LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖS JŪROS IR (AR) LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS BALTIJOS JŪROJE TERITORIJOS, SKIRTOS ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS PLĖTOJIMUI, INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 1-253

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. XII-1781 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalies „Jūrinės teritorijos“ patvirtinimo“,   Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ 1.141 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 697 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo“

1. N u s p r e n d ž i u , kad pradedamas rengti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau – planavimo dokumentas).

2. N u s t a t a u šiuos planavimo dokumento tikslus:

2.1. sudaryti sąlygas elektros energijos gamybai iš vėjo energijos Baltijos jūroje;  

2.2. sudaryti sąlygas didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse, taip mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro importo ir didinant vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras,

pavaduojantis energetikos ministrą                                                                  Rimantas Sinkevičius