LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ TEIKIMO IR TVARKYMO VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 24 d. Nr. V-168

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 20.7 papunkčiu:

1.  T v i r t i n u  Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymą Nr. V-511 „Dėl Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Egidijus Skrodenis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2017 m. balandžio 24d. įsakymu Nr. V-168

 

 

DUOMENŲ TEIKIMO IR TVARKYMO Valstybinės reikšmės kelių informacinėje SISTEMoje TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašas (toliau  – tvarkos aprašas) nustato duomenų atnaujinimo ir teikimo į valstybinės reikšmės kelių informacinę sistemą (toliau – LAKIS) organizavimo ir vykdymo tvarką, pagal kurią duomenų teikėjai privalo teikti duomenis apie valstybinės reikšmės kelius.

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

2.       Tvarkos apraše pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

2.1.    Lietuvos Respublikos kelių įstatymą;

2.2.    Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

2.3.    Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymą;

2.4.    valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“;

2.5.    kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“;

2.6.    Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-12 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos nuostatų ir Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

2.7.    Valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukciją, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-160 „Dėl Lietuvos valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukcijos patvirtinimo“;

2.8.    Tiltų techninės priežiūros taisykles TTPT 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-402 „Dėl Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10 patvirtinimo“;

2.9.    Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V(E)-9 „Dėl Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijų R IGGT 15 patvirtinimo“;

2.10. kitus teisės aktus.

3.       Šiame tvarkos apraše vartojamas sąvokos suprantamos taip, kaip dokumentuose, kuriais vadovaujantis parengtas tvarkos aprašas.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKĖJAI

 

4.       Valstybinės reikšmės automobilių kelių duomenis (toliau – duomenys) į LAKIS teikia:

4.1.    Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) atsakingi skyriai;

4.2.    VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas;

4.3.    valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios valstybės įmonės;

4.4.    kelių plėtros, rekonstrukcijos ar remonto projektus rengiančios įmonės;

4.5.    projektus įgyvendinančios įmonės (rangovai);

4.6.    kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, planuojantys ar vykdantys veiklą valstybinės reikšmės keliuose;

4.7.    atitinkamos srities pakeitimus inicijavę asmenys;

4.8.    LAKIS nuostatose nurodytos institucijos kaip duomenų šaltiniai.

5.       LAKD duomenų šaltiniai:

5.1.    LAKD planavimo programa. Duomenis į programą suveda atsakingi LAKD skyriai;

5.2.    LAKD informacinė sistema „Kelių projektai“. LAKD Viešųjų pirkimų skyriui užregistravus pirkimo sutartį, pirkimą inicijavęs skyrius nupirktą paslaugą ir (ar) darbą, vėliau ir atsiskaitymus už atliktus darbus suveda į sistemą „Kelių projektai“;

5.3.    LAKD dokumentų valdymo sistema.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMI DUOMENYS

 

6.  Duomenys apie planuojamą ir vykdomą veiklą valstybinės reikšmės keliuose:

6.1.    LAKD Kelių planavimo ir plėtros skyrius teikia patvirtintą Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros ilgalaikės ir trumpalaikės programos objektų sąrašą (1 priedas);

6.2.    LAKD Viešųjų pirkimų skyrius teikia patvirtintą LAKD planuojamų pirkimų suvestinę ir jos pasikeitimus;

6.3.   atsakingi LAKD skyriai teikia planuojamų objektų keliuose sąrašus;

6.4.   iš LAKD informacinės sistemos „Kelių projektai“ imami duomenys:

6.4.1. LAKD įsigytos paslaugos ir (ar) darbai, jų atlikimo terminai, kelių ruožai;

6.4.2. einamųjų metų vykdomos veiklos keliuose objektų sąrašas;

6.5.    LAKD Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyrius teikia duomenis apie įgyvendinamus darbus objektuose:

6.5.1. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktą (*.pdf ar kitu formatu);

6.5.2. nepriimtų statybos darbų aktą (*.pdf ar kitu formatu);

6.6.    LAKD Valstybės turto skyrius teikia duomenis apie:

6.6.1. rengiamus teisės aktų projektus, susijusius su valstybės turto perdavimu kitoms įmonėms ar įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (*.pdf, *.adoc arba *.docx formatu);

6.6.2. rengiamus teisės aktų projektus, susijusius su savivaldybių, kitų įmonių ar įstaigų valdomo, naudojamo ar disponuojamo turto perėmimu valstybės nuosavybėn (*.pdf, *.adoc arba *.docx formatu);

6.7.    duomenys apie valstybinės reikšmės kelių statinių ir elementų pasikeitimus, teikiami pagal Valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukcijos 2.7. papunktį;

6.8.    duomenys apie kelių planavimo dokumentus (projektinius pasiūlymus, teritorijų planavimo dokumentus ir t. t.):

6.8.1. kelių planus rengiančios įmonės teikia planuojamo kelio ruožo duomenis:

6.8.1.1.  topogeodezinių tyrinėjimų rezultatus (4 priedas);

6.8.1.2.  geologinių, geotechninių ir statinio tyrimų rezultatus;

6.8.1.3.  kelio pavadinimą, pradžios ir pabaigos geografines koordinates (2 priedas, 3 lentelė);

6.8.1.4.  suplanuotos kelio ašinės linijos geografinę padėtį (2 priedas, 1 lentelė);

6.8.1.5.  numatomos dangos konstrukcijos duomenis (3 priedas, 1 lentelė);

6.8.1.6.  numatomus statinio techninius parametrus;

6.8.1.7.  numatomų statinių kelyje techninius parametrus;

6.8.1.8.  planuojamos kelio juostos duomenis (2 priedas, 2 lentelė);

6.9.    duomenys apie techninius projektus:

6.9.1. techninius projektus rengiančios įmonės teikia projektuojamo kelio ruožo duomenis:

6.9.1.1.  topogeodezinių tyrinėjimų rezultatus (4 priedas);

6.9.1.2.  geologinių, geotechninių ir statinio tyrimų rezultatus;

6.9.1.3.  kelio pavadinimą, pradžios ir pabaigos geografines koordinates (2 priedas, 3 lentelė);

6.9.1.4.  darbų rūšį (2 priedas, 3 lentelė);

6.9.1.5.  projektinius sprendinius (*.pdf ir *.dwg arba *.dxf formatais);

6.9.1.6.  projektuojamo kelio ruožo ir statinių jame bendruosius rodiklius;

6.10.  duomenys apie statybos darbus:

6.10.1.   rangovas teikia pripažinto tinkamu naudoti statinio duomenis:

6.10.1.1.   kelio pavadinimą, pradžios ir pabaigos geografines koordinates (1 priedas, 1 lentelė);

6.10.1.2.   darbų rūšį (3 priedas, 1 lentelė);

6.10.1.3.   kelio dangos konstrukcijos duomenis (dangos konstrukcijos sluoksnių storiai ir sudėtis ir t. t.) (3 priedas, 1 lentelė);

6.10.1.4.   kelio dangos kokybinius rodiklius (dangos lygumas, nuolydžiai, sukibimo koeficientas ir t. t.) (5 priedas, 1 lentelė);

6.10.1.5.   kelio infrastruktūros objektų (aikštelių, kelio ženklų, atitvarų ir t. t.) duomenis;

6.10.1.6.   kelio horizontaliojo ženklinimo duomenis (ašinės, šoninės linijos ir t. t.);

6.10.1.7.   kelio kadastrinių matavimų duomenis (kelio taškiniai, linijiniai ir plotiniai elementai) (4 priedas);

6.10.1.8.   užbaigtų statybos darbų detaliąją nuotrauką (4 priedas);

6.10.1.9.   viršutinės kelio dangos ir skersinio profilio duomenis;

6.10.1.10. informaciją apie eismo sąlygas statomame ir (ar) pastatytame objekte (leidžiamas, draudžiamas, ribojamas, apsunkintas ir t. t.);

6.11.  duomenys apie kelių priežiūrą:

6.11.1.   kelius prižiūrinčios įmonės teikia kelių infrastruktūros priežiūros darbų duomenis apie:

6.11.1.1.   kelio ruožą (kelio numeris, adresas, darbų rūšis, ruožo pradžios ir pabaigos geografinės koordinatės, priežiūros lygis) (1 priedas, 1 lentelė);

6.11.1.2.   kelio elementus (aikšteles, kelio ženklus, atitvarus ir t. t.);

6.11.1.3.   prižiūrimus kelių ruožus (pagal įmones, kelių tarnybas ir savivaldybes) (1 priedas, 1 lentelė);

6.11.1.4.   viršutinę kelio dangą ir skersinį profilį;

6.11.1.5. tiltus;

6.11.1.6.   tiltų apžiūras;

6.12.  duomenys apie kelių priklausomybės ir nuosavybės pasikeitimus:

6.12.1.   pasikeitimus inicijavę asmenys teikia duomenis:

6.12.1.1.   kelio numerį, pavadinimą, pradžios ir pabaigos geografines koordinates (2 priedas, 3 lentelė);

6.12.1.2.   Nekilnojamojo turto registro unikalų numerį (2 priedas, 3 lentelė);

6.12.1.3.   kelių kadastro bylą;

6.13.  statistiniai ir tyrinėjimų duomenys:

6.13.1.   rinkti atitinkamus duomenis pasirinktas rangovas teikia:

6.13.1.1.   kelio dangos kokybinių rodiklių duomenis (lygumas, provėžų gylis, pažaidos ir t. t.) (5 priedas, 1 lentelė);

6.13.1.2.   kelio ir kelio aplinkos nuotraukas;

6.13.1.3.   eismo intensyvumo duomenis (vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, vidutinis transporto greitis, svėrimas) (5 priedas, 2 lentelė);

6.13.1.4.   avaringų ruožų ir juodųjų dėmių duomenis (5 priedas, 3 lentelė).

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYMAS

 

7. Duomenys tvarkomi ir (ar) keičiami:

7.1.    duomenis patvirtinusių institucijų sprendimais;

7.2.    LAKIS duomenų tvarkytojo sprendimu;

7.3.    patikslinant duomenis LAKD duomenų šaltiniuose;

7.4.    tikslinant inventorizacinius duomenis;

7.5.    rengiant kelių ir statinių juose plėtros, rekonstrukcijos, remonto planavimo bei projektavimo dokumentus;

7.6.    keičiant kelio reikšmę;

7.7.    keičiant kelio priklausomybę ir nuosavybę.

8.       LAKIS pasikeitus kelių numeracijai, pavadinimui, ilgiui, priklausomybei pakeitimai įsigalioja tik patikslinus valstybinės reikšmės kelių sąrašą ir Susisiekimo ministerijos teikimu patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Vyriausybės nutarimu nepatvirtinti valstybinės reikšmės kelių sąrašo pasikeitimai LAKIS yra tik rekomendacinio (informacinio) pobūdžio.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMO BŪDAI IR SĄLYGOS

 

9.       Duomenų apie valstybinės reikšmės kelius rinkimą ir įvedimą į LAKIS organizuoja LAKD Intelektinių transporto sistemų skyrius.

10.     Valstybinės reikšmės automobilių kelių duomenys į LAKIS teikiami šiais būdais:

10.1.  įvedant duomenis į LAKIS per internetinę prieigą;

10.2.  naudojantis duomenų teikėjo informacinės sistemos naudotojo sąsaja;

10.3.  perduodant duomenis kitais su LAKD sudarytose sutartyse numatytais būdais.

11.     Valstybinės reikšmės automobilių kelių teikiamų duomenų apimtys ir struktūra nurodomos Valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukcijos 2.7. papunktyje arba duomenų teikimo sutartyse.

12.     Per internetinę duomenų teikėjo prieigą ar duomenų teikėjo informacinės sistemos sąveiką įvesti duomenis į LAKIS gali duomenų teikėjo įgalioti asmenys, turintys teisę dirbti su LAKIS.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMO PROCESAS IR TERMINAI

 

13.     VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas, rekonstrukcijos ar remonto projektus rengiančios įmonės, kelių kadastrinius matavimus atliekančios įmonės valstybinės reikšmės automobilių kelių duomenis privalo pateikti iki pasibaigiant sutarties įvykdymo terminui.

14.     Valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios valstybės įmonės kelių tinklo ir kelių infrastruktūros pasikeitimo duomenis turi pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo.

15.     Kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, atliekantys darbus, susijusius su valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros objektais, duomenis pateikia sudarytose sutartyse numatytais terminais.

16.     Duomenų teikėjai, pastebėję ar gavę informaciją iš LAKD ar kitų asmenų apie klaidingus, netikslius ar neišsamius duomenis, privalo juos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ištaisyti, patikslinti ar papildyti.

 

VIII SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

17.     Duomenų teikėjas ir duomenų teikėjo atstovas turi tik tas prieigos prie LAKIS teises, kurios jam suteiktos LAKD.

18.     Duomenų teikėjai privalo užtikrinti, kad jų į LAKIS:

18.1.  pateikiami duomenys būtų teisingi, tikslūs ir išsamūs;

18.2pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti.

19.     Kitos duomenų teikėjo teisės ir pareigos yra nustatomos duomenų teikimo sutartyje.

20.     Duomenų teikėjas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už valstybinės reikšmės automobilių kelių duomenų tikslumą, išsamumą ir jų pateikimą į LAKIS laiku.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.     Asmenys, pažeidę šio tvarkos aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________


 

Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo

1 priedas

 

KELIO RUOŽO PRADŽIOS IR PABAIGOS DUOMENYS

 

1 lentelė. Prižiūrimų kelio ruožų pagal įmones ir (ar) kelių tarnybas ir (ar) savivaldybes duomenų specifikacija

Eil. Nr.

Laukas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar)

tikslumas

Pastabos

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

Reg_ID

String

20

Nekilnojamojo turto registro unikalus numeris

3.

KR_Priez

String

50

Kelio ruožą prižiūrinti įmonė ir (ar) kelių tarnyba ir (ar) savivaldybė

4.

Dr_Rusis

Integer

Darbų rūšis: 1 – kelio tiesimas, 2 – kelio rekonstrukcija, 3 – kapitalinis remontas, 4 – paprastasis remontas

5.

Pr_X

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pradžios ašies X koordinatė

6.

Pr_Y

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pradžios ašies Y koordinatė

7.

Pab_X

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pabaigos ašies X koordinatė

8.

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pabaigos ašies Y koordinatė

9.

Rangovas

String

50

Duomenis pateikusi įmonė

10.

M_Data

Date

36

Matavimo data

11.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivalomas)

 

 

_____________________


 

Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

PLANUOJAMO IR (AR) PROJEKTUOJAMO KELIO RUOŽO DUOMENYS

 

1 lentelė. Sluoksnis „Kelio ašinė linija“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

KelioAsineLinija

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio ašinės linijos geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.

Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

3.

Rangovas

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

4.

M_Data

Date

 

Matavimo data

 

2 lentelė. Sluoksnis „Kelio juosta“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

KelioJuosta

Plotinis

Plotiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio juostos geografinę padėtį ir atributinė informacija

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

Reg_ID

String

20

Keliui priskirtas Nekilnojamojo turto registro unikalus Nr.

3.

KJ_plot

Double

Centimetro

tikslumu

Kelio juostos plotis metrais

4.

Rangovas

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

5.

M_Data

Date

 

Matavimo data

6.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

3 lentelė. Planuojamo ir (ar) projektuojamo kelio ruožo duomenų specifikacija

Eil. Nr.

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Pastabos

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

Kel_Pav

String

250

Kelio pavadinimas

3.

Reg_ID

String

20

Nekilnojamojo turto registro unikalus numeris

4.

Dr_Rusis

Integer

4

Kelio tiesimas; kelio rekonstrukcija; kapitalinis remontas; paprastasis remontas

5.

Pr_X

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pradžios ašies X koordinatė

6.

Pr_Y

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pradžios ašies Y koordinatė

7.

Pab_X

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pabaigos ašies X koordinatė

8.

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pabaigos ašies Y koordinatė

9.

Rangovas

String

50

Duomenis pateikusi įmonė

10.

M_Data

Date

36

Matavimo data

11.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

_____________________


 

Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

DANGOS SLUOKSNIŲ DUOMENYS

 

1 lentelė. Sluoksnis „Dangos sluoksniai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

DangosSluoksniai

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie pagrindinio kelio dangos sluoksnių geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

Pr_X

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pradžios ašies X koordinatė

3.

Pr_Y

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pradžios ašies Y koordinatė

4.

Pab_X

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pabaigos ašies X koordinatė

5.

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pabaigos ašies Y koordinatė

6.

Rem_Rus

Integer

 

Darbų rūšis: 1 – kelio tiesimas, 2 – kelio rekonstrukcija, 3 – kapitalinis remontas, 4 – paprastasis remontas

7.

Rem_Pra

Date

 

Remonto darbų pradžios data

8.

Rem_Pab

Date

 

Remonto darbų pabaigos data

9.

S_Tipas

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos sluoksnio tipas: 1asfalto viršutinis sluoksnis; 2trinkelių danga; 3plokščių danga; 4betono danga; 5žvyro danga; 6kita danga; 7asfalto pagrindo dangos sluoksnis; 8 asfalto apatinis sluoksnis; 9asfalto pagrindo sluoksnis; 10asfalto išlyginamasis sluoksnis; 11pagrindo sluoksnis; 12apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis; 13šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis; 14žemės sankasos sluoksnis (pagerintas arba sustiprintas); 15kelkraščio viršutinis sluoksnis; 16kelkraščio apatinis sluoksnis; 17inžinerinis geologinis grunto sluoksnis

10.

S_Storis

Double

Centimetro tikslumu

Dangos sluoksnio storis

11.

K_Klase

String

 

Konstrukcijos klasė

12.

DS_Info

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo  pasirenkama  detali sluoksnio informacija: 1 – nenustatyta; 2 – SMA 11 S; 3 – SMA 8 S; 4 – SMA 5 S; 5 – SMA 8 TM; 6 – SMA 5 TM; 7 – TMOA 5; 8 – AC 16 VS; 9 – AC 11 VS; 10 – AC 8 VS; 11 – AC 11 VN; 12 – AC 8 VN; 13 – AC 11 VL; 14 – AC 8 VL; 15 – AC 5 VL; 16 – MA 11 S; 17 – MA 8 S; 18 – MA 5 S; 19 – PA 16; 20 – PA 11; 21 – PA 8; 22 – AC 16PD; 23 – AC 8 PAS-H; 24 – AC 5 PAS-H; 25 – SA 16-d-V12000 tipas C; 26 – SA 16-d-V6000 tipas C; 27 – SA 11-d-V12000 tipas C; 28 – SA 11-d-V6000 tipas C; 29 – SA 16-o-V12000 tipas S; 30 – SA 16-o-V6000 tipas S; 31 – SA 11-o-V12000 tipas S; 32 – SA 11-o-V6000 tipas S; 33 – betoninės trinkelės; 34 – keraminės trinkelės (blokai); 35 – gamtinio akmens trinkelės; 36 – betoninės plokštės; 37 – keraminės plokštės; 38 – gamtinio akmens plokštės; 39 – betono danga; 40 – dangos sluoksnis be rišiklių iš mišinio 0/11; 41 – dangos sluoksnis be rišiklių iš mišinio 0/16; 42 – dangos sluoksnis be rišiklių iš mišinio 0/22; 43 – dangos sluoksnis be rišiklių iš mišinio 0/32; 44 – karštai regeneruotas sluoksnis kelyje; 45 – paviršiaus apdaras 0/11 ant SBR; 46 – paviršiaus apdaras 0/16 ant SBR; 47 – paviršiaus apdaras 2/16 ant SBR; 48 – ŠL 8; 49 – ŠL 5; 50 – ŠL 3; 51 – VPA 5 BE; 52 – VPA 5 BEP; 53 – VPA 8 BE; 54 – VPA 8 BEP; 55 – VPA 11 BE; 56 – VPA 11 BEP; 57 – VPAds 11 5 BE; 58 – VPAds 11 5 BEP; 59 – VPAds 11 8 BE; 60 – VPAds 11 8 BEP;61 – VPAds 8 5 BE; 62 – VPAds 8 5 BEP; 63 – DPA 11 5 BE; 64 – DPA 11 5 BEP; 65 – DPA 8 5 BE; 66 – DPA 8 5 BEP; 67 – DPA 11 8 BE; 68 – DPA 11 8 BEP; 69 – PAas 11 8 BEP; 70 – PAas 8 8 BEP; 71 – PAas 8 5 BEP; 72 – AC 22 AS; 73 – AC 16 AS; 74 – AC 16 AN; 75 – AC 11 AN; 76 – AC 32 PS; 77 – AC 22 PS; 78 – AC 16 PS; 79 – AC 32 PN; 80 – AC 22 PN; 81 – AC 16 PN; 82 – AC 32 PL; 83 – AC 22 PL; 84 – AC 16 PL; 85 – skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32; 86 – skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 87 – skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/56; 88 – žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32; 89 – žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 90 – žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/56; 91 – hidrauliškai surištas (sucementuotas) pagrindo sluoksnis; 92 – stabilizuotas pagrindo sluoksnis; 93 – drenuojančio betono pagrindo sluoksnis; 94 – šaltai regeneruotas sluoksnis; 95 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/2; 96 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/4; 97 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/8; 98 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/11; 99 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/16; 100 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/22; 101 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/32; 102 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/45; 103 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/56; 104 – nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/63; 105 – pagerintas žemės sankasos sluoksnis; 106 – sustiprintas žemės sankasos sluoksnis; 107 – papildomas žemės sankasos drenuojantis sluoksnis; 108 – skaldos mišinys su dirvožemiu ir žolės sėklomis; 109 – dirvožemis; 110 – blogos sanklodos žvyras ŽB; 111 – geros sanklodos žvyras ŽG; 112 – periodinės sanklodos žvyras ŽP; 113 – blogos sanklodos smėlis SB; 114 – geros sanklodos smėlis SG; 115 – periodinės sanklodos smėlis SP; 116 – žvyro ir dulkio mišinys ŽD; 117 – žvyro ir dulkio mišinys ŽD0; 118 – žvyro ir molio mišinys ŽM; 119 – žvyro ir molio mišinys ŽM0; 120 – smėlio ir dulkio mišinys SD; 121 – smėlio ir dulkio mišinys SD0; 122 – smėlio ir molio mišinys SM; 123 – smėlio ir molio mišinys SM0; 124 – mažo plastiškumo dulkis DL; 125 – vidutinio plastiškumo dulkis DV; 126 – didelio plastiškumo dulkis DR; 127 – mažo plastiškumo molis ML; 128 – vidutinio plastiškumo molis MV; 129 – didelio plastiškumo molis MR; 130 – dulkis su organinėmis priemaišomis ir organogeninis dulkis OD; 131 – molis su organinėmis priemaišomis ir organogeninis molis OM; 132 – gruntas nuo stambiagrūdžio iki įvairiagrūdžio su humuso priemaišomis OH; 133 – gruntas nuo stambiagrūdžio iki įvairiagrūdžio su kalkingais ir (arba) žvyringais dariniais OK; 134 – durpės nuo nesusiskaidžiusių iki iš dalies susiskaidžiusių (humusas) HN; 135 – susiskaidžiusios durpės HU; 136 – dumblas, sudarytas iš sapropelio, organinių nuogulų ir panašių medžiagų F; 137 – piltinis gruntas iš natūralių gruntų P; 138 – piltinis gruntas su priemaišomis PP; 139 – asfaltbetonis 0/11 C; 140 – asfaltbetonis 0/11 S – M; 141 – asfaltbetonis 0/11 S – V; 142 – asfaltbetonis 0/16 – A; 143 – asfaltbetonis 0/16 – Vn; 144 – asfaltbetonis 0/22 C; 145 – asfaltbetonis 0/22 – A; 146 – dangos remiksavimas; 147 – dangos remiksavimas (+); 148 – dervabetonis; 149 – dolomitinė skalda su sodrinto smėlio ir žvyro miš. priedais; 150 – dolomitinė skalda su sodrintu smėlio ir žvyro miš. priedais 20 %; 151 – dviejų sluoksnių šlamo danga; 152 – dvigubas paviršiaus apdorojimas emulsija su dvigubu užbarstymu dolomitine skaldele; 153 – dvigubas paviršiaus apdaras; 154 – dvisluoksnis paviršiaus apdaras, dolomitinė skaldelė 11/16 (5/8); 155 – granitinė skalda; 156 – grindinys; 157 – juoda skalda; 158 – juoda žvyro; 159 – optimalus žvyro ir smėlio bei dulkių ir molio mišinys; 160 – pagrindo stabilizavimas, pridedant cemento ir bitumo; 161 – paviršiaus apdorojimas emulsija su dolomitine skaldele; 162 – paviršiaus apdorojimas emulsija su granitine skaldele; 163 – paviršiaus apdorojimas su išlyginamuoju sluoksniu; 164 – paviršiaus apdorojimas šlamais; 165 – plonas dangos sluoksnis S-MA; 166 – reciklingas; 167 – regeneravimas; 168 – regeneravimas įrengiant geotekstilę; 169 – skalda, permerkta bitumu; 170 – skalda, permerkta bitumu 6 cm; 171 – skalda, permerkta bitumu 8 cm; 172 – skalda, permerkta derva 8 cm; 173 – D tipo smėlio asfaltbetonis; 174 – G tipo smėlio asfaltbetonis; 175 – smėlio ir žvyro mišiniai sumaišyti su bitumu kelyje; 176 – smėlio, žvyro ir skaldos mišinys; 177 – smėlio, žvyro ir skaldos mišinys su dolomitinės skaldos priedais; 178 – smėlio, žvyro ir skaldos mišinys su granitinės skaldos priedais; 179 – I markės smulkiagrūdis poringas skaldos asfaltbetonis; 180 – II markės smulkiagrūdis poringas žvyro asfaltbetonis; 181 – II markės smulkiagrūdis poringas žvyro dervabetonis; 182 – I markės smulkiagrūdis poringas žvyro skaldos asfaltbetonis; 183 – I markės smulkiagrūdis poringas žvyro skaldos dervabetonis; 184 – I markės B tipo smulkiagrūdis skaldos asfaltbetonis; 185 – I markės B tipo smulkiagrūdis skaldos dervabetonis; 186 – II markės B tipo smulkiagrūdis skaldos dervabetonis; 187 – III markės B tipo smulkiagrūdis žvyro asfaltbetonis; 188 – III markės V tipo smulkiagrūdis žvyro asfaltbetonis; 189 – II markės B tipo smulkiagrūdis žvyro dervabetonis; 190 – II markės V tipo smulkiagrūdis žvyro dervabetonis; 191 – II markės V tipo smulkiagrūdis žvyro skaldos asfaltbetonis; 192 – II markės B tipo smulkiagrūdis žvyro skaldos dervabetonis; 193 – II markės V tipo smulkiagrūdis žvyro skaldos dervabetonis; 194 – sodrintas smėlio ir žvyro miš. su dolomitinės skaldos priedais; 195 – sodrintas smėlio ir žvyro mišinys; 196 – sodrintas smėlio ir žvyro mišinys su granitinės skaldos priedais; 197 – sodrintas smėlio ir žvyro mišinys su žvyro skaldos priedais; 198 – I markės stambiagrūdis poringas skaldos asfaltbetonis; 199 – I markės stambiagrūdis poringas skaldos dervabetonis; 200 – I markės stambiagrūdis poringas skaldos dervabetonis; 201 – II markės stambiagrūdis poringas žvyro asfaltbetonis; 202 – II markės stambiagrūdis poringas žvyro dervabetonis; 203 – II markės stambiagrūdis poringas žvyro dervabetonis; 204 – I markės stambiagrūdis poringas žvyro skaldos asfaltbetonis; 205 – I markės stambiagrūdis poringas žvyro skaldos dervabetonis; 206 – I markės stambiagrūdis poringas žvyro skaldos dervabetonis; 207 – II markės B tipo stambiagrūdis žvyro skaldos asfaltbetonis; 208 – šlamų danga; 209 – viengubas paviršiaus apdaras; 210 – viensluoksnis paviršiaus apdorojimas emulsija su dvigubu užbarstymu dolomitine skaldele; 211 – viensluoksnis paviršiaus apdaras, dolomitinė skaldelė 11/16 (2/5); 212 – viensluoksnis paviršiaus apdaras, dolomitinė skaldelė 8/11; 213 – viensluoksnis paviršiaus apdaras, granitinė skaldelė 8/11; 214 – viensluoksnis paviršiaus apdaras, granitinė skaldelė su dvigubu užbarstymu 11/16 (2/5); 215 – žvyro ir skaldos mišinys; 216 – žvyrsmėliai, sutvirtinti cementu 10 %; 217 – žvyrsmėliai, sutvirtinti cementu 12 %; 218 – žvyrsmėliai, sutvirtinti cementu 8 %; 219 – žvyrsmėliai, sutvirtinti skalūniniais pelenais 10 %; pridedant 5 % cemento; 220 – žvyrsmėliai, sutvirtinti skalūniniais pelenais 20 %; 221 – žvyrsmėliai, sutvirtinti skalūniniais pelenais 25 %.

13.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

_____________________


 

Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo

4 priedas

 

KADASTRINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

 

1. Kelio taškiniai elementai:

1.1 lentelė. Sluoksnis „Aikštelės elementai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

AikstelesElementai

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie aikštelių  elementų geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

K_Puse

Integer

 

1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio

3.

E_Tipas

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo  pasirenkamas aikštelės elemento tipas:   1 – lauko baldai; 2 – autopaviljonas; 3 – šiukšlių dėžė; 4 – pavėsinė; 5 – tualetas; 6 – apšvietimo atrama; 7 – išplatinimas; 8 – peronas; 9 – suolas; 10 – stalas; 11 – šiukšlių konteineris; 12 – kita.

4.

Kiekis

Integer

 

Elementų skaičius

5.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

6.

M_Data

Date

 

Matavimo data

7.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

1.2 lentelė. Sluoksnis „Apšvietimas“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Apsvietimas

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio apšvietimo elementų geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

K_Puse

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo  pasirenkama  kelio pusė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 11 – nuovažoje kairėje kelio pusėje; 12 – nuovažoje dešinėje kelio pusėje; 19 – skiriamojoje juostoje.

3.

A_Aukst

Double

Centimetro tikslumu

Atramos aukštis metrais

4.

A_Konstr

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama atramos konstrukcija: 1 – su kronšteinu; 2 – be kronšteino.

5.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

6.

M_Data

Date

 

Matavimo data

7.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

1.3 lentelė. Sluoksnis „Eismo stebėjimo ir valdymo įrenginiai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

EismoStebValdIreng

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie vaizdo stebėjimo ir valdymo įrenginių geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 


 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

K_Puse

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo  pasirenkama  kelio pusė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 19 – skiriamojoje juostoje.

3.

Tipas

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas eismo valdymo įrenginio tipas: 1 – šviesoforas; 2 – eismo apskaitos postas; 3 – keičiamos informacijos ženklas; 4 – svėrimo judant įrenginys; 5 – vaizdo stebėjimo kamera; 6greičio matavimo kamera; 7oro sąlygų matavimo stotelė.

4.

Ir_Pav

String

50

Įrenginio pavadinimas

5.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

6.

M_Data

Date

 

Matavimo data

7.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

1.4 lentelė. Sluoksnis „Greitį mažinantys kalneliai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

GMKalneliai

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie greitį mažinančių kalnelių geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

GK_Tipas

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – plato; 2 – kiti.

3.

St_Medz

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 2 – plastikas; 5 – asfaltbetonis.

4.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

5.

M_Data

Date

 

Matavimo data

6.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

1.5 lentelė. Sluoksnis „Kelio ženklai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

KelioZenklai

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio ženklų geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

K_Puse

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: : 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 11 – nuovažoje kairėje kelio pusėje; 12 – nuovažoje dešinėje kelio pusėje; 19 – skiriamojoje juostoje.

3.

A_Tipas

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – vamzdis; 2 – atrama; 3 – nėra atramos.

4.

A_Kiekis

Integer

 

Kelio ženklo atramų skaičius

5.

KetKodas

String

 

Kelio ženklo kodas pagal KET

6.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

 

M_Data

Date

 

Matavimo data

7.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)


 

 

1.6 lentelė. Sluoksnis „Kelio ženklai nurodantys kilometrus“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

KilometriniaiZenklai

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio ženklų, nurodančių kilometrus, geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.

Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

K_Puse

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 19 – skiriamojoje juostoje.

3.

Km_Pr

String

 

Kilometro reikšmė nuo kelio pradžios, kilometrais

4.

Km_Pab

String

 

Kilometro reikšmė nuo kelio pabaigos, kilometrais

5.

KetKodas

String

 

Kelio ženklo kodas pagal KET

6.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

7.

M_Data

Date

 

Matavimo data

8.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

1.7 lentelė. Sluoksnis „Nuovažos“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Nuovazos

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie nuovažų  geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.

Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

K_Puse

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio

3.

D_Tipas

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – asfaltbetonis;  2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys; 5 – žvyras.

4.

Ilgis

Double

Centimetro tikslumu

Nuovažos ilgis, metrais

5.

D_Plotis

Double

Centimetro tikslumu

Nuovažos dangos plotis, metrais

6.

S_Plotis

Double

Centimetro tikslumu

Nuovažos sankasos plotis, metrais

7.

Kryptis

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – į aikštelę; 2 – į degalinę; 3 – vietinis kelias; 4 – į sodybą; 5 – į laukus.

8.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

9.

M_Data

Date

 

Matavimo data

10.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

1.8 lentelė. Sluoksnis „Požeminės gyvūnų perėjos“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

PozeminesGyvunuPerejos

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie požeminių gyvūnų perėjų  geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

Paskirtis

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – varliagyviams; 2 – smulkiems gyvūnams; 3 – stambiems gyvūnams.

3.

Aukstis

Double

Centimetro tikslumu

Gyvūnų perėjos aukštis iki kelio viršutinės dangos, metrais

4.

Plotis

Double

Centimetro tikslumu

Gyvūnų perėjos plotis, metrais

5.

Ilgis

Double

Centimetro tikslumu

Gyvūnų perėjos ilgis, metrais

6.

Ang_D

Double

Centimetro tikslumu

Gyvūnų perėjos angos skersmuo, metrais

7.

St_Medz

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – medis; 2 – plastikas; 7 –  metalas; 6 – betonas.

8.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

9.

M_Data

Date

 

Matavimo data

10.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

1.9 lentelė. Sluoksnis „Pralaidos“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Pralaidos

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie pralaidų geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

K_Puse

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 11 –  nuovažoje kairėje kelio pusėje; 12 –  nuovažoje dešinėje kelio pusėje; 17 – pagrindiniame kelyje.

3.

Pr_Tipas

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo  pasirenkama reikšmė: 1 – vamzdis; 2 –  dauda; 3 – mišri.

4.

Ang_D

Double

Centimetro tikslumu

Pralaidos angos skersmuo, metrais

5.

St_Medz

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – medis; 2 –  plastikas; 7 – metalas; 6 – betonas; 10 – gelžbetonis.

6.

Kliutis

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo  pasirenkama reikšmė: 1 – upė; 3 – griovys; 4 – nepateikta.

7.

Ilgis

Double

Centimetro tikslumu

Pralaidos ilgis, metrais

8.

Ang_Sk

Integer

 

Pralaidos angų skaičius

9.

It_AngT

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo  pasirenkama reikšmė: 1 – portalinis; 2 – sparninis; 3 – kūginis; 4 – įstrižasis; 5 – be antgalio; 6 – portalinis sparninis; 7 – įstrižasis sparninis; 8 – kūginis sparninis; 9 – su cilindriniu žiedu; 10 – šulinys; 11 – nepateikta; 12 – apykaklinis.

10.

