Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2014 METŲ DARBŲ PROGRAMOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 29 d. Nr. 745
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programos įvykdymo ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras, pavaduojantis

finansų ministrą                                                                               Evaldas Gustas

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 745

 

 

 

OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2014 METŲ DARBŲ PROGRAMOS ĮVYKDYMO ATASKAITA

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programą (toliau – Programa), sudarytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu ir patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-259 „Dėl Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programos patvirtinimo“, vykdė Lietuvos statistikos departamentas, kitos oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos (iš viso 25) ir Lietuvos bankas. Oficialiąją statistiką tvarkančių valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pateikitas Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programos įvykdymo ataskaitos (toliau – Ataskaita) 1 priede.

2.  Oficialiosios statistikos rengimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktai, taip pat Europos centrinio banko reglamentai. ES teisės aktų reglamentuoti statistikos darbai (tyrimai) 2014 metais sudarė 75 procentus pagal Programą vykdytų statistikos darbų (tyrimų).

3.  Programoje numatyti 389 statistikos darbai (tyrimai): Lietuvos statistikos departamentas vykdė 249 (64 procentus) statistikos darbus (tyrimus), kitos oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos – 114 (29 procentus) šių darbų, Lietuvos bankas – 26 šiuos darbus (7 procentus).

 

 

4.  Programoje numatyti darbai (tyrimai) atlikti per nustatytus terminus, išskyrus šiuos statistikos darbus (tyrimus):

4.1. Užsitęsus aplinkos informacinių sistemų pertvarkymo darbams, Aplinkos apsaugos agentūros rengiami atliekų susidarymo ir tvarkymo statistiniai rodikliai Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas) pateikti pavėluotai. Pasikeitus vandens išteklių naudojimo teisiniam reglamentavimui, Aplinkos apsaugos agentūra statistinės informacijos vartotojams laiku nepateikė dalies vandens išteklių naudojimo statistinių rodiklių.

4.2. Užsitęsus teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos vėžio registrą, derinimui, Higienos institutas laiku negavo statistinių duomenų iš Nacionalinio vėžio instituto, todėl neparengė 2013 metų statistinės informacijos apie piktybiniais navikais susirgusius naujus asmenis.

5.  Oficialioji statistika leido analizuoti ir vertinti šalies ir ES įvairių sričių politikos veiksmingumą. Lietuvos statistikos departamento ir kitų oficialiąją statistiką tvarkančių valstybės institucijų ir įstaigų parengti statistiniai rodikliai buvo naudojami Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, ir 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, įgyvendinimui stebėti. Oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos parengė ir paskelbė aplinkos būklę, ekonomiką, socialinį ir regionų vystymąsi apibūdinančius statistinius rodiklius, numatytus Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ ir kituose Lietuvos Respublikos ir ES strateginiuose dokumentuose.

6.  Vykdydamos Programą, oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos rengė pranešimus spaudai ir statistikos leidinius, skelbė statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale ir interneto svetainėse. Iš viso 2014 metais paskelbti 377 pranešimai spaudai, parengti 63 statistikos leidiniai. Oficialiosios statistikos portale 2014 metais buvo 85,7 mln. statistinių rodiklių reikšmių, tai yra 11,2 mln. statistinių rodiklių reikšmių daugiau nei 2013 metais. Oficialioji statistika buvo teikiama šalies vartotojams, Eurostatui, Europos Komisijos direktoratams, Europos centriniam bankui, tarptautinėms organizacijoms.

 

 

 

 

7.  Lietuvos statistikos departamentas 2014 metais įgyvendino Oficialiosios statistikos portalo papildomo funkcionalumo kūrimo projektą, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinus projektą, sukurta nuotolinė prieiga prie konfidencialių statistinių duomenų mokslo tikslams; Oficialiosios statistikos portalas papildytas istorine 1918–1990 metų statistika; sukurtoje e. bibliotekoje pateikti visateksčiai Lietuvos statistikos departamento išleisti statistikos leidiniai ir bibliografinė informacija apie kitus Lietuvos statistikos departamento bibliotekoje saugomus leidinius.

8.  Siekiant didinti pasitikėjimą oficialiąja statistika ir ugdyti jos vartotojus, nuo 2014 metų Oficialiosios statistikos portale pradėti skelbti statistinių tyrimų (rodiklių) metainformacijos aprašai, parengti pagal Europos statistikos sistemos kokybės ataskaitų ir metaduomenų aprašų rekomendacijas. Statistinių tyrimų (rodiklių) metainformacijos aprašai statistinės informacijos vartotojui suteikia sustruktūrintą informaciją apie taikomus statistinių rodiklių parengimo metodus, jų kokybės charakteristikas, sklaidą.

9.  Oficialiosios statistikos portale, naudojant geografines informacines sistemas (toliau – GIS), aplikacijoje „Apie Lietuvos miestus“, 2014 metais pateikta statistinė informacija apie apskričių centrus ir kurortus. Atnaujinta statistinė informacija GIS aplikacijoje „Interaktyvus atlasas“.

10.  Pastaraisiais metais Europos statistikos sistemoje vis daugiau dėmesio skiriama Europos statistikos praktikos kodekso, priimto 2011 m. rugsėjo 28 d. Europos statistikos sistemos komiteto, nuostatų įgyvendinimui ir nacionalinių statistikos įstaigų koordinacinio vaidmens stiprinimui. Eurostatas 2013 metų gruodį pradėjo Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimo patikrą (toliau – patikra). Patikros tikslas – nustatyti Europos oficialiąją statistiką rengiančių šalies įstaigų atitiktį Europos statistikos praktikos kodeksui ir gerintinas sritis ir taip sustiprinti statistinės informacijos vartotojų, respondentų ir partnerių pasitikėjimą oficialiąja statistika ir užtikrinti jos kokybę. Lietuvoje patikra vyko 2014 m. spalio 20–24 dienomis. Joje dalyvavo Lietuvos statistikos departamentas, Higienos institutas ir valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Ekspertai susitiko su statistinės informacijos vartotojais, respondentais, mokslo bendruomene. Ekspertų teigimu, Lietuvos statistikos departamentas nuosekliai atlieka koordinacinį vaidmenį, nustatytą Lietuvos Respublikos statistikos įstatyme, ir labai svarbu, kad į šio vaidmens stiprinimą įtraukiama Statistikos taryba, kurios nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 573 „Dėl Lietuvos statistikos departamento nuostatų, Statistikos tarybos sudėties, Statistikos tarybos nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“. Ekspertai pripažino, kad Lietuvos statistikos departamentas, rengdamas ir skleisdamas oficialiąją statistiką, yra profesionalus ir nepriklausomas, o valstybės institucijos ir įstaigos, visuomenė pasitiki oficialiąja statistika.

11.  Stiprindamas savo, kaip šalies oficialiosios statistikos rengimą koordinuojančios institucijos, vaidmenį, Lietuvos statistikos departamentas 2013–2014 metais inicijavo ir su oficialiąją statistiką tvarkančiomis valstybės institucijomis ir įstaigomis pasirašė 15 susitarimų dėl oficialiosios statistikos organizavimo, kokybės užtikrinimo ir sklaidos. Pasirašyti susitarimai leidžia užtikrinti 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), nuostatų, įpareigojančių oficialiąją statistiką tvarkančias valstybės institucijas ir įstaigas taikyti Europos statistikos praktikos kodekso principus, įgyvendinimą.

12.  Vykdydamas Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planas), 6.2 priemonę, Lietuvos statistikos departamentas kartu su kitomis oficialiąją statistiką tvarkančiomis valstybės institucijomis ir įstaigomis parengė Oficialiosios statistikos tvarkymo procedūrų, rengiantis įvesti eurą Lietuvos Respublikoje ir jį įvedus, tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuris patvirtintas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. DĮ-122 „Dėl Oficialiosios statistikos tvarkymo procedūrų, rengiantis įvesti eurą Lietuvos Respublikoje ir jį įvedus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aprašas nustato bendras oficialiosios statistikos rengimo ir sklaidos procedūras pereinant prie naujos valiutos. Vadovaujantis Aprašu, pasirengimo įvesti eurą šalyje laikotarpiu oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos pertvarkė informacines sistemas, pritaikydamos jas statistiniams duomenims eurais rinkti, apdoroti ir statistinei informacijai eurais skleisti, pertvarkė statistines ataskaitas duomenims eurais pateikti, informavo respondentus apie statistinių ataskaitų pakeitimus ir visuomenę apie statistinės informacijos skelbimą eurais, persvarstė ir pakeitė vidaus teisės aktus.

 

 

II SKYRIUS

 

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ STATISTIKA

 

13.  Šalies demografinės ir socialinės raidos tendencijas atspindi parengta statistinė informacija apie demografinius procesus, situaciją darbo rinkoje ir gyvenimo lygio pokyčius, socialinę apsaugą, švietimą, kultūrą, sportą, visuomenės sveikatą, saugą darbe ir nusikalstamumą.

14.  Demografinę ir socialinę statistiką 2014 metais rengė Lietuvos statistikos departamentas, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo informacinių technologijų centras, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Kūno kultūros ir sporto departamentas), Higienos institutas, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos bankas, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Nacionalinė teismų administracija, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

15.  Rengdamos 2014 metais socialinę statistiką, oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos pradėjo naudoti Lietuvos standartizuotą švietimo klasifikatorių švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-1232 „Dėl Lietuvos standartizuoto švietimo klasifikatoriaus švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti tvirtinimo“, parengtą tarptautinio standartizuoto švietimo klasifikatoriaus (ISCED 2011) 2011 metų versijos pagrindu.

16.  Rengdamos demografinę ir socialinę statistiką, oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos prisidėjo prie įvairių sričių nacionalinių plėtros programų ir tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimo:

16.1. Įgyvendindamas „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis 2005–2014 metų pasaulio valstybių gyventojų surašymų rezultatais, parengė statistinę informaciją apie užsienio valstybėse nuolat gyvenančių lietuvių skaičių. Statistinė informacija pristatyta spaudos konferencijoje, paskelbta Oficialiosios statistikos portale.

16.2. Prisidėdamas prie Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2010–2014 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 530 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2010–2014 metų programos patvirtinimo“, įgyvendinimo, Lietuvos statistikos departamentas parengė ir Oficialiosios statistikos portale paskelbė statistinę informaciją apie moteris ir vyrus Lietuvoje: pagrindines demografines, socialines ir ekonomines jų charakteristikas, dalyvavimą darbo rinkoje ir valstybės valdyme, švietime, mokymąsi visą gyvenimą, sveikatą ir socialinę apsaugą, namų ūkius ir šeimas, vaikų priežiūrą, smurtą ir nusikalstamumą.

16.3. Lietuvos statistikos departamentas ir Švietimo informacinių technologijų centras, įgyvendindami Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-661 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, parengė ir paskelbė jaunimo demografinius, užimtumo ir nedarbo, darbo apmokėjimo, pajamų ir gyvenimo lygio, švietimo ir informacinių technologijų naudojimo statistinius rodiklius.

16.4. Lietuvos statistikos departamentas ir Kūno kultūros ir sporto departamentas įgyvendino 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, priemones. Įgyvendindami 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą, Lietuvos statistikos departamentas įvertino 2010 metų sporto sektoriuje sukurtos pridėtinės vertės, produkcijos, užimtų gyventojų skaičiaus statistinius rodiklius; Kūno kultūros ir sporto departamentas parengė sporto statistiką ir paskelbė ją savo interneto svetainėje, statistikos leidinyje „Lietuvos sporto statistikos metraštis 2013“.

16.5. Lietuvos statistikos departamentas, vykdydamas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metais priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. A1-43 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metais priemonių plano patvirtinimo“, parengė ir Oficialiosios statistikos portale bei statistikos leidinyje „Informacija apie socialines paslaugas 2013“ paskelbė statistinę informaciją apie neįgalius asmenis, kuriems suteiktos socialinės paslaugos.

16.6. Lietuvos statistikos departamentas, įgyvendindamas Alkoholio ir tabako kontrolės programą (tarpinstitucinį veiklos planą), patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 1080 „Dėl Alkoholio ir tabako kontrolės programos (tarpinstitucinio veiklos plano) patvirtinimo“, apibendrinęs statistinių tyrimų duomenis, paskelbė statistinę informaciją apie alkoholinių gėrimų gamybą, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių (išskyrus nelegalius gaminius) importą, eksportą, pardavimą, mažmenines kainas ir jų pokyčius, vartojimą ir jo padarinius.

17.  Be kasmet atliekamų statistikos darbų (tyrimų), 2014 metais Lietuvos statistikos departamentas Oficialiosios statistikos portale, pranešime spaudai ir statistikos leidinyje „Darbo sąnaudos 2012“ paskelbė kas ketverius metus vykdomo darbo sąnaudų statistinio tyrimo rezultatus. Darbo sąnaudų statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie darbuotojo vidutines metines ir vienos dirbtos valandos darbo sąnaudas, jų struktūrą ir pasiskirstymą šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydžio grupes ir apskritis.

18.  Pirmą kartą parengtas statistikos leidinys „Pagyvenę žmonės Lietuvoje“, kuriame pateikiama statistinė informacija apie gyventojų senėjimą, vyresnių nei 65 metų gyventojų gyvenimo lygį ir gyvenimo sąlygas, priešpensinio ir pensinio amžiaus gyventojų užimtumą, sveikatą, sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas ir kita.

19.  Lietuvos statistikos departamentas 2014 metais atliko vienkartinius, ES teisės aktuose reglamentuotus statistinius tyrimus:

19.1. Pradėtas gyventojų sveikatos statistinis tyrimas, kurio tikslas – parengti ir paskelbti palyginamą su kitomis ES šalimis statistinę informaciją apie gyventojų sveikatos būklę, sveikatą lemiančius veiksnius ir naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis.

19.2. Atliktas imigrantų ir jų tiesioginių palikuonių padėties darbo rinkoje statistinis tyrimas, parengta statistinė informacija apie imigrantų ir jų tiesioginių palikuonių padėtį darbo rinkoje, atvykimo į Lietuvą nuolat gyventi priežastis, lietuvių kalbos mokėjimą, turimos kvalifikacijos atitiktį turimam darbui.

19.3. Paskelbti gyventojų gerovės statistinio tyrimo siekiant nustatyti gyventojų pasitenkinimą dabartiniu gyvenimu, namų ūkio finansine būkle, būstu, gyvenamąja aplinka, pasitikėjimą šalies politine ir teisine sistemomis, psichinę sveikatą ir panašiai rezultatai.

19.4. Atlikta gyventojų materialinio nepritekliaus statistinio tyrimo gyventojų apklausa, per kurią surinkti statistiniai duomenys apie gyventojų galimybes patenkinti kai kuriuos vartojimo poreikius ir naudotis paslaugomis.

20.  Išsami informacija apie 2014 metais atliktus demografinės ir socialinės statistikos darbus (tyrimus) ir jų rezultatų sklaidą pateikta Ataskaitos 2 priede.

 

III SKYRIUS

MAKROEKONOMIKOS STATISTIKA

 

21.  Šalies ūkio raidai stebėti, vertinti ir analizuoti parengta makroekonomikos statistika, kuri apėmė metines ir ketvirtines ekonomines sąskaitas, pinigų ir finansų, valdžios finansų, nuosavų išteklių, kainų ir jų indeksų, tarptautinės prekybos, mokėjimų balanso statistinius rodiklius.

22.  Atitinkamus šalies makroekonomikos rodiklius 2014 metais rengė Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija), Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

23.  Nacionalinių sąskaitų ir valdžios sektoriaus finansų statistiniams rodikliams rengti 2014 metais pradėtos taikyti Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungos (ESA 2010) metodologinės nuostatos (toliau – ESA 2010 metodologinės nuostatos), apibrėžtos 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos ES (OL 2013 L 174, p. 1). Vadovaudamasis ESA 2010 metodologinėmis nuostatomis, Lietuvos statistikos departamentas atliko nacionalinių sąskaitų ir valdžios sektoriaus finansų statistinių rodiklių 2004–2012 metų laiko eilučių reviziją ir įvertino 2013 metų statistinius rodiklius.

24.  Vykdydamas Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano 2.2 priemonę, Lietuvos statistikos departamentas kartu su Finansų ministerija parengė ir 2014 m. vasario 28 d. Eurostatui pateikė preliminarią 2014 metų perviršinio deficito procedūros pažymą. Taip pat vykdė Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano 9.19 priemonę – nuo privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpio pradžios kiekvieną mėnesį rengė ir Oficialiosios statistikos portale specialiai sukurtame skyrelyje skelbė statistinę informaciją apie 100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų vidutines mažmenines kainas litais ir eurais ir jų pokyčius; kiekvieną mėnesį organizavo spaudos konferencijas.

25.  Išsami informacija apie 2014 metais atliktus makroekonomikos statistikos darbus (tyrimus) ir jų rezultatų sklaidą pateikta Ataskaitos 3 priede.

 

IV SKYRIUS

VERSLO STATISTIKA

 

26.  Šalies verslo tendencijoms vertinti parengta statistinė informacija apie trumpalaikius ir struktūrinius verslo pokyčius, pagrindines verslo plėtros kryptis ir tendencijas, pramonės gaminių gamybos apimtį, kuro ir energijos gamybą ir atsargas, pramonės, prekybos, statybos, transporto, nefinansinių ir finansinių paslaugų įmonių veiklą, įmonių konkurencingumą ir demografiją, turizmo sektoriaus plėtrą.

27.  Verslo statistiką 2014 metais rengė Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos bankas, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.

28.  Lietuvos statistikos departamentas 2014 metais pradėjo bandomųjų fizinių energijos srautų sąskaitų sudarymo darbus: išanalizuotos energetikos statistikos ir kitų statistikos sričių rodiklių naudojimo galimybės fizinių energijos srautų sąskaitoms sudaryti, vykdyti metodologiniai darbai, sudarytos 2010–2011 metų energijos produktų išteklių ir naudojimo bandomosios lentelės.

29.  Be kasmet atliekamų verslo statistinių tyrimų, 2014 metais atliktas kas penkeri metai vykdomas didmeninės prekybos įmonių apyvartos sudėties statistinis tyrimas, kurio tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie didmeninės prekybos įmonių apyvartos sudėtį pagal prekių grupes. Didmeninės prekybos įmonių apyvartos sudėties statistinio tyrimo rezultatai naudojami ūkio tendencijoms vertinti, makroekonomikos statistiniams rodikliams skaičiuoti. Statistinė informacija paskelbta pranešime spaudai „Didmeninės prekybos apyvartos sudėtis“ ir statistikos leidinyje „Mažmeninė ir didmeninė prekyba 2013“.

30.  Išsami informacija apie 2014 metais atliktus verslo statistikos darbus (tyrimus) ir jų rezultatų sklaidą pateikta Ataskaitos 4 priede.

V SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS STATISTIKA

 

31.  Šalies žemės ūkio pokyčiams stebėti parengta augalininkystės ir gyvulininkystės statistinė informacija apie pasėlius, derlių ir derlingumą, gyvulių ir paukščių skaičių, augalininkystės ir gyvulininkystės produktų natūrinius balansus, žemės ūkio sąskaitas ir kainas, agrarinę aplinką. Miškininkystės statistika apėmė šalies miško išteklių, miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo, prekybos mediena, medienos produktais ir miško urėdijų veiklos statistinius rodiklius. Parengta žvejybos ir žuvų produktų gamybos ir pardavimo statistika.

32.  Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės statistiką rengė Lietuvos statistikos departamentas, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, Valstybinė miškų tarnyba, Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė augalininkystės tarnyba).

33.  Pranešime spaudai 2014 metais Lietuvos statistikos departamentas paskelbė remiantis išankstiniais žemės ūkio struktūros statistinio tyrimo rezultatais parengtą statistinę informaciją apie ūkių dydį, jų specializaciją, naudojamas žemės ūkio naudmenas, laikomų ūkinių gyvūnų ir ūkiuose žemės ūkio darbus dirbančių asmenų skaičių. Kas treji metai atliekamas žemės ūkio struktūros statistinis tyrimas pradėtas 2013 metais, kuriais atlikta ūkininkų ir šeimos ūkių bei žemės ūkio bendrovių ir įmonių apklausa. Žemės ūkio struktūros statistinio tyrimo tikslas – tarp visuotinių žemės ūkio surašymų parengti statistinę informaciją apie žemės ūkio valdų struktūrą, specializaciją ir žemės ūkio veiklą.

34.  2014 metais pradėtas kas penkeri metai vykdomas augalų apsaugos produktų naudojimo žemės ūkyje statistinis tyrimas, kurio tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie augalų apsaugos produktų naudojimą žemės ūkyje pagal žemės ūkio augalus, apdorotą plotą, augalų apsaugos produktų grupes, kategorijas, chemines klases, veikliąją medžiagą.

35.  Valstybinė augalininkystės tarnyba kartu su Lietuvos statistikos departamentu 2014 metais atliko bandomąjį pesticidų naudojimo ne žemės ūkio reikmėms statistinį tyrimą, kurio tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie augalų apsaugos produktų naudojimą ne žemės ūkio reikmėms.

36.  Išsami informacija apie 2014 metais atliktus žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės statistikos darbus (tyrimus), jų rezultatų sklaidą pateikta Ataskaitos 5 priede.

 

VI SKYRIUS

KITŲ SRIČIŲ STATISTIKA

 

37.  Kitų sričių statistika Programoje apima aplinkos, mokslo, technologijų, inovacijų ir informacinės visuomenės statistiką.

38.  Aplinkos statistiką rengė Lietuvos statistikos departamentas, Aplinkos apsaugos agentūra ir Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

39.  2014 metais buvo toliau atliekami aplinkos ekonominių sąskaitų sudarymo darbai: vykdyti metodologiniai išmetamų į orą teršalų ir šalies medžiagų srautų sąskaitų tobulinimo darbai, parengta bandomoji aplinkosaugos prekių ir paslaugų sąskaita. Siekiant supažindinti statistinės informacijos vartotojus su aplinkos ekonominių sąskaitų pagrindiniais rodikliais, jų pokyčiais ir analizės galimybėmis, parengtas statistikos leidinys „Į orą išmetamų teršalų ir šalies ūkio medžiagų srautų sąskaitų 2008–2012 metų pagrindinių rodiklių apžvalga“.

40.  Mokslo, technologijų ir inovacijų statistiką rengė Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.

41.  Be kasmet atliekamų statistikos darbų (tyrimų), Lietuvos statistikos departamentas 2014 metais atliko šiuos pagal teisės aktų reikalavimus kas kelerius metus vykdomus statistinius tyrimus:

41.1.    Kas dveji metai vykdomas informacinių technologijų naudojimo valstybės ir savivaldybių valdymo įstaigose statistinis tyrimas, kurio tikslas – įvertinti informacinių technologijų naudojimo ir elektroninių paslaugų teikimo apimtį valstybės ir savivaldybių valdymo įstaigose. Informacinių technologijų naudojimo valstybės ir savivaldybių valdymo įstaigose statistiniai rodikliai paskelbti Oficialiosios statistikos portale, pranešime spaudai.

41.2. Įmonių inovacinės veiklos statistinis tyrimas, vykdomas kas dveji metai. Oficialiosios statistikos portale paskelbti 2013 metais pradėto įmonių inovacinės veiklos statistinio tyrimo rezultatai (bendra įmonių inovacinės veiklos būklė, inovacinės veiklos išlaidos, inovacijų rūšys pagal ekonominės veiklos rūšis ir darbuotojų skaičiaus grupes).

42.  Informacinės visuomenės statistiką parengė ir paskelbė Lietuvos statistikos departamentas ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

43.  Išsami informacija apie 2014 metais atliktus kitų sričių statistikos darbus (tyrimus) ir jų rezultatų sklaidą pateikta Ataskaitos 6 priede.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos, įgyvendinusios Programą, prisidėjo prie visuomenės informavimo apie šalies ūkyje vykstančius procesus, sudarė sąlygas valstybės institucijoms priimti pagrįstus įvairių valstybės valdymo sričių sprendimus, suteikė galimybę mokslo darbuotojams analizuoti ir prognozuoti demografinius, socialinius ir ekonominius procesus tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu, sukūrė sąlygas verslininkams vertinti rinkos pokyčius ir atsižvelgiant į juos numatyti ir įgyvendinti verslo plėtros strategijas.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 


 

Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų
programos įvykdymo ataskaitos

1 priedas

 

 

 

OFICIALIĄJĄ STATISTIKĄ TVARKANČIŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Statistikos sritis

1.

Lietuvos statistikos departamentas

demografinė, socialinė, makroekonomikos, verslo, žemės ūkio, aplinkos ir kita statistika

2.

Lietuvos bankas

pinigų ir finansų, mokėjimų balanso, tiesioginių užsienio investicijų, šalies užsienio skolos, struktūrinė finansinio tarpininkavimo įmonių statistika

Kitos valstybės institucijos ir įstaigos

3.

Aplinkos apsaugos agentūra

atliekų, vandens išteklių naudojimo, oro kokybės ir taršos, klimato kaitos statistika

4.

