Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administravimo departamentas

2019 01 15

 

 

 

PASAULINIO ANTIDOPINGO KODEKSO

 

LEIDIMŲ VARTOTI GYDYMUI IŠDAVIMO

 

TARPTAUTINIAI STANDARTAI

 

2019 m. sausis

 

 

 

Pasaulinio antidopingo kodekso Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniai standartai (LVGITS) yra privalomieji Tarptautiniai standartai, parengti kaip Pasaulinės antidopingo programos dalis.

 

Pirmą kartą Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniai standartai nustatyti 2004 m., įsigaliojo 2005 m. sausio 1 dieną. 2009, 2010, 2011, 2015 ir 2018 m. priimtos jų pataisos. Čia pateikiami pataisyti LVGITS, kuriuos 2018 m. rugsėjo 20 d. patvirtino Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) vykdomasis komitetas. Jie įsigalios 2019 m. sausio 1 dieną.

 

Pasaulinė antidopingo agentūra yra atsakinga už oficialų Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautinių standartų tekstą ir įsipareigoja išleisti jį anglų ir prancūzų kalbomis. Kilus nesutarimų dėl angliško ir prancūziško variantų, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

 

Išleido:

 

World Anti-Doping-Agency

 

Stock Exchange Tower

 

800 Place Victoria (Suite 1700)

 

PO Box 120

 

Montreal, Quebec

 

Canada H4Z 1B7

 

Interneto svetainės adresas  www.wada-ama.org

 

 

 

Tel. + 1 514 904 9232

 

Faks. + 1 514 904 8650

 

El. paštas    code@wada-ama.org

 

 

 


 

 

TURINYS

 

 

 

PIRMOJI DALIS. ĮVADAS, KODEKSO NUOSTATOS IR SĄVOKOS ........................... 3

 

1.    Įvadas ir taikymo sritis .......................................................................................................... 3

 

2.    Kodekso nuostatos ................................................................................................................ 3

 

3.    Sąvokos ir jų aiškinimas ........................................................................................................ 6

 

ANTROJI DALIS. STANDARTAI IR LVG IŠDAVIMO PROCEDŪRA ...................... 10

 

4.    LVG išdavimas.................................................................................................................... 10

 

5.    Antidopingo organizacijų atsakomybė  dėl LVG................................................................. 11

 

6.    Prašymų išduoti LVG teikimo procedūra ........................................................................... 13

 

7.    LVG pripažinimo procedūra................................................................................................ 14

 

8.    Pasaulinės antidopingo agentūros atliekama sprendimų dėl LVG peržiūra ....................... 16

 

9.    Informacijos konfidencialumas .......................................................................................... 17

 

1 PRIEDAS. Kodekso 4.4 straipsnis. Struktūrinė schema ................................................... 19

 

 

 


 

 

PIRMOJI DALIS

 

ĮVADAS, KODEKSO NUOSTATOS IR SĄVOKOS

 

 

 

1. Įvadas ir taikymo sritis

 

Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniai standartai yra privalomieji Tarptautiniai standartai ir Pasaulinės antidopingo programos dalis.

 

Leidimų vartoti gydymui išdavimo Tarptautinių standartų tikslas yra nustatyti: a) kriterijus, kuriuos būtina atitikti norint gauti leidimą vartoti gydymui (LVG), pagal kurį leidžiama, kad sportininko dopingo mėginyje būtų rasta draudžiamosios medžiagos pėdsakų, taip pat leidžiama sportininkui gydymosi tikslu vartoti, mėginti vartoti, turėti draudžiamosios medžiagos arba taikyti draudžiamąjį metodą, paskirti draudžiamosios medžiagos arba draudžiamąjį metodą; b) antidopingo organizacijoms tenkančią atsakomybę priimti ir skelbti sprendimus dėl LVG; c) sportininko, norinčio gauti LVG, prašymo teikimo procedūrą; d) LVG išdavimo sportininkui procedūrą, kai LVG išduoda antidopingo organizacija, kurią pripažįsta kuri nors kita antidopingo organizacija; e) sprendimų dėl LVG peržiūros procedūrą, kurią atlieka Pasaulinė antidopingo agentūra; f) LVG procedūroms taikomas griežtas konfidencialumo nuostatas.

 

Tarptautiniuose standartuose vartojami terminai, kurie yra tiksliai apibrėžti Kodekso terminai, rašomi kursyvu. Šiuose Tarptautiniuose standartuose apibrėžti terminai pabraukiami.

 

 

 

2. Kodekso nuostatos

 

Šie 2015 m. Kodekso straipsniai tiesiogiai susiję su Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniais standartais:

 

Kodekso 4.4 straipsnis. Leidimai vartoti gydymui (LVG)

 

4.4.1. Draudžiamosios medžiagos arba jos metabolitų ir indikatorių pėdsakai ir (arba) draudžiamojo metodo taikymas arba mėginimas taikyti, draudžiamosios medžiagos vartojimas arba mėginimas vartoti, turėjimas ir paskyrimas arba mėginimas paskirti nelaikomi antidopingo taisyklių pažeidimu, jei atitinka išduoto LVG nuostatas ir Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautinius standartus.

 

4.4.2. Sportininkas, kuris nėra tarptautinio lygio sportininkas, turėtų pateikti prašymą išduoti LVG savo šalies nacionalinei antidopingo organizacijai. Jeigu nacionalinė antidopingo organizacija prašymą atmeta, sportininkas turi teisę pateikti apeliaciją 13.2.2 ir 13.2.3 straipsniuose apibūdintai nacionalinei apeliacinei institucijai.

 

4.4.3. Tarptautinio lygio sportininkas turi kreiptis į savo tarptautinę federaciją.

 

4.4.3.1Jeigu sportininkas jau turi savo nacionalinės antidopingo organizacijos išduotą LVG vartoti atitinkamą medžiagą ar taikyti atitinkamą metodą ir tas LVG atitinka Tarptautiniame leidimų vartoti gydymui išdavimo standarte nustatytus kriterijus, tarptautinė federacija privalo jį pripažinti. Jeigu tarptautinė federacija laikosi nuomonės, kad LVG šių kriterijų neatitinka ir todėl atsisako jį pripažinti, ji privalo nedelsdama apie tai pranešti sportininkui ir jo ar jos nacionalinei antidopingo organizacijai, nurodydama priežastis. Sportininkas ar nacionalinė antidopingo organizacija per 21 dieną nuo pranešimo gavimo gali perduoti klausimą persvarstyti Pasaulinei antidopingo agentūrai. Perdavus klausimą persvarstyti Pasaulinei antidopingo agentūrai, nacionalinės antidopingo organizacijos išduotas LVG išlieka galioti, iki priimamas Pasaulinės antidopingo agentūros sprendimas, kai testavimas atliekamas per nacionalinio lygmens varžybas ir ne per tokias varžybas (bet negalioja tarptautinio lygmens varžybose). Klausimo neperdavus persvarstyti Pasaulinei antidopingo agentūrai, LVG nė vienu atveju nebegalioja pasibaigus 21 dienos peržiūros terminui.

 

4.4.3.2.  Jeigu nacionalinė antidopingo organizacija dar nėra suteikusi sportininkui LVG vartoti konkrečią medžiagą ar taikyti konkretų metodą, sportininkas prireikus turi kreiptis tiesiogiai į savo tarptautinę federaciją dėl LVG išdavimo. Jei tarptautinė federacija (arba antidopingo organizacija, kai ji sutinka peržiūrėti prašymą tarptautinės federacijos vardu) atmeta sportininko prašymą, ji turi nedelsdama apie tai pranešti sportininkui ir nurodyti tokio sprendimo priežastis. Jei tarptautinė federacija patenkina sportininko prašymą, ji privalo apie tai pranešti ne tik sportininkui, bet ir jo ar jos nacionalinei antidopingo organizacijai, ir, jei  nacionalinė antidopingo organizacija mano, kad LVG neatitinka kriterijų, nurodytų Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniuose standartuose, ji privalo per 21 dieną nuo sportininko informavimo dienos perduoti bylą peržiūrėti Pasaulinei antidopingo agentūrai. Jei nacionalinė antidopingo organizacija perduoda atvejį peržiūrėti Pasaulinei antidopingo agentūrai, tarptautinės federacijos išduotas LVG toliau galioja tarptautinėse varžybose ir testuojant ne per varžybas (tačiau negalioja nacionalinėse varžybose), kol laukiama Pasaulinės antidopingo agentūros sprendimo. Jei nacionalinė antidopingo organizacija neperduoda atvejo peržiūrėti Pasaulinei antidopingo agentūrai, tarptautinės federacijos išduotas LVG galioja nacionalinėse varžybose ir pasibaigus 21 dienos peržiūros terminui.

