VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIAlinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo nr. v-35 „dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2022 m. vasario 2 d. Nr. V-37

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. V-35 „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas):

1.1. pakeičiu Įsakymo antraštę ir ją išdėstau taip:

„DĖL DUOMENŲ APIE SAVARANKIŠKAI DIRBANČIUS ASMENIS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ IR SAV PRANEŠIMO APIE SAVARANKIŠKAI DIRBANČIUS ASMENIS PATVIRTINIMO“

 

1.2. pakeičiu Įsakymo 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisykles;“;

1.3. pakeičiu SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisykles, patvirtintas Įsakymu, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.4. pakeičiu SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.5. pripažįstu netekusiu galios Įsakymo 1.3 papunktį.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui;

2.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

2.3. Fondo valdybos Registrų tvarkymo skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

2.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.“

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Julita Varanauskienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-35

(Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2022 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-37

redakcija)

 

DUOMENŲ APIE SAVARANKIŠKAI DIRBANČIUS ASMENIS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato duomenų apie savarankiškai dirbančių asmenų pajamas nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (pensijų, ligos, motinystės ir nedarbo socialinio draudimo įmokos) bei papildomos pensijų kaupimo dalyvio lėšomis mokamos įmokos (toliau visos šios įmokos – įmokos) pateikimo, SAV pranešimo apie savarankiškai dirbantį asmenį (toliau – SAV pranešimas) pildymo ir pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai) bei pateiktų duomenų įrašymo į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą (toliau – Registras) ir jų tikslinimo tvarką.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 987/2009, nustatančiu Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 2003 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 859/2003, išplečiančiu Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės, 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi tik dėl jų pilietybės, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (toliau – VSD įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šių Taisyklių 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Šiomis Taisyklėmis privalo vadovautis draudėjai, savarankiškai dirbantys asmenys, išskyrus verslo liudijimus turinčius asmenis, Fondo valdybos teritoriniai skyriai.

 

II SKYRIUS

SAV PRANEŠIMO APIE SAVARANKIŠKAI DIRBANČIUS ASMENIS PATEIKIMO TVARKA

 

5. Draudėjai SAV pranešimus teikia:

5.1. Individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos:

5.1.1. kai, individualios įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys ar ūkinės bendrijos tikrasis narys už kalendorinį mėnesį išsiima asmeniniams poreikiams lėšų sumą, ir nuo jos apskaičiuojamos pajamos, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir šių pajamų suma, didesnė arba mažesnė negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (toliau - MMA);

5.1.2. už praėjusį laikotarpį gali pateikti tik tuo atveju, jeigu už tą patį praėjusį laikotarpį individualios įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys ar ūkinės bendrijos tikrasis narys Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) nėra pateikęs duomenų apie išsiimtas asmeniniams poreikiams lėšų sumas ir atitinkamų kalendorinių metų, į kuriuos patenka visas ar dalis praėjusio laikotarpio, už kurį draudėjas turi pateikti duomenis, metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai terminas nėra pasibaigęs.   

5.2. šeimynos, kai už šeimynos dalyvį už kalendorinį mėnesį apskaičiuoja ir moka įmokas nuo sumos, didesnės negu numatytos Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme;

5.3. asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, išskyrus asmenis, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą (toliau - asmenys, kurie verčiasi individualia veikla), kai už kalendorinį mėnesį įmokas apskaičiuoja nuo sumos, didesnės arba mažesnės negu MMA, ir moka avansu ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos;

5.4. asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla (ūkininkai ir jų partneriai), kai už kalendorinį mėnesį įmokas apskaičiuoja nuo sumos, didesnės arba mažesnės negu MMA, ir moka avansu ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos;

5.5. Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE ) valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Karalystės savarankiškai dirbantys asmenys, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinio draudimo srityje (toliau – asmenys, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinio draudimo srityje):

5.5.1. kai už kalendorinį mėnesį įmokas apskaičiuoja nuo sumos, didesnės arba mažesnės negu MMA, ir moka avansu ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos;

5.5.2. kai 5.5.1. papunktyje nurodytu atveju pateiktų SAV pranešimų duomenys nesutampa su pateiktos metinės pajamų mokesčio deklaracijos duomenimis.

5.6. kai, teisės aktų nustatyta tvarka savarankiškai dirbantys asmenys įmokų gali nemokėti, tačiau jas apskaičiuoja ir sumoka ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos;

5.7. kai, teisės aktų nustatyta tvarka savarankiškai dirbantys asmenys įmokų gali nemokėti, tačiau jas sumoka nuo Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruotos metinės pajamų sumos, nuo kurios skaičiuojamos įmokos;

5.8. kai, VSD įstatyme nustatytais terminais per einamuosius kalendorinius metus mokėjo įmokas, tačiau neteikė SAV pranešimų 5.1-5.4, 5.5.1, 5.6 papunkčiuose nustatyta tvarka, SAV pranešimą gali pateikti neatsižvelgiant į tai, kad pagal savarankiškai dirbančio asmens Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruotas metines pajamų sumas ar išsiimtas asmeniniams poreikiams lėšų sumas priklausytų mokėti mažiau įmokų.                      

6. Draudėjai SAV pranešimų neteikia:

6.1. individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, kai už individualios įmonės savininką, mažosios bendrijos narį (narius) ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius) įmokas už einamąjį mėnesį apskaičiuoja ir sumoka nuo MMA;

6.2. šeimynos, kai už šeimynos dalyvį už kalendorinį mėnesį apskaičiuoja ir moka įmokas nuo šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų minimalaus dydžio, nustatyto Šeimynų įstatyme;

6.3.  asmenys, kurie verčiasi individualia veikla ir asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla (ūkininkai ir jų partneriai), kai už kalendorinį mėnesį apskaičiuoja ir moka įmokas nuo MMA;

6.4. kai yra asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla (ūkininkai ir jų partneriai), kurių pajamos mokestiniu laikotarpiu nėra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas ir šie asmenys nedeklaruoja individualios žemės ūkio veiklos pajamų;

7. Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ar ūkinių bendrijų tikrieji nariai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla ir asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla (ūkininkai ar jų partneriai) duomenis apie savarankiškai dirbančio asmens deklaruotas metines pajamų sumas ar išsiimtas asmeniniams poreikiams lėšų sumas ir šių sumų išskaidymą pagal kiekvieną kalendorinį mėnesį teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, pasirinkdami įmokų tipą „SoDros mėnesinis“.

8. Draudėjai SAV pranešimus teikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita. 5.5. papunktyje nurodyti asmenys, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinio draudimo srityje, SAV pranešimus teikia Fondo valdybos Vilniaus skyriui.

9. SAV pranešimą šių Taisyklių 5.1.1, 5.2-5.4, 5.5.1, 5.6 papunkčiuose nustatytais atvejais draudėjai privalo pateikti pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos. SAV pranešimą šių Taisyklių 5.1.2, 5.5.2, 5.7 papunkčiuose nustatytais atvejais draudėjai privalo pateikti pasibaigus kalendoriniams metams ne vėliau kaip iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos. Jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo dienai (šeštadienis ir sekmadienis) ar oficialios šventės dienai, SAV pranešimo pateikimo termino pabaigos data laikoma po jos einanti darbo diena.

10. SAV pranešimas teikiamas:

10.1. siunčiant elektroninį dokumentą per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (toliau – EDAS), vadovaujantis Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-665 „Dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“. Taip pateiktas pranešimas gali būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba pažangiuoju elektroniniu parašu;

10.1.1. EDAS draudėjo srityje paskelbta SAV pranešimo forma gali skirtis nuo šiose Taisyklėse patvirtintos jos formos (dokumento struktūra, jos elementų skaičius, pavadinimai ir pan.);

10.1.2. asmenys, pildydami SAV pranešimą, privalo naudoti tik EDAS esančią specialią SAV pranešimo pildymo formą (pildo ją tiesiogiai EDAS).

10.2. pateikiant rašytinį (popierinį) dokumentą tiesiogiai Fondo valdybos teritoriniam skyriui;

10.3. siunčiant rašytinį (popierinį) dokumentą registruota pašto siunta, kurios išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, kaip nustatyta šių Taisyklių 9 punkte.

10.4. kai SAV pranešimas teikiamas vienu iš šių Taisyklių 10.2-10.3 papunkčiuose nustatytų būdų, Fondo valdybos teritoriniam skyriui turi būti pateikta viena tinkamai užpildyta Fondo valdybos interneto svetainėje (www.sodra.lt) skelbiama šio pranešimo forma. Kai SAV pranešimas teikiamas šių Taisyklių 10.1 papunktyje numatytu būdu, rašytinio (popierinio) dokumento Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikti nereikia.

.

III SKYRIUS

SAV PRANEŠIMO PILDYMAS

 

11. SAV pranešimas pildomas laikantis tokių bendrųjų reikalavimų:

11.1. asmens vardas (vardai) ir pavardė (pavardės) rašomi rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų. Užsieniečio vardas (vardai) ir pavardė (pavardės) gali būti rašomi tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ė, č, š, ž. Rašant vardą (vardus) ir pavardę (pavardes), gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „,“ ir „( )“;

11.2. tarp žodžių turi būti paliekamas tarpelis;

 

12. SAV pranešime (popierinėje arba EDAS draudėjo srityje paskelbtoje SAV pranešimo formoje) turi būti užpildomi šie duomenys:

12.1. SAV pranešimo registracijos data (metai, mėnuo, diena);

12.2. draudėjo suteikto SAV pranešimo registracijos numeris.

12.3. Draudėjo duomenys:

12.3.1. draudėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas (vardai) ir pavardė (pavardės);

12.3.2. draudėjo kodas. Šis laukelis gali būti nepildomas, jeigu draudėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus suteiktas juridinio asmens kodas;

12.3.3. juridinio asmens kodas (fiziniai asmenys šio laukelio nepildo);

12.3.4. draudėjo telefono numeris, kuris rašomas laikantis tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo standarto ( t. y. su tarptautinio prefikso simboliu „+“ (pliusas prieš šalies kodą);

12.3.5. draudėjo elektroninio pašto adresas;

12.3.6. draudėjo adresas – juridinio asmens buveinės adresas arba fizinio asmens gyvenamoji vieta;

12.4. Pranešimą užpildžiusio vadovo arba įgalioto asmens duomenys:

12.4.1. užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

12.4.2. vadovo arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas;

12.4.3. draudėjo (vadovo) ar jo įgalioto asmens, kuris pasirašo pateikiamą SAV pranešimą, vardas, pavardė;

12.5. Pranešimo tipas:

12.5.1. už mėnesį, pasirenkamas, kai SAV pranešimas teikiamas šių Taisyklių 5.1.1, 5.2-5.4, 5.5.1, 5.6 papunkčiuose nustatytais atvejais už einamųjų metų mėnesį (mėnesius);

12.5.2. už metus, pasirenkamas, kai SAV pranešimas teikiamas šių Taisyklių 5.1.2, 5.5.2, 5.7 papunkčiuose nustatytais atvejais už praėjusius kalendorinius metus;

12.5.3. Patikslintas, pasirenkamas kai draudėjas keičia anksčiau pateikto SAV pranešimo duomenis šių taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

13. Savarankiškai dirbančio asmens duomenys:

13.1. asmens kodas;

13.2. asmens socialinio draudimo numeris. Šis laukelis gali būti nepildomas, jeigu asmuo turi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka suteiktą asmens kodą ir jis užpildytas SAV pranešime;

13.3. asmens vardas, pavardė (jeigu turi daugiau nei vieną vardą, pavardę – nurodomi visi vardai, pavardės);

13.4. kalendoriniai metai, už kuriuos teikiamas SAV pranešimas apie asmens pajamas, nuo kurių skaičiuojamos įmokos;

13.5. kalendorinis mėnuo (jo eilės skaičius metuose), už kurį teikiamas SAV pranešimas apie asmens pajamas, nuo kurių skaičiuojamos įmokos;

13.6. pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, ir įmokų sumos įrašomos eurais, euro centų tikslumu;

13.7. nurodytu laikotarpiu asmens pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;

13.8. nurodytu laikotarpiu asmeniui taikomas įmokų tarifas;

13.9. nurodytu laikotarpiu apskaičiuotų įmokų suma.

13.10. kai SAV pranešimas pildomas už kelis mėnesius ar metus nurodoma asmens visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, ir apskaičiuotų įmokų suma.

14. Draudėjams EDAS nustatymuose užpildžius siūlomus rekvizitus, laukeliai užpildomi automatiniu būdu.

 

 

 

 

IV SKYRIUS

PATEIKTŲ SAV PRANEŠIMO DUOMENŲ TIKSLINIMAS

 

15. Draudėjas, keičiantis anksčiau pateikto SAV pranešimo duomenis, teikia naują SAV pranešimą:

15.1. kai tikslinami už einamųjų metų mėnesius pateikto SAV pranešimo duomenys, SAV pranešime nurodomas (nurodomi), kalendorinis mėnuo (mėnesiai), už kurį (kuriuos) tikslinami duomenys, savarankiškai dirbančio asmens pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, ir įmokų  sumos, įvertinus jų pokytį už atitinkamą kalendorinį (kalendorinius) mėnesį (mėnesius);

15.2. kai tikslinami už praėjusius kalendorinius metus pateikto SAV pranešimo duomenys, SAV pranešime nurodomi kalendoriniai metai, už kuriuos tikslinami duomenys, ir kalendorinių mėnesių (mėnesio) pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, ir įmokų sumos, įvertinus jų pokytį.

16. Jeigu pagal šių Taisyklių 5.1.1, 5.2-5.4, 5.5.1, 5.6, 6.1-6.3 papunkčiuose nustatyta tvarka pateiktus duomenis Registre įrašyta draudžiamųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma didesnė, negu savarankiškai dirbančio asmens Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruota metinė pajamų suma ar išsiimta asmeniniams poreikiams lėšų suma, duomenys Registre tikslinami draudėjui pateikus patikslintą SAV pranešimą. SAV pranešime nurodyta pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma turi sutapti su savarankiškai dirbančio asmens Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruota metine pajamų suma ar išsiimta asmeniams poreikiams lėšų suma.

 

V SKYRIUS

SAV PRANEŠIMŲ DUOMENŲ IR METINIŲ PAJAMŲ, NUO KURIŲ SKAIČIUOJAMOS ĮMOKOS, IR ĮMOKŲ SUMŲ ĮRAŠYMAS Į REGISTRĄ

 

17. Šių Taisyklių nustatyta tvarka pateikti SAV pranešimų duomenys apie savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų, ir įmokų sumas įrašomi/tikslinami Registre, atsižvelgiant į savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpius pagal kiekvieno mėnesio kalendorinių dienų skaičių ir sumokėtas įmokas:

17.1. kai už individualios įmonės savininką, mažosios bendrijos narį (narius) ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius) pateikiamas SAV pranešimas, tačiau įmokos nesumokėtos, SAV pranešimo duomenys apie savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumas įrašomi į Registrą tik draudėjui sumokėjus įmokas;

17.2. kai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla ir asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla (ūkininkai ar jų partneriai), avansu įmokas mokėjo laiku iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, tačiau neteikė SAV pranešimų, pavėluotai pateiktų SAV pranešimų duomenys apie draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumas įrašomi į Registrą;

17.3. kai, draudėjai moka įmokas nuo MMA ir pateikia SAV pranešimą, pateiktų SAV pranešimų duomenys įrašomi į Registrą.

18. Savarankiškai dirbančių asmenų, nepateikusių duomenų šių Taisyklių 5.1.1, 5.2-5.4, 5.5.1, 5.6 papunkčiuose nustatyta tvarka, arba kai teikti duomenys nesutampa su iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gautais duomenimis, išskyrus atvejus, kai pagal pateiktus duomenis pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma didesnė, negu savarankiškai dirbančio asmens Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruota metinė pajamų suma ar išsiimta asmeniniams poreikiams lėšų suma, duomenys apie draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumas įrašomi į Registrą vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktais duomenimis apie savarankiškai dirbančio asmens deklaruotas metines pajamų sumas ar išsiimtas asmeniniams poreikiams lėšų sumas ir šių sumų išskaidymą pagal kiekvieną kalendorinį mėnesį. Jeigu duomenys apie savarankiškai dirbančio asmens deklaruotų metinių pajamų ar išsiimtų asmeniniams poreikiams lėšų sumų išskaidymą pagal kiekvieną kalendorinį mėnesį Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikti (pasirinktas įmokų tipas „SoDros metinis“) duomenys apie draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumas įrašomi Registre, atsižvelgiant į savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpius pagal kiekvieno mėnesio kalendorinių dienų skaičių ir sumokėtas įmokas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Draudėjai ir savarankiškai dirbantys asmenys yra atsakingi už duomenų teikimą laiku ir teikiamų duomenų teisingumą. Nustačius, kad valstybinio socialinio draudimo išmokos paskirtos ir išmokėtos pagal neteisingus ar suklastotus dokumentus ar duomenis, permokėtos valstybinio socialinio draudimo išmokų sumos įstatymų nustatyta tvarka išieškomos iš kaltų asmenų.

 

 

________________________