LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

2017 m. gegužės 8  d. Nr. V-204

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis,  įgyvendindamas Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat atsižvelgdamas į Zarasų žemės ūkio mokyklos 2017 m. kovo 31 d. prašymą Nr. 3-58:

1.    T v i r t i n u Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomo trumpalaikio materialiojo turto sąrašą (pridedama).

2.    P e r d u o d u  Zarasų žemės ūkio mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomą:

2.1. ilgalaikį materialųjį turtą – automobilį „Škoda Oktavia“ (valstybinis numeris – ECB 242, inventorinis numeris – 2005, identifikacinis numeris – TMBCS21Z482189963, be likutinės vertės);

2.2. įsakymo 1 punkte nurodytą trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 450,37 euro (keturi šimtai penkiasdešimt eurų ir trisdešimt septyni centai).

3.    Į g a l i o j u Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos:

3.1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiąjį specialistą Vasilijų Fiodorovą pasirašyti 2 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus;

3.2. Finansų ir apskaitos skyrių turto perdavimo ir priėmimo aktus pasirašančiam asmeniui pateikti duomenis apie perduodamo turto įsigijimo finansavimo šaltinį.

4.    P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojui Zigmantui Perveneckui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Egidijus Skrodenis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus 2017 m. gegužės 8 d.

įsakymu Nr. V-204

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Inventorinis numeris

Mato vienetas

Kiekis, vienetais

Turto vieneto įsigijimo vertė, eurais

Bendra įsigijimo vertė, eurais

1.

Akumuliatorius

9852

vnt.

1

73,85

73,85

2.

Padangos žieminės

95/65R15 UG ICE+

9744

vnt.

4

 

94,13

 

376,52

Iš viso

450,37

 

______________________________________