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

miško apsaugos ir tvarkymo, miško gaisrų, miškų urėdijų veiklos statistiniai rodikliai

5.

Higienos institutas

sveikatos priežiūros nefinansiniai statistiniai rodikliai, profesinių ligų ir mirties priežasčių statistika

6.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

elektroniniu būdu teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų statistika

7.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

nusikalstamumo statistika, vaikų, kurių paieška paskelbta, statistika

8.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

kūno kultūros ir sporto statistiniai rodikliai

9.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

žemės ūkio ekonominės sąskaitos, žemės ūkio augalų derliaus ir gyvulių skerdimo prognozės, ūkių apskaitos duomenų tinklas

10.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos darbo biržoje registruotų bedarbių ir darbo ieškančių asmenų statistika

11.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

požeminio vandens, kietųjų naudingųjų išteklių, naftos ir sūrymų gamybos statistika

12.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

bibliotekų, jų fondų, spaudos statistika

13.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

valdžios sektoriaus deficito ir skolos, nuosavų išteklių statistika

14.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

darbo rinkos politikos statistiniai rodikliai

15.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

pramoninės nuosavybės objektų (išradimai, dizainas, prekių ženklai) teisinės apsaugos statistika

16.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

tarptautinės apsaugos, pilietybės suteikimo ir jos netekimo, leidimų gyventi ir grąžinimo statistika

17.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

užsienio prekybos statistika (pirminiai duomenys)

18.

Nacionalinė teismų administracija

teismų statistika

19.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

tabako gaminių gamybos ir realizavimo statistiniai rodikliai

20.

Švietimo informacinių technologijų centras

nesimokančių vaikų statistika

21.

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

žemės ūkio produktų supirkimo, pardavimo ir perdirbimo statistika, ekologinio ūkininkavimo statistika, žuvų ir žuvininkystės produktų gamybos ir prekybos statistika

22.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

trečiųjų šalių piliečių, neįleistų į šalies teritoriją ties išorės siena, statistika

23.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

augalų apsaugos produktų statistika

24.

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

nelaimingų atsitikimų darbe statistika

25.

Valstybinė miškų tarnyba

miško išteklių, prekybos mediena ir jos produktais bei medienos ruošos statistika

26.

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

Lietuvos turizmo informacijos centrų lankomumo statistika

27.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

žuvininkystės statistika: žvejybos atvirose jūrose, Baltijos jūroje ir žvejybos laivyno statistika

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų
programos įvykdymo ataskaitos

2 priedas

 

 

 

ATLIKTI 2014 METAIS DEMOGRAFINĖS IR SOCIALINĖS STATISTIKOS DARBAI (TYRIMAI) IR JŲ REZULTATŲ SKLAIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucijos, atsakingos už statistikos darbų (tyrimų) atlikimą

 

Statistikos darbų (tyrimų) skaičius pagal periodiškumą

 

Statistinės informacijos sklaida

 

paskelbta pranešimų spaudai

 

parengta statistikos leidinių

 

statistinės informacijos skelbimas interneto svetainėse

 

statistinės informacijos teikimas kitoms institucijoms

 

planuota

 

atlikta

 

Iš viso

 

106

 

105

 

70

 

27

 

 

 

1.01. Gyventojai

 

1.01.01. Demografija

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

12

 

12

 

1

 

„Demografijos metraštis 2013“

 

„Pagyvenę žmonės Lietuvoje“

 

osp.stat.gov.lt

 

Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas)

 

1.01.02. Migracija ir prieglobstis

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

3

 

3

 

1

 

„Demografijos metraštis 2013“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

„Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2013“

 

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

5

 

5

 

 

„Migracijos metraštis 2013“

 

www.migracija.lt

 

Eurostatui

 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

1

 

1

 

 

 

www.pasienis.lt

 

Eurostatui

 

1.01.03. Visuotiniai gyventojų ir būstų surašymai

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

2

 

2

 

1

 

„Lietuviai pasaulyje“

 

osp.stat.gov.lt

 

 

„Informacija apie lietuvius pasaulyje“

 

1.02. Darbo rinka

 

1.02.01. Užimtumas ir nedarbas

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

5

 

5

 

8

 

„Darbo rinkos metraštis 2013“

 

„Pagyvenę žmonės Lietuvoje“

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2013“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui, Jungtinių Tautų Organizacijai, Tarptautinei darbo organizacijai

 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

3

 

3

 

12

 

„Lietuvos darbo rinka skaičiais 2013“

 

www.ldb.lt

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

1

 

1

 

 

 

 

Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniam direktoratui

 

1.02.02. Darbo apmokėjimas ir darbo sąnaudos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

10

 

10

 

18

 

„Darbo rinkos metraštis 2013“

 

osp.stat.gov.lt

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Eurostatui, Tarptautinei darbo organizacijai, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (toliau – EBPO), Tarptautinei darbo organizacijai

 

„Darbo sąnaudos 2012“

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2013“

 

„Pagyvenę žmonės Lietuvoje“

 

1.02.04. Užimtumo statistinio tyrimo specialieji moduliai

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

1

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

1.03. Švietimas ir mokymasis visą gyvenimą

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

7

 

7

 

3

 

„Švietimas 2013“

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2013“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos statistikos institutui (toliau – UNESCO), EBPO

 

Švietimo informacinių technologijų centras

 

1

 

1

 

 

 

www.svis.smm.lt
 osp.stat.gov.lt

 

 

1.04 Kultūra

 

1.04.01. Kultūros, spaudos ir sporto statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

5

 

5

 

1

 

 

osp.stat.gov.lt

 

UNESCO, Europos audiovizualinei observatorijai

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

1

 

1

 

 

„Lietuvos bibliotekų 2013 m. statistika“

 

www.lnb.lt

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai

 

„Lietuvos spaudos statistika 2013“

 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

1

 

1

 

 

„Lietuvos sporto statistikos metraštis 2013“

 

www.kksd.lt

 

 

1.05. Sveikatos apsauga

 

1.05.01. Visuomenės sveikata

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

4

 

4

 

1

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2013“

 

„Pagyvenę žmonės Lietuvoje“

 

osp.stat.gov.lt

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Higienos institutui, Eurostatui

 

Higienos institutas

 

7

 

6

 

(užsitęsus teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos vėžio registrą, derinimui ir Nacionali-niam vėžio institutui laiku nepateikus duomenų, per nustatytus terminus neparengta 2013 metų statistinė informacija apie piktybiniais navikais susirgusius naujus asmenis)