Ist_AngT

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo  pasirenkama reikšmė: 1 – portalinis; 2 – sparninis; 3 – kūginis; 4 – įstrižasis; 5 – be antgalio; 6 – portalinis sparninis; 7 – įstrižasis sparninis; 8 – kūginis sparninis; 9 – su cilindriniu žiedu; 10 – šulinys; 11 – nepateikta; 12 – apykaklinis.

11.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

12.

M_Data

Date

 

Matavimo data

13.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

1.10 lentelė. Sluoksnis „Tiltai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Tiltai

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie tiltų geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

St_Tipas

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – tiltas; 2 – viadukas; 3 – estakada; 4 – pėsčiųjų viadukas; 5 – požeminė pėsčiųjų perėja; 6 – tunelinis viadukas.

3.

St_Medz

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo  pasirenkama reikšmė: 1 – medis; 7 – metalas; 10 – gelžbetonis.

4.

T_Ilgis

Double

Centimetro tikslumu

Statinio ilgis, metrais

5.

T_Plotis

Double

Centimetro tikslumu

Statinio plotis, metrais

6.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

7.

M_Data

Date

 

Matavimo data

8.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

1.11 lentelė. Sluoksnis „Vandens valymo įrenginiai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

VandensValymoIrenginiai

Taškinis

Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie vandens valymo įrenginių geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

K_Puse

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 –  kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio.

3.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

4.

M_Data

Date

 

Matavimo data

5.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

2. Kelio linijiniai elementai

2.1 lentelė. Sluoksnis „Kelio ašinė linija“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

KelioAsineLinija

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio ašinės linijos geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

Vaz_Dal

Integer

 

Reikšmės pateikiamos iš klasifikatoriaus: 0 viena važiuojamoji dalis; 1 – pirma važiuojamoji dalis; 2 – antra važiuojamoji dalis.

3.

K_Rusis

Integer

 

Pasirenkama reikšmė: 1 – magistralinis; 2 – krašto; 3 – rajoninis.

4.

Tech_Kat

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo  pasirenkama reikšmė: 0 – AM; 1 – I; 2 – II; 3 – III; 4 – IV; 5 – V; 6 – be kategorijos.

5.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

6.

M_Data

Date

 

Matavimo data

7.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

2.2 lentelė. SluoksnisKelio viršutinė danga“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

KelioVirsutineDanga

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio viršutinės dangos geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

VDD_tip

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 –  asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys; 5 –  žvyras.

3.

VDD_plot

Double

Centimetro tikslumu

Važiuojamosios dalies su danga plotis, metrais

4.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

5.

M_Data

Date

 

Matavimo data

6.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

2.3 lentelė. SluoksnisAptvėrimai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Aptverimai

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio aptvėrimų geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

K_Puse

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 –  kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 19 – skiriamojoje juostoje.

3.

Ap_Tipas

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – tinklas; 2 – kita.

4.

Aukstis

Double

Centimetro tikslumu

Tvoros aukštis, metrais

5.

Paskirtis

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – nuo laukinių gyvūnų; 2 – nuo varliagyvių; 3 – nuo pėsčiųjų; 4 – nuo laukinių gyvūnų ir varliagyvių; 5 – kita.

6.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

7.

M_Data

Date

 

Matavimo data

8.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

2.4 lentelė. Sluoksnis „Atitvarai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Atitvarai

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie apsauginių  kelio atitvarų geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.

Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

K_Puse

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 7 – skiriamojoje juostoje kairėje važiuojamosios dalies pusėje; 8 – skiriamojoje juostoje dešinėje važiuojamosios dalies pusėje; 19 – skiriamojoje juostoje.

3.

Medziaga

Integer

5

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 metalinis; 2 – trosinis; 3 – gelžbetoninis.

4.

Sl_Lygis

Integer

5

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 T1; 2 T2; 3 – T3; 4 N1; 5 – N2; 6 – H1; 7 – H2; 8 – H3; 9 – H4a; 10 H4b; 11 – L1; 12 – L2; 13 – L3.

5.

NV_Plot

Integer

5

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 W1;  2 – W2; 3 – W3; 4 – W4; 5 – W5; 6 – W6; 7 – W7; 8 – W8.

6.

Ilgis

Double

Centimetro tikslumu

Atitvaro ilgis, metrais

7.

AN_Kelio

Double

Centimetro tikslumu

Atstumas nuo kelio ašies linijos, metrais

8.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

9.

M_Data

Date

 

Matavimo data

10.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

2.5 lentelė. Sluoksnis „Geležinkelio pervažos“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Pervazos

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie geležinkelio pervažų geografinę padėtį  ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

VDD_tip

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 –  asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys; 5 – žvyras.

3.

GK_Skai

Integer

 

Geležinkelio kelių skaičius pervažoje

4.

Uztvaras

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 4 – su užtvaru; 5 – be užtvaro ir su šviesoforais;. 6 – be užtvaro ir be šviesoforų.

5.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

6.

M_Data

Date

 

Matavimo data

7.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

2.6 lentelė. Sluoksnis „Takai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Takai

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie takų ruožų  geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

K_Puse

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 19 – skiriamoje juostoje.

3.

Tk_Tipas

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo  pasirenkama reikšmė: 1 – dviračių; 2 – pėsčiųjų; 3 – šaligatvis; 4 – dviračių ir pėsčiųjų.

4.

D_Tipas

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys; 5 – žvyras.

5.

TD_Plo

Double

Centimetro tikslumu

Tako dangos plotis, metrais

6.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

7.

M_Data

Date

 

Matavimo data

8.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

2.7 lentelė. Sluoksnis „Greitėjimo ir lėtėjimo juostos“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

GreitejimoLetejimoJuostos

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie greitėjimo ir lėtėjimo juostų  geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

K_Puse

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio.

3.

Danga

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo  pasirenkama reikšmė: 1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys; 5 – žvyras.

4.

Plotis

Double

Centimetro tikslumu

Juostos dangos plotis, metrais

5.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

6.

M_Data

Date

 

Matavimo data

7.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

2.8 lentelė. Sluoksnis „Kelkraščiai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

Kelkrastis

Linijinis

Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelkraščių geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

K_Puse

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio.

3.

Danga

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys; 5 – žvyras.

4.

Plotis

Double

Centimetro tikslumu

Kelkraščio dangos plotis, metrais

5.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

6.

M_Data

Date

 

Matavimo data

7.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

3. Kelio plotiniai elementai

3.1 lentelė. Sluoksnis „Kelio juosta“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

KelioJuosta

Plotinis

Plotiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio juostos geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2

Reg_ID

String

20

Keliui priskirtas nekilnojamojo turto registro unikalus numeris

3.

Plotis

Double

Centimetro tikslumu

Kelio juostos plotis, metrais

4.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

5.

M_Data

Date

 

Matavimo data

6.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

3.2 lentelė. Sluoksnis „Aikštelės plotai“

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Aprašymas

AikstelesPlotas

Plotinis

Plotiniame sluoksnyje saugoma informacija apie aikštelės geografinę padėtį ir atributinė informacija.

 

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.

Laukas

Tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Kaupiami duomenys

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2

K_Puse

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio.

3.

Tipas

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – poilsio; 2 – sustojimo; 3 – degalinės; 4 – autobusų; 6 – kita.

4.

Plotas

Double

Kv. metro tikslumu

Aikštelės plotas, kvadratiniais  metrais

5.

D_Tipas

Integer

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys; 5 – žvyras.

6.

Matavo

String

250

Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas

7.

M_Data

Date

 

Matavimo data

8.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

_________________


 

Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo

5 priedas

 

STATISTINIAI IR TYRINĖJIMŲ DUOMENYS

 

1 lentelė. Kokybinių dangos rodiklių duomenų specifikacija

Eil. Nr.

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Pastabos

1.

road

String

10

Kelio numeris

2.

Km

Double

Metro

tikslumu

Matavimo vietos pradžios taškas

3.

Kryptis

Integer

 

1 – pirmyn, 2 – atgal

4.

VD_Info

Integer

 

Reikšmės: 0, 1, 2

5.

lane

Integer

4

Juostos eilės numeris, reikšmės 1, 2, 3

6.

dist

Double

Metro

tikslumu

Matavimo vieta, kilometrais

7.

iri_1

Double

Milimetro tikslumu

Matavimo vietos nelygumo vidurkis po kairiu ratu, metrais

8.

iri_0

Double

Milimetro tikslumu

Matavimo vietos nelygumo vidurkis po dešiniu ratu, metrais

9.

lrut_1

Double

Milimetro tikslumu

Matavimo vietos vėžės gylio vidurkis po kairiu ratu, metrais

10.

rrut_1

Double

Milimetro tikslumu

Matavimo vietos vėžės gylio vidurkis po dešiniu ratu, metrais

11.

trut_1

Double

Milimetro tikslumu

Prošvaisa, metrais

12.

max_trut

Double

Milimetro tikslumu

Matavimo vietos maksimalios vėžės gylio vidurkis, metrais

13.

curve_0

Double

Milimetro tikslumu

Posūkio kampas

14.

grad_0

Double

Milimetro tikslumu

Išilginis nuolydis, %

15.

slope2_0

Double

Milimetro tikslumu

Skersinis nuolydis, %

16.

mpd_0

Double

Milimetro tikslumu

Šiurkštumas (kairė), cm

17.

mpd_1

Double

Milimetro tikslumu

Šiurkštumas (dešinė), cm

18.

gpsn

Double

Metro tikslumu

Matavimo vietos koordinatė X

19.

gpse

Double

Metro tikslumu

Matavimo vietos koordinatė Y

20.

gpsa

Double

Centimetro tikslumu

Matavimo vietos koordinatė Z

21.

Foto

String

50

Matavimo vietos nuotraukos pavadinimas

22.

def_pl

Double

8

Matavimo vietos defektų plotas, %

23.

M_Data

Date

 

Matavimo data

 

2 lentelė. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenų specifikacija

Eil. Nr.

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Pastabos

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

KRPr_Km

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pradžios kilometras

3.

KRPab_Km

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pabaigos kilometras

4.

Pr_ X

Double

Kelio ruožo pradžios koordinatė X

5.

Pr_ Y

Double

Kelio ruožo pradžios koordinatė Y

6.

Pab_X

Double

 

Kelio ruožo pabaigos koordinatė X

7.

Pab_Y

Double

 

Kelio ruožo pabaigos koordinatė Y

8.

EI_Ruoze

Double

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas ruože

9.

ESA_Sunk

Double

Transporto (daugiau kaip 3,5 t) vidutinis metinis paros eismo intensyvumas ruože

10.

ESA

Double

Ekvivalentinė standartinė ašių apkrova

11.

ESA_Leng

Double

 

Lengvųjų automobilių (iki 3,5 t) vidutinis metinis paros eismo intensyvumas ruože

12.

LSA_EI

Double

 

Lengvųjų sunkvežimių ir miniautobusų (iki 3,5 t) vidutinis metinis paros eismo intensyvumas

13.

KT_EI

Double

 

Krovininio transporto (daugiau kaip 3,5 t) be priekabų vidutinis metinis paros eismo intensyvumas

14.

KTP_EI

Double

 

Krovininio transporto (daugiau kaip 3,5 t) su priekabomis vidutinis metinis paros eismo intensyvumas

15.

Aut_EI

Double

 

Autobusų (daugiau kaip 3,5 t) vidutinis metinis paros eismo intensyvumas

16.

Tr_Klas

Integer

10

Transporto klasifikatorius

17.

G_Prad

Date

Matavimo periodo pradžia

18.

G_Pab

Integer

10

Matavimo periodo pabaiga

19.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

 

3 lentelė. Avaringų ruožų ir juodųjų dėmių duomenų specifikacija

Eil. Nr.

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis

Pastabos

1.

KelioNr

String

10

Kelio numeris

2.

KRPr_Km

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pradžios kilometras, km

3.

KRPab_Km

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pabaigos kilometras, km

4.

Pr_ X

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pradžios X koordinatė

5.

Pr_ Y

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pradžios Y koordinatė

6.

Pab_X

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pabaigos X koordinatė

7.

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

Kelio ruožo pabaigos Y koordinatė

8.

Pastabos

String

255

Pastabos (neprivaloma)

9.

N_Data

Date

36

Nustatymo data

 

_____________________