Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. kovo 30 d. Nr. 1K-136

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 23 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u  Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

Direktorius                                                                                          Gintaras Kacevičius

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1K-136

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą konkrečioje Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) ir teritorinių ligonių kasų (toliau Valstybinė ligonių kasa ir teritorinės ligonių kasos kartu – ligonių kasos) veiklos srityje, įvertinant korupcijos riziką ir (ar) rizikos veiksnius, parengiant išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės ir nustatant korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių mažinimo ar pašalinimo priemones.

2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – antikorupciniu požiūriu įvertinti ligonių kasų veiklos sritį (-is), siekiant nustatyti korupcijos riziką ir (ar) rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, ir nustatyti priemones, skirtas korupcijos rizikai ir (ar) rizikos veiksniams sumažinti ar pašalinti.

3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo uždaviniai:

3.1. nustatyti ligonių kasų veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė;

3.2 identifikuoti korupcijos riziką ir (ar) rizikos veiksnius srityse, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė;

3.3. nustatyti korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių mažinimo ar pašalinimo priemones.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme (toliau – KPĮ).

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMAS

 

5. Ligonių kasos, valdydamos korupcijos riziką, savo nuožiūra gali nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę konkrečioje veiklos srityje. Sprendimą nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę savo iniciatyva priima Valstybinės ligonių kasos direktorius ar teritorinių ligonių kasų direktoriai, o korupcijos pasireiškimo tikimybę nustato atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą subjektas.

6. Jei sprendimą nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę teritorinėse ligonių kasose priima Valstybinė ligonių kasa, kuriai teritorinės ligonių kasos yra pavaldžios, korupcijos pasireiškimo tikimybę nustato Valstybinės ligonių kasos atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą subjektas.

7. Sprendimas nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę priimamas, jei:

7.1. gaunamas atitinkamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pavedimas;

7.2. padaroma korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ar teisės pažeidimas, todėl būtina nustatyti, kokios ligonių kasų veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, vidaus kontrolės trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šiuos teisės pažeidimus padaryti, ir imtis priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti bei vidaus kontrolės efektyvumui didinti;

7.3. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai, kitos kontrolės ar priežiūros institucijos arba ligonių kasos vidaus patikrinimų metu nustato pažeidimus atitinkamoje ligonių kasų veiklos srityje;

7.4. kas trejus metus neatliekamas viešųjų pirkimų proceso vidaus auditas. 

8. Priėmus sprendimą nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę, būtina sudaryti ar atnaujinti, jei buvo sudarytas anksčiau nei prieš metus iki sprendimo nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę priėmimo dienos, ligonių kasos veiklos sričių sąrašą. Ligonių kasų veiklos sritimi laikytina jų atliekama procedūra (-os) teisės aktuose joms pavestai funkcijai (-oms) atlikti. Ligonių kasų veiklos sritys skirstomos į:

8.1. veiklos sritis, susijusias su ligonių kasų savarankiško funkcionavimo užtikrinimu (vidaus administravimas), pavyzdžiui, viešųjų pirkimų planavimas, inicijavimas, organizavimas, vykdymas ir kontrolė, turto valdymas bei naudojimas, darbuotojų priėmimo į darbą organizavimas ir pan.;

8.2. veiklos sritis, susijusias su ligonių kasų konkrečių funkcijų vykdymu, pavyzdžiui, ūkio subjektų veiklos priežiūra ir kontrolė, asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimas, dokumentų, patvirtinančių Lietuvos apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu teisę gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas Europos Sąjungos šalyse, išdavimas ir pan.

9. Valstybinės ligonių kasos subjektas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ir nustatantis korupcijos pasireiškimo tikimybę ligonių kasose, apibendrina iš struktūrinių padalinių ir teritorinių ligonių kasų gautą informaciją ir sudaro bendrą ligonių kasų veiklos sričių sąrašą.

10. Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, analizuojamas ne senesnis kaip 2 ar 3 pastarųjų metų laikotarpis.

11. Ligonių kasų vykdomos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų, patvirtintų 2021 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos), 10 punkte nustatytų vertinimo kriterijų.

12. Nustatydami korupcijos pasireiškimo tikimybę ligonių kasose, ligonių kasų subjektai, atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, gali pasirinkti papildomus kriterijus, pagal kuriuos ligonių kasų veiklos sritis būtų atrinkta dėl korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių nustatymo, pavyzdžiui, atsižvelgti į sociologinių tyrimų, žiniasklaidos duomenis ir kita.

