HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „EUROMATAS“ PASKYRIMO ATLIKTI TREČIŲJŲ ŠALIŲ UŽDUOTIS VERTINANT IR TIKRINANT STATYBOS PRODUKTŲ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMĄ PAGAL NURODYTAS SRITIS IR FUNKCIJAS

 

2022 m. rugsėjo 9 d. Nr. D1-298

Vilnius

Vadovaudamasis Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių patvirtinimo“, 8 punktu, atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011), nuostatas ir Nacionalinio akreditacijos biuro 2022 m. rugpjūčio 17 d. išduotą akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.002-03,

s k i r i u viešąją įstaigą „Euromatas“ (toliau – VšĮ „Euromatas“) iki akreditavimo pažymėjimo galiojimo datos, t. y. iki 2027 m. rugpjūčio 16 d., atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal šio įsakymo priede „Paskirtosios įstaigos veiklos sritys ir funkcijos (pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011)“ nurodytas sritis ir funkcijas.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                      Simonas Gentvilas

 

 


 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-298 „Dėl viešosios įstaigos „Euromatas“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytą sritį ir funkcijas“

priedas

 

 

PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITYS IR FUNKCIJOS

(PAGAL REGLAMENTĄ (ES) NR. 305/2011)

 

Notifikuotos įstaigos

pavadinimas ir identifikacinis

numeris

Europos

Komisijos

sprendimo

Nr.

Produktų grupė, produktas (-ai) / paskirtis

Darnieji standartai

 

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema

Įstaigos funkcijos

1

2

3

4

5

6

VšĮ „Euromatas“

1. 97/740/EB

1.1. mūriniai ir susiję produktai (1/3) – I kategorijos mūro gaminiai (naudojami sienoms, kolonoms ir pertvaroms);

LST EN 771-1:2011+A1:2015

LST EN 771-2:2011+A1:2015

LST EN 771-3:2011+A1:2015

LST EN 771-4:2011+A1:2015

LST EN 771-5:2011+A1:2015

LST EN 771-6:2011+A1:2015

2+

Vidinės gamybos kontrolės (toliau – VGK) sertifikavimo įstaiga

 

 

1.2. mūriniai ir susiję produktai (1/3) – gamykloje pagaminti projektiniai mūro skiediniai (naudojami sienoms, kolonoms ir pertvaroms).

LST EN 998-2:2017

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

2.

98/214/EB

 

2.1. konstrukciniai metalo produktai ir pagalbiniai įrenginiai (2/4) – statybinių metalo konstrukcijų elementai, pagaminti metalo produktai, pvz., statramsčiai, sijos, kolonos, laiptai, pamatų poliai, laikantieji ir lakštiniai poliai, supjaustyti, kad pagal dydį atitiktų sekcijas, sukonstruotas konkrečiam panaudojimui, turėklai ir gulekšniai. Nuo korozijos jie gali būti neapsaugoti arba apsaugoti dangomis, suvirinti arba nesuvirinti (naudojami dirbinių karkasams ir pamatams).

LST EN 1090-1:2009+A1:2012

 

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

3.

98/598/EB

3.1. užpildai, kurių naudojimui taikomi griežti reikalavimai (2/2) – betono ir skiedinio užpildai (naudojami statinių, kelių statyboje);

LST EN 12620:2003+A1:2008

 

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

 

3.2. užpildai, kurių naudojimui taikomi griežti reikalavimai (2/2) – užpildai, naudojami bituminiams mišiniams ir paviršiaus apdarams (kelių ir pastatų statyboje);

LST EN 13043:2003

LST EN 13043:2003 / AC:2004

 

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

 

3.3. užpildai, kurių naudojimui taikomi griežti reikalavimai (2/2) – užpildai nesurištiems ir hidrauliškai surištiems mišiniams (naudojami statinių, kelių statyboje).

LST EN 13242:2003+A1:2008

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

 

 

_________________

part_738b75de4c104288915df50053ceeb7d_end