Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. RUGSĖJO 18 D. NUTARIMO NR. 1079 „DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 7 d. Nr. 1107

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, 41.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

41.1 planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo apie atitinkamą rengiamą, keičiamą ar koreguojamą specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar koreguojamą kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, išskyrus atvejus, nurodytus Nuostatų 43 punkte, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl teritorijų planavimo pradžios ir planavimo tikslų priėmimo skelbia (nurodydamas planavimo tikslus ir uždavinius, planavimo darbų programą, sprendimą, informaciją apie numatomą SPAV rengimą, pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarką) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, planavimo organizatoriaus buveinėje ir jo interneto svetainėje (išskyrus atvejus, kai kaimo plėtros žemėtvarkos dokumentus organizuojantys fiziniai asmenys neturi tokios svetainės), taip pat sprendimą priėmusios institucijos interneto svetainėje (valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo, koregavimo ar kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo atveju), sprendimą priėmusios institucijos interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijoje yra planuojama teritorija, skelbimų lentose (savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo, koregavimo ar kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo atveju); kai koreguojami detaliojo plano sprendiniai, apie tai planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo papildomai registruotais laiškais informuoja planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ar naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais, nurodydamas, kur galima susipažinti su parengtomis teritorijų planavimo dokumento pataisomis;“.

2. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo pradėtų rengti, keisti ar koreguoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų ar pradėtų koreguoti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų supaprastinta tvarka viešinimo procedūroms taikomas iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojęs teisinis reguliavimas.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Navickas