13. Jei ligonių kasų veiklos sritis (-ys) atitinka vieną ar kelis iš Rekomendacijų 10 punkte nustatytų kriterijų, šiose srityse atliekamas korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių nustatymas. Rekomenduotina pasirinkti tą (-as) veiklos (-ų) sritį (-is), kuri (-ios) atitinka daugiausia Rekomendacijų 10 punkte nurodytų kriterijų. Einamaisiais metais korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių nustatymas atliekamas 2 ar 3 rizikingiausiose, vertinant pagal Rekomendacijų 10 punkte nurodytus kriterijus, ligonių kasų veiklos srityse.

14. Valstybinės ligonių kasų subjektas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, gali atlikti korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių nustatymą ir vienoje rizikingiausioms veiklos sritims pagal Rekomendacijų 10 punkte nurodytus kriterijus priskiriamoje veiklos srityje ar procese tais atvejais, kai ši veiklos sritis ar procesas apima net kelių ligonių kasų ar struktūrinių padalinių veiklą, kai analizuojamas ilgesnis nei vienų metų laikotarpis, kai veiklos sritis ar procesas atrenkami dėl korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių nustatymo pagal papildomus kriterijus, taip pat tais atvejais, kai pasirinktą veiklos sritį ar procesą reglamentuoja daug teisės aktų, kai pasirenkama analizuoti didelė dokumentų apimtis ir pan.

 

III SKYRIUS

KORUPCIJOS RIZIKOS IR (AR) RIZIKOS VEIKSNIŲ VEIKLOS SRITYSE, KURIOSE YRA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMAS

 

15. Nustatant korupcijos riziką ir (ar) rizikos veiksnius taikomi šie informacijos (duomenų) rinkimo metodai (gali būti taikomi visi toliau išvardyti metodai arba jų dalis):

15.1. teisės aktų ir dokumentų turinio analizė;

15.2. interviu metodas (vertinami ligonių kasų darbuotojų ar kitų juridinių ar fizinių asmenų, galinčių suteikti reikiamos informacijos korupcijos rizikai ir (ar) rizikos veiksniams nustatyti, atsakymai į jiems pateiktus klausimus);

15.3. prieinamos informacijos (tai skunduose, pranešimuose, pareiškimuose pateikiama informacija, valstybės registrų, kadastrų, informacinių sistemų, interneto svetainės duomenys, žiniasklaidoje skelbiama informacija ir pan.) stebėjimas ir analizavimas.

16. Nustatant korupcijos riziką ir (ar) rizikos veiksnius, pradedama nuo teisės aktų, reglamentuojančių analizuojamą veiklos sritį, analizės. Atliekant šią teisės aktų analizę siekiama identifikuoti galimas teisinio reglamentavimo spragas ir galimybę dviprasmiškai taikyti teisės aktų nuostatas, taip pat siekiama įvertinti sprendimų priėmimo procedūros aiškumą, teisės aktų taikymo praktiką, nustatytus korupcijos atvejus ir teisės aktų nuostatas, galimai sudarančias sąlygas korupcijai pasireikšti.

17. Nustatant didelės apimties ar sudėtingos veiklos srities ar proceso, apimančio net kelių ligonių kasų ar struktūrinių padalinių veiklą, kelias administracines procedūras ar pan., korupcijos riziką ir (ar) rizikos veiksnius, tikslinga:

17.1. parengti klausimyną ir įtraukti į jį klausimus:

17.1.1. susijusius su teisinio reglamentavimo spragomis, nustatytomis atliekant veiklos sritį ar procesą reglamentuojančių teisės aktų analizę;

17.1.2. kitus klausimus, į kuriuos nebuvo įmanoma gauti atsakymų vertinant teisės aktų ar kitų dokumentų turinį, taip pat vertinant kitus prieinamus informacijos šaltinius;

17.2. papildomai analizuoti ir kitus dokumentus, susijusius su analizuojama veiklos sritimi ar procesu. Rekomenduojama parengti atrankos kriterijus, kuriais bus vadovaujamasi atrenkant analizuoti konkrečius dokumentus.

18. Lyginant siektiną teisinių santykių, susijusių su analizuojama ligonių kasų veiklos sritimi, būklę su esama šios veiklos srities padėtimi, būtina išsamiai, objektyviai ir visapusiškai ištirti reikšmingus duomenis (ligonių kasų priimtus norminius, vidaus administravimo ir individualius teisės aktus, kitus dokumentus, žodžiu ar raštu įstaigos tarnautojų ir (ar) pareigūnų pateiktą informaciją ir pan.) ir atsakyti į Rekomendacijų 16 punkte pateikiamus klausimus.

