LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMŲ PATEIKTI InformacijĄ apie asmenIS, siekiančiUS eiti arba einančiUS pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose LIETUVOS RESPUBLIKOS TEIKIMU, FORMŲ IR pateikimo TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 17 d. Nr. 2-290

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 15 dalimi ir 91  straipsnio 4 dalimi:

1.  T v i r t i n u:

1.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

1.2. Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, formą (pridedama).

1.3. Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, formą (pridedama).

2.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau –STT) direktoriaus 2013 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. 2-36 „Dėl prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą formų patvirtinimo“.

3.  P a v e d u STT Administravimo valdybos Pirkimų ir dokumentų valdymo skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

4.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus jo 3 punktą, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                 Žydrūnas Bartkus

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų

tyrimų tarnybos direktoriaus

2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 2-290

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

Informacijos apie asmenIS, siekiančiUS eiti arba einančiUS pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose LIETUVOS RESPUBLIKOS TEIKIMU, pateikimo tvarkos aprašas

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu (toliau – asmenys), pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos rinkimo, patikrinimo ir pateikimo į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam valstybės ar savivaldybės įstaigos ar įmonės vadovui, kolegialiam valdymo organui arba valstybės politikui (toliau – į pareigas asmenį skiriantis ar paskyręs subjektas) tvarką.

2.    STT informaciją renka ir pateikia asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui:

2.1. kai yra gautas asmenį į pareigas skiriančio subjekto rašytinis prašymas, kurio pateikimas STT yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 9 straipsnio 6 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį;

2.2. kai yra gautas asmenį į pareigas skiriančio subjekto rašytinis prašymas, nors prašymo pateikimas STT nėra privalomas, tačiau yra galimas pagal KPĮ 9 straipsnio 1 dalį;

2.3. kai yra gautas asmenį į pareigas paskyrusio subjekto rašytinis prašymas dėl asmenų, einančių KPĮ 9 straipsnio 6 dalyje nurodytas pareigas;

2.4. savo iniciatyva, jeigu kyla reali įstaigos ar įmonės teisėtų interesų pažeidimo grėsmė ir šios grėsmės neįmanoma pašalinti kitomis teisinėmis priemonėmis, kai turima KPĮ 9 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytos informacijos. 

3.  Tvarkant asmens duomenis šio Aprašo nustatyta tvarka yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenys yra tvarkomi korupcijos keliamų grėsmių ir rizikų neutralizavimo iki joms peraugant į korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas tikslu.

4.  Šio aprašo 3 punkte nurodytu tikslu asmenis identifikuojantys ir KPĮ 9 str. 2 dalyje nustatyti duomenys saugomi STT dokumentacijos plane nurodytą laikotarpį.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ pateikti informaciją apie asmenIS priėmimas IR JUOSE NURODYTŲ DUOMENŲ PATIKRINIMAS

 

5.    STT direktorius tvirtina prašymų pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti ir einantį pareigas, formas. Laikoma, kad prašymas pateiktas tinkamu formatu, jei jame yra visa STT direktoriaus patvirtintoje prašymo formoje nurodyta informacija.

6.    Prašymai pateikti informaciją apie asmenį STT gali būti pateikiami tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

7.    Gauti prašymai registruojami per STT dokumentų valdymo sistemą „Doclogix“ (toliau – DVS) ir perduodami nagrinėti už informacijos apie asmenis surinkimą ir pateikimą atsakingiems darbuotojams (toliau – atsakingi darbuotojai).

8.    Prieš pradėdami rinkti informaciją apie asmenį, atsakingi darbuotojai turi patikrinti:

8.1.    ar juridinis asmuo, kuriame siekia eiti ar eina pareigas asmuo, priklauso vienai iš šių kategorijų (tuo atveju, jei pagrindas rinkti ir pateikti informaciją apie asmenį atsiranda dėl juridinio asmens, kuriame šis asmuo siekia eiti arba eina pareigas, statuso):

8.1.1.   valstybės ar savivaldybės įstaiga;

8.1.2.   nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė;

8.1.3.   valstybės ar savivaldybės įmonė;

8.1.4.   akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, kurios valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, kurios vienai ar kelioms savivaldybėms nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime;

8.2.    ar asmenį į pareigas skiria Respublikos Prezidentas, Seimas, Seimo Pirmininkas, Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas (tuo atveju, jei pagrindas rinkti ir pateikti informaciją apie asmenį atsiranda dėl asmenį į pareigas skiriančio ar paskyrusio subjekto);

8.3.    ar prašyme nurodytos asmenį į pareigas skiriančio ar paskyrusio subjekto pareigos, vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data) arba kolegialaus valdymo organo pavadinimas ir jį atstovaujančio asmens pareigos, vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data);

8.4.    ar prašymą pateikė asmenį į pareigas skiriantis ar paskyręs, t. y. tinkamas, subjektas;

8.5.    ar prašymą pasirašęs asmuo turi įgalinimus jį pasirašyti, t. y. eina pareigas, nėra teismo laikinai nušalintas nuo pareigų, įgalinimai suformuluoti tinkamai ir kt.;

8.6.    ar pateiktos dokumentų, patvirtinančių prašymą pasirašiusio asmens įgalinimus pateikti prašymą STT pagal KPĮ 9 straipsnį, patvirtintos kopijos arba nurodyti teisės aktai, kuriuose asmuo įgalintas pateikti prašymą STT pagal KPĮ 9 straipsnį (kai prašymą pasirašo asmuo, veikiantis pagal į pareigas skiriančio ar paskyrusio subjekto įgaliojimą);

8.7.    ar nurodytas asmens, apie kurį prašoma pateikti informaciją, vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data);

8.8.    ar nurodytas asmens siekiamų ar einamų pareigų pavadinimas;

8.9.    ar nurodytas siekiančio eiti pareigas asmens prašymo pateikimo metu einamų pareigų pavadinimas (jei darbovietė nesikeičia);

8.10.  kai prašoma pateikti informaciją apie pareigas einantį asmenį, – ar asmuo eina pareigas, nurodytas KPĮ 9 straipsnio 6 dalyje;

8.11.  ar nurodyti motyvai ir juos pagrindžiantys duomenys, keliantys abejonių dėl einančio pareigas asmens tinkamumo einamoms pareigoms, t. y. nurodytos konkrečios faktinės aplinkybės, sukėlusios pagrįstų abejonių dėl asmens tinkamumo einamoms pareigoms;

8.12.  ar nurodyta leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo data, numeris, slaptumo žyma, su kuria asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui suteikta teisė dirbti ar susipažinti, duomenys apie asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam asmeniui suteiktą teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba pažymėta, kad toks leidimas nėra išduotas, teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nėra suteikta (išskyrus Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką ir teismo pirmininką);

8.13.  ar prašymas pateikti informaciją apie asmenį registruotas, pasirašytas ir kt.,

8.14.  ar nurodyti asmenį į pareigas skiriančio ar paskyrusio subjekto darbovietės rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas, buveinė ir kodas) ir kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonų ir kt.);

8.15.  ar asmuo į siektinomis nurodytas pareigas nepaskirtas iki prašymo pateikimo STT datos.

9.    Prašyme nurodyti duomenys patikrinami valstybės registruose ir kitose informacinėse sistemose, asmens darboviečių tinklalapiuose ir kituose viešai prieinamuose informacijos šaltiniuose.

10.  Nustatę neesminius asmens duomenų neatitikimus, pavyzdžiui, klaidingai nurodytas vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data) ir pan., atsakingi darbuotojai valstybės registrų ir informacinių sistemų išrašus prideda prie gauto prašymo, t. y. susieja dokumentus DVS, ir apie tai informuoja prašymą pateikusį subjektą.

11.  Nustatę esminius asmens duomenų neatitikimus, pavyzdžiui, neatitikimus, dėl kurių negalima tiksliai identifikuoti į pareigas skiriamo ar paskirto asmens ir pan., atsakingi darbuotojai sustabdo informacijos rinkimą, valstybės registrų ir informacinių sistemų išrašus prideda prie gauto prašymo, t. y. susieja dokumentus DVS, ir nedelsdami apie tai raštu informuoja prašymą pateikusį subjektą prašydami patikslinti asmens duomenis. Informacijos rinkimas pradedamas tik gavus patikslintą subjekto prašymą.

12.  Nevykdomi (informacija nerenkama):

12.1.  tinkamai nepasirašyti, neregistruoti prašymai;

12.2.  prašymai pateikti informaciją apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas juridiniame asmenyje, kuris nepriklauso nei vienai iš šio Aprašo 8.1 papunktyje nurodytų kategorijų, o asmenį į pareigas skiriantis subjektas nėra nurodytas šio Aprašo 8.2 papunktyje;

12.3.  prašymai, kuriuose nenurodytas asmenį į pareigas skiriančio ar paskyrusio subjekto (kolegialiam valdymo organui atstovaujančio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data);

12.4.  prašymai, kuriuos pasirašę subjektai neturėjo įgalinimų jį pasirašyti;

12.5.  prašymai, kuriuos pasirašę subjektai nepridėjo dokumentų, patvirtinančių įgalinimus pateikti prašymą STT pagal KPĮ 9 straipsnį, arba nenurodė teisės aktų, kuriuose jie įgalinti pateikti prašymą STT pagal KPĮ 9 straipsnį (kai prašymą pasirašo asmuo, veikiantis pagal į pareigas skiriančio ar paskyrusio subjekto įgaliojimą);

12.6.  prašymai pateikti informaciją apie einantį pareigas asmenį, kuriuose nenurodyti motyvai ir juos pagrindžiantys duomenys, keliantys abejonių dėl asmens tinkamumo einamoms pareigoms;

12.7.  prašoma pateikti informaciją apie pareigas einantį asmenį, tačiau toks asmuo eina kitas, nei nurodyta KPĮ 9 straipsnio 6 dalyje, pareigas;

12.8.  prašymai, kuriuose nenurodytas asmens tikslus siekiamų pareigų pavadinimas;

12.9.    prašymai, kuriuose nenurodytas asmens prašymo pateikimo metu einamų pareigų pavadinimas (tuo atveju, jei darbovietė nesikeičia);

12.10.  prašymai, kuriuose nenurodyti asmenį į pareigas skiriančio subjekto darbovietės rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas, buveinė ir kodas) ir kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonų, faksų numeriai ir kt.);

12.11.  prašymai dėl asmens, kuris paskirtas į siektinomis nurodytas pareigas prieš pateikiant prašymą STT.

13.     Gavę nevykdytiną (netinkamą) prašymą, atsakingi darbuotojai nedelsdami raštu informuoja prašymą pateikusį subjektą, kad jo prašymas nebus vykdomas, nurodydami priežastis.

14.  Jei prašyme nenurodyta leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo data, numeris ir (ar) slaptumo žyma, su kuria asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui suteikta teisė dirbti ar susipažinti, nepateikti duomenys apie teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nors ir nepažymėta, kad toks leidimas ar teisė nėra išduoti (suteikti) (išskyrus Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką ir teismo pirmininką), laikoma, kad asmuo tokio leidimo (teisės) neturi.

 

III SKYRIUS

Informacijos rinkimas

 

15.  Atsakingi darbuotojai informaciją privalo surinkti ir į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui pateikti ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo rašytinio prašymo pateikti informaciją apie asmenį gavimo dienos.

16.  Gavę kriminalinės žvalgybos subjektų, kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų ar žvalgybos institucijų vadovų ar jų įgaliotų asmenų prašymus pateikti informaciją apie asmenis, kurie siekia eiti ar eina pareigas kriminalinės žvalgybos subjektuose, kriminalinės žvalgybos pagrindinėse institucijose ar žvalgybos institucijose, atsakingi darbuotojai privalo surinkti ir į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui pateikti ne ilgiau kaip per 7 kalendorines dienas nuo rašytinio prašymo pateikti informaciją apie asmenį gavimo dienos.

17.  KPĮ 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija apie asmenį renkama:

17.1.  iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų;

17.2.  iš teisėsaugos, kontrolės, kriminalinės žvalgybos subjektų, kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių pateikiant jiems rašytinius prašymus;

17.3.  iš STT informacinės sistemos.

18.  Atsakingi darbuotojai rašytiniuose prašymuose kriminalinės žvalgybos subjektams, kriminalinės žvalgybos pagrindinėms institucijoms ir žvalgybos institucijoms privalo nurodyti:

18.1.  teisinius prašymo pateikimo pagrindus;

18.2.  informacijos pateikimo STT terminus;

18.3.  renkamos informacijos turinį;

18.4.  asmens, apie kurį prašoma pateikti informaciją, vardą, pavardę, asmens kodą;

18.5.  asmens siekiamų (einamų) pareigų pavadinimą;

18.6.  asmenį į pareigas skiriančio ar paskyrusio subjekto (kolegialiam valdymo organui atstovaujančio asmens) pareigas, vardą, pavardę.

19.  Atsakingi darbuotojai rašytiniuose prašymuose teisėsaugos, kontrolės institucijoms privalo nurodyti:

19.1.  teisinius prašymo pateikimo pagrindus;

19.2.  informacijos pateikimo STT terminus,

19.3.  renkamos informacijos turinį;

19.4.  asmens, apie kurį prašoma pateikti informaciją, vardą, pavardę, asmens kodą.

20.  Atsakingi darbuotojai rašytiniuose prašymuose kitoms įstaigoms ir įmonėms privalo nurodyti:

20.1.  teisinius prašymo pateikimo pagrindus;

20.2.  informacijos pateikimo STT terminus,

20.3.  renkamos informacijos turinį;

20.4.  asmens, apie kurį prašoma pateikti informaciją, vardą, pavardę, gimimo datą.

21.     Valstybės registrų ir informacinių sistemų įrašų išrašus ir teisėsaugos, kontrolės, kriminalinės žvalgybos subjektų, kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių pateiktus dokumentus atsakingi darbuotojai išsaugo DVS, susieja su prašymu pateikti informaciją apie asmenį, išskyrus įslaptintą informaciją.

22.     Gavus informacijos, kad asmuo, dėl kurio pateiktas prašymas STT, paskirtas į nurodytas siekiamas pareigas ar atleistas iš tarnybos ar pareigų, apie jį negavus informacijos iš STT, informacijos rinkimo procedūra nutraukiama. Apie tai raštu informuojamas prašymą STT pateikęs subjektas.

 

IV SKYRIUS

apie asmenį surinktos informacijos tikrinimas IR TIKSLINIMAS

 

23.  Prieš pateikiant informaciją į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui, atsakingi darbuotojai patikrina teisėsaugos, kontrolės institucijų, kriminalinės žvalgybos subjektų ar kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų atitiktį KPĮ 9 straipsnio 2 dalies ir kitų teisės aktų reikalavimams.

24.  Prieš pateikiant asmenį skiriančiam ar paskyrusiam subjektui įslaptintą informaciją apie asmens rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, kurią gavo STT kriminalinės žvalgybos subjektai, atsakingi darbuotojai privalo patikrinti, ar ši informacija griežtai atitinka KPĮ 9 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytus požymius ir ar ji yra teiktina asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui, bei teiktinos įslaptintos informacijos apimtį suderinti su šią informaciją gavusio STT kriminalinės žvalgybos subjekto vadovu.

25Jei teisėsaugos, kontrolės institucijų, kriminalinės žvalgybos subjektų ar kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija galimai neatitinka KPĮ 9 straipsnio 2 dalies ir kitų teisės aktų reikalavimų ir dėl to negali būti pateikta į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui, atsakingi darbuotojai apie tai pagal kompetenciją nedelsdami raštu informuoja STT direktorių ar STT direktoriaus pavaduotoją pagal administravimo sritį.

26.  Atsakingi darbuotojai, nustatę, kad valstybės registrų ir informacinių sistemų įrašai yra netikslūs, neteisingi ir pan., apie tai praneša valstybės registrų ir informacinių sistemų valdytojui ir (ar) tvarkytojui, prašydami atlikti tvarkomų duomenų patikrinimą, patikslinimą ir (ar) pateikdami prašymą pagrindžiančius duomenis (dokumentus).

27.  Atsakingi darbuotojai, nustatę, kad teisėsaugos, kontrolės, kriminalinės žvalgybos subjektų ar kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra netiksli, prieštaringa ir pan. ir dėl to kyla abejonių, ar gali būti pateikta pagal KPĮ 9 (91) straipsnį, apie tai jas informuoja raštu, prašydami atlikti pateiktos informacijos patikrinimą (patikslinimą).

28.  Jei informacijos pagrįstumo patikrinimas (patikslinimas) truks ilgiau, nei numatytas informacijos pateikimo į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui terminas, atsakingi darbuotojai apie tai raštu ne vėliau kaip tą pačią dieną, kai baigiasi informacijos surinkimo ir pateikimo terminas, informuoja prašymą pateikusį subjektą.

29Jeigu duomenų rinkmenų valdytojai ir (ar) tvarkytojai, taip pat teisėsaugos, kontrolės, kriminalinės žvalgybos subjektai ar kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos, žvalgybos institucijos, kitos institucijos, įstaigos ar įmonės atsisako ištaisyti, patikslinti, papildyti ir pan. duomenis, atsakingi darbuotojai pagal kompetenciją nedelsdami raštu informuoja STT direktorių ar STT direktoriaus pavaduotoją pagal administravimo sritį.

30.  Gavus į pareigas skiriančio ar paskyrusio subjekto prašymą, kuriame išdėstytos abejonės dėl apie asmenį pateiktos informacijos pagrįstumo, atsakingi darbuotojai pradeda tokios informacijos patikrinimą 26–27 punktuose nustatyta tvarka.

31.  Baigus apie asmenį pateiktos informacijos pagrįstumo patikrinimą, atsakingi darbuotojai nedelsdami raštu informuoja į pareigas skiriantį ar paskyrusį subjektą apie informacijos patikrinimo rezultatus.

 

V SKYRIUS

Informacijos PATEIKIMAS

 

32.  Asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui pateikiama tik KPĮ 9 straipsnio 2 dalies nuostatas atitinkanti informacija apie asmenį.

33.  Kriminalinės žvalgybos subjektų, kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų vadovams pateikiama STT gauta įslaptinta informacija apie asmenų, siekiančių eiti pareigas kriminalinės žvalgybos subjektuose, kriminalinės žvalgybos pagrindinėse institucijose ar žvalgybos institucijose, rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, STT pareikštus įtarimus padariusiems korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, taip pat priimtus procesinius sprendimus šiose bylose ir kitą jų prašomą KPĮ 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją.

34.  Asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui informacija apie asmenį (atsakymas į prašymą) pateikiama raštu, kai surinkta informacija iš registrų ir informacinių sistemų bei gauti visų teisėsaugos, kontrolės, kriminalinės žvalgybos subjektų, kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų atsakymai į STT pateiktus rašytinius prašymus. Per nustatytus terminus negavus šių įstaigų atsakymo, atsakingi darbuotojai ne vėliau kaip tą pačią dieną, kai baigiasi informacijos surinkimo ir pateikimo terminas, apie tai raštu privalo informuoti prašymą pateikusį subjektą.

35.  Kitų įstaigų ir įmonių vėliau, nei nustatytas informacijos pateikimo STT terminas, pateikta informacija apie asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui raštu pateikiama papildomai, nepaisant pasibaigusio informacijos pateikimo termino.

36.  Jei yra pradėtas informacijos pagrįstumo patikrinimas, tikslinimas, trunkantis ilgiau, nei numatytas informacijos pateikimo terminas, į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui pateikiama tik ta informacija, dėl kurios tikslumo, teisingumo ir pan. nėra jokių abejonių. Baigus informacijos pagrįstumo patikrinimą (patikslinimą), asmenį į pareigas skiriantis ar paskyręs subjektas raštu informuojamas papildomai.

37.  Į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui informacija apie kiekvieną asmenį pateikiama atskirais raštais.

38.  Tuo atveju, jei apie asmenį buvo surinkta ir įslaptinta informacija, asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui informacija pateikiama dviem dokumentais: viename išdėstoma neįslaptinta, o kitame įslaptinta informacija. Šie dokumentai į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui pateikiami vienu metu.

39.  Įslaptinta informacija į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui, kuriam nėra išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir nėra suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, neteikiama.

40.  Į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui pateikiama tik tokios slaptumo žymos įslaptinta informacija, su kuria dirbti ar susipažinti jam išduotas leidimas.

41.  Neįslaptinta informacija apie asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui pateikiama elektroniniu paštu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, esant būtinumui gali būti pateikta paštu.

42.  Įslaptinta informacija apie asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui pateikiama tik paštu ar įrenginiais ir tinklais, skirtais įslaptintai informacijai perduoti.

43.  Subjekto pageidavimu informacija apie asmenį jam gali būti pateikta tiesiogiai.

44.  Pateikę asmenį skiriančiam ar paskyrusiam subjektui įslaptintą informaciją apie asmens rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, kurią gavo STT kriminalinės žvalgybos subjektai, atsakingi darbuotojai privalo nedelsdami raštu informuoti informaciją gavusio STT kriminalinės žvalgybos subjekto vadovą apie tai, kad pateikta informacija pagal KPĮ 9 straipsnį.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45.  Atsakingi darbuotojai turi:

45.1.  Užtikrinti STT surinktos ir į pareigas skiriantiems ar paskyrusiems subjektams pateiktos informacijos atsekamumą bei tinkamą asmens duomenų apsaugą.

45.2.  Teikti konsultacijas dėl informacijos surinkimo ir pateikimo į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui STT interneto svetainėje viešai paskelbtu fiksuotojo ryšio telefono numeriu, elektroniniu paštu.

45.3.  Rengti metodinę medžiagą apie informacijos rinkimą ir pateikimą į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui, dalyvauti šių subjektų ir už korupcijos prevenciją atsakingų asmenų mokymuose.

45.4.  Teikti pasiūlymus dėl STT interneto svetainėje viešai skelbtinos informacijos, susijusios su KPĮ 9 ir 91 straipsniuose nustatytos priemonės įgyvendinimu.

46.  Už šio aprašo pažeidimus STT darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

____________