Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PARAMOS ĮSTOJUSIEMS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR JOSE STUDIJUOJANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS, TAIP PAT KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ, EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ PILIEČIAMS, DIRBANTIEMS IR (ARBA) TURINTIEMS TEISĘ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS, TAIP PAT IR KITŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS, TURINTIEMS TEISĘ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2018 m. gegužės 9 d. Nr. 460

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 9 dalimi Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

 

Patvirtinti pridedamą Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                            Jurgita Petrauskienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 460

 

PARAMOS ĮSTOJUSIEMS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR JOSE STUDIJUOJANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS, TAIP PAT KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ, EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ PILIEČIAMS, DIRBANTIEMS IR (ARBA) TURINTIEMS TEISĘ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS, TAIP PAT IR KITŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS, TURINTIEMS TEISĘ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, pretenduojančių gauti paramą (toliau − Parama), atrankos kriterijus ir tvarką, sutarties dėl Paramos skyrimo (toliau – Sutartis) sąlygas.

 

2. Aprašo 11.6 ir 19.3 papunkčiuose vartojama šeimos sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme apibrėžtą bendrai gyvenančių asmenų sąvoką. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme.

 

3. Lėšas, skirtas Paramai, konkurso tvarka skiria Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija (toliau – Įgaliota institucija).

 

4. Parama gali būti skiriama Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, įstojusiems ir studijuojantiems ne Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose (toliau – asmuo), atitinkantiems visas šias sąlygas:

 

4.1. yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja užsienio valstybių aukštosiose mokyklose pagal studijų programą ar doktorantūroje, kurios suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikoje;

 

4.2. yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pasauliniuose aukštųjų mokyklų reitinguose pripažintose užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmų 100 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų (Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU)).

 

5. Teisės pretenduoti į Paramą neturi asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis.

 

6. Asmenų, priimtų į pirmą kursą, studijoms užsienyje Parama skiriama visam studijų laikotarpiui. Jeigu Parama skiriama jau studijuojantiems asmenims, ji mokama nuo to kurso, kuriame studijuodamas asmuo gauna Paramą.

 

7. Parama mokama iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

 

8. Paramos asmeniui skiriama suma yra ne didesnė nei 530 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžių per metus. Parama asmeniui skiriama studijų kainai (arba jos daliai, jeigu studijos yra mokamos ir studijų kaina yra didesnė negu 530 BSI dydžių per metus) padengti, o jei užsienio valstybės aukštosios mokyklos, į kurią asmuo pakviestas studijuoti, nustatyta studijų kaina yra mažesnė nei 530 BSI dydžių per metus arba studijos yra nemokamos, likusi sumos dalis, bet ne didesnė kaip 16 BSI dydžių per mėnesį, skiriama asmens pragyvenimo išlaidoms.

 

 

II SKYRIUS

ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI PARAMĄ, ATRANKOS KRITERIJAI IR TVARKA

 

9. Konkursą Paramai skirti (toliau – Konkursas) organizuoja Įgaliota institucija. Informacija apie Konkursą kasmet skelbiama iki gegužės 20 d. Įgaliotos institucijos interneto svetainėje. Konkurso skelbime nurodoma: dokumentų, kuriuos reikia pateikti, sąrašas, kita su prašymo Paramai gauti (toliau – Prašymas) priėmimu ir Parama susijusi informacija.

 

10. Asmenys, pretenduojantys gauti Paramą, turi pateikti Įgaliotai institucijai jos nustatytos formos Prašymą per 20 dienų nuo Konkurso paskelbimo dienos.

 

11. Asmenys kartu su Prašymu valstybine kalba turi pateikti Įgaliotai institucijai (asmeniškai, registruotu paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu, pasirašydami saugiu elektroniniu parašu):

 

11.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai, dirbantys ir (arba) turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jų šeimos nariai, kitų užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

 

11.2. kvietimą arba priėmimą studijuoti užsienio valstybės aukštojoje mokykloje patvirtinančio dokumento arba dokumento, patvirtinančio, kad asmuo jau studijuoja, kopiją;

 

11.3. dokumento, įrodančio lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, kopiją (ne Lietuvos Respublikos piliečiai);

 

11.4. motyvacinį laišką;

 

11.5. informaciją apie studijų kainą, užsienio valstybės aukštosios mokyklos mokėjimo už studijas tvarką;

 

11.6. pažymą apie šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamas per paskutinius šešis mėnesius;

 

11.7. dvi rekomendacijas iš mokyklos, kurioje asmuo baigia (baigė) bendrojo ugdymo programą (jeigu pretenduoja į pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas), aukštosios mokyklos, kurioje įgijo žemesnės pakopos aukštojo mokslo kvalifikaciją (jeigu pretenduoja į antrosios arba trečiosios pakopos studijas), darbovietės ar organizacijos, kurioje dirba (dirbo) ar atlieka (atliko) savanorišką veiklą;

 

11.8. gyvenimo aprašymą;

 

11.9. dokumento, patvirtinančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją (tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai, dirbantys ir (arba) turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kitų užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

 

11.10. dokumento, patvirtinančio šeimos nario teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją (tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečių, dirbančių ir (arba) turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai);

 

11.11. dokumento, patvirtinančio, kad dirba Lietuvos Respublikoje, kopiją (tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai, neturintys teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

 

11.12. šeimos nario statusą patvirtinančio dokumento kopiją (tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečių, dirbančių ir (arba) turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai).

 

12. Dokumentus, nurodytus Aprašo 11 punkte, nagrinėja Įgaliotos institucijos sudaryta komisija (toliau – Komisija). Komisija sudaroma iš 7 narių. Vieną narį į Komisiją skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, du narius – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, du narius – Įgaliota institucija, vieną narį – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos) savo nustatyta tvarka, vieną narį – darbdavių organizacijos.

 

13. Komisija sudaroma kasmet per 5 darbo dienas nuo informacijos apie Konkursą paskelbimo.

 

14. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas. Nesant Komisijos pirmininko, jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisijos pirmininką, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Komisijos sekretorių skiria Įgaliota institucija. Komisijos darbą organizuoja Komisijos sekretorius, kuris nėra Komisijos narys.

 

15. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai vyksta Komisijos pirmininko, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo nustatytu laiku. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 5 Komisijos nariai, iš kurių vienas privalo būti Komisijos pirmininkas arba Komisijos pirmininko pavaduotojas. Prireikus Komisija į posėdžius gali pasikviesti atitinkamos studijų ir mokslo srities ekspertus.

 

16. Pirmasis Komisijos posėdis sušaukiamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Prašymų priėmimo termino pabaigos. Komisija prireikus gali sušaukti ir kelis posėdžius.

 

17. Komisijos nariams apie posėdžius raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvieno posėdžio praneša Komisijos sekretorius, kuris kartu su pranešimu Komisijos nariams pateikia medžiagą numatomais svarstyti klausimais.

 

18. Komisija nagrinėja asmenų Prašymus vadovaudamasi asmenų atrankos kriterijais, nustatytais Aprašo 19 punkte (toliau – Kriterijai), vertindama dokumentus, nurodytus Aprašo 11 punkte.

 

19. Kriterijai, kuriais vadovaujasi Komisijos nariai, vertindami Aprašo 11 punkte pateiktus dokumentus, ir jų vertinimo balai yra šie:

 

19.1. asmens gautas patvirtinimas apie kvietimą (priėmimą) studijuoti Aprašo 4.2 papunktyje nurodytose užsienio valstybių aukštosiose mokyklose vertinamas nuo 1 iki 100 balų. Išvedus reitingų vidurkį už 1 vietoje esančią aukštąją mokyklą skiriama 100 balų, 2 vietoje – 99 balai ir taip toliau. Tais atvejais, kai aukštoji mokykla dėl savo specifikos nėra reitinguojama Aprašo 4.2 papunktyje nurodytuose reitinguose, pavyzdžiui, jeigu aukštoji mokykla vykdo meno studijas, Komisija, pasitelkdama srities ekspertus, turi įvertinti aukštosios mokyklos vertinimą (reitingą) pasauliniu lygiu;

 

19.2. asmens motyvacija, rekomendaciniai laiškai, gyvenimo aprašymas vertinami nuo 1 iki 30 balų;

 

19.3 šeimos (vieno gyvenančio asmens) finansinė padėtis vertinama 0, 10 arba 20 balų. Jeigu šeimos (vieno gyvenančio asmens) pateiktų pajamų vidurkis per mėnesį, tenkantis vienam šeimos nariui, yra lygus arba mažesnis už šalies vidutinį darbo užmokestį, jam skiriama 20 balų. Jei vidurkis yra didesnis negu vienas, tačiau lygus arba mažesnis nei du vidutiniai darbo užmokesčiai, skiriama 10 balų. Jei vidurkis yra didesnis nei du vidutiniai darbo užmokesčiai, asmuo balų negauna.

 

20. Komisijos sprendimai dėl Paramos skyrimo asmenims priimami įvertinus posėdžio metu dalyvavusių Komisijos narių kiekvienam dokumentus pateikusiam asmeniui surašytus konkursinius balus:

 

20.1. Aprašo 19.1 ir 19.3 papunkčiuose nustatyti asmens pateiktų dokumentų vertinimo balai surašomi bendru posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių sprendimu;

 

20.2. Aprašo 19.2 papunktyje nustatyti asmens pateiktų dokumentų vertinimo balai surašomi kiekvieno posėdyje dalyvaujančio Komisijos nario atskirai, iš jų išvedamas aritmetinis vidurkis;

 

20.3. Aprašo 20.1 ir 20.2 papunkčiuose nurodyti asmens balai sumuojami į bendrą asmens konkursinį balą.

 

21. Iš Konkurse dalyvavusių asmenų sudaroma konkursinė eilė pagal jų konkursinius balus.

 

22. Esant asmenų su vienodu konkursiniu balu Komisijos nariai balsuoja dėl to, kuriam asmeniui skirti Paramą. Laimi tas asmuo, už kurį balsuoja daugiau Komisijos narių. Jeigu dėl dviejų vienodą konkursinį balą surinkusių asmenų Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą dėl to, kuriam asmeniui skirti Paramą, priima Komisijos pirmininkas.

 

23. Paramos dydį Komisija nustato atsižvelgdama į aukštosios mokyklos, kurioje asmuo pakviestas studijuoti, studijų kainą (jeigu studijos mokamos). Jeigu studijos nemokamos, asmuo gali gauti paramą tik pragyvenimo išlaidoms.

 

24. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos sekretorius.

 

25. Protokolai pasirašomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Komisijos posėdžio dienos.

 

26. Komisija per 5 darbo dienas po Komisijos posėdžio dienos, tačiau ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos, pateikia Įgaliotai institucijai siūlymus dėl asmenų, kuriems siūloma skirti Paramą, ir skiriamos Paramos dydžio.

 

27. Įgaliota institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos pasiūlymų dėl asmenų, kuriems siūloma skirti Paramą, gavimo dienos, vadovaudamasi Komisijos siūlymais ir atsižvelgusi į turimas valstybės biudžeto lėšas, priima sprendimą dėl Paramos skyrimo asmenims ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų apie priimtą sprendimą informuoja visus Konkurse dalyvavusius asmenis.

 

 

III SKYRIUS

SUTARTIES DĖL PARAMOS SKYRIMO SĄLYGOS

 

28. Įgaliotos institucijos asmeniui skirta Parama mokama pagal Įgaliotos institucijos nustatytą tvarką sudarant Sutartį su asmeniu.

 

29. Sutarties nuostatos turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatas.

 

30. Sutartis sudaroma laikotarpiui, kol asmuo įgis aukštojo mokslo kvalifikaciją ir įvykdys kitus Sutarties įsipareigojimus. Sutartis pasibaigia įvykdžius visus šalių įsipareigojimus.

 

31. Sutartyje su asmeniu turi būti nustatyta:

 

31.1. Sutarties šalys ir jų rekvizitai;

 

31.2. Paramos dydis studijų kainai arba jos daliai padengti ir (arba) pragyvenimo išlaidoms, Paramos mokėjimo laikotarpiai, datos;

 

31.3. tikslus studijų laikotarpis, Sutarties galiojimo terminas;

 

31.4. Sutarties pakeitimo ir nutraukimo tvarka;

 

31.5. ginčų dėl šalių interesų pažeidimų sprendimo tvarka;

 

31.6. Įgaliotos institucijos ir asmens teisės, pareigos ir atsakomybė.

 

31.7. Papildomi asmens įsipareigojimai:

 

31.7.1. kartą per semestrą pateikti užsienio valstybės aukštosios mokyklos patvirtinimą apie asmens studento statusą;

 

31.7.2. informuoti Įgaliotą instituciją:

 

31.7.2.1. apie studijų nutraukimą per 5 darbo dienas nuo studijų nutraukimo dienos, nurodant priežastis, pateikiant atitinkamus priežastis pagrindžiančius dokumentus;

 

31.7.2.2. jei asmuo yra pašalintas iš aukštosios mokyklos, per 5 darbo dienas nuo asmens pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos;

 

31.7.2.3. apie sustabdytas studijas arba akademines atostogas per 5 darbo dienas nuo sustabdytų studijų arba akademinių atostogų suteikimo dienos;

 

31.7.3. baigus studijas užsienyje:

 

31.7.3.1. pateikti Įgaliotai institucijai aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;

 

31.7.3.2. ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo įsidarbinti Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose pareigose, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, ir dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį (skaičiuojamas faktiškai dirbtas darbo laikas);

 

31.7.3.3. informuoti Įgaliotą instituciją per mėnesį nuo įsidarbinimo pradžios, o pakeitus darbovietę – per 5 darbo dienas nuo darbovietės pakeitimo dienos;

 

31.7.3.4. pateikti Įgaliotai institucijai dokumentus, įrodančius, kad atliko Sutartyje numatytą įsipareigojimą dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį;

 

31.7.4. jeigu asmuo užsienyje tęsia aukštesnės pakopos studijas, pateikia Įgaliotai institucijai tai patvirtinančius dokumentus, asmens įsipareigojimo, nustatyto Aprašo 31.7.3.2 papunktyje, vykdymo terminas atidedamas, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams po šių aukštesnės pakopos studijų pabaigos.

 

31.8. Paramos mokėjimo sąlygos:

 

31.8.1. Įgaliota institucija nutraukia Paramos mokėjimą, jeigu:

 

31.8.1.1. asmuo yra pašalinamas iš užsienio valstybės aukštosios mokyklos arba nutraukia studijas;

 

31.8.1.2. paaiškėja, kad asmuo pateikė klaidingus Aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus;

 

31.8.1.3. asmuo pažeidė ar nevykdo kitų Sutarties įsipareigojimų;

 

31.8.2. nutraukus Paramos mokėjimą dėl priežasčių, nurodytų Aprašo 31.8.1.1, 31.8.1.2 papunkčiuose, taip pat jeigu asmuo nevykdo Aprašo 31.7.3.2 papunktyje nurodyto įsipareigojimo, asmuo privalo grąžinti Paramai išmokėtų lėšų sumą Įgaliotai institucijai;

 

31.8.3. Įgaliota institucija laikinai sustabdo Paramos mokėjimą tuo metu, kai asmuo sustabdo savo studijas dėl akademinių atostogų arba dėl privalomosios pradinės karo tarnybos Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka;

 

31.8.4. jeigu asmuo negrąžina Aprašo 31.8.2 papunktyje nurodytų lėšų, Įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka išieško asmens Paramai išmokėtų lėšų sumą;

 

31.8.5. Paramai išmokėtų lėšų suma negrąžinama tais atvejais, jeigu:

 

31.8.5.1. asmuo dėl ligos yra priverstas nutraukti studijas užsienyje. Tuo atveju asmuo turi pateikti Įgaliotai institucijai tai įrodančius dokumentus;

 

31.8.5.2. per 3 mėnesius nuo studijų užsienyje baigimo asmuo nepradėjo dirbti Aprašo 31.7.3.2 papunktyje nurodytose pareigose, tačiau pateikia dokumentus, įrodančius aktyvias darbo paieškas per tuos 3 mėnesius. Tuo atveju Sutarties įsipareigojimo, nurodyto Aprašo 31.7.3.2 papunktyje, terminas gali būti atidėtas, bet ne ilgesniam nei 6 mėnesių nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos įgijimo dienos laikotarpiui;

 

31.8.5.3. per 3 mėnesius nuo studijų užsienyje baigimo asmuo nepradėjo dirbti Aprašo 31.7.3.2 papunktyje nurodytose pareigose, tačiau pateikia Įgaliotai institucijai dokumentus, įrodančius, kad negali dirbti (dėl studijų tęsimo aukštesnės pakopos studijose, privalomosios pradinės karo tarnybos vykdymo Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka, dėl ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų, arba augina vaiką (įvaikį) iki 3 metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis negu penkiasdešimt penkių procentų darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Tuo atveju Sutarties įsipareigojimo, nurodyto Aprašo 31.7.3.2 papunktyje, terminas gali būti atidėtas, bet ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui nuo šiame papunktyje nurodytų aplinkybių pasibaigimo.

 

31.9. Kitos Sutarties sąlygos.

 

______________