LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS

 

Įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS

2022 m. birželio 30 d. ĮSAKYMO nr. t1-262 „dėl PROJEKTŲ SĄRAŠO PAGAL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ VEIKLĄ „GRYNŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO FIZINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO“ Pakeitimo

 

 

2022 m. rugpjūčio 17 d. Nr. T1-310

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 3-277  „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ , 2 priedo 21 punktu: 

1.P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. T1-262 „Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“  ir papildau pareiškėjų, kuriems skiriamas finansavimas, sąrašą 159 - 269 eilutėmis (pridedama).

2. N u r o d a u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai, esančiai adresu Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, esančiam adresu Žygimantų g. 2, Vilnius.

 

 

 

Direktorius                                                                                                             Vytautas Vrubliauskas