Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 11 d. Nr. 128
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimą Nr. 83 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo pradėti sprendimų dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo procesai baigiami ir iki šio nutarimo įsigaliojimo priimtų sprendimų kopijos išsiunčiamos (įteikiamos) pareiškėjui iki šio nutarimo įsigaliojimo nustatyta tvarka.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 128

 

 

 

PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO

NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (toliau –Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – įstatymas) nustatytų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų (toliau – pensijos) skyrimą ir mokėjimą.

2. Pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis įstatymu ir Nuostatais.

3. Teisę gauti pensiją turi Lietuvos Respublikos piliečiai, nurodyti įstatymo 1 straipsnyje.

 

II SKYRIUS

PENSIJOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMAS

 

4. Pensijų dydžiai ir jų apskaičiavimo tvarka nurodyti įstatymo 7, 9, 10 ir 16 straipsniuose.

5. Pareigūnų ir karių tarnybos laikas pensijai skirti nustatomas ir apskaičiuojamas pagal įstatymo 6 ir 16 straipsnius.

6. Į tarnybos laiką, nurodytą įstatymo 16 straipsnyje, iki 1995 m. sausio 1 d. taip pat įskaitomas:

6.1. faktinis tarnybos laikas visų valstybių įvairių rūšių ginkluotosiose pajėgose, TSRS valstybės saugumo sistemoje iki 1990 m. kovo 11 d., Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriuje ir kitose tarnybose, kuriose tarnyba organizuota statutinių santykių pagrindais; šiame punkte nurodyti laikotarpiai įskaitomi tik tuo atveju, jeigu už juos asmuo negauna kitos valstybės pensijos;

6.2. mokymosi aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo, karo, analogiškose TSRS ir kitų užsienio valstybių mokyklose laikas.

7. Į tarnybos laiką įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyklose laiko, jeigu tarp mokslo baigimo ir stojimo į tarnybą nepraėję 3 mėnesiai, pailginant šį laikotarpį ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat būtinosios tarnybos kariuomenėje ar dalyvavimo kariniuose mokymuose trukme.

8. Į tarnybos laiką, nurodytą įstatymo 6 straipsnyje, nuo 1995 m. sausio 1 d. taip pat įskaitoma:

8.1. Lietuvos policijos akademijos studentų ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija) aukštesniųjų policijos mokyklų klausytojų faktinis tarnybos laikas, nurodytas Lietuvos Respublikos policijos įstatyme, jeigu asmenims, kurie mokosi nurodytų įstaigų dieniniuose skyriuose, pavesta saugoti viešąją tvarką arba vykdyti kitas pareigas, kai jie atlieka praktiką arba stažuojasi vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemų įstaigose;

8.2. tarnybos laikas policijos rezerve, kai asmenys saugo viešąją tvarką arba vykdo kitas policijai būdingas pareigas.

9. Pareigūnams ir kariams, atleistiems dėl sveikatos (įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 4 punktas) ir ištarnavusiems nuo 5 iki 10 metų, mokama 2 (1,8 A + B), ištarnavusiems nuo 10 iki 20 metų – 20 x (1,8 A + B) / (A + B), ištarnavusiems daugiau kaip 20 metų – 1,8 A + B procentų darbo užmokesčio dydžio pensija (A – tarnybos laikas metais iki 1995 metų, B – tarnybos laikas metais nuo 1995 metų įskaitytinai).

10. Tarnybos laikas pensijai skirti išreiškiamas metais ir skaičiuojamas 4 skaitmenų po kablelio tikslumu. Tarnybos laiko dalis, apskaičiuota dienomis, apvalinama iki viso mėnesio, jeigu yra daugiau kaip 15 dienų, o 15 ir mažiau dienų atmetama.

 

 

III SKYRIUS

PENSIJŲ IR VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO PRIEDO UŽ TARNYBĄ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

11. Pensijų ir valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedo už tarnybą (toliau – priedas) skyrimo ir mokėjimo tvarka ir laikas nustatyti įstatymo 12–151 straipsniuose.

12. Prašymą skirti pensiją asmuo pateikia Vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba), Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui (toliau – Valstybės saugumo departamentas), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai (toliau – Krašto apsaugos ministerija), Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai (toliau – Generalinė prokuratūra), Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) ar Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) per atitinkamą tarnybą, įstaigą, karinį dalinį, kuriuose jis tarnauja arba tarnavo.

13. Kartu su prašymu skirti pensiją už tarnybą pateikiama:

13.1. kadrų tarnybos parengtas tarnybos laiko (darbo stažo) lapas;

13.2. darbo užmokesčio atestatas (pažymėjimas);

13.3. žinybinės centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvada, – jeigu pareigūnas ar karys atleidžiamas dėl sveikatos būklės.

14. Kartu su prašymu skirti netekto darbingumo pensiją pateikiama:

14.1. žinybinės centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvada;

14.2. darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba);

14.3. kadrų tarnybos parengtas tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapas;

14.4. darbo užmokesčio atestatas (pažymėjimas).