 

[4.4.3 straipsnio komentaras. Jei tarptautinė federacija atsisako pripažinti nacionalinės antidopingo organizacijos išduotą LVG tik todėl, kad trūksta medicininių duomenų ar kitos informacijos, patvirtinančios Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniuose standartuose nurodytų kriterijų atitiktį, bylos negalima perduoti Pasaulinei antidopingo agentūrai. Tokiu atveju reikia papildyti dokumentus trūkstama informacija ir dar kartą pateikti juos tarptautinei federacijai.

 

Jei tarptautinė federacija nusprendžia testuoti sportininką, kuris nėra tarptautinio lygio sportininkas, federacija privalo pripažinti LVG, kurį sportininkui išdavė nacionalinė antidopingo organizacija.]

 

4.4.4. Norėdami dalyvauti didžiuosiuose renginiuose ir juose vartoti draudžiamąją medžiagą arba taikyti draudžiamąjį metodą, sportininkai turi kreiptis į renginio organizatorių prašydami išduoti LVG. Tokiu atveju:

 

4.4.4.1.  Organizuojant didžiuosius renginius, sportininkui turi būti sudaryta galimybė pateikti prašymą išduoti LVG, jei jis ar ji jo dar neturi. Jei LVG išduodamas, jis galioja tik tame renginyje.

 

4.4.4.2. Kai sportininkas jau turi LVG, kurį išdavė jo ar jos nacionalinė antidopingo organizacija arba tarptautinė federacija, ir kai šis LVG atitinka Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniuose standartuose nurodytus kriterijus, didžiųjų renginių organizatorius privalo jį pripažinti. Jei didžiųjų renginių organizatorius nusprendžia, kad LVG neatitinka minėtų kriterijų, ir atsisako jį pripažinti, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti sportininkui ir nurodyti tokio sprendimo priežastis.  

 

4.4.4.3. Sportininkas gali apskųsti didžiųjų renginių organizatoriaus sprendimą nepripažinti arba neišduoti LVG nepriklausomai institucijai, kurią didžiųjų renginių organizatorius įsteigia arba paskiria specialiai šiam tikslui. Jei sportininkas sprendimo neapskundžia (arba skundas atmetamas), jis negali vartoti draudžiamosios medžiagos ir taikyti draudžiamojo metodo renginyje ir per tiek laiko iki renginio, per kiek tai galėtų paveikti sportininko rezultatus renginyje, tačiau bet koks LVG vartoti konkrečią medžiagą ar taikyti konkretų metodą, išduotas jo ar jos nacionalinės antidopingo organizacijos arba tarptautinės federacijos, lieka galioti kitu metu, išskyrus tą renginį.

 

[4.4.4.3 straipsnio komentaras. Pavyzdžiui, Tarptautinio sporto arbitražo teismo (angl. CAS) Specialusis padalinys ar kita institucija gali laikinai veikti kaip nepriklausoma apeliacinė institucija specialiems renginiams arba Pasaulinė antidopingo agentūra gali sutikti atlikti šią funkciją. Jei nei Tarptautinis sporto arbitražo teismas, nei Pasaulinė antidopingo agentūra neatlieka šios funkcijos, Pasaulinė antidopingo agentūra išlaiko teisę (tačiau ne pareigą) bet kuriuo metu peržiūrėti priimtus sprendimus dėl LVG, susijusius su renginiu, pagal 4.4.6 straipsnį.]

 

4.4.5. Jei antidopingo organizacija nusprendžia paimti mėginįsportininko, kuris nėra nei tarptautinio, nei nacionalinio lygio sportininkas, tačiau vartoja draudžiamąją medžiagą arba taiko draudžiamąjį metodą gydymuisi, antidopingo organizacija gali leisti jam ar jai pateikti prašymą išduoti LVG atgaline data.

 

4.4.6. Pasaulinė antidopingo agentūra privalo peržiūrėti tarptautinės federacijos sprendimą nepripažinti nacionalinės antidopingo organizacijos išduoto LVG, kurį jai pateikia sportininkas arba sportininko nacionalinė antidopingo organizacija. Taip pat Pasaulinė antidopingo agentūra privalo peržiūrėti tarptautinės federacijos sprendimą išduoti LVG, kurį jai pateikia sportininko nacionalinė antidopingo organizacija. Pasaulinė antidopingo agentūra turi teisę bet kuriuo metu peržiūrėti bet kurį kitą sprendimą dėl LVG tiek susijusių šalių prašymu, tiek savo sprendimu. Jei peržiūrimas sprendimas dėl LVG atitinka Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniuose standartuose nurodytus kriterijus, Pasaulinė antidopingo agentūra į sprendimą nesikiša. Jei sprendimas dėl LVG neatitinka minėtų kriterijų,  Pasaulinė antidopingo agentūra jį panaikina.

 

[4.4.6 straipsnio komentaras. Pasaulinė antidopingo agentūra turi teisę reikalauti padengti išlaidas, susidariusias: a) peržiūrint sprendimus pagal 4.4.6 straipsnį; b) atliekant bet kokią kitą peržiūrą, kai tenka keisti peržiūrėtą sprendimą.]

 

4.4.7. Bet kokį tarptautinės federacijos (arba nacionalinės antidopingo organizacijos, kai ji sutinka peržiūrėti prašymą tarptautinės federacijos vardu) sprendimą dėl LVG, kurio neperžiūri Pasaulinė antidopingo agentūra arba kurį Pasaulinė antidopingo agentūra peržiūri, tačiau nekeičia, sportininkas arba sportininko nacionalinė antidopingo organizacija gali apskųsti tik Tarptautinio sporto arbitražo teismui.

 

[4.4.7 straipsnio komentaras. Tokiais atvejais apskundžiamas tarptautinės federacijos sprendimas dėl LVG, bet ne Pasaulinės antidopingo agentūros sprendimas neperžiūrėti sprendimo dėl LVG arba nekeisti sprendimo jį peržiūrėjus. Vis dėlto laikas, kada galima apskųsti sprendimą dėl LVG, pradedamas skaičiuoti tik nuo tos dienos, kai Pasaulinė antidopingo agentūra praneša apie savo sprendimą. Bet kuriuo atveju – nesvarbu, ar Pasaulinė antidopingo agentūra peržiūri sprendimą, ar ne, – Pasaulinei antidopingo agentūrai pranešama apie skundą ir ji dalyvauja procese, jei mano, kad to reikia.]

 

4.4.8.   Pasaulinės antidopingo agentūros sprendimą pakeisti sprendimą dėl LVG gali apskųsti sportininkas, nacionalinė antidopingo organizacija ir (arba) susijusi tarptautinė federacija. Skundas pateikiamas Tarptautiniam sporto arbitražo teismui.

 

4.4.9.   Jeigu per pagrįstą laiką nesiimama veiksmų ir nereaguojama į tinkamai užpildytą prašymą išduoti / pripažinti LVG arba peržiūrėti sprendimą dėl LVG, tai laikoma prašymo atmetimu.

 

Kodekso 13.4 straipsnis. Apeliacijos dėl LVG.

 

Sprendimai dėl LVG gali būti apskundžiami tik 4.4 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

 

3. Sąvokos ir jų aiškinimas

 

3.1. 2015 m. Kodekse apibrėžti terminai, vartojami Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniuose standartuose:

 

ADAMS Antidopingo administravimo ir valdymo sistema, tai interneto duomenų bazės valdymo priemonė, skirta duomenims įvesti, kaupti, jais dalytis ir juos skelbti, sukurta, kad padėtų susijusioms šalims ir Pasaulinei antidopingo agentūrai atlikti su antidopingo programa susijusius veiksmus, laikantis duomenų apsaugos teisės aktų.

 

Paskyrimas (skyrimas) – atvejis, kai kitam asmeniui parūpinama, tiekiama draudžiamoji medžiaga ar taikomas draudžiamasis metodas, taip pat jam sudaromos sąlygos  vartoti medžiagą ar taikyti metodą arba kitaip dalyvaujama tai darant arba bandant tai daryti. Tačiau ši apibrėžtis netaikoma medicinos personalo bona fide veiksmams, kai draudžiamoji medžiaga ar draudžiamasis metodas iš tikrųjų ir teisėtai vartojama (taikomas) gydymui arba kitomis pateisinančiomis aplinkybėmis, ir netaikoma veiksmams, susijusiems su draudžiamosiomis medžiagomis, kurios nedraudžiamos testuojant ne varžybose,  jeigu visos aplinkybės nerodo, kad tokios draudžiamosios medžiagos nėra iš tikrųjų ir teisėtai skirtos gydymui ar yra skirtos sportiniams rezultatams pagerinti.

 

Teigiamas mėginysPasaulinės antidopingo agentūros akredituotos laboratorijos arba kitos Pasaulinės antidopingo agentūros patvirtintos laboratorijos, veikiančios pagal Tarptautinius laboratorijų ir susijusių techninių dokumentų standartus, ataskaita, kurioje nurodoma, kad mėginyje rasta draudžiamosios medžiagos arba jos metabolitų arba indikatorių pėdsakų, įskaitant padidėjusį endogeninių medžiagų kiekį, arba draudžiamojo metodo taikymo įrodymų.

 

Antidopingo organizacija pasirašiusioji šalis, atsakinga už taisyklių, reguliuojančių bet kurio dopingo kontrolės etapo iniciavimą, įgyvendinimą ar skatinimą, priėmimą. Tai gali būti, pavyzdžiui, Tarptautinis olimpinis komitetas, Tarptautinis parolimpinis komitetas, kiti didžiųjų renginių organizatoriai, atliekantys testavimą per savo renginius, taip pat Pasaulinė antidopingo agentūra, tarptautinės federacijos bei nacionalinės antidopingo organizacijos.

 

Sportininkas – bet kuris asmuo, kuris varžosi tarptautiniu lygmeniu (kaip apibrėžta kiekvienos tarptautinės federacijos) ar nacionaliniu lygmeniu (kaip apibrėžta kiekvienos nacionalinės antidopingo organizacijos). Antidopingo organizacija savo nuožiūra antidopingo taisykles gali taikyti sportininkui, kuris nėra nei tarptautinio lygmens sportininkas, nei nacionalinio lygmens sportininkas, taip jį įtraukdama į „sportininko“ apibrėžtį. Dėl sportininkų, kurie nėra nei tarptautinio lygmens, nei nacionalinio lygmens sportininkai, antidopingo organizacija gali nuspręsti: atlikti ribotą testavimą arba testavimo visai neatlikti; tirti mėginius dėl draudžiamųjų medžiagų naudojant ne visą jų parinktį; reikalauti pateikti ribotą informaciją apie savo buvimo vietą arba tokios informacijos visai nereikalauti; arba nereikalauti iš anksto pateikti LVG. Tačiau, jeigu antidopingo organizacijai pavaldus sportininkas, kuris varžosi ne tarptautiniu ar nacionaliniu lygmeniu, padaro 2.1, 2.3 ar 2.5 straipsniuose apibrėžtą antidopingo taisyklių pažeidimą, tada turi būti skiriamos Kodekse numatytos nuobaudos (išskyrus 14.3.2 straipsnį). Taikant 2.8 ir 2.9 straipsnius ir informavimo bei švietimo antidopingo srityje tikslais bet kuris asmuo, kuris sporte dalyvauja prižiūrimas bet kurios pasirašiusiosios šalies, vyriausybės ar kitos Kodekso besilaikančios sporto organizacijos, yra sportininkas.

 

[Komentaras. Šioje apibrėžtyje aiškiai nustatyta, kad visi tarptautinio ir nacionalinio lygmens sportininkai yra saistomi Kodekso antidopingo taisyklių, o tarptautinio ir nacionalinio lygmens sportas turi būti apibrėžtas atitinkamai tarptautinių federacijų ir nacionalinių federacijų antidopingo taisyklėse. Be to, pagal šią apibrėžtį kiekvienai nacionalinei antidopingo organizacijai leidžiama praplėsti, jeigu ji to nori, savo antidopingo programą ją taikant ne tik tarptautinio ir nacionalinio lygmens sportininkams, bet ir tiems, kurie dalyvauja žemesnio lygmens varžybose, ar asmenims, kurie sportuoja, bet niekada nedalyvauja varžybose. Taigi nacionalinė antidopingo organizacija galėtų, pavyzdžiui, nuspręsti testuoti pramoginio lygmens varžybų dalyvius, bet nereikalautų iš anksto turėti LVG. Tačiau antidopingo taisyklių pažeidimas, susijęs su teigiamu testo rezultatu ar kliudymu, užtraukia visas Kodekse numatytas nuobaudas (išskyrus 14.3.2 straipsnį). Sprendimą, ar taikyti nuobaudas pramoginio lygmens sportininkui, kuris užsiima sportine veikla, bet niekada nedalyvauja varžybose, priima nacionalinė antidopingo organizacija. Panašiai ir didžiųjų renginių organizatorius, organizuojantis renginį tik sporto meistrų lygmens varžybų dalyviams, galėtų nuspręsti testuoti varžybų dalyvius, bet netirti mėginių naudojant visą draudžiamųjų medžiagų parinktį. Visų lygmenų varžybų dalyviai turėtų gauti naudos iš informavimo ir švietimo antidopingo klausimais.]

 

Kodeksas – Pasaulinis antidopingo kodeksas.

 

Varžybosvienos lenktynės, mačas, rungtynės ar individualiosios sporto šakos varžybos. Pavyzdžiui, krepšinio rungtynės arba lengvosios atletikos 100 metrų sprinto varžybos olimpinių žaidynių finale. Etapinių lenktynių arba kitų sporto varžybų atveju, kai prizai teikiami kasdien arba kitais laiko tarpais, skirtumas tarp varžybų ir renginio yra toks, kaip nurodyta atitinkamos tarptautinės federacijos taisyklėse.

 

Renginyskeletas atskirų varžybų, kurias kartu rengia vienas valdymo organas
(pvz., olimpinės žaidynės, FINA pasaulio čempionatai ar Panamerikos žaidynės).

 

Per varžybas – „per varžybas“ reiškia laikotarpį, kuris prasideda likus dvylikai valandų iki varžybų, į kurių tvarkaraštį sportininkas yra įtrauktas, ir baigiasi pasibaigus tokioms varžyboms ir su tokiomis varžybomis susijusiam mėginių paėmimo procesui, jeigu tarptautinės federacijos ar atitinkamo renginio valdymo organo taisyklėse nenustatyta kitaip.

 

[Komentaras. Tarptautinės federacijos ar renginio valdymo organo nustatytas laikotarpis „per varžybas“ ir renginio laikotarpis gali skirtis.]

 

Tarptautinio lygmens sportininkas – sportininkas, kuris sporto varžybose dalyvauja tarptautiniu lygmeniu, kaip apibrėžia kiekviena tarptautinė federacija, laikydamasi Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto.

 

[Komentaras. Laikydamasi Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto, tarptautinė federacija gali pati nustatyti kriterijus, pagal kuriuos ji priskirs sportininkus tarptautinio lygmens sportininkų kategorijai, pvz., pagal atskyrį, pagal dalyvavimą konkrečiuose tarptautiniuose renginiuose, pagal licencijos rūšį ir kt. Tačiau šiuos kriterijus ji privalo paskelbti aiškiai ir suprantamai, kad sportininkai galėtų greitai ir lengvai sužinoti, kada jie galės būti priskirti tarptautinio lygmens sportininkų kategorijai. Pavyzdžiui, jeigu taikomas dalyvavimo tam tikruose tarptautiniuose renginiuose kriterijus, tarptautinė federacija privalo paskelbti tokių tarptautinių renginių sąrašą.]

 

Didžiųjų renginių organizatorius nacionalinių olimpinių komitetų žemyninės asociacijos ir kitos tarptautinės daugelio sporto šakų organizacijos, kurios veikia kaip bet kokio žemyno, regiono ar kito tarptautinio renginio valdymo organas.

 

Nacionalinė antidopingo organizacija kiekvienos šalies paskirtas (-i) subjektas (-ai), kuris (-ie) turi pagrindinius įgaliojimus priimti ir įgyvendinti antidopingo taisykles, vadovauti mėginių paėmimo procesui, tvarkyti testų rezultatus ir svarstyti bylas nacionaliniu lygmeniu ir yra už tai atsakingas (-i). Jei kompetentinga valdžios institucija (-os) tokio subjekto nepaskiria, jį atstoja šalies nacionalinis olimpinis komitetas ar jo paskirtas subjektas.

 

Nacionalinio lygmens sportininkassportininkas, kuris sporto varžybose dalyvauja nacionaliniu lygmeniu, kaip apibrėžia kiekviena nacionalinė antidopingo organizacija, laikydamasis Tarptautinio testavimo ir tyrimų standarto.

 

Turėjimasfaktinis ir fizinis turėjimas arba netiesioginis turėjimas (kuris konstatuojamas tik tuo atveju, jei asmuo išimtinėmis teisėmis kontroliuoja ar ketina kontroliuoti draudžiamąją medžiagą ar draudžiamąjį metodą arba patalpas, kuriose yra draudžiamoji medžiaga arba taikomas draudžiamasis metodas. Vis dėlto, jeigu asmuo draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo metodo arba patalpų, kuriose yra draudžiamoji medžiaga ar taikomas draudžiamasis metodas, nekontroliuoja išimtinėmis teisėmis, netiesioginis turėjimas konstatuojamas tik tuo atveju, jei asmuo žinojo apie draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo metodo buvimą ir ketino ją (jį) kontroliuoti. Tačiau tiktai turėjimas nesudaro antidopingo taisyklių pažeidimo pagrindo, jei prieš gaudamas bet kokio pobūdžio pranešimą apie asmens padarytą antidopingo taisyklių pažeidimą tas asmuo ėmėsi konkrečių veiksmų, rodančių, kad jis niekada neketino turėti draudžiamosios medžiagos ar taikyti draudžiamojo metodo ir atsisakė juos turėti tai aiškiai pareikšdamas antidopingo organizacijai. Neatsižvelgiant į priešingas šios apibrėžties nuostatas, draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo metodo pirkimas (taip pat ir elektroninėmis bei kitomis priemonėmis) yra laikomas turėjimu juos perkančio asmens atžvilgiu.

