LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2022 m. VASARIO 23 d. NUTARIMO NR. 03-40 „DĖL LIETUVOS BANKO KONKURSO „TYRIMŲ CENTRO IŠŠŪKIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 29 d. Nr. 03-55

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 03-40 „Dėl Lietuvos banko konkurso „Tyrimų centro iššūkis“ nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos banko konkurso „Tyrimų centro iššūkis“ nuostatų 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Pretenduoti į Konkurso apdovanojimus turi teisę Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir Jungtinės Karalystės aukštųjų mokyklų studentai (toliau – Pretendentai).“

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                               Gediminas Šimkus