LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1K-152 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMOS BEI ŠIOS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 27 d. Nr. 1K-361

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomos ir tvarkomos Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos bei šios sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. VBAMS naudojantys asmenys yra asignavimų valdytojų vadovaujamų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, kuriems skirti valstybės biudžeto asignavimai, ministrų valdymo sritims priskirtų įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas ir turinčių pavaldžių biudžetinių įstaigų, bei institucijų, atliekančių valstybinį auditą, valstybės tarnautojai ir (arba) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir turintys teisę naudotis informacinės sistemos ištekliais numatytoms funkcijoms atlikti.“

2. Papildau šiuo 32.3 papunkčiu:

 

32.3. Valstybės įmonė Turto bankas;“

 

3. Papildau šiuo 32.4 papunkčiu:

 

32.4. Institucija, atliekanti valstybinį auditą.“

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                              Rasa Budbergytė