LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2012 M. birželio 18 D. įsakymo NR. 1-116 „DĖL elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2022 m. vasario 4 d. Nr. 1-64

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Elektros tinklų naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“:

Papildau 461.12–461.15 papunkčiais:

461.12. Perdavimo sistemos operatorius, įvertinęs galimą izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo tikimybę ir galimą grėsmę elektros energetikos sistemos patikimumui ir stabilumui, gali iš anksto kreiptis į elektros energijos gamintojus, teikiančius elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą, ir pateikti užsakymą užtikrinti parengtį izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui ir tam būtiną pagaminti elektros energijos kiekį iki 60 kalendorinių dienų ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Perdavimo sistemos operatoriaus užsakomas elektros energijos gamybos grafikas ir atsiskaitymo tvarka nustatomi sutartyje su elektros energijos gamintoju, teikiančiu elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą.

461.13.  Perdavimo sistemos operatorius turi teisę operatyviai, bet likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki operatyvinės paros pradžios, keisti iš anksto užsakytą elektros energijos gamybos grafiką sutartyje su elektros energijos gamintoju, teikiančiu elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą, nustatyta tvarka. Perdavimo sistemos operatorius turi teisę neaktyvuoti elektros energijos gamybos arba atšaukti užsakymą per  6 mėnesius nuo Taisyklių 461.12 papunktyje numatyto užsakymo patvirtinimo. Užsakytas elektros energijos gamybos grafikas trumpinamas atsižvelgiant į gamintojo faktiškai aktyvuotą tretinį aktyviosios galios rezervą ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbą teikiančių įrenginių aktyvavimą.

461.14. Elektros energijos gamintojas, teikiantis elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą, patvirtinęs perdavimo sistemos operatoriaus užsakymą užtikrinti  parengtį izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui ir tam būtiną pagaminti elektros energijos kiekį, privalo iš anksto įvertinti ir įsigyti  tam reikalingą kuro kiekį, kad izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslauga būtų suteikta efektyviai, saugiai ir patikimai.

461.15.  Perdavimo sistemos operatoriui per 6 mėnesius nuo Taisyklių 461.12 papunktyje numatyto užsakymo patvirtinimo neaktyvavus elektros energijos gamybos arba atšaukus užsakymą, laikoma, kad elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslauga buvo suteikta ir elektros energijos gamintojai, teikiantys elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą, gali atsisakyti parengčiai užtikrinti izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir tam būtino elektros energijos kiekio gamybai įsigytų kuro atsargų. Kuro atsargų laikymo, transportavimo, saugojimo, realizavimo rinkoje ir kitos su tuo susijusios sąnaudos kompensuojamos atsižvelgiant į izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos apimtį.“

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                             Dainius Kreivys