-, alkilidendioksibenzil-, 2-metoksietil-, 2-propinil- radikalų. Amino grupė bei amino grupė ir pirmasis etanamino fragmento anglies atomas gali būti pirolidino, piperidino, morfolino arba 4-hidroksipiperidino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.“

2.3. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Katinono darinių ir katinono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-amino-1-fenil-1-propanono, 2-amino-1-naftil-1-propanono ir 2-amino-1-(tiofen-2-il)-1-propanono dariniai (išskyrus bupropioną), turintys (arba neturintys) alkil-, alkoksi-, alkiliden-, alkilidendioksi-, haloalkil-, hidroksi-, propiliden- arba halogeno radikalų aromatiniame žiede; alkil-, alkoksialkil- radikalus 3-ioje alifatinės grandinės padėtyje; mono- arba di- pakeistą amino grupę alkilu, benzilu, cikloalkilu arba amino grupė įeina į ciklinę struktūrą. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.

2.4. Pakeičiu 69.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

69.1. 1 pogrupis. Indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanonai ir azaindol-, indol-, indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai bei 3-karboksilatai – bet kokie indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanono, azaindol-, indol-, indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamido arba 3-karboksilato dariniai, taip pat 3-(4-halogenfenil)-1H-pirazol-5-karboksamidai, turintys (arba neturintys) alkil-, halogenalkil-, alkenil-, halogenbenzil-, cikloalkilmetil-,cikloalkiletil-, cianoalkil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-, (1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 1-metilazepan-3-il-, piridil-, (tetrahidro[2H]piran-4-il)metil- radikalų, prijungtų prie azaindolo, indolo, indazolo, karbazolo arba pirazolo žiedo azoto atomo; karboksamidinis fragmentas yra kondensuoto su indolu piridin-2-ono žiedo dalis; turintys (arba neturintys) adamant-1-il-, benzil-, fenil-, kumil-, metoksibenzil-, 2-metoksifenil, naftil-, alkilfenil-, alkilnaft-1-il-, 1-pirolidinil-, 2,2,3,3-tetrametilciklopropil-, 2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il-, 2-pakeisto 2-acetamido arba 2-pakeisto 2-acetato radikalų keto grupėje arba prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų; amidinis azoto atomas gali būti 4-alkilpiperizino žiedo dalimi; 5-tas arba 7-tas atomas indolo žiede gali būti pakeistas azotu; turintys alkil- arba chinolin-8-il- radikalų karboksilato grupėje ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo, indazolo, pirazolo, karbazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto  atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.“

3. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašą:

3.1. Papildau 51 punktu:

51. Flualprazolamas (Flualprazolam, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)*.“

3.2. Papildau 61 punktu:

61. Fluklotizolamas (Fluclotizolam, 2-chloro-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine)*.“

3.3. Papildau 101 punktu:

101. Metilklonazepamas (Methyl clonazepam, 5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2-one)*.“

3.4. Papildau 12 punktu:

12. Zaleplonas (Zaleplon, N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethylacetamide)*.“

4. Pakeičiu III sąrašo „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašą:

4.1. Papildau nauju 11 punktu:

11. Adrafinilis (Adrafinil, 2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]-N-hydroxyacetamide)*.“

4.2. Buvusį 11 punktą laikau 12 punktu.

4.3. Papildau 41 punktu:

41. Armodafinilis (Armodafinil, 2-((R)-(diphenylmethyl)sulfinyl)acetamide)*.“

4.4. Pakeičiu 31¹ punktą ir jį išdėstau taip:

31¹. Kloniprazepamas (Cloniprazepam, 5-(2-chlorophenyl)-1-(cyclopropylmethyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]-benzodiazepin-2-one)*.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga