LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-942DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KURUOJAMAI VALSTYBINEI (VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS) SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO TVARKYMO FUNKCIJAI ATLIKTI“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. 3D-845

Vilnius

 

P a k e i č i u 2021 m. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 3D-942Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“:

1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11.

Joniškio rajono

0

0

0

0

0“.

 

2. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38.

Raseinių rajono

4 920

4 920

6 768

4 920

21 528“.

 

3. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„58.

Vilniaus rajono

37 161

37 161

28 664

0

102 986“.

 

 

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas