Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. SPALIO 22 D. NUTARIMO NR. 1094 „DĖL VAIKŲ MOKYMO PLAUKTI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. sausio 28 d. Nr. 81
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1094 „Dėl Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programos patvirtinimo“, ir priedą išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras, pavaduojantis

vidaus reikalų ministrą                                                                    Evaldas Gustas

 

Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo
mokyklose programos

priedas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 81

redakcija)

 

 

VAIKŲ MOKYMO PLAUKTI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Uždaviniai

Priemonės

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

Preliminarus lėšų poreikis

Finansavimo šaltinis

tūkst. litų

tūkst. eurų

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1. Bendromis valstybės, savivaldybių, mokyklų bendruomenių, asociacijų, kitų juridinių asmenų pastangomis sudaryti mokiniams galimybę mokytis plaukti

1.1. Plėtoti būtiną mokymui plaukti infrastruktūrą – sutvarkyti atvirų vandens telkinių paplūdimius, baseinus – pritaikyti juos mokymui plaukti ir neįgaliesiems

savivaldybės

2008–2015 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

1.2. Finansuoti plaukimą, saugų ir ekologišką elgesį prie vandens ir vandenyje populiarinančius renginius, konkursus, akcijas, visuomenės informavimo priemonių projektus, skleisti gerąją patirtį

Švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Kūno kultūros ir sporto departamentas)

2009–2015 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

2. Tobulinti vykdant Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programą (toliau vadinama – Programa) dalyvaujančių pedagogų ir kitų specialistų kvalifikaciją

2.1. Parengti ir išleisti mokytojams ir mokiniams skirtas mokymo plaukti ir saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens metodines rekomendacijas

Švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas, Lietuvos kūno kultūros akademija

2012 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

2.2. Parengti tikslines kvalifikacijos tobulinimo programas ir mokyti vykdant Programą dalyvaujančius pedagogus ir kitus specialistus

Švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas, Pedagogų profesinės raidos centras, Lietuvos kūno kultūros akademija

2009–2015 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

3. Rengti saugaus elgesio vandenyje ir mokymo plaukti pamokas (pratybas) mokiniams, kad jie būtų saugesni ir sveikesni

3.1. Parengti vaikų mokymo plaukti ir saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens modulį, kuris būtų įtrauktas į kūno kultūros programą

Švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas

2009–2015 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

3.2. Organizuoti 18 pamokų Vaikų mokymo plaukti programos įgyvendinimą

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 500

1 158,48

 

3.3. Organizuoti per mokinių atostogas mokymo plaukti stovyklas

Kūno kultūros ir sporto departamentas, apskričių viršininkų administracijos ir savivaldybės

2008–2015 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

4. Skatinti neįgalius mokinius per mokymąsi plaukti integruotis į visuomenę

4.1. Parengti adaptuotas neįgalių mokinių mokymo plaukti metodines rekomendacijas

Lietuvos kūno kultūros akademija

2009 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

5. Viešinti Programą ir atlikti pasiektų rezultatų stebėseną

5.1. Reguliariai informuoti visuomenę apie Programos rezultatus

Kūno kultūros ir sporto departamentas, Švietimo ir mokslo ministerija

2008–2015 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

5.2. Organizuoti mokinių plaukimo įgūdžių stebėseną ir saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens žinių patikrinimą

Švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas, Pedagogų profesinės raidos centras, Lietuvos kūno kultūros akademija

2009–2015 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

 

5.3. Ištirti mokinių plaukimo įgūdžių, mokymo masto pokyčius, nuolat atlikti Programos vykdymo stebėseną

Kūno kultūros ir sporto departamentas, Švietimo ir mokslo ministerija, aukštosios mokyklos

2010–2015 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

5.4. Užtikrinti baseinų ir atvirų vandens telkinių, kuriuose vykdoma Programa, visuomenės sveikatos saugos kontrolę

Sveikatos apsaugos ministerija, savivaldybės

2008–2015 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

Iš viso

 

 

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 500

1 158,48

 

 

 

––––––––––––––––––––