LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-800 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ PIRMOSIOS VEIKLOS SRITIES „PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS“ IR ANTROSIOS VEIKLOS SRITIES „PROGRAMOS INFORMAVIMAS IR VIEŠINIMAS“ 2014–2023 M. FINANSINIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 4 d. Nr. 3D-152

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. 3D-800 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ pirmosios veiklos srities „Programos įgyvendinimas“ ir antrosios veiklos srities „Programos informavimas ir viešinimas“ 2014–2023 m finansinio plano patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ PIRMOSIOS VEIKLOS SRITIES „PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS“ IR ANTROSIOS VEIKLOS SRITIES „PROGRAMOS INFORMAVIMAS IR VIEŠINIMAS“ 2014–2023 M. FINANSINIO PLANO PATVIRTINIMO

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programinio laikotarpio valdymo komiteto, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-389 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programinio laikotarpio valdymo komiteto sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“, 2018 m. kovo 30 d. posėdžio protokolą Nr. 8D-159 (5.50 E), 2018 m. gegužės 23 d. posėdžio protokolą Nr. 8D-270 (5.50E), 2018 m. liepos 13 d. posėdžio protokolą Nr. 8D-368 (5.50E), 2018 m. rugpjūčio 6 d. posėdžio protokolą Nr. 8D-399 (5.50E) ir 2020 m. vasario 18 d. posėdžio protokolą Nr. 8D-99(5.50E),

t v i r t i n u  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ pirmosios veiklos srities „Programos įgyvendinimas“ ir antrosios veiklos srities „Programos informavimas ir viešinimas“ 2014–2023 m. finansinį planą (pridedama)“.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Andrius Palionis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 3D-800

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 4 d.

įsakymo Nr. 3D-152

redakcija)

 

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ PIRMOSIOS VEIKLOS SRITIES „PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS“ IR ANTROSIOS VEIKLOS SRITIES „PROGRAMOS INFORMAVIMAS IR VIEŠINIMAS“ 2014–2023 M. FINANSINIS PLANAS

 

Eur su PVM

Paramos gavėjas

Veiklos sritis

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso:

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Programos įgyvendinimas

851 442

5 943 214

6 881 674

6 464 025

6 260 874

6 000 000

5 322 828

6 100 000

5 000 000

820 693

49 644 750

Žemės ūkio ministerija

42 197

806 812

1 155 604

936 925

1 445 544

1 383 926

1 269 730

1 269 730

1 200 000

400 000

9 910 468

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

436 943

541 673

512 161

501 912

500 000

500 000

500 000

500 000

200 000

4 192 689

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Programos informavimas ir viešinimas

1 231 387

357 383

169 368

899 205

410 000

690 000

125 000

32 000

31 489

3 945 832

Žemės ūkio ministerija

114 830

962 123

707 186

2 068 761

1 200 000

572 028

200 000

80 000

51 000

5 955 928

Iš viso

893 639

8 533 186

9 898 457

8 789 665

11 176 296

9 493 926

8 354 586

8 194 730

6 812 000

1 503 182

73 649 667

 

______________________