LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. BIRŽELIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-237 „DĖL FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ, KITŲ ORGANIZACIJŲ IR JŲ PADALINIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ SKIRTI TIKSLINIŲ LĖŠŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ JUOSTOJE ESANTIEMS KELIŲ OBJEKTAMS, PASIŪLYMŲ TEIKIMO, VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO TINKAMAIS ĮGYVENDINTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 6 d. Nr. V-557

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių objektams, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir pripažinimo tinkamais įgyvendinti tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-237 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių objektams, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir pripažinimo tinkamais įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Kitos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.“

2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Kelių direkcija Kelių direkcijos interneto svetainėje (http://www.lakd.lt) kasmet, ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos, paskelbia kvietimą fiziniams ar juridiniams asmenims teikti pasiūlymus ateinantiems ataskaitiniams metams ir perduoti lėšas valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems objektams projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), kuriuos įgyvendinus būtų pagerintos ir palengvintos eismo ir naudojimosi valstybinės reikšmės keliais sąlygos. Kvietimas papildomai gali būti skelbiamas ir kituose leidiniuose, internete ar kitais būdais.“

3. Pakeičiu 7.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.4. siūlomas perduoti tikslinių lėšų dydis (eurais ir procentais nuo preliminarios viso projekto vertės su PVM);“.

4. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Parinkus kelių projekto įgyvendinimo rangovą ir nustačius tikslią kelių projekto įgyvendinimo darbų kainą, kol dar nesuėjo pirkimo sutarčiai pasirašyti atidėjimo terminas, pareiškėjas, iš Kelių direkcijos gavęs pranešimą, privalo į Kelių direkcijos pajamų įmokų sąskaitą įmokėti visą Kelių projekto finansavimo sutartyje numatytą skirti objektui finansuoti savo tikslinę (procentais išreikštą) dalį lėšų sumos.“  

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai einantis direktoriaus

pareigas                                                                                                          Daivis  Zabulionis