LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PARAMOS PASKELBTI MOKSLINIUS STRAIPSNIUS IR IŠLEISTI KNYGAS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. V-158

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-499, 23.14 papunkčiu ir įvertinęs Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto 2018 m. kovo 12 d. siūlymą (protokolo Nr. HSM-P-6  08) bei Gamtos ir technikos mokslų komiteto 2018 m. kovo 12 d. siūlymą (protokolo Nr. GTM-P-9):

1. T v i r t i n u pridedamą Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintas Aprašas įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.

3P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos mokslo tarybos 2012 m. birželio 25 d. nutarimą Nr. VII-107„Dėl Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                               Dainius H. Pauža

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-158

 

 

PARAMOS paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus publikacijoms, kurių paskelbimas yra finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba), taip pat reikalavimus remiamoms išlaidoms, paraiškos pateikimo ir nagrinėjimo, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už gautą paramą tvarką.

2. Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas siekiama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai; taip pat plačiau taikyti Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 „Dėl atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių patvirtinimo“ patvirtintas Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gaires.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1hibridiniai žurnalai – moksliniai žurnalai, suteikiantys atvirąją prieigą tik prie atskirų straipsnių, kurių autoriai arba juos finansuojančios institucijos yra apmokėję leidybos išlaidas, o prieiga prie likusių straipsnių suteikiama tik prenumeratoriams už prenumeratos mokestį;

3.2. paraiška – dokumentas, kurį siekdami gauti paramą Tarybai teikia paraiškos pateikėjas kartu su vykdančiąja institucija;

3.3. paraiškos pateikėjas – asmuo, teikiantis paraišką Tarybai, atsakingas už paramos panaudojimą tinkamai ir laiku;

3.4. paramos projektas – visuma mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos bei kitų susijusių veiklų ir organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką pareiškėjai atlieka užsibrėžtiems tikslams pasiekti (toliau – projektas);

3.5tarptautiniu mastu pripažinta leidykla – leidykla, nuolat leidžianti recenzuojamus periodinius ir tęstinius mokslo (kultūros, profesinius) leidinius, kuriuose publikuojami ne vienos šalies mokslininkų darbai, savo produkciją platinanti ne vienoje šalyje, taip pat turinti interneto svetainę, suteikiančią pakankamos informacijos apie leidyklos pobūdį ir tarptautinį pripažinimą;

3.6vykdančioji institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą ir teisės aktų nustatyta tvarka administruojanti Tarybos skirtas valstybės biudžeto lėšas.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse (toliau – Bendrosios taisyklės) ir Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėse vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PUBLIKACIJOMS, KURIŲ PASKELBIMAS YRA REMIAMAS

 

5. Mokslinių straipsnių ar knygų pagrindiniai rengėjai ar sudarytojai turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys tyrėjai.

6. Moksliniai straipsniai turi būti skelbiami recenzuojamuose ir aukšto mokslinio lygio žurnaluose.

7. Knygos turi būti recenzuojamos, aukšto mokslinio lygio ir leidžiamos tarptautiniu mastu pripažintoje leidykloje.

8. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių moksliniai straipsniai turi būti publikuojami recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose.

9. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių moksliniai straipsniai turi būti publikuojami žurnaluose, kurie Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje pagal citavimo indeksą yra pirmajame savo kategorijos žurnalų sąrašo ketvirtyje (Q1). Jei žurnalas priskiriamas kelioms kategorijoms, ekspertų komisija, vertinanti paraišką, atsižvelgia į mokslinio straipsnio, kurio paskelbimui prašoma paramos, specifiką ir turinį.

10. Mokslinių straipsnių multidisciplininiuose mokamuose žurnaluose paskelbimas yra remiamas, jei paraiškoje išsamiai ir aiškiai atskleisti tokio žurnalo pasirinkimo motyvai ir priežastys, ypač tais atvejais, kai gauti moksliniai rezultatai ir panaudoti tyrimo metodai nėra daugiadalykio pobūdžio ir jei ekspertų komisija pripažįsta mokslinio straipsnio, kurio paskelbimui multidisciplininiame mokamame žurnale prašoma paramos, recenzavimo lygį kaip tinkamą.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI IŠLAIDOMS

 

11. Tinkamos apmokėti išlaidos:

11.1. realios ir pagrįstos einamaisiais metais išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais (išankstine sąskaita, apmokėjimo išrašu);

11.2. atitinka ekonomiškumo bei efektyvumo principus;

11.3. neviršijančios kvietime nurodytos sumos (jei buvo nustatyta);

11.4 mokslinių straipsnių ir knygų, atitinkančių Aprašo II skyriaus reikalavimus, paskelbimo ar išleidimo išlaidos;

11.5. išlaidos publikuojantis atvirosios prieigos žurnaluose ar leidžiant atvirosios prieigos knygas;

12. Netinkamos projekto įgyvendinimo išlaidos:

12.1išlaidos už mokslinių straipsnių atvėrimą hibridiniuose žurnaluose;

12.2. išlaidos, susijusios su paramos lėšų pervedimu į užsienyje esančių bankų sąskaitas, nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų svyravimo ir valiutos keitimo komisiniai mokesčiai;

12.3. vykdančiosios institucijos (paraiškos pateikėjo) patiriamos nebūtinos papildomos išlaidos, susijusios su mokslinio straipsnio paskelbimu (pvz., spalvotos iliustracijos spausdintoje straipsnio versijoje);

12.4. parengimo, vertimo, redagavimo, maketavimo ir pan. išlaidos, kurias patyrė ne leidykla, bet vykdančioji institucija (paraiškos pateikėjas).

 

 

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

13. Paraiškas galima teikti nuolat Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

14. Paraišką teikia tik pirmasis autorius arba autorius, moksliniame straipsnyje nurodytas asmeniu kontaktams.

15. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi privalomi papildomi dokumentai:

15.1. vykdančiosios institucijos raštas;

15.2 leidėjo išduotos išankstinio apmokėjimo sąskaitos už mokslinio straipsnio paskelbimą ar knygos išleidimą kopija, ar kiti paskelbimo ar išleidimo kaštus pagrindžiantys dokumentai, turintys visus būtinus rekvizitus;

15.3. sumaketuoto straipsnio kopija, jei tokios galimybės nėra, straipsnio rankraštis, kuriame institucinės prieskyros yra tokios, kokios jos bus numatytame paskelbti straipsnyje;

15.4. prašant paramos išleisti knygą, pateikiamas knygos maketas, o jei tokios galimybės nėra, pateikiami knygos tituliniai ir knygos turinio puslapiai, ir puslapis su knygos bibliografiniu aprašu.

16. Paraiškoje turi būti pateikta visa turima mokslinio straipsnio ar knygos recenzavimą įrodanti medžiaga: pranešimas, kad straipsnis ar knyga buvo recenzuoti, taip pat recenzijos, atsakymai į recenzentų pastabas, kitas su recenzavimu susijęs susirašinėjimas.

17. Paraiškos ir vykdančiosios institucijos rašto formos tvirtinamos Tarybos pirmininko įsakymu.

18Taryba gali prašyti pateikti papildomų dokumentų informacijai patikslinti.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS, ATRANKA IR REZULTATŲ PASKELBIMAS

 

19. Pateikus paraišką, atliekama jos administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas.

20. Paraiškų, pateiktų iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, administracinė patikra, ekspertinis vertinimas, atranka ir rezultatų paskelbimas paprastai atliekamas per 45 kalendorines dienas.

21. Paraiškų administracinė patikra, jos rezultatų tvirtinimas ir paskelbimas atliekami Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

22. Paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka ekspertų komisija, kuri sudaroma Tarybos pirmininko patvirtintų ekspertų veiklos bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

23. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (paraiškos pateikėjui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

24Skiriant paramą, prioritetas paprastai teikiamas: pareiškėjams, kurie prašo paramos paskelbti mokslinių tyrimų rezultatus, gautus atliekant tyrimus, vykdytus ne projektų lėšomis; taip pat pareiškėjams, kurie prašo paramos paskelbti mokslinių tyrimų rezultatus, gautus atliekant tyrimus, vykdytus jau pasibaigusių projektų lėšomis.

25. Paraiškų atranka ir konkurso rezultatų tvirtinimas bei paskelbimas atliekami Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

Lėšų skyrimas ir atsiskaitymas

 

26. Parama išmokama išlaidų kompensavimo tvarka, vadovaujantis Tarybos pirmininko įsakymu dėl paramos skyrimo, lėšas pervedant į vykdančiosios institucijos sąskaitą. Lėšos pervedamos eurais pagal oficialų euro ir sąskaitoje nurodytos valiutos santykį mokėjimo atlikimo dieną arba (jei neapmokėta) lėšų pervedimo vykdančiajai institucijai dieną. Paramos skyrimo sutartis sutartis nėra sudaroma.

27. Už skirtą paramą atsiskaitoma dviem etapais:

27.1. vykdančiajai institucijai gavus paramos lėšas;

27.2. paskelbus straipsnį ar išleidus knygą.

28. Vykdančioji institucija, gavusi paramos lėšas, perveda jas žurnalo redakcijai ar knygos leidyklai už straipsnio paskelbimą ar knygos išleidimą ir iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos Tarybai pateikia gautų lėšų panaudojimo pasirašytą ataskaitą pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą.

29. Paskelbus straipsnį, paraiškos pateikėjas per vieną mėnesį Tarybos elektroninėje sistemoje pateikia Tarybos pirmininko patvirtintos formos paramos panaudojimo ataskaitą, kurią sudaro:

29.1. paskelbto straipsnio bibliografinė nuoroda;

29.2. žurnalo svetainės, kurioje yra publikuotas straipsnis, adresą arba paskelbto straipsnio kopija, jei straipsniui nesuteikta atviroji prieiga.

30. Išleidus knygą, paraiškos pateikėjas per vieną mėnesį Tarybos elektroninėje sistemoje pateikia Tarybos pirmininko patvirtintos formos paramos panaudojimo ataskaitą, kurią sudaro:

30.1. išleistos knygos bibliografinė nuoroda;

30.2. knygos titulinių puslapių kopijos;

30.3. puslapių, kuriuose yra knygos turinys, kopijos;

30.4. puslapio su bibliografiniu knygos aprašu kopija.

31. Lėšų panaudojimo ir paramos panaudojimo ataskaitų (toliau – ataskaitos) vertinimą atlieka Tarybos pirmininko patvirtinta vertinimo grupė, sudaryta iš Tarybos Mokslo fondo valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų (toliau – vertinimo grupė). Vertindama ataskaitas, vertinimo grupė gali kreiptis į paraiškos pateikėją nurodydama pataisyti pateiktas ataskaitas arba pateikti paaiškinimų.

32. Ataskaitų vertinimo rezultatus tvirtina Tarybos pirmininkas.

 

VII SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

33. Apeliacijos dėl paraiškų administracinės patikros ar ekspertinio vertinimo, taip pat ataskaitų vertinimo, teikiamos ir nagrinėjamos Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.

34. Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas neskiriama asmenims, kuriems taikomi Bendrosiose taisyklėse nustatyti apribojimai dėl sutartinių įsipareigojimų Tarybai nevykdymo (projekto vadovu laikomas paraiškos pateikėjas, kitu pagrindiniu projekto vykdytoju – straipsnio ar knygos bendraautorius).

35. Nustačius, kad, skyrus paramą paskelbti mokslinį straipsnį ar išleisti knygą, ta pati publikavimo veikla buvo finansuota ir iš kito šaltinio, paraiškos pateikėjo kaip projekto vadovo (paraiškos pateikėjo) paraiškos pagal visas Tarybos remiamos veiklos kryptis nesvarstomos trejus metus nuo Tarybos pirmininko įsakymo dėl šių apribojimų taikymo išleidimo dienos.

 

___________________