LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. v-338 „dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

2016 m. gegužės 30 d. Nr. V-680

Vilnius

 

 

1.  Pakeičiu Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“:

1.1.                        Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Reikalavimų apraše vartojamos sąvokos atitinka Programoje ir kituose 1 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. Kitos Reikalavimų apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Diagnostikos ir gydymo protokolas – dokumentas, kuriame nustatoma nuosekli diagnostikos ir gydymo eiga.

5.2. Kokybės rodiklių stebėsena – neatitikčių kokybės rodikliams registravimas, jų periodinė analizė.

5.3. Neatitiktis – sveikatos priežiūros įstaigos ar jos darbuotojų veiklos neatitiktis teisės aktais bei įstaigos vidaus dokumentais nustatytiems reikalavimams.

5.4. Slaugos proceso vadyba – slaugos proceso planavimas, palaikymas, vykdymas, veiklos tikrinimas ir vertinimas, slaugos proceso gerinimo ir veiksmingumo vertinimas.

5.5. Slaugos protokolas – dokumentas, kuriame nustatoma nuosekli slaugos veiksmų eiga.“

1.2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

„11. Nesant šalies mastu parengtų ir patvirtintų diagnostikos ir gydymo metodikų ar slaugos protokolų, įstaiga pasirengia diagnostikos ir gydymo ar slaugos protokolus, skirtus įstaigoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei užtikrinti.“

1.3. Pakeičiu 18.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„18.2. nustato organizacinius ir klinikinius (įskaitant slaugos) kokybės rodiklius pagal įstaigos prioritetus sveikatos priežiūros paslaugų procesui ir (ar) rezultatams vertinti;“.

1.4. Papildau 18.5.7 papunkčiu:

„18.5.7. slaugos proceso valdymo aprašą, kuriame turi būti nustatyta slaugos proceso vadyba.“

1.5. Papildau 18.6 papunkčiu:

„18.6. paskiria už slaugos proceso valdymą atsakingą asmenį įstaigoje, kuris turi būti baigęs ne trumpesnę kaip 16 val. profesinės kvalifikacijos tobulinimo programą „Slaugos proceso kokybės valdymas“, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir įgijęs tai patvirtinantį pažymėjimą.“

2.   Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                  Juras Požela