 

 

IV SKYRIUS

IŠVADOS DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO PARENGIMAS IR KORUPCIJOS RIZIKOS IR (AR) RIZIKOS VEIKSNIŲ MAŽINIMO AR PAŠALINIMO PRIEMONIŲ NUSTATYMAS

 

19. Nustačius korupcijos pasireiškimo tikimybę, surašoma išvada, kurioje nurodoma:

19.1. asmenys (subjektai), nustatę korupcijos pasireiškimo tikimybę ligonių kasų veikloje;

19.2. analizuotas laikotarpis;

19.3. naudoti metodai ir atlikti veiksmai nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę;

19.4. analizuota (-os) veiklos sritis (-ys). Turi būti pateikiamas bendras šios srities (-čių) aprašymas, išsamiai paaiškinant, kokius Rekomendacijų 10 punkte išvardytus kriterijus atitinka veiklos sritis (-ys), ar nurodant kitus pagrindus, dėl kurių ši veiklos sritis (-ys) buvo analizuojama (-os);

19.5. nustatyta korupcijos rizika ir (ar) korupcijos rizikos veiksniai, juos pagrindžiantys duomenys. Nustatyta korupcijos rizika ir (ar) rizikos veiksniai aprašomi išsamiai, aiškiai ir konkrečiai, nurodant priežastis, dėl kurių atsirado skirtumų tarp esamos (faktinės) situacijos ir siektinos situacijos. Aprašant korupcijos rizikos veiksnius, reikia nurodyti norminį teisės aktą, konkrečią jo normą, kurios nėra laikomasi ar kurios reikalavimai yra pažeidžiami, glaustai apibūdinti dėl procedūros priimtą sprendimą, teisinio reglamentavimo spragas, kolizijas, per plačią darbuotojų diskreciją, vidaus kontrolės sistemos nepakankamą efektyvumą parodančias faktines aplinkybes, t. y. pagrįsti, kodėl yra laikoma, kad esama korupcijos rizikos veiksnių. Aprašymas turi motyvuotai atskleisti, kaip korupcijos rizikos veiksnys didina korupcijos riziką atitinkamoje ligonių kasų veiklos srityje, ar ligonių kasos šiuo metu taiko kokias nors priemones šiai rizikai valdyti (mažinti), kokie yra jau taikomų vidaus kontrolės ar korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo trūkumai;

19.6. nustatytos korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių sumažinimo ar pašalinimo priemonės. Nurodomos priemonės, kurias ligonių kasoms reikėtų įgyvendinti, kad būtų pašalinta korupcijos rizika ir (ar) korupcijos rizikos veiksniai ar, kiek galima, sumažintas jų neigiamas poveikis. Priemonės nustatomos susiejant jas su nustatyta korupcijos rizika ir (ar) rizikos veiksniais;

19.7. kiti pasiūlymai.

20. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo turi būti surašoma ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo priėmimo dienos ir pateikiama šį sprendimą priėmusiam Valstybinės ligonių kasos ar teritorinės ligonių kasos direktoriui, ar jo įgaliotam asmeniui patvirtinti per 3 darbo dienas nuo jos surašymo dienos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Sprendimą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo priėmęs Valstybinės ligonių kasos ar teritorinės ligonių kasos direktorius, patvirtinęs išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, priima sprendimus dėl korupcijos rizikos ir jos veiksnių (jeigu jie nustatyti) pašalinimo ar mažinimo. Apie šiuos sprendimus teritorinės ligonių kasos direktoriaus įgaliotas asmuo informuoja Valstybinę ligonių kasą, o Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įgaliotas asmuo informuoja Sveikatos apsaugos ministeriją.

22. Siekiant susisteminti korupcijos prevencijos veiklą, nustatytos korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių sumažinimo ar pašalinimo priemonės įtraukiamos į Valstybinės ligonių kasos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, aiškiai nurodant, kokiam korupcijos rizikos veiksniui pašalinti ar sumažinti jo poveikį skirta konkreti priemonė, taip pat nurodant priemonės vykdytojus, priemonės įvykdymo terminus ir rezultato, kurio laukiama įvykdžius priemonę, vertinimo kriterijus.

23. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo skelbiama ligonių kasų interneto svetainėje.

24. Valstybinės ligonių kasos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip po vienų metų nuo Aprašo 21 punkte nurodytų sprendimų priėmimo ligonių kasų interneto svetainėje paskelbia Valstybinės ligonių kasos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaitą.

_________________