 

 

„Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2013“

 

www.hi.lt
osp.stat.gov.lt
www.ulac.lt

 

Eurostatui, Pasaulio sveikatos organizacijai

 

 

„Lietuvos sveikatos statistika 2013“

 

 

„Sergamumo užkrečiamosiomis ligomis Lietuvoje 2013 metais apžvalga“

 

 

„Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2013“

 

 

„Mirties priežastys 2013“

 

Sergamumo užkrečiamosiomis ligomis Lietuvoje 2013 metais apžvalga“

 

1.05.02. Sveikata ir sauga darbe

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Tarptautinei darbo organizacijai

 

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

1

 

1

 

 

 

www.vdi.lt

 

Eurostatui

 

Higienos institutas

 

1

 

1

 

 

„Lietuvos sveikatos statistika 2013“

 

www.hi.lt

 

Eurostatui

 

1.06. Pajamų paskirstymas ir gyvenimo sąlygos

 

1.06.02. Pajamos, socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

7

 

7

 

16

 

„Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2013“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui, Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniam direktoratui

 

„Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai 2013“

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2013“

 

„Pagyvenę žmonės Lietuvoje“

 

Lietuvos bankas

 

1

 

1

 

1

 

 

www.lb.lt

 

 

1.07. Socialinė apsauga

 

1.07.01. Socialinė apsauga (Europos integruota socialinės apsaugos statistikos sistema (ESSPROS)

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

6

 

6

 

2

 

„Informacija apie socialines paslaugas 2013“

 

osp.stat.gov.lt

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Eurostatui

 

„Socialinė apsauga Lietuvoje 2013“

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2013“

 

„Pagyvenę žmonės Lietuvoje“

 

1.09. Maisto sauga

 

1.09.01. Maisto saugos statistika

 

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

 

1

 

1

 

 

„AgroRINKA

 

www.ekoagros.lt
www.vic.lt

 

Eurostatui, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui

 

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2014“

 

1.10. Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena

 

1.10.01. Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena (administraciniai duomenys)

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

„Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla 2013“

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2013“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui, Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biurui

 

Nacionalinė teismų administracija

 

2

 

2

 

 

Lietuvos teismų statistikos apžvalga“

 

www.teismai.lt

 

 

Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų 2014 metų veiklos apžvalga“

 

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

8

 

8

 

 

 

www.ird.lt

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

 

1.12. Kita demografinė ir socialinė statistika

 

1.12.02. Lyčių ir kita socialinė statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

8

 

8

 

4

 

Moterys ir vyrai Lietuvoje 2013“

 

osp.stat.gov.lt

 

 

„Informacija apie alkoholio ir tabako vartojimą bei jo padarinius 2013

 

 

 

––––––––––––––––––––

 


 

Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų
programos įvykdymo ataskaitos

3 priedas

 

 

 

ATLIKTI 2014 METAIS MAKROEKONOMIKOS STATISTIKOS DARBAI (TYRIMAI) IR JŲ REZULTATŲ SKLAIDA

 

 

Institucijos, atsakingos už statistikos darbų (tyrimų) atlikimą

Statistikos darbų (tyrimų) skaičius pagal periodiškumą

Statistinės informacijos sklaida

paskelbta pranešimų spaudai

parengta statistikos leidinių

statistinės informacijos skelbimas interneto svetainėse

statistinės informacijos teikimas kitoms institucijoms

planuota

atlikta

 

Iš viso

 

85

 

85

 

136

 

3

 

 

 

2.01. Metinės ekonominės sąskaitos

 

2.01.01. Europos nacionalinių sąskaitų sistema

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

4

 

4

 

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas)

 

2.01.02. Pagrindiniai metinių nacionalinių sąskaitų statistiniai rodikliai

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

6

 

6

 

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2012“

 

osp.stat.gov.lt

 

Lietuvos bankui, Eurostatui, Jungtinių Tautų Organizacijai

 

2.01.03. Metinės sąskaitos pagal institucinius sektorius

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2012“

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija), Lietuvos bankui, Eurostatui, Jungtinių Tautų Organizacijai, Tarptautiniam valiutos fondui, Europos centriniam bankui

 

2.01.04. Išteklių ir panaudojimo, sąnaudų ir produkcijos lentelės

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

2.01.06. Regioninės sąskaitos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

2

 

2

 

1

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2012“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

2.02. Ketvirtinės sąskaitos

 

2.02.01. Ketvirtinės nacionalinės nefinansinės sąskaitos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

5

 

5

 

8

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Lietuvos bankui, Eurostatui

 

2.02.02. Institucinių sektorių ketvirtinės sąskaitos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Lietuvos bankui, Eurostatui

 

2.03. Pinigų ir finansų statistika

 

2.03.02. Finansinės sąskaitos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

3

 

3

 

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2012“

 

osp.stat.gov.lt

 

Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui, Europos centriniam bankui

 

Lietuvos bankas

 

1

 

1

 

4

 

„Lietuvos banko mėnesinis biuletenis“

 

www.lb.lt

 

Europos centriniam bankui

 

2.03.03. Pinigų ir finansų statistika

 

Lietuvos bankas

 

7

 

7

 

24

 

„Lietuvos banko mėnesinis biuletenis“

 

www.lb.lt

 

Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Tarptautinių atsiskaitymų bankui

 

2.04. Valdžios finansų statistika

 

2.04.02. Valdžios sektoriaus finansų statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

5

 

5

 

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2012“

 

osp.stat.gov.lt

 

Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui, Europos centriniam bankui

 

Finansų ministerija

 

3

 

3

 

 

 

www.finmin.lt

 

Lietuvos bankui, Tarptautiniam valiutos fondui

 

2.04.03. Deficito ir skolos statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

2

 

2

 

3

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui, Europos Komisijai

 

Finansų ministerija

 

4

 

4

 

 

 

www.finmin.lt

 

Lietuvos bankui, Europos Komisijos Ekonominių ir finansinių reikalų generaliniam direktoratui

 

2.05. Nuosavų išteklių statistika

 

2.05.01. Nuosavų išteklių statistika – BNPj

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

3

 

3

 

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2012“

 

osp.stat.gov.lt

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Finansų ministerijai, Lietuvos nuolatinei atstovybei prie Europos Komisijos, Eurostatui

2.05.02. Nuosavų išteklių statistika – pridėtinės vertės mokestis

Finansų ministerija

1

1

www.finmin.lt

Europos Komisijai

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

osp.stat.gov.lt

Finansų ministerijai

2.06. Kainos

2.06.01. Vartotojų kainų indeksai ir kainos

Lietuvos statistikos departamentas

4

4

47

„Informacija apie alkoholio ir tabako vartojimą bei jo padarinius 2013“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

3

3

„AgroRINKA“

www.vic.lt, www.produktukainos.lt

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2014“

2.06.02. Europos palyginimų programa

Lietuvos statistikos departamentas

7

7

„Informacija apie Europos šalių tarptautinių palyginimų rezultatus“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

 

2.06.03. Kompensacijos ir pensijos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

2

 

2

 

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

2.07. Tarptautinė prekyba prekėmis

2.07.04. Užsienio prekyba

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

13

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2

2

2.08. Tarptautinė prekyba paslaugomis ir mokėjimų balansas

2.08.02. Mokėjimų balansas

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

Lietuvos bankui

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

1

1

www.pasienis.lt

Lietuvos bankui

Lietuvos bankas

5

5

28

„Lietuvos banko mėnesinis biuletenis“

www.lb.lt

Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Tarptautinių atsiskaitymų bankui, Pasaulio bankui

 

2.08.03. Tiesioginės užsienio investicijos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

3

 

3

 

1 + 4 (bendri Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departa-mento pranešimai spaudai)

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Lietuvos bankui

 

Lietuvos bankas

 

1

 

1

 

4 (bendri Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departa-mento pranešimai spaudai)

 

 

www.lb.lt

 

Eurostatui, Tarptautiniam valiutos fondui

2.08.06. Su užsieniu susijusių įmonių statistika

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

1

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

2.09. Kita makroekonomikos statistika

2.09.01. Makroekonomikos statistinių rodiklių analizė

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

2

osp.stat.gov.lt

2.09.02. Kita makroekonomikos statistika

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

osp.stat.gov.lt

 

––––––––––––––––––––

 


 

Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų
programos įvykdymo ataskaitos

4 priedas

 

 

 

ATLIKTI 2014 METAIS VERSLO STATISTIKOS DARBAI (TYRIMAI) IR JŲ REZULTATŲ SKLAIDA

 

 

 

Institucijos, atsakingos už statistikos darbų (tyrimų) atlikimą

Statistikos darbų (tyrimų) skaičius pagal periodiškumą

Statistinės informacijos sklaida

paskelbta pranešimų spaudai

parengta statistikos leidinių

statistinės informacijos skelbimas interneto svetainėse

statistinės informacijos teikimas kitoms institucijoms

planuota

atlikta

Iš viso

97

97

146

11

3.01. Metinė verslo statistika

3.01.01. Struktūrinė verslo statistika

Lietuvos statistikos departamentas

21

21

14

„Verslo struktūros rodikliai 2012“

„Mažų, vidutinių ir didelių įmonių pagrindiniai rodikliai 2012“

„Mažmeninė ir didmeninė prekyba 2013“

„Finansų įmonių statistika 2013“

„Įmonių bankrotas 2013“

„Materialinės investicijos ir statyba 2013“

osp.stat.gov.lt

Lietuvos bankui, Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas), Pasaulio ekonomikos forumui

Lietuvos bankas

11

11

www.lb.lt

Europos centriniam bankui

3.01.03. Pramonės gaminių gamyba pagal PGPK – PRODCOM nacionalinę versiją

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

„Gaminių gamyba 2013“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, Jungtinių Tautų Organizacijai, Britų geologijos tarnybai

Narkotikų, tabako ir alkoholio departamentas

2

2

www.ntakd.lt

3.02. Trumpojo laikotarpio verslo statistika

3.02.01. Trumpojo laikotarpio verslo statistika

Lietuvos statistikos departamentas

13

13

103

„Mažmeninė ir didmeninė prekyba 2013“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniam direktoratui, Jungtinių Tautų statistikos skyriui, Tarptautiniam valiutos fondui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Tarptautiniam transporto forumui

„Transportas ir ryšiai 2013“

„Materialinės investicijos ir statyba 2013“

3.03. Energetika

3.03.01. Struktūrinė energetikos statistika

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

1

„Kuro ir energijos balansas 2013“

osp.stat.gov.lt

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai

3.03.02. Trumpojo laikotarpio energetikos statistika

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai

3.03.03. Energijos kainos

Lietuvos statistikos departamentas

3

3

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

3.04. Transportas * 12 pranešimų spaudai

3.04.01. Transportavimas naftotiekiais

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

„Transportas ir ryšiai 2013“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

3.04.02. Keleivių vežimas ir kelių transporto statistika

Lietuvos statistikos departamentas

7

7

*

„Transportas ir ryšiai 2013“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

3.04.03. Krovinių vežimas kelių transportu

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

*

„Transportas ir ryšiai 2013“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

3.04.04. Geležinkelio transportas

Lietuvos statistikos departamentas

4

4

*

„Transportas ir ryšiai 2013“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

3.04.05. Jūrų ir vidaus vandenų transporto statistika

Lietuvos statistikos departamentas

7

7

*

„Transportas ir ryšiai 2013“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

3.04.06. Oro transporto statistika

Lietuvos statistikos departamentas

4

4

*

„Transportas ir ryšiai 2013“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

3.05. Turizmas

3.05.01. Turizmo statistika

Lietuvos statistikos departamentas

8

8

13

„Turizmas Lietuvoje 2013“

osp.stat.gov.lt

Lietuvos bankui, Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinis turizmo departamentas), Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Eurostatui

Valstybinis turizmo departamentas

1

1

www.tourism.lt

3.06. Ūkio subjektų registrai

3.06.01. Ūkio subjektų registrai

Lietuvos statistikos departamentas

9

9

3

„Ūkio subjektai 2013. Pagrindiniai duomenys“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

 

 

––––––––––––––––––––


 

Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų
programos įvykdymo ataskaitos

5 priedas

 

 

ATLIKTI 2014 METAIS ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS STATISTIKOS DARBAI (TYRIMAI) IR JŲ REZULTATŲ SKLAIDA

 

Institucijos, atsakingos už statistikos darbų (tyrimų) atlikimą

Statistikos darbų (tyrimų) skaičius pagal periodiškumą

Statistinės informacijos sklaida

paskelbta pranešimų spaudai

parengta statistikos leidinių

statistinės informacijos skelbimas interneto svetainėse

statistinės informacijos teikimas
kitoms institucijoms

planuota

atlikta

Iš viso

73

73

18

7

4.01. Žemės ūkio statistika

4.01.01. Augalininkystės statistika

Lietuvos statistikos departamentas

3

3

2

„Lietuvos žemės ūkis 2013“

osp.stat.gov.lt

Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas), Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijai, kitoms tarptautinėms organizacijoms

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

1

1

www.laei.lt

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – Žemės ūkio ministerija)

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

15

15

„AgroRINKA“

www.vic.lt
www.produktukainos.lt

Žemės ūkio ministerijai, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2014“

4.01.02. Gyvulininkystės statistika

Lietuvos statistikos departamentas

6

6

2

„Lietuvos žemės ūkis 2013“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

9

9

„AgroRINKA“

www.vic.lt
www.produktukainos.lt

Žemės ūkio ministerijai, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui ir tarptautinėms institucijoms

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2014“

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

1

1

www.laei.lt

Žemės ūkio ministerijai

4.02. Žemės ūkio struktūra

4.02.01. Žemės ūkio struktūra

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

1

„Lietuvos žemės ūkis 2013“

osp.stat.gov.lt

4.04. Žemės ūkio sąskaitos

4.04.01. Žemės ūkio sąskaitos ir kainos

Lietuvos statistikos departamentas

9

9

13

„Lietuvos žemės ūkis 2013“

osp.stat.gov.lt

Žemės ūkio ministerijai, Eurostatui

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

2

2

„Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2013“

www.laei.lt

Žemės ūkio ministerijai, Eurostatui, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui

„Ūkių veiklos rezultatai 2013“

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

6

6

„AgroRINKA“

www.vic.lt
www.produktukainos.lt

Žemės ūkio ministerijai, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui ir tarptautinėms institucijoms

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2014“

4.05. Miškininkystės statistika

4.05.01. Miškininkystės statistika

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

5

5

www.gmu.lt

Statistinė informacija panaudota rengiant Valstybinės miškų tarnybos statistinį leidinį „Lietuvos miškų ūkio statistika 2014“

Valstybinė miškų tarnyba

2

2

„Lietuvos miškų ūkio statistika 2014“

www.amvmt.lt

Eurostatui

„Valstybinė miškų apskaita“

4.06. Žuvininkystės statistika

4.06.01. Žuvininkystės statistika

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –Žuvininkystės tarnyba)

2

2

Žemės ūkio ministerijai, Eurostatui

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

3

3

„AgroRINKA“

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2014“

www.vic.lt

Žemės ūkio ministerijai, Žuvininkystės departamentui prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Nacionalinei akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijai, Žuvininkystės tarnybai, Aplinkos apsaugos agentūrai, Eurostatui, Europos Komisijos Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetui, Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijai

4.07. Agrarinės aplinkos statistika

4.07.01. Agrarinės aplinkos statistika

Lietuvos statistikos departamentas

4

4

„Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2013“

osp.stat.gov.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Eurostatui

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

1

1

„AgroRINKA“

www.vic.lt

Žemės ūkio ministerijai

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2014“

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

3

3

www.vatzum.lt

Eurostatui

 

––––––––––––––––––––


 

Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų
programos įvykdymo ataskaitos

6 priedas

 

 

ATLIKTI 2014 METAIS KITŲ SRIČIŲ STATISTIKOS DARBAI (TYRIMŲ) IR JŲ REZULTATŲ SKLAIDA

 

Institucijos, atsakingos už statistikos darbų (tyrimų) atlikimą

Statistikos darbų (tyrimų) skaičius pagal periodiškumą

Statistinės informacijos sklaida

paskelbta pranešimų spaudai

parengta statistikos leidinių

statistinės informacijos skelbimas interneto svetainėse

statistinės informacijos teikimas kitoms institucijoms

planuota

atlikta

Iš viso

28

28

7

7

5.03. Aplinkos statistika ir sąskaitos

5.03.02. Atliekų statistika

Aplinkos apsaugos agentūra

2

2

(vienas statistikos darbas atliktas vėliau nei planuota: atnaujinus atliekų apskaitos duomenų teikimo ir apdorojimo programinę įrangą, atliekų susidarymo ir tvarkymo statistiniai rodikliai parengti ir paskelbti pavėluotai)

www.gamta.lt

Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas)

5.03.03. Vandens, oro ir klimato kaitos statistika

Aplinkos apsaugos agentūra

5

5

(vienas statistikos darbas atliktas iš dalies, nes pasikeitus vandens išteklių naudojimo apskaitos teisiniam reglamentavi-mui ir dėl to neatnaujinus informacijos Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje Eurostatui nepateikti tam tikri vandens išteklių naudojimo statistiniai rodikliai)

Aplinkos būklė 2013. Tik faktai“

www.gamta.lt
www.oras.gamta.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau – Aplinkos ministerija), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Eurostatui, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriatui, Europos Komisijai

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

4

4

www.lgt.lt

Aplinkos ministerijai, Žemės gelmių registrui

5.03.04. Aplinkos sąskaitos ir išlaidų aplinkos apsaugai statistika

Lietuvos statistikos departamentas

6

6

1

Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2013“

Į orą išmetamų teršalų ir šalies ūkio medžiagų srautų sąskaitų 2008–2012 m. pagrindinių rodiklių apžvalga“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms

5.06. Mokslas, technologijos ir inovacijos

5.06.01. Mokslo ir technologijų statistika

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

2

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvoje 2013“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

1

1

2014 metų Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos statistika“

www.vpb.gov.lt

Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai, Europos patentų tarnybai, Europos Sąjungos Vidaus rinkos derinimo tarnybai

5.06.02. Inovacijų statistika

 

 

 

 

 

 

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

1

Inovacinės veiklos plėtra 2010–2012“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

5.07. Informacinė visuomenė

5.07.01. Informacinės ir ryšių technologijos

Lietuvos statistikos departamentas

4

4

3

„Informacinės technologijos Lietuvoje 2014

„Pagyvenę žmonės Lietuvoje“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

2

2

www.ivpk.lt

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Centrinei projektų valdymo agentūrai, tarptautinėms organizacijoms

5.07.02. Ryšiai ir paštas

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

Informacinės technologijos Lietuvoje 2014“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

Transportas ir ryšiai 2013“

 

 

 

––––––––––––––––––––