15. Kartu su prašymu skirti našlių ir našlaičių pensiją pateikiama:

15.1. teismo sprendimas, jeigu asmuo pripažintas nežinia kur esančiu;

15.2. kadrų tarnybos parengtas tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapas;

15.3. darbo užmokesčio atestatas (pažymėjimas);

15.4. teismo sprendimas dėl faktinės santuokos fakto nustatymo;

15.5. mokymo įstaigos pažymėjimai, jeigu našlaičiai, vyresni kaip 18 metų, mokosi;

15.6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota darbingumo lygio pažyma, jeigu teisė gauti šią pensiją priklauso nuo netekto darbingumo.

16. Pagrindas mokėti pensiją ir priedą įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje ir 15 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais – palaidojusio asmens pateiktas prašymas ir mirties liudijimas.

17. Prireikus atitinkamos Nuostatų 12 punkte nurodytos institucijos ir įstaigos gali pareikalauti papildomų dokumentų.

18. Nuostatų 12 punkte nurodytoms institucijoms ir įstaigoms asmuo turi pateikti dokumentų originalus. Institucijos privalo patvirtinti dokumentų, kurių reikia pensijai skirti, kopijas.

19. Sprendimas dėl pensijos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo skirti pensiją su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo. Jeigu prašymą pateikęs asmuo yra įtariamasis arba kaltinamasis baudžiamajame procese, pensijos skyrimo procedūra sustabdoma. Nutraukus ikiteisminį tyrimą, baudžiamąją bylą arba įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, pensijos skyrimo procedūra tęsiama ir sprendimas dėl jos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, patvirtinančių nurodytas aplinkybes, gavimo.

20. Jeigu skirti pensiją atsisakoma, Nuostatų 12 punkte nurodytos institucijos ir įstaigos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo turi išsiųsti (įteikti) pareiškėjui sprendimo kopiją. Sprendime nurodoma atsisakymo skirti pensiją priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Kartu su prašymu skirti pensiją pateikti dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui, o pensijos byloje paliekamos šių dokumentų kopijos.

21. Paskyrus pensiją, pensininkui išduodamas pensininko pažymėjimas, kurio formą nustato:

21.1. vidaus reikalų sistemoje – vidaus reikalų ministras;

21.2. valstybės saugumo sistemoje – Valstybės saugumo departamento direktorius;

21.3. krašto apsaugos sistemoje – krašto apsaugos ministras;

21.4. prokuratūros sistemoje – Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras;

21.5. Specialiųjų tyrimų tarnyboje – Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius;

21.6. Kalėjimų departamente – teisingumo ministras;

21.7. muitinės sistemoje – finansų ministras.

22. Pensija ir priedas mokami už praėjusį mėnesį. Pensijų ir priedo pristatymo tvarką, terminus ir sąlygas nustato įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta pensiją mokanti institucija ar įstaiga.

23. Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės prokuratūros, Muitinės departamento ir Kalėjimų departamento paskirtoms pensijoms ir priedui mokėti reikalingi dokumentai ir duomenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) įgaliotoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms (toliau – Fondo administravimo įstaigos) perduodami Fondo valdybos, suderinus su nurodytomis pensijas skiriančiomis institucijomis ir įstaigomis, nustatyta tvarka.

24. Kai kuriuos darbus, susijusius su pensijų mokėjimu, už sutartą atlyginimą gali atlikti ryšių, kredito įstaigos ir kitos organizacijos. Sprendimus šiais konkrečiais klausimais priima pensiją mokanti institucija ar įstaiga.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Fondo valdybos teritoriniai skyriai apie paskirtų valstybinių socialinio draudimo ir (ar) nukentėjusių asmenų valstybinių našlių ir našlaičių pensijų dydį, paskyrimo laiką ir vėlesnius dydžių pasikeitimus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoja atitinkamas Nuostatų 12 punkte nurodytas institucijas ir įstaigas, išskyrus Vidaus reikalų ministeriją, Generalinę prokuratūrą, Muitinės departamentą ir Kalėjimų departamentą, kurių paskirtas pareigūnų ir karių valstybines pensijas moka Fondo administravimo įstaigos. Fondo valdybos teritoriniai skyriai privalo teikti šiuos duomenis tik tuo atveju, kai šie duomenys neteikiami pagal Fondo valdybos su atitinkamomis institucijomis ir įstaigomis sudarytas duomenų teikimo sutartis.

26. Dokumentus pensijai skirti išdavęs juridinis arba fizinis asmuo atsako už jų teisingumą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir atlygina Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui materialinę žalą, padarytą dėl išduotų neteisingų dokumentų.

27. Fondo valdyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba atitinkamoms Nuostatų 12 punkte nurodytoms institucijoms ir įstaigoms teikia šiuos duomenis apie pensijų gavėjus:

27.1. Fondo valdyba – apie asmenis, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose;

27.2. Valstybinė mokesčių inspekcija – apie asmenis, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktuose;

27.3. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – apie asmenis, tapusius ūkininkais ar jų partneriais pagal Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymą;

27.4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba – apie asmeniui nustatytą darbingumo lygį ir terminą.

28. Duomenys teikiami pagal Vidaus reikalų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Kalėjimų departamento, Muitinės departamento ir Generalinės prokuratūros pateiktus pensininkų sąrašus, laikantis atitinkamos institucijos ar įstaigos ir Fondo valdybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pasirašytose duomenų teikimo sutartyse nustatytos tvarkos ir terminų.

29. Kitus pensijų skyrimo, mokėjimo, ginčų sprendimo klausimus, nenumatytus Nuostatuose, reguliuoja Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

––––––––––––––––––––