 

[Komentaras. Pagal šią apibrėžtį sportininko automobilyje radus steroidų, tai būtų laikoma antidopingo taisyklių pažeidimu, jeigu sportininkas neįrodo, kad kažkas kitas naudojosi jo ar jos automobiliu. Tokiu atveju antidopingo organizacija privalo įrodyti, kad, nors sportininkas neturėjo išimtinių automobilio naudojimo teisių, jis žinojo apie steroidus ir ketino jais disponuoti. Taip pat ir tuo atveju, kai steroidų randama namų vaistinėlėje, kuria bendrai naudojasi sportininkas ir jo sutuoktinė, antidopingo organizacija privalo įrodyti, kad sportininkas žinojo apie steroidų buvimą vaistinėlėje ir ketino jais disponuoti. Vien tik draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo metodo įsigijimo veiksmas yra turėjimas net ir tada, kai, pavyzdžiui, produktas nepristatomas, jį gauna kas nors kitas arba jis išsiunčiamas trečiojo asmens adresu.]

 

Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas – sąrašas, kuriame įvardijama draudžiamosios medžiagos ir metodai.

 

Draudžiamasis metodas bet kuris metodas, aprašytas Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąraše.

 

Draudžiamoji medžiaga bet kuri medžiaga ar medžiagų klasė, aprašyta Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąraše.

 

Pasirašiusiosios šalystie subjektai, kurie pasirašo Kodeksą ir įsipareigoja jo laikytis, kaip nustatyta 23 straipsnyje.

 

Testavimas – dopingo kontrolės proceso dalys, susijusios su testų paskirstymo planavimu, mėginių paėmimu, mėginių tvarkymu ir mėginių vežimu į laboratoriją.

 

LVG leidimas vartoti gydymui, kaip nurodyta 4.4 straipsnyje.

 

Vartojimas (naudojimas) – tai bet kokios draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo metodo naudojimas, taikymas, nurijimas, įšvirkštimas ar vartojimas bet kokiomis kitomis priemonėmis. 

 

Pasaulinė antidopingo agentūra (World Anti-Doping Agency (WADA).

 

3.2. Šiame straipsnyje pateikiamas terminas, kurio apibrėžtis paimta iš Tarptautinių privatumo ir asmens duomenų apsaugos standartų; jis vartojamas Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniuose standartuose:

 

Asmens duomenys – visi duomenys, įskaitant – be apribojimų – neskelbtinus asmens duomenis, susijusius su nustatytu arba galimu nustatyti dalyviu arba susijusius su kitais asmenimis, kurių duomenis antidopingo organizacija tvarko tik vykdydama su antidopingu susijusią veiklą.

 

[3.2 straipsnio komentaras. Laikoma, kad asmens duomenys apima, bet jais neapsiriboja, šiuos duomenis: sportininko vardą ir pavardę, gimimo datą, kontaktinius duomenis, narystę sporto organizacijose, gyvenamąją vietą, suteiktus leidimus vartoti gydymui (jei suteikta), antidopingo testo rezultatus bei rezultatų administravimą (įskaitant drausmės bylų nagrinėjimą, apeliacijas ir sankcijas). Asmens duomenys taip pat apima kitų asmenų asmens duomenis ir kontaktinius duomenis; šie asmenys gali būti medikai ar kiti asmenys, dirbantys su sportininku, gydantys jį ar ją arba padedantys jam ar jai su antidopingu susijusioje veikloje. Tokia informacija laikoma asmens duomenimis ir reglamentuojama šių Standartų visą laiką, kol šie duomenys tvarkomi, neatsižvelgiant į tai, ar susiję asmenys toliau dalyvauja organizuotame sporte.]

 

3.3. Šiame straipsnyje pateikiami terminai vartojami išskirtinai Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniuose standartuose:

 

Gydomasis – gerinantis sveikatos būklę arba susijęs su sveikatos būklės gerinimu gydomosiomis priemonėmis ar metodais, arba reikalingas ar pagalbinis gydymo kursui.

 

Leidimų vartoti gydymui išdavimo komitetas (arba LVGIK)antidopingo organizacijos suburta specialistų grupė, svarstanti prašymus išduoti LVG.

 

Pasaulinės antidopingo agentūros LVGIKPasaulinės antidopingo agentūros suburta specialistų grupė, peržiūrinti kitų antidopingo organizacijų sprendimus dėl LVG.

 

3.4. Aiškinimas:

 

3.4.1. Nuorodos į straipsnius yra nuorodos į Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautinius standartus, nebent nurodyta kitaip.

 

3.4.2. Pastabos dėl įvairių Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautinių standartų nuostatų taikomos aiškinant Tarptautinį standartą.

 

3.4.3. Pasaulinė antidopingo agentūra atsakinga už Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautinių standartų oficialųjį tekstą ir skelbia jį anglų ir prancūzų kalbomis. Kilus nesutarimų dėl angliško ir prancūziško tekstų, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

 

ANTROJI DALIS

 

STANDARTAI IR LVG IŠDAVIMO PROCEDŪRA

 

 

 

4. LVG išdavimas

 

4.1. Sportininkui LVG gali būti išduotas tik tuo atveju, jei jis ar ji įrodo, įvertinęs tikimybę, kad atitinka visus toliau pateiktus kriterijus:

 

a) konkrečia draudžiamąja medžiaga arba draudžiamuoju metodu gydoma ūmi arba lėtinė liga, be to, sportininko sveikata smarkiai pablogėtų, jei liga nebūtų gydoma draudžiamąja medžiaga arba draudžiamuoju metodu;

 

b) dėl draudžiamosios medžiagos gydomojo vartojimo arba draudžiamojo metodo taikymo nebūtų jokio papildomo sportinių rezultatų pagerėjimo, išskyrus tokį pagerėjimą, kurio būtų galima tikėtis sportininkui atgavus normalią sveikatą po nustatytos ūmios ar lėtinės ligos gydymo;

 

c) nėra jokio kito priimtino gydymo, išskyrus gydymą draudžiamąja medžiaga arba draudžiamuoju metodu;

 

d) būtinybė vartoti draudžiamąją medžiagą arba taikyti draudžiamąjį metodą negali būti, visiškai ar iš dalies, ankstesnio kurios nors draudžiamosios medžiagos vartojimo ar draudžiamojo metodo taikymo, negavus LVG, pasekmė.

 

[4.1 straipsnio komentaras. Kai LVGIK sprendžia, ar pripažinti kitos antidopingo organizacijos išduotą LVG (žr. 7 straipsnį toliau), ir kai Pasaulinė antidopingo agentūra peržiūri sprendimą suteikti (arba nesuteikti) LVG (žr. 8 straipsnį toliau), svarstomas dalykas bus toks pat kaip ir tuo atveju, jei LVGIK nagrinėtų prašymą išduoti LVG pagal 6 straipsnį, t. y. ar sportininkas, įvertinęs tikimybę, įrodė, kad tenkinamos visos 4.1 straipsnyje išdėstytos sąlygos.

 

Taikant šiuos kriterijus konkretiems atvejams (esant tam tikrai sveikatos būklei), turėtų būti vadovaujamasi Pasaulinės antidopingo agentūros dokumentais pavadinimu „Medicininė informacija, skirta LVGIK sprendimams pagrįsti“, kurie pateikiami Pasaulinės antidopingo agentūros interneto svetainėje.]

 

4.2.    Sportininkas, kuriam reikia vartoti draudžiamąją medžiagą arba taikyti draudžiamąjį metodą gydymuisi, privalo gauti LVG prieš pradėdamas vartoti draudžiamąją medžiagą arba taikyti draudžiamąjį metodą ir prieš įsigydamas draudžiamosios medžiagos arba prieš taikydamas draudžiamąjį metodą, išskyrus atvejus, kai taikytina viena iš 4.3 straipsnyje nurodytų išimčių.

 

4.3.    Sportininkui gali būti suteiktas leidimo vartoti draudžiamąją medžiagą arba taikyti draudžiamąjį metodą gydymui patvirtinimas atgaline data tik tais atvejais, kai:

 

a)    reikėjo suteikti būtinąją medicinos pagalbą arba būtiną ūmios ligos gydymą;

 

b)    dėl ypatingų aplinkybių nebuvo pakankamai laiko arba galimybių pateikti prašymą išduoti LVG arba LVGIK apsvarstyti prašymo iki mėginio surinkimo;

 

c)    nustatytose taisyklėse reikalaujama (žr. 5.1 straipsnio komentarą) arba sportininkui suteikiama teisė (žr. Kodekso 4.4.5 straipsnį) prašyti išduoti LVG atgaline data;   

 

[4.3 straipsnio c punkto komentaras. Šiems sportininkams primygtinai rekomenduojama turėti parengtą medicininę bylą ir būti pasirengusiems įrodyti savo atitiktį LVG kriterijams, pateiktiems 4.1 straipsnyje, jei, paėmus mėginį, jie norėtų pateikti prašymą išduoti LVG atgaline data.]

 

d)    Pasaulinė antidopingo agentūra ir antidopingo organizacija, kuriai yra arba būtų teikiamas prašymas išduoti LVG atgaline data, sutinka, kad jos, vadovaudamosi teisingumo principu, turėtų išduoti LVG atgaline data.

 

[4.3 straipsnio d punkto komentaras. Jeigu Pasaulinė antidopingo agentūra arba antidopingo organizacija atsisako taikyti 4.3 straipsnio d punktą, toks sprendimas negali būti užginčytas pateikiant gynybos argumentus byloje dėl antidopingo taisyklių pažeidimo arba pateikiant apeliaciją ar kitais būdais.]

 

 

 

5. Antidopingo organizacijų atsakomybė dėl LVG

 

5.1. Kodekso 4.4 straipsnyje nurodyta: a) kuri antidopingo organizacija turi teisę priimti sprendimus dėl LVG; b) kaip jos priimtus sprendimus dėl LVG pripažįsta ir gerbia kitos antidopingo organizacijos; c) kada sprendimus dėl LVG galima peržiūrėti ir (arba) apskųsti. 

 

[5.1 straipsnio komentaras. Žr. 1 priedą ir jame pateiktą struktūrinę schemą, kurioje apibendrinamos pagrindinės Kodekso 4.4 straipsnio nuostatos.

 

Kodekso 4.4.2 straipsnyje pabrėžiama, kad įgaliojimus priimti sprendimus dėl LVG suteikimo ne tarptautinio lygio sportininkams turi nacionalinė antidopingo organizacija. Kilus ginčui dėl to, kuri nacionalinė antidopingo organizacija turėtų nagrinėti ne tarptautinio lygio sportininko prašymą išduoti LVG, sprendimą priima Pasaulinė antidopingo agentūra. Pasaulinės antidopingo agentūros sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

 

Jeigu nacionalinės politikos reikalavimai ir kiti privalomieji reikalavimai verčia nacionalinę antidopingo organizaciją planuojant testavimą teikti pirmenybę kai kurioms sporto šakoms (kaip nurodoma Tarptautinių testavimo ir tyrimų standartų 4.4.1 straipsnyje), nacionalinė antidopingo organizacija gali atsisakyti svarstyti išankstinius sportininkų prašymus išduoti LVG, susijusį su kai kuriomis arba visomis sporto šakomis, kurioms netaikomas pirmumas, tačiau tokiu atveju privalo suteikti leidimą tokiam sportininkui, iš kurio vėliau buvo paimtas mėginys, pateikti prašymą išduoti LVG atgaline data. Nacionalinė antidopingo organizacija susijusių sportininkų naudai privalo skelbti informaciją apie tokią veiklą savo interneto svetainėje.]

 

5.2. Kiekviena nacionalinė antidopingo organizacija, tarptautinė federacija ir didžiųjų renginių organizatorius privalo įsteigti LVGIK, kuris spręstų, ar paraiškos išduoti arba pripažinti LVG atitinka 4.1 straipsnyje nurodytus kriterijus. 

 

[5.2 straipsnio komentaras. Nors didžiųjų renginių organizatorius gali savaime pripažinti jau išduotą LVG, turi būti sukurtas mechanizmas, leidžiantis sportininkams, dalyvaujantiems renginyje, prireikus gauti naują LVG. Didžiųjų renginių organizatoriai patys sprendžia, ar šiam tikslui įkurti savo LVGIK, ar sudaryti sutartį ir perduoti šią užduotį trečiajai šaliai, pavyzdžiui, „Sport accord“. Visais atvejais tikslas yra užtikrinti, kad tokiuose renginiuose dalyvaujantys sportininkai turėtų galimybę greitai ir veiksmingai gauti LVG iki prasidedant varžyboms.]

 

a) LVGIK turėtų sudaryti bent trys gydytojai, turintys sportininkų sveikatos priežiūros ir gydymo patirties ir pakankamai klinikinės, sporto ir fizinės mankštos medicinos žinių. Kai sportininkai turi sveikatos sutrikimų, bent vienas LVGIK narys turi turėti bendros sportininkų su sveikatos sutrikimais sveikatos priežiūros ir gydymo patirties arba sportininkų, turinčių konkrečių sveikatos sutrikimų, sveikatos priežiūros ir gydymo patirties.   

 

b) Siekiant užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami savarankiškai, bent dauguma LVGIK narių turi būti nešališki ir objektyvūs juos paskyrusios antidopingo organizacijos atžvilgiu. Visi LVGIK nariai privalo pasirašyti susitarimą dėl interesų konflikto vengimo ir konfidencialumo (susitarimo pavyzdys – Pasaulinės antidopingo agentūros interneto svetainėje).

 

5.3.    Kiekviena nacionalinė antidopingo organizacija, tarptautinė federacija ir didžiųjų renginių organizatorius privalo sukurti aiškią paraiškų išduoti LVG teikimo LVGIK procedūrą, kuri atitiktų šių Tarptautinių standartų reikalavimus. Jie taip pat privalo paskelbti išsamią informaciją apie procesą, mažų mažiausiai paskelbdami ją gerai matomoje vietoje savo interneto svetainėje, taip pat nusiųsti informaciją Pasaulinei antidopingo agentūrai. Pasaulinė antidopingo agentūra gali paskelbti tą pačią informaciją savo interneto svetainėje.

 

5.4.    Kiekviena nacionalinė antidopingo organizacija, tarptautinė federacija ir didžiųjų renginių organizatorius privalo nedelsdami pranešti (anglų arba prancūzų kalba) apie visus savo LVGIK sprendimus dėl LVG arba prašymų atmetimo ir visus sprendimus pripažinti arba nepripažinti antidopingo organizacijų sprendimų dėl LVG per ADAMS ar kurią nors kitą sistemą, patvirtintą Pasaulinės antidopingo agentūros. Informacijoje apie išduotus LVG turi būti paminėta (anglų arba prancūzų kalba):

 

a)  ne tik leidžiama naudoti medžiaga ar metodas, bet ir dozė, periodiškumas ir leidžiamas paskyrimo būdas, LVG galiojimo trukmė ir visos LVG keliamos sąlygos;

 

b)  prašymo išduoti LVG forma ir susijusi klinikinė informacija (išversta į anglų arba prancūzų kalbą), įrodanti, kad leidimas atitinka 4.1 straipsnio sąlygas, susijusias su LVG išdavimu. Informacija bus prieinama tik Pasaulinei antidopingo agentūrai, nacionalinei antidopingo organizacijai, tarptautinei federacijai ir didžiųjų renginių organizatoriui, organizuojančiam renginį, kuriame sportininkas ketina varžytis).

 

[5.4 straipsnio komentaras. LVG pripažinimo procesą labai palengvina naudojimasis ADAMS sistema.]

 

5.5.    Kai nacionalinė antidopingo organizacija suteikia sportininkui LVG, ji privalo raštu įspėti jį ar ją, kad: a) LVG galioja tik nacionaliniu lygmeniu; b) jei sportininkas tampa tarptautinio lygio sportininku arba varžosi tarptautiniame renginyje, toks LVG nebegalioja, nebent jį pripažįsta reikiama tarptautinė federacija arba didžiųjų renginių organizatorius pagal 7.1 straipsnį. Tada nacionalinė antidopingo organizacija turėtų padėti sportininkui nuspręsti, kada jam ar jai būtina pateikti LVG tarptautinei federacijai ar didžiųjų renginių organizatoriui, kad šie jį pripažintų, taip pat turėtų patarti ir padėti sportininkui per LVG pripažinimo procesą.

 

5.6.    Kiekviena tarptautinė federacija ir didžiųjų renginių organizatorius privalo paskelbti pranešimą (mažų mažiausiai paskelbia matomoje vietoje savo interneto puslapyje arba nusiunčia jį Pasaulinei antidopingo agentūrai), kuriame aiškiai nurodo: 1) kuriems sportininkams, patenkantiems į jų jurisdikciją, reikia pateikti jam prašymą išduoti LVG ir kada; 2) kuriuos sprendimus dėl LVG, priimtus kitų antidopingo organizacijų, jie pripažįsta savaime ir pagal 7.1 straipsnio a punktą nereikalaus prašymo išduoti LVG; 3) kuriuos sprendimus dėl LVG, priimtus kitų antidopingo organizacijų, reikės jam pateikti, kad pripažintų pagal 7.1 straipsnio b punktą. Pasaulinė antidopingo agentūra gali paskelbti šį pranešimą savo interneto puslapyje. 

 

5.7. Bet kuris LVG, kurį sportininkui suteikia nacionalinė antidopingo organizacija, nustoja galioti, jei sportininkas tampa tarptautinio lygio sportininku arba varžosi tarptautiniame renginyje, išskyrus tuos atvejus, kai (ir tik tais atvejais, kai) atitinkama tarptautinė federacija pripažįsta LVG pagal 7 straipsnį. Bet kuris LVG, kurį sportininkui suteikia tarptautinė federacija, nustoja galioti, jei sportininkas varžosi tarptautiniame renginyje, kurį organizuoja didžiųjų renginių organizatorius, išskyrus tuos atvejus, kai (ir tik tais atvejais, kai) atitinkamas didžiųjų renginių organizatorius pripažįsta LVG pagal 7 straipsnį. Todėl, jei tarptautinė federacija ar, atitinkamai, didžiųjų renginių organizatorius atsisako pripažinti LVG, tai, atsižvelgiant į sportininko teisę į peržiūrą ir apeliavimą, toks LVG nepateisina jame minimos draudžiamosios medžiagos vartojimo ar draudžiamojo metodo taikymo, laikymo ar administravimo per atitinkamos tarptautinės federacijos ar didžiųjų renginių organizatoriaus renginius.

 

 

 

6. Prašymų išduoti LVG teikimo procedūra

 

6.1. Sportininkas, kuriam reikia LVG, turėtų pateikti prašymą kuo greičiau. Dėl medžiagų, draudžiamų tik per varžybas, sportininkas turėtų pateikti prašymą bent 30 dienų iki varžybų, nebent tai yra nenumatytas atvejis arba išskirtinės aplinkybės. Sportininkas turėtų užpildyti priede pateiktą prašymo išduoti LVG formą ir pateikti ją atitinkamai nacionalinei antidopingo organizacijai. Antidopingo organizacija savo nuožiūra pateikia prašymo formą, kurią turi užpildyti sportininkas, savo interneto svetainėje su galimybe ją atsisiųsti. Ta forma turi būti parengta pagal Pasaulinės antidopingo agentūros tinklalapyje pateiktą prašymo išduoti LVG formos šabloną. Antidopingo organizacija gali nedaug pakeisti šį šabloną pridėdama papildomų reikalavimų pateikti tam tikros informacijos, tačiau negali pakeisti arba ištrinti šablono dalių ar punktų.

 

6.2. Sportininkas turi pateikti prašymo išduoti LVG formą atitinkamai antidopingo organizacijai per ADAMS sistemą arba kitu tos antidopingo organizacijos nurodytu būdu. Prie formos būtina pridėti:

 

a)    tinkamos kvalifikacijos gydytojo patvirtinimą, kad sportininkui būtina vartoti atitinkamą draudžiamąją medžiagą arba taikyti draudžiamąjį metodą gydymosi tikslais, ir 

 

b)    išsamią ligos istoriją ir, jei įmanoma, dokumentus, išduotus pirminę diagnozę nustačiusio gydytojo (-jų), taip pat visų laboratorinių, vaizdinių ir kitų tyrimų rezultatus, susijusius su prašymu.

 

[6.2 straipsnio b punkto komentaras. Su diagnoze, gydymu bei galiojimo trukme susijusi informacija turi būti pateikiama vadovaujantis Pasaulinės antidopingo agentūros dokumentais pavadinimu „Medicininė informacija, skirta LVGIK sprendimams pagrįsti“.]

 

6.3.    Sportininkas turi turėti prašymo išduoti LVG kopiją bei visos medžiagos ir informacijos, pateikiamos prašymui pagrįsti, kopijas.

 

6.4.    LVGIK svarsto prašymą išduoti LVG tik tuo atveju, jeigu prašymo forma tinkamai užpildyta ir su ja pateikiami visi reikiami dokumentai. Prašymas su nevisiškai užpildyta forma grąžinamas sportininkui galutinai užpildyti ir dar kartą pateikti.  

 

6.5.    LVGIK gali pareikalauti, kad sportininkas arba jo ar jos gydytojas pateiktų papildomos informacijos apie vaizdinių ir kitų tyrimų rezultatus ar kitos informacijos, kurios, jo ar jos manymu, reikia svarstant sportininko prašymą, arba gali kreiptis pagalbos į kitus medicinos ar mokslo ekspertus, jei mano, kad to reikia.

 

6.6.    Visas išlaidas, kurių sportininkas turi pateikdamas prašymą išduoti LVG ir papildomą informaciją, kurios reikalauja LVGIK,  atlygina pats sportininkas.

 

6.7.    Dažniausiai, praėjus 21 dienai nuo datos, kai gaunamas tinkamai užpildytas prašymas, LVGIK sprendžia, ar jį patenkinti kuo greičiau, ar ne (t. y. išskyrus tuos atvejus, kai galioja išskirtinės aplinkybės). Kai prašymas išduoti LVG pateikiamas likus pakankamai laiko iki renginio, LVGIK deda visas pastangas, kad sprendimas būtų priimtas iki prasidedant renginiui.

 

6.8.    Pagal 5.4 straipsnį LVGIK privalo raštu pranešti sportininkui savo sprendimą, taip pat paskelbti jį Pasaulinei antidopingo agentūrai ir kitoms antidopingo organizacijoms per ADAMS ar kitą sistemą, patvirtiną Pasaulinės antidopingo agentūros.

 

a)  Sprendime suteikti LVG turi būti nurodyta atitinkamos draudžiamosios medžiagos arba draudžiamojo metodo, kurį leidžiama taikyti suteikus LVG, dozė, periodiškumas, leidžiamas vartojimo būdas ir vartojimo trukmė, atitinkantys klinikines aplinkybes, taip pat visos kitos sąlygos, susijusios su LVG.

 

b) Sprendime atmesti prašymą išduoti LVG turi būti paaiškintos atmetimo priežastys.

 

6.9.    Kiekvienas LVG galioja tam tikrą laiką, kurį nustato LVGIK, o jam pasibaigus LVG nustoja galioti savaime. Jei sportininkas turi toliau vartoti draudžiamąją medžiagą arba sau taikyti draudžiamąjį metodą po to, kai LVG nustoja galioti, jis turi pateikti prašymą išduoti naują LVG gerokai anksčiau, nei baigiasi turimo LVG galiojimas, kad pakaktų laiko sprendimui priimti dar iki LVG galiojimo termino pabaigos.

 

[6.9 straipsnio komentaras. Galiojimo trukmė turi būti nustatoma vadovaujantis Pasaulinės antidopingo agentūros dokumentais „Medicininė informacija, skirta LVGIK sprendimams pagrįsti“.

 

6.10. LVG atšaukiamas dar iki pasibaigiant jo galiojimui, jeigu sportininkas nedelsdamas nepaklūsta reikalavimams ir sąlygoms, kuriuos kelia antidopingo organizacija, išduodanti LVG. Taip pat Pasaulinė antidopingo agentūra po peržiūros arba dėl apeliacinio skundo gali panaikinti LVG.

 

6.11. Jeigu praėjus nedaug laiko po to, kai LVG vartoti konkrečią draudžiamąją medžiagą nustoja galioti, atšaukiamas arba panaikinamas, randamas teigiamas mėginys, antidopingo organizacija, atlikusi teigiamo mėginio pirminę peržiūrą (pagal Kodekso 7.2 straipsnį), svarsto, ar tokio rezultato priežastis gali būti draudžiamosios medžiagos vartojimas iki atšaukiant, panaikinant ar pasibaigiant LVG galiojimo trukmei. Jei taip, toks vartojimas (ir bet kokie kiti draudžiamosios medžiagos likučiai sportininko mėginyje) nelaikomas antidopingo taisyklių pažeidimu.

 

6.12. Jeigu suteikus LVG sportininkas reikalauja iš esmės kitokių, nei nurodyta LVG, draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo metodo dozės, periodiškumo, leidžiamo vartojimo būdo ir vartojimo trukmės, nei nurodyta LVG, jis ar ji privalo pateikti prašymą išduoti naują LVG. Jei draudžiamosios medžiagos vartojimas ar draudžiamojo metodo taikymas, laikymas ar administravimas neatitinka sąlygų, nustatytų suteiktame LVG, tokio LVG turėjimas neapsaugo sportininko nuo antidopingo taisyklių pažeidimo.

 

 

 

7. LVG pripažinimo procedūra

 

7.1. Kodekso 4.4 straipsnyje reikalaujama, kad antidopingo organizacijos pripažintų kitų antidopingo organizacijų išduotus LVG, kurie atitinka 4.1 straipsnio sąlygas. Todėl, jeigu sportininkas, paklūstantis tarptautinės federacijos arba didžiųjų renginių organizatoriaus LVG reikalavimams, jau turi LVG, jam ar jai nebereikia tarptautinei federacijai arba didžiųjų renginių organizatoriui teikti prašymo išduoti naują LVG; užuot tai darę:

 

a) tarptautinė federacija arba didžiųjų renginių organizatorius gali paskelbti, kad savaime pripažįsta sprendimus dėl LVG, kurie buvo priimti laikantis Kodekso 4.4 straipsnio (arba kai kurias tokių sprendimų dalis, pavyzdžiui, priimtas konkrečių antidopingo organizacijų arba susijusias su konkrečia draudžiamąja medžiaga), jei apie šiuos sprendimus dėl LVG buvo pranešta laikantis 5.4 straipsnio nuostatų, taigi Pasaulinė antidopingo agentūra gali juos peržiūrėti. Jei sportininkui suteiktas LVG patenka į tokią kategoriją, kuriai priklausantys LVG šiuo būdu savaime pripažįstami jų išdavimo metu, jam ar jai nereikia imtis jokių tolesnių veiksmų.

 

[7.1 straipsnio a punkto komentaras. Kad sumažėtų sportininkų našta, savaiminis LVG sprendimų pripažinimas, kai tik apie juos pranešama laikantis 5.4 straipsnio nuostatų, labai skatinamas. Jeigu tarptautinė organizacija arba didžiųjų renginių organizatorius nenori savaime pripažinti visų tokių sprendimų, jie turėtų savaime pripažinti kuo daugiau tokių sprendimų ir, pavyzdžiui, paskelbti sąrašą tų antidopingo organizacijų, kurių sprendimus dėl LVG jie savaime pripažįsta, ir (arba) sąrašą tų draudžiamųjų medžiagų, dėl kurių jie savaime pripažins turimą LVG. Pranešimas turėtų būti platinamas taip, kaip nurodyta 5.3 straipsnyje, t. y. pranešimas turi būti paskelbtas tarptautinės federacijos interneto svetainėje ir nusiųstas Pasaulinei antidopingo agentūrai bei nacionalinėms antidopingo organizacijoms. 

 

b) Jeigu LVG savaime nepripažįstamas, sportininkas turi pateikti tarptautinei federacijai arba didžiųjų renginių organizatoriui prašymą pripažinti turimą LVG per ADAMS sistemą arba kitu būdu, kurį numato tarptautinė federacija arba didžiųjų renginių organizatorius. Prie prašymo turi būti pridėta LVG kopija ir originali prašymo išduoti LVG forma bei papildoma medžiaga, nurodyta 6.1 ir 6.2 straipsniuose (nebent LVG suteikusi antidopingo organizacija pagal 5.4 straipsnį jau paskelbė LVG ir papildomą medžiagą per ADAMS ar kitą sistemą, patvirtintą Pasaulinės antidopingo agentūros).

 

7.2. Nevisiškai užpildyti prašymai išduoti LVG bus grąžinami sportininkui, kad būtų papildyti ir dar kartą pateikti. Be to, LVGIK gali pareikalauti, kad sportininkas arba jo ar jos gydytojas pateiktų papildomos informacijos apie vaizdinių ir kitų tyrimų rezultatus ar kitos informacijos, kurios, jo ar jos manymu, reikia svarstant sportininko prašymą, arba gali kreiptis pagalbos į kitus medicinos ar mokslo ekspertus, jei mano, kad to reikia.

 

7.3. Visas išlaidas, kurių sportininkas turi pateikdamas prašymą išduoti LVG ir papildomą informaciją, kurios reikalauja LVGIK, atlygina pats sportininkas.

 

7.4. Dažniausiai, praėjus 21 dienai nuo datos, kai gaunamas tinkamai užpildytas prašymas, LVGIK sprendžia, ar jį patenkinti kuo greičiau, ar ne (t. y. išskyrus tuos atvejus, kai galioja išskirtinės aplinkybės). Kai prašymas išduoti LVG pateikiamas likus pakankamai laiko iki renginio, LVGIK deda visas pastangas, kad sprendimas būtų priimtas iki prasidedant renginiui.

 

7.5.    Apie LVGIK sprendimą sportininkui pranešama raštu, taip pat šis sprendimas paskelbiamas Pasaulinei antidopingo agentūrai ir kitoms antidopingo organizacijoms per ADAMS ar kitą sistemą, patvirtintą Pasaulinės antidopingo agentūros. Prie sprendimo nepripažinti LVG turi būti pateiktos tokio sprendimo priežastys.

 

 

 


 

 

8. Pasaulinės antidopingo agentūros atliekama sprendimų dėl LVG peržiūra

 

8.1.    Kodekso 4.4.6 straipsnyje nurodyta, kad tam tikrais atvejais Pasaulinė antidopingo agentūra privalo peržiūrėti tarptautinių federacijų sprendimus dėl LVG, taip pat Pasaulinei antidopingo agentūrai suteikta teisė peržiūrėti bet kuriuos kitus sprendimus dėl LVG ir patikrinti jų atitiktį 4.1 straipsnio nuostatoms. Tokioms peržiūroms atlikti Pasaulinė antidopingo agentūra, vadovaudamasi 5.2 straipsniu, įkuria Pasaulinės antidopingo agentūros LVGIK.

 

8.2.    Visi prašymai peržiūrėti sprendimus turi būti raštu pateikti Pasaulinei antidopingo agentūrai kartu su dokumentu, įrodančiu, kad sumokėtas Pasaulinės antidopingo agentūros nustatytas prašymo teikimo mokestis, taip pat visų dokumentų, nurodytų 6.2 straipsnyje, kopijomis (arba, atmesto prašymo išduoti LVG peržiūrėjimo atvejais, visų dokumentų, kuriuos sportininkas pateikė prašydamas išduoti LVG, kopijomis). Prašymo kopija turi būti nusiųsta šaliai, kurios sprendimą ketinama peržiūrėti, ir sportininkui, jei ne jis ar ji prašo peržiūrėti sprendimą.

 

8.3.    Jeigu prašoma peržiūrėti sprendimą dėl LVG, kurio Pasaulinė antidopingo agentūra neturi teisės peržiūrėti, sulaukusi prašymo Pasaulinė antidopingo agentūra kuo greičiau praneša sportininkui, ar perduos sprendimą dėl LVG peržiūrėti Pasaulinės antidopingo agentūros LVGIK. Jei Pasaulinė antidopingo agentūra nusprendžia neperduoti sprendimo dėl LVG peržiūrėti LVGIK, ji grąžina sportininkui prašymo pateikimo mokestį. Pasaulinės antidopingo agentūros sprendimas neperduoti sprendimo dėl LVG peržiūrėti Pasaulinės antidopingo agentūros LVGIK yra galutinis ir neskundžiamas. Vis dėlto galima pateikti apeliaciją dėl sprendimo suteikti LVG, kaip nurodyta Kodekso 4.4.7 straipsnyje.

 

8.4.    Jeigu prašoma peržiūrėti sprendimą dėl LVG, kurį priėmė tarptautinė federacija, ir Pasaulinė antidopingo agentūra privalo jį peržiūrėti, Pasaulinė antidopingo agentūra vis tiek gali grąžinti peržiūrėti sprendimą tarptautinei federacijai, kad ši: a) jį patikslintų (pavyzdžiui, jei sprendimo priežastys nepaaiškintos); b) iš naujo apsvarstytų sprendimą (pavyzdžiui, jei buvo atsisakyta išduoti LVG vien dėl to, kad trūksta tokios informacijos, kaip medicininiai testai ar kita informacija, kurią būtina pateikti pagal 4.1 straipsnį).

 

8.5.    Jeigu prašymas peržiūrėti sprendimą perduodamas Pasaulinės antidopingo agentūros LVGIK, šis gali pareikalauti, kad antidopingo organizacija ir (arba) sportininkas pateiktų papildomos informacijos, įskaitant tyrimų rezultatus, kaip nurodyta 6.5 straipsnyje, arba gali kreiptis pagalbos į kitus medicinos ar mokslo ekspertus, jei mano, kad to reikia.

 

8.6.    Pasaulinės antidopingo agentūros LVGIK panaikina visus suteiktus LVG, kurie neatitinka 4.1 straipsnyje pateiktų sąlygų. Jeigu panaikinamą LVG numatyta suteikti ateityje (priešingai nei LVG suteikti atgaline data), panaikinimas įsigalioja konkrečią dieną, kurią nustato Pasaulinė antidopingo agentūra, tačiau ne anksčiau nei Pasaulinė antidopingo agentūra praneša apie tai sportininkui. LVG negali būti panaikintas atgaline data, todėl sportininko rezultatai, pasiekti, iki Pasaulinė antidopingo agentūra praneša apie panaikinimą, laikomi galiojančiais. Tačiau, jei panaikinamas LVG buvo suteiktas atgaline data, panaikinimas taip pat įsigalioja atgaline data.

 

8.7.    Pasaulinės antidopingo agentūros LVGIK panaikina visus sprendimus nesuteikti LVG, jei prašymas išduoti LVG atitinka visus 4.1 straipsnio reikalavimus, t. y. Pasaulinė antidopingo agentūra suteikia LVG.

 

8.8.    Kai Pasaulinės antidopingo agentūros LVGIK peržiūri tarptautinės federacijos sprendimą, pateiktą jai pagal Kodekso 4.4.3 straipsnį (t. y. Pasaulinės antidopingo agentūros LVGIK privalo jį peržiūrėti), ji gali pareikalauti, kad  „pralaimėjusi“ antidopingo organizacija (t. y. ta antidopingo organizacija, kurios požiūriui Pasaulinės antidopingo agentūros LVGIK nepritaria): a) jei reikia, atlygintų prašymo teikimo mokestį tai šaliai, kuri perdavė Pasaulinei antidopingo agentūrai peržiūrėti sprendimą; b) atlygintų Pasaulinei antidopingo agentūrai dalį tų dėl sprendimo peržiūros turėtų nuostolių, kurių nepadengia prašymo teikimo mokestis.

 

8.9.    Jeigu Pasaulinės antidopingo agentūros LVGIK panaikina sprendimą dėl LVG, kurį Pasaulinė antidopingo agentūra savo nuožiūra buvo nusprendusi peržiūrėti, Pasaulinė antidopingo agentūra gali pareikalauti, kad antidopingo organizacija, priėmusi tą sprendimą, padengtų dėl sprendimo peržiūros Pasaulinės antidopingo agentūros turėtus nuostolius.

 

8.10. Pasaulinė antidopingo agentūra nedelsdama praneša sportininkui, jo ar jos nacionalinei antidopingo organizacijai, tarptautinei federacijai ir, jei reikia, didžiųjų renginių organizatoriui pagrįstą Pasaulinės antidopingo agentūros LVGIK sprendimą.

 

 

 

9. Informacijos konfidencialumas

 

9.1. Antidopingo organizacijos ir Pasaulinė antidopingo agentūra renka, saugo, apdoroja, skelbia ir išsaugo procedūroms išduoti LVG būtiną asmeninę informaciją, vadovaudamosi Tarptautiniais privatumo ir asmeninės informacijos apsaugos standartais.

 

9.2. Teikdamas prašymą išduoti arba pripažinti LVG, sportininkas privalo pateikti rašytinį sutikimą:

 

a) perduoti visą su prašymu susijusią informaciją visiems LVGIK nariams, pagal šiuos Tarptautinius standartus įgaliotiems nagrinėti bylą, ir prireikus kitiems nepriklausomiems medicinos arba mokslo ekspertams ir visiems darbuotojams, taip pat ir Pasaulinės antidopingo agentūros darbuotojams, susijusiems su LVG tvarkymu, persvarstymu ar skundais dėl jų, kad:

 

b) LVGIK pareikalavus, sportininko gydytojas (-ai) perduotų visą su sveikata susijusią informaciją, kurią LVGIK laiko reikalinga, kad būtų svarstomas sportininko prašymas ir priimamas sprendimas dėl jo;

 

c) sprendimas dėl prašymo būtų paskelbtas visoms antidopingo organizacijoms, turinčioms įgaliojimus testuoti sportininką ir tvarkyti testo rezultatus.

 

[9.2 straipsnio komentaras. Prieš surinkdama asmeninę informaciją ar gaudama sportininko sutikimą, antidopingo organizacija privalo perduoti sportininkui Tarptautinių privatumo ir asmeninės informacijos apsaugos standartų 7.1 straipsnyje pateiktą informaciją.]

 

9.3. Prašymo išduoti LVG svarstymo procedūra atliekama laikantis griežtų medicininio konfidencialumo principų. LVGIK nariai, nepriklausomi ekspertai ir susiję antidopingo organizacijos darbuotojai atlieka savo darbą, susijusį su procedūra, laikydamiesi griežtų konfidencialumo principų ir tik pasirašę reikiamus susitarimus dėl konfidencialumo. Pirmiausia konfidencialiai saugoma ši informacija:

 

a) visa sportininko ir su sportininko sveikatos priežiūra susijusio (-ų) gydytojo (-ų) pateikiama medicininė informacija ir duomenys;

 

b) visi prašymo duomenys, įskaitant procedūroje dalyvaujančio (-ių) gydytojo (-ų) pavardę (-es).

 

9.4. Jeigu sportininkas norėtų panaikinti kurio nors LVGIK teisę gauti bet kokią informaciją apie jo ar jos sveikatą, jis ar ji privalo raštu pranešti apie tai savo gydytojui. Priėmus tokį sprendimą, sportininkui nebus suteiktas LVG, taip pat jo ar jos prašymas pripažinti turimą LVG nebus patenkintas.

 

9.5. Antidopingo organizacijos naudoja sportininko pateiktą informaciją, susijusią su prašymu išduoti LVG, tik vertindamos prašymą ir atlikdamos tyrimus bei imdamosi procesinių veiksmų dėl galimo antidopingo taisyklių pažeidimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1 PRIEDAS

 

 

 

KODEKSO 4.4 STRAIPSNIS. STRUKTŪRINĖ SCHEMA

 

 

 

1. LVG suteikimo procedūra, kai sportininkas, kuriam reikia LVG, nėra tarptautinio lygio sportininkas

 

 

 

Teikia prašymą gauti LVG
 

 


NAO 
LVGIK
Sportininkas nėra tarptautinio lygio sportininkas                                                                                                                                                                        

 

                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

Sportininkas gali apskųsti sprendimą
 

 

 

 


Prašymas išduoti LVG atmetamas LVG suteikiamasNacionalinio lygmens apeliacinė institucija                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Sportininkas dalyvauja renginyje, kurio organizatorius (t. y. didžiųjų renginių organizatorius, DRO) pateikia savo reikalavimus dėl LVG

 

Ar sportininkas jau turi LVG?
 

 

 

 

 

 


Ar šis LVG priklauso tiems sprendimams dėl LVG, kuriuos automatiškai pripažįsta DRO?                                                         

 

 

 

 

 

Taip Ne
LVG pateikiamas pripažinti
Taip DRO LVGIK
Ne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                     

 

                                                                                                  

 

 

 

LVG nepripažįstamas,LVG suteikiamas
LVG pripažįstamas LVG nesuteikiamas
 

 

 

 


                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Sportininkas gali apskųsti sprendimą nepripažinti LVG
 

 

 

 


Sportininkas gali apskųsti sprendimą nesuteikti LVGTolesnių veiksmų nereikia                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

DRO apeliacinė institucija                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


3. LVG suteikimo procedūra, jei sportininkas, kuriam reikia LVG, yra tarptautinio lygio sportininkas ir laikosi tarptautinės federacijos (TF) nustatytų LVG suteikimo reikalavimų

 

 

 

 

 

 

 

Ar sportininkas jau turi LVG, kuris galioja nacionaliniu lygmeniu?
Ar šis LVG priklauso tiems sprendimams dėl leidimų, kuriuos automatiškai pripažįsta TF? Taip Ne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                     

 

Pateikiamas prašymas išduoti LVG
LVG pateikiamas pripažinti
TF LVGIK
Taip Ne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                  

 

 

 

LVG nepripažįstamas,LVG suteikiamas
LVG pripažįstamas LVG nesuteikiamas
 

 

 

 


                

 

Pasaulinė antidopingo agentūra gali sutikti su sportininko prašymu peržiūrėti sprendimą nesuteikti LVG

 

 

 


Sportininkas ir (arba) NAO gali perduoti sprendimą nepripažinti LVG peržiūrėti Pasaulinei antidopingo agentūraiNAO gali perduoti sprendimą suteikti LVG peržiūrėti Pasaulinei antidopingo agentūraiTolesnių veiksmų nereikia

                                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

Pasaulinės antidopingo agentūros LVGIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

TF sprendimas paliekamas galioti
TF sprendimas panaikinamas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                         

 

 

 

TF gali apskųsti sprendimą Sportininkas gali apskųsti sprendimą
Sportininkas ir (arba) NAO gali apskųsti sprendimą
Tarptautinis sporto arbitražo teismas