herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 03-264 „Dėl Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 20 d. Nr. 03-230

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimą Nr. 03-264 „Dėl Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ ir preambulę išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 20 straipsnio 6 punktu ir Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisykles:

2.1. pakeisti 11.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.4. duomenys apie vadovus pateikiami Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketoje (Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 1 priedas) (toliau – anketa), užpildytoje asmens, kurio kandidatūrai siekiama gauti pritarimą, kaip nustatyta Finansinių priemonių rinkų įstatyme;“;

2.2. pripažinti netekusiu galios VI skyrių.

3. Nustatyti, kad Lietuvos banke iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos gauti, bet nebaigti nagrinėti prašymai, kuriuos nagrinėjant taikomos šiuo nutarimu keičiamų teisės aktų nuostatos, baigiami nagrinėti pagal prašymo pateikimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas.

 

 

 

Valdybos pirmininko pavaduotojas,

pavaduojantis Valdybos pirmininką                                                                Raimondas Kuodis