LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. V-1497

Vilnius

 

 

Pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašą:

1.1. Papildau 42 punktu:

42. Benzoilfentanilis (Benzoylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]benzamide)*.“

1.2. Papildau nauju 83 punktu:

83. 3-fenilpropanoilfentanilis (3-phenylpropanoylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-3-phenylpropanamide)*.“

1.3. Buvusius 83 ir 84 punktus laikau atitinkamai 84 ir 85 punktais.

1.4. Papildau 172 punktu:

172. Tetrametilciklopropanfentanilis (Tetramethylcyclopropanefentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide)*.“

1.5. Papildau 191 punktu:

191. U-48800 (2-(2,4-dichlorophenyl)-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylacetamide)*.“

2. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

2.1. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Amfetamino darinių ir amfetamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpropan-2-amino, 1-(benzo[b]furan-2- arba 4-il)propan-2-amino, 1-(tiofen-2-il)propan-2-amino arba 1-(indol-6-il)propan-2-amino dariniai, turintys arba neturintys alkoksi-, 3,4-metilendioksi- arba 3,4-etilendioksi-; 4-metiltio-; halogen-, alkil-, 3,4-dimetil-; 4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede; benzo-, furano, 2,3-dihidrofurano, ciklopentano arba pirolo žiedą, kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; alkil- radikalų 3-ioje propilo grandinės padėtyje; propilo grandinė sudaro penkianarį su fenilu kondensuotą žiedą; azoto atomas ir 1-asis bei 2-asis (arba 2-asis bei 3-asis) anglies atomai iš 2-propanamino fragmento įeina į morfolino, oksazolidin-2-imino arba 2-aminooksazolino struktūrą; alkil-, benzil-, hidroksi- ir 2-metoksibenzil- radikalų amino grupėje. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

2.2. Papildau 582 punktu:

582. Oktodrinas (Octodrine, 6-methylheptan-2-amine)*.“

2.3. Papildau 591 punktu:

591. 1P-ETH-LAD (N,N,7-triethyl-4-propionyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide)*.“

2.4. Papildau 671 punktu:

671. Ro 07-4065 (7-chloro-5-(2,6-difluorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one)*.“

2.5. Pakeičiu 69.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

69.1. 1 pogrupis. Indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanonai ir azaindol-, indol-,
indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai bei 3-karboksilatai – bet kokie
indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanono, azaindol-, indol-, indazol-, karbazol- arba
5-halogenfenilpirazol-3-karboksamido arba 3-karboksilato dariniai, taip pat 3-(4-halogenfenil)-1H-pirazol-5-karboksamidai, turintys (arba neturintys) alkil-, halogenalkil-, alkenil-, halogenbenzil-, cikloalkilmetil-,cikloalkiletil-, cianoalkil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-, (1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 1-metilazepan-3-il-, piridil-, (tetrahidro[2H]piran-4-il)metil- radikalų, prijungtų prie azaindolo, indolo, indazolo, karbazolo arba pirazolo žiedo azoto atomo; turintys (arba neturintys) adamant-1-il-, benzil-, fenil-, kumil-, metoksibenzil-, 2-metoksifenil, naftil-, alkilfenil-, alkilnaft-1-il-, 1-pirolidinil-, 2,2,3,3-tetrametilciklopropil-, 2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il-, 2-pakeisto 2-acetamido arba 2-pakeisto 2-acetato radikalų keto grupėje arba prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų; amidinis azoto atomas gali būti 4-alkilpiperizino žiedo dalimi; 5-tas arba 7-tas atomas indolo žiede gali būti pakeistas azotu; turintys alkil- arba chinolin-8-il- radikalų karboksilato grupėje ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo, indazolo, pirazolo, karbazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi. “

2.6. Papildau 751 punktu:

751. Tetrahidrokanabinolis mišiniuose ar tirpaluose*.“

3. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašą ir papildau 11 punktu:

11. Tionordazepamas (Thionordazepam, 7-chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-thione)*.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga