VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-112 „DĖL VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAPILDOMŲ FIZINIO PASIRENGIMO, FIZINĖS PRIEVARTOS VEIKSMŲ ATLIKIMO, ŠAUDYMO REIKALAVIMŲ NUSTATYMO IR ATITIKTIES ŠIEMS REIKALAVIMAMS TIKRINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 14 d. Nr. V-268

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos papildomų fizinio pasirengimo, fizinės prievartos veiksmų atlikimo, šaudymo reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo aprašą, patvirtintą Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-112 „Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos papildomų fizinio pasirengimo, fizinės prievartos veiksmų atlikimo, šaudymo reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Rymantas Mockevičius