LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
 2020 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. V-2934 „DĖL
PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 26  d. Nr. V-406

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir papildau 11 punktu:

11. Įpareigoti mokinių vežimo organizatorius ir vykdytojus, užtikrinti karantino režimo priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu
Nr. V-2513 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo teikiant viešojo transporto paslaugas“, laikymąsi.“

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys