VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 289 „DĖL AVANSINIO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0430 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 15 d. Nr. VA-103

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu,

1. P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 289 „Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“  ir išdėstau nauja redakcija nurodytu įsakymu patvirtintas:

1.1. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formą (02 versija) (pridedama);

1.2. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                          Artūras Klerauskas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 289

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. VA-103 redakcija)

 

AVANSINIO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0430 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Avansinio pelno mokesčio deklaracijos 02 versijos FR0430 formos (toliau – deklaracija) užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) nuostatomis ir kitais teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Vienetas – tai Lietuvos Respublikos juridinis asmuo arba užsienio valstybės juridinio asmens ar organizacijos nuolatinė buveinė.

3.2. Mokestiniai metai – kalendoriniai mokestiniai metai arba kitas 12 mėnesių mokestinis laikotarpis, nustatytas atsižvelgiant į vieneto veiklos ypatybes.

3.3. Pereinamasis mokestinis laikotarpis – tai mokestinis laikotarpis, kai yra keičiami vieneto mokestiniai metai. Pereinamojo laikotarpio pradžia yra diena po ankstesnių kalendorinių metų pabaigos (jei ankstesnis mokestinis laikotarpis buvo kalendoriniai metai), o pabaiga – diena prieš naujo mokestinio laikotarpio pradžią. Jei ankstesnis mokestinis laikotarpis nesutapo su kalendoriniais metais, tai pereinamojo laikotarpio pradžia yra diena po ankstesnio mokestinio laikotarpio pabaigos, o pabaiga – diena prieš naujo mokestinio laikotarpio pradžią.

3.4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PMĮ, MAĮ ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Remdamiesi PMĮ nuostatomis, deklaracijos neteikia ir avansinio pelno mokesčio nemoka:

4.1. einamaisiais mokestiniais metais įregistruoti nauji vienetai;

4.2. vienetai, kurių praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršijo 300 000 eurų (nesvarbu, nuo kurio mėnesio vienetas pradėjo veiklą).

5. Naujai įregistruoti vienetai, pasirinkę avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, antrųjų mokestinių metų (einančių po mokestinių metų, kuriais vienetas buvo įregistruotas) I–II ketvirčių deklaracijos neteikia ir šių ketvirčių avansinio pelno mokesčio nemoka (t. y. šie vienetai antraisiais mokestiniais metais avansinį pelno mokestį pradeda mokėti nuo einamųjų metų septinto mėnesio ir teikia tik III–IV ketvirčių deklaraciją).

6. Deklaracija mokesčių administratoriui pateikiama, neatsižvelgiant į tai, ar tą ataskaitinį laikotarpį vienetui reikia mokėti avansinį pelno mokestį, ar ne (išskyrus šių Taisyklių 4 ir 5 punktuose nurodytus atvejus).

7. Remiantis PMĮ 47 straipsnio 2 dalimi, avansinis pelno mokestis gali būti apskaičiuojamas dviem būdais: pagal praėjusių metų veiklos rezultatus arba pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą. Kiekvienų mokestinių metų pradžioje vienetas pasirenka avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą (vieną iš nurodytųjų), kurį taiko tų (einamųjų) mokestinių metų avansinio pelno mokesčio sumoms apskaičiuoti.

8. Kai avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, deklaracija pateikiama:

8.1. einamųjų mokestinių metų I–II ketvirčių (pirmųjų šešių mėnesių) – ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų trečio mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – iki kovo 15 dienos);

8.2. einamųjų mokestinių metų III–IV ketvirčių (septinto – dvylikto mėnesių) – ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų devinto mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – iki rugsėjo 15 dienos).

9. Kai avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, deklaracija pateikiama iki einamųjų mokestinių metų trečio mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos).

10. Vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, teikdamas I–II ketvirčių deklaraciją, užpildo šios deklaracijos A ir B dalis. Teikdamas III–IV ketvirčių deklaraciją, vienetas užpildo šios deklaracijos A ir C dalis. Jeigu vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų rezultatus, iki einamųjų mokestinių metų trečio mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – iki kovo 15 dienos) apskaičiuoja praėjusių mokestinių metų pelno mokesčio sumą, tai jis gali pateikti vieną visų metų deklaraciją, kurioje užpildo A, B ir C dalis.

11. Vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, užpildo šios deklaracijos A ir D dalis.

12. Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio penkioliktą dieną.

