vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ GERIAMOJO vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo

 

2016 m. liepos 15 d. Nr. O3-218

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 34 straipsnio 9 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-218 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“, Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. O3-788 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į
UAB „Dzūkijos vandenys“ 2015 m. gruodžio 23 d. pateiktą prašymą Nr. S-5097-15, 2016 m. vasario 22 d. raštą Nr. S-559-16, 2015 m. vasario 23 d. raštą Nr. S-567-16, 2016 m. kovo 15 d. patikslintą prašymą Nr. S-735-16 bei 2016 m. gegužės 16 d. patikslintu prašymu Nr. S-1462-16 pateiktą papildomą ir patikslintą informaciją bei Komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2016 m. birželio 23 d. pažymą Nr. O5-169 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Derinti UAB „Dzūkijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,71 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,55 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,16 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,32 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,50 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,34 Eur/m3;

1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 1,57 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,50 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,07 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,30 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,46 Eur/m3;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,31 Eur/m3;

1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą
abonentams – 1,65 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,60 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,05 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,29 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,45 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,31 Eur/m3;

1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,54 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,49 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,05 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,29 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,45 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,31 Eur/m3;

1.5. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,70 Eur butui per mėn.;

1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 1,20 Eur butui per mėn.;

1.6. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 4,51 Eur namui per mėn.;

1.7. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,26 Eur apskaitos prietaisui
per mėn.;

1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 1,18 Eur namui per mėn.;

1.8. vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas – 4,12 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.9. paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,20 Eur/m3;

1.10. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,012 Eur/m3;

1.11. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,009 Eur/m3;

1.12. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,002 Eur/m3;

1.13. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – 0,001 Eur/m3.

1.14. atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kainą – 18,09 Eur/t.

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punkte nurodytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos suderintos trejų metų laikotarpiui nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

3. Nustatyti, kad pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos lygios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėms kainoms.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Inga Žilienė