13. Deklaracijoje įrašomos piniginės sumos nurodomos eurais. Įrašomos sumos turi būti apvalinamos: 49 centai ir mažiau – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi euru.

14. Mokesčių mokėtojai mokesčių administratoriui deklaracijas turi teikti Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ (toliau – Deklaracijų pateikimo taisyklės), nustatyta tvarka. Deklaracija elektroniniu būdu teikiama per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

DEKLARACIJOS A DALIES UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

15. Deklaracijos A dalyje įrašomi tokie deklaraciją pateikiančio mokesčių mokėtojo ir deklaracijos duomenys:

15.1. 1 laukelyje įrašomas deklaraciją pateikiančio mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas). Jeigu formą teikia užsienio vienetas, vykdantis veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę, turi būti įrašomas Mokesčių mokėtojų registre suteiktas 10 skaitmenų kodas;

15.2. 2 laukelyje – mokesčių mokėtojo pavadinimas;

15.33 laukelyje reikia įrašyti vieneto faktiškai vykdomos pagrindinės veiklos kodą (klasę ir poklasį (6 skaitmenis), pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“. Jeigu poklasio nėra, 3 laukelio penktame ir šeštame langeliuose įrašomi 0 (nuliai). Kuri vieneto faktiškai vykdoma veikla laikytina pagrindinė, nustatoma EVRK 2 red. taisyklėse nustatyta tvarka;

15.4. 4 laukelyje nurodoma deklaracijos užpildymo data; 

15.55 ir 6 laukeliuose įrašomi vieneto mokestiniai metai tokia tvarka:

15.5.15 laukelis užpildomas, kai vieneto mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Pavyzdžiui, teikiant 2017-ųjų mokestinių metų I–II ketvirčių deklaraciją, 5 laukelyje įrašoma 2017.

15.5.2. 6 laukelį užpildo tik tie vienetai, kuriems pagal veiklos ypatybes nustatytas kitoks (ne kalendorinių metų) mokestinis laikotarpis. Tokiu atveju 6 laukelyje nurodomos einamųjų mokestinių metų pradžios ir pabaigos datos. Pavyzdžiui, vienetui yra nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 30 d., deklaracijos 6 laukelyje įrašoma 2017-10-01 ir 2018-09-30.

15.6. 7 laukelyje nurodomas avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo vieneto pasirinktu būdu laikotarpis (ketvirčiais).

Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdas:

1. pagal praėjusių metų veiklos rezultatus apskaičiuota avansinio pelno mokesčio I–II ketvirčių deklaracija (užpildoma deklaracijos B dalis) – 1;

2. pagal praėjusių metų veiklos rezultatus apskaičiuota avansinio pelno mokesčio III–IV ketvirčių deklaracija (užpildoma deklaracijos C dalis) – 2:

3. pagal praėjusių metų veiklos rezultatus apskaičiuota avansinio pelno mokesčio I–IV ketvirčių deklaracija (užpildoma deklaracijos B ir C dalys) – 3;

4. pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą apskaičiuota avansinio pelno mokesčio I–IV ketvirčių deklaracija (užpildoma deklaracijos D dalis) – 4.

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS B DALIES UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

16. Deklaracijos B dalies „Einamųjų mokestinių metų I–II ketvirčių avansinis pelno mokestis“ 8 ir 9 laukeliuose  įrašomos einamųjų mokestinių metų I–II ketvirčių avansinio pelno mokesčio sumos:

16.1. Einamųjų mokestinių metų I–II ketvirčių avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal mokestinių metų, buvusių prieš praėjusius mokestinius metus, faktiškai apskaičiuotas (deklaruotas) pelno mokesčio sumas (neįskaitant atskaitomo užsienio valstybėse sumokėto mokesčio ir užskaitomo nuo gautų dividendų išskaityto pelno mokesčio), atsižvelgiant į tų mokestinių metų trukmę mėnesiais ir einamaisiais mokestiniais metais galiojantį pelno mokesčio tarifą. Kiekvieno einamųjų mokestinių metų ketvirčio avansinis pelno mokestis sudaro 1/4 faktiškai per minėtą laikotarpį apskaičiuotos pelno mokesčio sumos.

16.2. Jeigu mokestinių metų, buvusių prieš praėjusius mokestinius metus, laikotarpis buvo trumpesnis negu 12 mėnesių, tai, apskaičiuojant einamųjų mokestinių metų I–II ketvirčių avansinį pelno mokestį, faktiškai sumokėta pelno mokesčio suma laikoma už tą mokestinį laikotarpį apskaičiuota pelno mokesčio suma, padalinta iš to mokestinio laikotarpio mėnesių skaičiaus ir padauginta iš dvylikos.

16.3. Jeigu vienetas mokestiniais metais, buvusiais prieš praėjusius mokestinius metus, neskaičiavo (nedeklaravo) pelno mokesčio sumos (deklaravo mokestinį nuostolį, apmokestinamąjį pelną lygų nuliui arba apmokestinamąjį pelną apmokestino pagal nulinį (0 proc.) pelno mokesčio tarifą), tai jis einamųjų mokestinių metų I–II ketvirčių deklaracijos 8 ir 9 laukeliuose įrašo 0.

 

IV SKYRIUS

DEKLARACIJOS C DALIES UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

17. Deklaracijos C dalies „Einamųjų mokestinių metų III–IV ketvirčių avansinis pelno mokestis“ 10 ir 11 laukeliuose  įrašomos einamųjų mokestinių metų III–IV ketvirčių avansinio pelno mokesčio sumos:

17.1. Einamųjų mokestinių metų III–IV ketvirčių avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių mokestinių metų faktiškai apskaičiuotas (deklaruotas) pelno mokesčio sumas (neįskaitant atskaitomo užsienio valstybėse sumokėto mokesčio ir užskaitomo nuo gautų dividendų išskaityto pelno mokesčio), atsižvelgiant į tų mokestinių metų trukmę mėnesiais ir einamaisiais mokestiniais metais galiojantį pelno mokesčio tarifą. Kiekvieno einamųjų mokestinių metų ketvirčio avansinis pelno mokestis sudaro 1/4 faktiškai per minėtą laikotarpį apskaičiuotos pelno mokesčio sumos.

17.2. Jeigu praėjusių mokestinių metų laikotarpis buvo trumpesnis kaip 12 mėnesių, tai, apskaičiuojant einamųjų mokestinių metų III–IV ketvirčių avansinį pelno mokestį, faktiškai sumokėta pelno mokesčio suma laikoma už tą mokestinį laikotarpį apskaičiuota pelno mokesčio suma, padalinta iš to mokestinio laikotarpio mėnesių skaičiaus ir padauginta iš dvylikos.

17.3. Jeigu vienetas praėjusiais mokestiniais metais neskaičiavo (nedeklaravo) pelno mokesčio sumos (deklaravo mokestinį nuostolį, apmokestinamąjį pelną lygų nuliui arba apmokestinamąjį pelną apmokestino pagal nulinį (0 proc.), tai jis einamųjų mokestinių metų III–IV ketvirčių deklaracijos 10 ir 11 laukeliuose įrašo 0.

 

V SKYRIUS

DEKLARACIJOS D DALIES UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

18. Deklaracijos D dalyje „Einamųjų mokestinių metų avansinis pelno mokestis (pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą)“ 12, 13, 14, 15 laukeliuose įrašomos einamųjų mokestinių metų I, II, III ir IV ketvirčių avansinio pelno mokesčio sumos, apskaičiuotos pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą:

18.1. Pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą apskaičiuota avansinio pelno mokesčio suma turi sudaryti ne mažiau kaip 80 procentų faktinės metinio pelno mokesčio sumos. Jeigu avansinio pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota numatyta pelno mokesčio suma yra mažesnė kaip 80 proc. metinėje pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos pelno mokesčio sumos, tai nuo kiekvieną mokestinių metų ketvirtį nesumokėtos avansinio pelno mokesčio sumos skaičiuojami delspinigiai MAĮ nustatyta tvarka. Vienetas gali patikslinti avansinio pelno mokesčio deklaraciją, apskaičiuodamas kiekvieno mokestinių metų ketvirčio avansinio pelno mokesčio sumą lygiomis dalimis nuo mokestinio laikotarpio pradžios.

18.2. Numatoma mokestinio laikotarpio pelno mokesčio suma dalijama iš 4 (iš keturių ketvirčių) ir apskaičiuojama vieno einamųjų mokestinių metų ketvirčio avansinio mokesčio suma. Apskaičiuojant avansinį pelno mokestį, reikia atsižvelgti į einamaisiais mokestiniais metais galiojantį pelno mokesčio tarifą.

18.3. Apskaičiuojant avansinio pelno mokesčio sumą pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, neatsižvelgiama į galimą apmokestinamojo pelno sumažinimą dėl vykdomo investicinio projekto pagal PMĮ 461 straipsnio nuostatas.

 

VI SKYRIUS

DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS, KAI VIENETUI NUSTATOMAS KITOKS MOKESTINIS LAIKOTARPIS

 

19. Vienetai, kuriems mokesčių administratoriaus sprendimu nustatomas kitoks mokestinis laikotarpis arba kuriems leidžiama buvusį kitokį mokestinį laikotarpį pakeisti į kalendorinių metų arba kitokį mokestinį laikotarpį (toliau – naujas mokestinis laikotarpis), naujo mokestinio laikotarpio deklaraciją turi užpildyti Taisyklėse nustatyta tvarka pagal pasirinktą avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą.

Kai mokestinio laikotarpio avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, nustatant avansinio pelno mokesčio sumas, į pelno mokesčio sumas, apskaičiuotas už pereinamąjį mokestinį laikotarpį, neatsižvelgiama.

20. Vienetai už pereinamąjį laikotarpį privalo pateikti atskirą deklaraciją. Deklaracijoje už pereinamąjį laikotarpį vienetai apskaičiuoja mokėtinas į biudžetą avansinio pelno mokesčio sumas, atsižvelgdami į pereinamojo mokestinio laikotarpio mėnesių skaičių. Vienetai pereinamojo laikotarpio deklaraciją turi užpildyti Taisyklėse nustatyta tvarka pagal pasirinktą avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą.

21. Vienetai, kurie iki sprendimo gavimo dienos dar nepateikė mokestinio laikotarpio deklaracijos, deklaraciją už pereinamąjį laikotarpį mokesčių administratoriui turi pateikti ne vėliau kaip pereinamojo mokestinio laikotarpio trečio mėnesio 15 dieną.

22. Deklaracijos už pereinamąjį laikotarpį A dalies 1–4 ir 7 laukeliai užpildomi Taisyklių 15 punkte nustatyta tvarka.

23. Deklaracijos už pereinamąjį laikotarpį A dalies 5 ir 6 laukeliai užpildomi Taisyklių 15.5 papunktyje nustatyta tvarka, t. y. šiuose laukeliuose įrašomas visas vieneto mokestinis laikotarpis, buvęs iki jo pakeitimo, neatsižvelgiant į pereinamojo mokestinio laikotarpio trukmę.

24. Deklaracijos už pereinamąjį laikotarpį B, C ar D dalys užpildomos, atsižvelgiant į pereinamojo mokestinio laikotarpio trukmę:

24.1. jei vienetas avansinį pelno mokestį skaičiuoja pagal praėjusių metų veiklos rezultatus ir pereinamasis laikotarpis yra:

24.1.1. trumpesnis nei 6 mėnesiai arba lygus 6 mėnesiams – vienetas užpildo deklaracijos B dalį;

24.1.2. ilgesnis nei 6 mėnesiai – vienetas užpildo deklaracijos B ir C dalis.

24.2. Jei vienetas avansinį pelno mokestį skaičiuoja pagal numatomą mokestinių metų pelno mokesčio sumą, tai pereinamojo laikotarpio deklaracijoje užpildo tik D dalį.

25. Pereinamojo laikotarpio deklaracijų B, C ir D dalių atitinkami laukeliai, apskaičiuojant vienam ketvirčiui tenkančio avansinio pelno mokesčio sumą, užpildomi Taisyklėse nustatyta tvarka.

Kai vieneto pereinamojo laikotarpio paskutinis ketvirtis pasibaigia, nepasibaigus visam I, II, III ar IV ketvirčiui, tai nevisam ketvirčiui (mažiau kaip trys mėnesiai) tenkanti avansinio pelno mokesčio suma, nurodoma užpildomose deklaracijų B, C ar D dalyse, apskaičiuojama pagal tam ketvirčiui tenkančių pereinamojo mokestinio laikotarpio mėnesių skaičių.

 

Pavyzdys

 

Vieneto mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais. 2017 m. sausio 15 d. vienetui mokesčių administratoriaus sprendimu nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis – pirmasis mokestinis laikotarpis nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d. Vienetas iki sprendimo priėmimo dienos mokestinio laikotarpio deklaracijos yra nepateikęs, todėl deklaraciją už pereinamąjį laikotarpį (nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d.) turi pateikti iki 2017 m. kovo 15 d.

Vienetas avansinį pelno mokestį skaičiuoja pagal praėjusių metų veiklos rezultatus. Tarkime, vieno ketvirčio avansinio pelno mokesčio suma – 3000 eurų. Deklaracijos 8 laukelyje vienetas turi įrašyti I ketvirčio 3000 eurų avansinio mokesčio sumą, t. y. 2017 m. 1–3 mėnesių, o 9 laukelyje – II ketvirčio 1000 eurų avansinio mokesčio sumą (3000 eurų / 3 mėn. x 1 mėn.), t. y. tik vieno mėnesio (balandžio).

 

26. Vienetai, kurie einamuoju mokestiniu laikotarpiu iki naujo mokestinio laikotarpio pradžios jau pateikė deklaracijas mokesčių administratoriui, turi jas patikslinti ir perskaičiuoti tose deklaracijose apskaičiuotas mokėtinas į biudžetą avansinio pelno mokesčio sumas, atsižvelgdami į pereinamojo mokestinio laikotarpio mėnesių skaičių.

27. Vienetai, kurie iki sprendimo gavimo dienos jau yra pateikę mokestinio laikotarpio deklaraciją, deklaraciją už pereinamąjį laikotarpį mokesčių administratoriui turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos.

28. Patikslintų deklaracijų A dalies 1–7 laukeliai užpildomi Taisyklių 15 punkte nustatyta tvarka.

29. Vienetai, kurių mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais, ir kurie vėliau perėjo prie kitokio mokestinio laikotarpio, deklaracijoje už pereinamąjį laikotarpį 5 laukelyje nurodo visą mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija tikslinama (neatsižvelgiant į tai, kad deklaracijoje avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas tik už pereinamąjį mokestinį laikotarpį), o 6 laukelio neužpildo.

 

Pavyzdys

 

Vieneto mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais. 2017 metais jis perėjo prie kitokio mokestinio laikotarpio – nuo gegužės 1 d. iki kitų metų balandžio 30 d. Vienetas, teikdamas 2017 metų deklaraciją už pereinamąjį mokestinį laikotarpį (nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d.), deklaracijos 5 laukelyje įrašo „2017“ metus, o 6 laukelio neužpildo.

Vienetai, kurių mokestinis laikotarpis nesutapo su kalendoriniais metais ir kurie vėliau perėjo prie mokestinio laikotarpio, kuris sutampa su kalendoriniais metais (arba perėjo prie kitokio mokestinio laikotarpio), deklaracijoje už pereinamąjį laikotarpį 6 laukelyje nurodo visą mokestinį laikotarpį, o 5 laukelio neužpildo.

 

Pavyzdys

 

Vieneto mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais (prasideda 2017 m. gegužės 1 d. ir baigiasi kitų metų balandžio 30 d.). Nuo 2018 m. sausio 1 d. vienetas perėjo prie mokestinio laikotarpio, sutampančio su kalendoriniais metais. Vienetas, teikdamas 2017 metų deklaraciją už pereinamąjį mokestinį laikotarpį (nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.), deklaracijos 6 laukelyje įrašo 2017-05-01 ir 2018-04-30, o 5 laukelio neužpildo.

 

30. Patikslintų deklaracijų B, C ir D dalys užpildomos, atsižvelgiant į pereinamojo mokestinio laikotarpio trukmę:

30.1. jei vienetas avansinį pelno mokestį skaičiuoja pagal praėjusių metų veiklos rezultatus ir jam nustatytas naujas mokestinis laikotarpis prasideda:

30.1.1. nepasibaigus šešiems buvusio mokestinio laikotarpio mėnesiams (I–II ketvirčių deklaracija pateikta, III–IV ketvirčių deklaracija nepateikta), tai teikiamoje patikslintoje deklaracijoje tikslinama tik B dalis;

30.1.2. nuo bet kurio III–IV ketvirčių mėnesio ir deklaracijos už I–II ir III–IV ketvirčius jau pateiktos, tai tikslinama tik C dalis;

30.1.3. nuo III ketvirčio pirmo mėnesio ir III–IV ketvirčių deklaracija dar nepateikta, tai deklaracijos B dalis (už I–II ketvirčius) netikslinama;

30.2. jei vienetas avansinį pelno mokestį skaičiavo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus ir einamuoju mokestiniu laikotarpiu pateikė vieną deklaraciją, kurioje buvo užpildytos jos abi B ir C dalys, tai šios dalys tikslinamos pagal Taisyklių 30.1.1–30.1.3 papunkčių nuostatas;

30.3. jei vienetas avansinį pelno mokestį skaičiuoja pagal numatomą mokestinių metų pelno mokesčio sumą, tai deklaracijoje užpildoma (tikslinama) tik D dalis.

31. Deklaracijos B, C ir D dalių atitinkami laukeliai, apskaičiuojant vienam ketvirčiui tenkančio avansinio pelno mokesčio sumą, užpildomi Taisyklėse nustatyta tvarka.

Kai vienetui nustatytas naujas mokestinis laikotarpis prasideda, nepasibaigus visam buvusio mokestinio laikotarpio I, II, III ar IV ketvirčio laikotarpiui, tai nevisam ketvirčiui (mažiau kaip trys mėnesiai) tenkanti avansinio pelno mokesčio suma, nurodoma užpildomos deklaracijos B, C ar D dalyse, apskaičiuojama pagal tam ketvirčiui tenkančių pereinamojo mokestinio laikotarpio mėnesių skaičių ir įrašoma deklaracijos B, C ar D dalies atitinkamo ketvirčio laukelyje:

31.1. užpildant deklaracijos B dalį, nevisam pereinamojo mokestinio laikotarpio ketvirčiui tenkanti avansinio pelno mokesčio suma apskaičiuojama, vieno ketvirčio sumą padalinus iš 3 mėnesių ir padauginus iš tam ketvirčiui tenkančių mėnesių skaičiaus. Taip apskaičiuota suma įrašoma atitinkamame (8 arba 9) deklaracijos laukelyje.

 

Pavyzdys

 

Vieneto mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais. Tarkime, kad iki 2017 m. kovo 15 d. vienetas pateikė mokesčių administratoriui deklaraciją, kurioje užpildė B dalį ir jos 8 –9 laukeliuose įrašė 3000 eurų vieno ketvirčio avansinio pelno mokesčio sumas. Vėliau vieneto prašymu dėl veiklos ypatybių jam buvo nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis (nuo kalendorinių metų gegužės 1 d. iki kitų kalendorinių metų balandžio 30 d.). Pirmasis kitoks mokestinis laikotarpis prasidės nuo 2017 m. gegužės 1 d. ir baigsis 2018 m. balandžio 30 d.

Tokiu atveju vienetas turės pateikti patikslintą deklaraciją ir perskaičiuoti avansinį pelno mokestį už pereinamąjį mokestinį laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. Pereinamojo laikotarpio deklaracijos 8 laukelyje vienetas turi įrašyti I ketvirčio 3000 eurų avansinio mokesčio sumą, t. y. 2017 m. 1–3 mėnesių, o 9 laukelyje – II ketvirčio 1000 eurų avansinio mokesčio sumą (3000 eurų / 3 mėn. x 1 mėn.), t. y. tik vieno mėnesio (balandžio).

 

31.2. užpildant deklaracijos C dalį, nevisam pereinamojo mokestinio laikotarpio ketvirčiui tenkanti avansinio pelno mokesčio suma apskaičiuojama, vieno ketvirčio sumą padalinus iš 3 mėnesių ir padauginus iš tam ketvirčiui tenkančių mėnesių skaičiaus. Taip apskaičiuota suma įrašoma atitinkamame (10 arba 11) deklaracijos laukelyje.

31.3. užpildant deklaracijos D dalį, kai vienetas pasirinkęs mokėti avansinį pelno mokestį pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, tai, apskaičiuojant nevisam ketvirčiui tenkančią avansinio pelno mokesčio sumą, vieno ketvirčio suma padalinama iš 3 mėnesių ir padauginama iš tam ketvirčiui tenkančių mėnesių skaičiaus. Taip apskaičiuota suma įrašoma atitinkamame (12–15) deklaracijos laukelyje.

32. Avansinis pelno mokestis už pereinamąjį laikotarpį turi būti sumokėtas tais pačiais terminais kaip ir einamųjų metų avansinis pelno mokestis – ne vėliau kaip iki kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dienos.

 

VII SKYRIUS

DEKLARACIJŲ TIKSLINIMAS

 

33. Deklaracijos tikslinamos tokiais atvejais:

33.1. kai mokesčių mokėtojo pateiktoje deklaracijoje nustatoma trūkumų, jie turi būti pašalinti Deklaracijų pateikimo taisyklių nustatyta tvarka. Mokesčių mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančius trūkumus ir / ar neatitikimus, privalo deklaracijos duomenis ištaisyti ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka visiškai užpildytą patikslintą deklaraciją pateikti mokesčių administratoriui per pranešime nustatytą terminą;

33.2. kai vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, patikslina praėjusio mokestinio laikotarpio apskaičiuotą pelno mokesčio sumą;

33.3. kai vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, nustato, kad einamųjų metų avansinio pelno mokesčio suma sudarys mažiau (daugiau) kaip 80 proc. faktiškos metinio pelno mokesčio sumos;

33.4. kai vienetas nori einamaisiais mokestiniais metais pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą.

Vienetas vieną kartą per mokestinį laikotarpį ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų devinto mėnesio pirmos dienos gali pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą. Tokiu atveju vienetas turi pateikti iš naujo užpildytą deklaraciją, kurioje pagal pasirinktą kitą avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą Taisyklėse nustatyta tvarka atitinkamai užpildo deklaraciją:

33.4.1. vienetas, keičiantis avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus būdą į būdą pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, patikslintos deklaracijos 7 laukelyje įrašo „4“, nurodantį, kad yra teikiama pagal numatomą avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą apskaičiuota avansinio pelno mokesčio I–IV ketvirčių deklaracija.

Užpildoma teikiamos patikslintos deklaracijos D dalis, deklaracijos B, C dalys neužpildomos;

33.4.2. vienetas, keičiantis avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą būdą į būdą pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, patikslintos deklaracijos 7 laukelyje įrašo „1“, jei teikiama pagal praėjusių metų veiklos rezultatus apskaičiuota avansinio pelno mokesčio I–II ketvirčių deklaracija; „2“ – jei teikiama pagal praėjusių metų veiklos rezultatus apskaičiuota avansinio pelno mokesčio III–IV ketvirčių deklaracija; „3“ – jei teikiama pagal praėjusių metų veiklos rezultatus apskaičiuota avansinio pelno mokesčio I–IV ketvirčių deklaracija. Užpildoma teikiamos patikslintos deklaracijos B ir / arba C dalys, deklaracijos D dalis neužpildoma;

33.5. kai einamaisiais mokestiniais metais vienetui pagal veiklos ypatybes nustatomas kitoks (ne kalendorinių metų) mokestinis laikotarpis. Patikslintos deklaracijos užpildomos Taisyklių 30–31 punktuose nustatyta tvarka;

33.6. veiklos nevykdantys vienetai, kurie pagal Deklaracijų pateikimo taisykles laikinai atleidžiami nuo deklaracijų teikimo, mokestiniam laikotarpiui nepasibaigus, jau pateikė deklaracijas už visą mokestinį laikotarpį, mokesčių administratoriui turi pateikti patikslintas to mokestinio laikotarpio deklaracijas ir perskaičiuoti jose apskaičiuotas mokėtinas į biudžetą avansinio pelno mokesčio sumas, atsižvelgdami į mokestinio laikotarpio, kuriuo vykdė veiklą pasibaigusius visus ketvirčius (laikotarpiu nuo to mokestinio laikotarpio pradžios iki paskutinio viso veiklos vykdymo ketvirčio pabaigos). Teikiamoje patikslintoje deklaracijoje neviso ketvirčio avansinio pelno mokesčio laukelyje įrašomas nulis (0).

 

Pavyzdys

 

Vieneto mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais. Vieneto prašymu einamuoju mokestiniu laikotarpiu nuo kalendorinių metų gegužės 1 d. pagal Deklaracijų pateikimo taisykles jis atleistas nuo deklaracijų teikimo. Vienetas, skaičiuojantis avansinį pelno mokestį pagal praėjusių laikotarpių rezultatus, jau buvo pateikęs deklaraciją už I–II ketvirčius (užpildyta B dalis), turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio deklaraciją ir perskaičiuoti apskaičiuotas mokėtinas į biudžetą avansinio pelno mokesčio sumas, atsižvelgdamas į mokestinio laikotarpio, kuriuo vykdė veiklą, pasibaigusius ketvirčius, t. y. deklaracijos 8 laukelyje vienetas turi įrašyti I ketvirčio avansinio mokesčio sumą. Deklaracijos 9 laukelyje įrašomas 0.

 

33.7. veiklą baigę (dėl likvidavimo, reorganizavimo ar kito teisinio statuso įgijimo, baigiant veiklą (juridinio asmens galimi teisiniai statusai įvardyti Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“) vienetai, kurie jau pateikė deklaracijas už visą mokestinį laikotarpį, mokesčių administratoriui turi pateikti patikslintas to mokestinio laikotarpio deklaracijas ir perskaičiuoti jose apskaičiuotas mokėtinas į biudžetą avansinio pelno mokesčio sumas, atsižvelgdami į mokestinio laikotarpio, kuriuo vykdė veiklą, pasibaigusius visus ketvirčius (laikotarpiu nuo to mokestinio laikotarpio pradžios iki paskutinio viso veiklos vykdymo ketvirčio pabaigos). Teikiamoje patikslintoje deklaracijoje neviso ketvirčio avansinio pelno mokesčio laukelyje įrašomas nulis (0).

 

 

Pavyzdžiai

 

1. Vieneto mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais. Nuo kalendorinių metų rugpjūčio 1 d. jis baigia veiklą dėl likvidavimo. Vienetas, skaičiuojantis avansinį pelno mokestį pagal praėjusių laikotarpių rezultatus, pateikė deklaraciją už I–II ketvirčius, už III–IV ketvirčius deklaracija nepateikta. Kadangi einamojo mokestinio laikotarpio III ketvirtis, kuriuo vykdė veiklą, dar nepasibaigęs ir deklaracija už III–IV ketvirtį mokesčių administratoriui nepateikta, tai patikslinta deklaracija šiuo atveju neteikiama.

2. Vieneto mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais. Nuo kalendorinių metų spalio 1 d. jis baigia veiklą dėl reorganizavimo. Vienetas, skaičiuojantis avansinį pelno mokestį pagal numatomą mokestinių metų pelno mokesčio sumą, pateikė deklaraciją už I–IV ketvirčius (užpildyta D dalis), todėl turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio deklaraciją ir perskaičiuoti joje apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą avansinio pelno mokesčio sumą, atsižvelgdamas į mokestinio laikotarpio, kuriuo vykdė veiklą pasibaigusius ketvirčius, t. y. deklaracijos 12, 13, 14 laukeliuose vienetas turi įrašyti I, II, III ketvirčių avansinio mokesčio sumas. Deklaracijos 15 laukelyje įrašomas 0.

 

34. Pateikta patikslinta deklaracija turi būti užpildyta Taisyklėse nustatyta tvarka. Patikslintoje deklaracijoje turi būti pateikiami visi (t. y. ne vien tikslinamieji) deklaracijoje nurodytini duomenys.

34.1. Vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, deklaracijos 7 laukelyje įrašo „1“ arba „2“, nurodantį, kurių einamųjų mokestinių metų ketvirčių (I–II ar III–IV ketvirčių) avansinio pelno mokesčio sumos tikslinamos, ir pagal tikslinamus duomenis atitinkamai užpildo deklaracijos B arba C dalis. Kai tikslinamos ir I–II ketvirčių, ir III–IV ketvirčio pelno avansinio mokesčio sumos, 7 laukelyje įrašomas kodas „3“ ir pagal tikslinamus duomenis užpildomos deklaracijos B ir C dalys.

34.2. Vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, tikslindamas einamųjų mokestinių metų avansinio pelno mokesčio sumas, 7 laukelyje įrašo „4“ ir pagal tikslinamus duomenis užpildo deklaracijos D dalį.

35. Jei avansinis pelno mokestis buvo deklaruotas deklaracijos FR0430 formos 01 arba 02 versija, tai, tikslinant deklaracijas, turi būti teikiama atitinkama deklaracijos 01 arba 02 versijos forma.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Už deklaracijos ir / ar patikslintos deklaracijos nepateikimą mokesčių administratoriui, už pavėluotą deklaracijos pateikimą ar neteisingų duomenų į ją įrašymą taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta atsakomybė.

37. Taisyklės taikomos, deklaruojant 2017 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių avansinį pelno mokestį.