LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS SOCIALINIŲ FONDŲ BIUDŽETŲ 2024 METŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. lapkričio 21 d. Nr. XIV-2273

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2024 metų pajamos, sąnaudos ir planuojamas 2024 metų rezultatas

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo 2024 metų biudžetą – 7 638 643 tūkst. eurų pajamų, 7 061 624 tūkst. eurų sąnaudų (planuojamas metų rezultatas – pajamos viršija sąnaudas 577 019 tūkst. eurų) (1 priedas).

 

2 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2024 metų įplaukos ir išlaidos, kasos apyvartos lėšos

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2024 metų įplaukas, išlaidas (2 priedas) ir 293 985 tūkst. eurų kasos apyvartos lėšų.

 

3 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudų kompensacijų dydžiai 2024 metais

1. Patvirtinti draudėjų nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifą – 1,31 procento (terminuotoms darbo sutartims – 2,03 procento).

2. Patvirtinti šalies bendrąjį nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifą – 0,16 procento.

3. Patvirtinti keturias nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupes ir šioms grupėms priskirtų draudėjų mokamų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifus:

1) I grupė – 0,14 procento;

2) II grupė – 0,46 procento;

3) III grupė – 0,7 procento;

4) IV grupė – 1,4 procento.

4. Patvirtinti apdraustųjų bendrąjį pensijų, ligos, motinystės socialinio draudimo įmokų tarifą – 12,52 procento ir jo dydžius atskiroms valstybinio socialinio draudimo rūšims:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 1,99 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,81 procento.

5. Patvirtinti savarankiškai dirbančių asmenų pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifus:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 1,99 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,81 procento;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 procento.

6. Patvirtinti valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus asmenų draudimui Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 1,99 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,81 procento;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 procento;

5) nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui taikomi šio straipsnio 3 dalyje nustatyti tarifai.

7. Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už išmokų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, skyrimą, mokėjimą, pristatymą ir išieškojimą dydį – 1,4 procento nuo šioms išmokoms skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

8. Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už pensijų kaupimo dalyvio lėšomis mokamų įmokų surinkimą ir pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydį – 0,13 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 716 tūkst. eurų).

9. Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už papildomai iš valstybės biudžeto lėšų mokamų įmokų pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydį – 0,09 procento nuo pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 227 tūkst. eurų).

10. Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už sveikatos draudimo įmokų surinkimą ir pervedimą į Privalomojo sveikatos draudimo fondą dydį – 0,13 procento nuo surinktų ir pervestų (tarpusavyje įskaitytų) įmokų sumos (ne daugiau negu 3 039 tūkst. eurų).

11. Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už įmokų surinkimą ir pervedimą į Garantinį fondą dydį – 0,31 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 126 tūkst. eurų).

12. Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už įmokų surinkimą ir pervedimą į Ilgalaikio darbo išmokų fondą dydį – 0,31 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 126 tūkst. eurų).

 

4 straipsnis. Vidutinis šalies darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų 2024 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei apskaičiuoti

Patvirtinti vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų 2024 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei apskaičiuoti, dydį – 1 902,70 euro.

 

5 straipsnis. Asignavimai iš valstybės biudžeto

2024 metais iš valstybės biudžeto skirti lėšų šioms išlaidoms:

1) 3 062 646 tūkst. eurų – bendrajai socialinio draudimo pensijos daliai finansuoti, iš jų 12 679 tūkst. eurų – išlaidoms, reikalingoms 2022 metų įsipareigojimams įvykdyti, finansuoti;

2) 30 tūkst. eurų – nurašytoms kaupiamųjų pensijų įmokų skoloms kompensuoti.

 

6 straipsnis. Socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientai ir socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodikliai 2024 metais

Patvirtinti šiuos socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientus ir socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodiklius:

1) pensijų indeksavimo koeficientą – 1,0957;

2) bazinės pensijos dydį – 269,77 euro;

3) našlių pensijos bazinį dydį – 38,23 euro;

4) papildomo individualiosios socialinio draudimo pensijos dalies indeksavimo koeficientą – 1,02;

5) pensijų apskaitos vieneto vertės dydį – 6,38 euro.

 

7 straipsnis. Lėšos papildomam individualiosios socialinio draudimo pensijos dalies indeksavimui 2024 metais

Papildomam individualiosios socialinio draudimo pensijos dalies indeksavimui 2024 metais iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto skirti 46 900 tūkst. eurų.

 

8 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto laikino lėšų trūkumo padengimas

1. Lėšų, reikalingų valstybinio socialinio draudimo išmokoms, trūkumas padengiamas skolintomis lėšomis arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu – iš kitų šaltinių.

2. Paskolų, paimtų siekiant įvykdyti įsipareigojimus apdraustiesiems, palūkanos padengiamos iš valstybės biudžeto lėšų.

 

9 straipsnis. Garantinio fondo biudžeto 2024 metų pajamos, sąnaudos ir planuojamas 2024 metų rezultatas

Patvirtinti Garantinio fondo 2024 metų biudžetą – 47 232 tūkst. eurų pajamų, 27 174 tūkst. eurų sąnaudų (planuojamas metų rezultatas – pajamos viršija sąnaudas 20 058 tūkst. eurų) (3 priedas).

 

10 straipsnis. Garantinio fondo biudžeto 2024 metų įplaukos ir išlaidos

Patvirtinti Garantinio fondo biudžeto 2024 metų įplaukas ir išlaidas (4 priedas).

 

11 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų fondo biudžeto 2024 metų pajamos, sąnaudos ir planuojamas 2024 metų rezultatas

Patvirtinti Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2024 metų biudžetą – 47 992 tūkst. eurų pajamų, 15 915 tūkst. eurų sąnaudų (planuojamas metų rezultatas – pajamos viršija sąnaudas 32 077 tūkst. eurų) (5 priedas).

 

12 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų fondo biudžeto 2024 metų įplaukos ir išlaidos

Patvirtinti Ilgalaikio darbo išmokų fondo biudžeto 2024 metų įplaukas ir išlaidas (6 priedas).

 

13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

Lietuvos Respublikos

valstybės socialinių fondų

biudžetų 2024 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

1 priedas

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO

2024 METŲ BIUDŽETAS

 

Tūkst. Eur

1. Pajamos

7 638 643

1.1. Įmokos pensijų socialiniam draudimui

2 881 704

1.2. Įmokos ligos socialiniam draudimui

642 558

1.3. Įmokos motinystės socialiniam draudimui

581 965

1.4. Įmokos nedarbo socialiniam draudimui

416 829

1.5. Įmokos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

49 951

1.6. Savanoriškojo socialinio draudimo įmokos

4

1.7. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

1 829

1.8. Iš valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių gautos lėšos

3 049 967

1.8.1. Lėšos iš valstybės biudžeto pagrindinei (bendrajai) socialinio draudimo pensijos daliai finansuoti

3 049 967

1.8.2. Kitos iš valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių gautos lėšos

0

1.9. Veiklos pajamos

13 836

1.10. Kitos teisėtai gautinos lėšos

0

2. Sąnaudos

7 061 624

2.1. Pensijų socialiniam draudimui

5 503 035

2.2. Ligos socialiniam draudimui

503 548

2.3. Motinystės socialiniam draudimui

475 054

2.4. Nedarbo socialiniam draudimui

404 137

2.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

43 265

2.6. Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos

10 000

2.7. Veiklos sąnaudos

122 585

2.7.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos

114 005

2.7.2. Kitos Fondo veiklos sąnaudos

150

2.7.3. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)

8 430

3. Einamųjų metų rezultatas

577 019

__________________

 

Lietuvos Respublikos

valstybės socialinių fondų

biudžetų 2024 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

2 priedas

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO

2024 METŲ ĮPLAUKOS IR IŠLAIDOS

 

Tūkst. Eur

1. Įprastinė veikla

579 957

1.1. Įprastinė Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) veikla

579 957

1.1.1. Įplaukos, iš jų:

7 619 535

1.1.1.1. Lėšos iš valstybės biudžeto pagrindinei (bendrajai) socialinio draudimo pensijos daliai finansuoti

3 062 646

1.1.1.2. Kitos iš valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių gautos lėšos

30

1.1.2. Išlaidos

7 039 578

1.2. Kita Fondui pavesta veikla

0

1.2.1. Įplaukos

3 852 968

1.2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos išmokoms finansuoti

551 966

1.2.1.2. Sveikatos draudimo lėšos

2 372 884

1.2.1.3. Pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos

570 591

1.2.1.4. Iš valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos

261 203

1.2.1.5. Garantinio fondo lėšos

41 162

1.2.1.6. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos

41 162

1.2.1.7. Kitos įplaukos

14 000

1.2.2. Išlaidos

3 852 968

1.2.2.1. Valstybės biudžeto išmokos

551 966

1.2.2.2. Lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą

2 372 884

1.2.2.3. Pervedamos pensijų kaupimo dalyvių mokamos kaupiamosios pensijų įmokos

570 591

1.2.2.4. Pervedamos iš valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos kaupiamosios pensijų įmokos

261 203

1.2.2.5. Garantinio fondo lėšos

41 162

1.2.2.6. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos

41 162

1.2.2.7. Kitos išlaidos

14 000

2. Investicinė veikla

15 188

2.1. Išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti

9 918

2.2. Įplaukos, gautos pardavus nematerialųjį turtą

0

2.3. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti

5 273

2.4. Įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą

3

2.5. Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniams popieriams įsigyti

0

2.6. Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius

0

3. Finansinė veikla

880

3.1. Gautos trumpalaikės paskolos

0

3.2. Grąžintos trumpalaikės paskolos

0

3.3. Gautos ilgalaikės paskolos

0

3.4. Grąžintos ilgalaikės paskolos

0

3.5. Įsipareigojimų pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis padengimas

880

3.6. Valiutų kursų pasikeitimo poveikis

0

4. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis

563 889

5. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija

 

5.1. Metų pradžioje

1 655 898

5.2. Pokytis

563 889

5.3. Metų pabaigoje

2 219 787

6. Kasos apyvartos lėšos

293 985

__________________

 

Lietuvos Respublikos

valstybės socialinių fondų

biudžetų 2024 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

3 priedas

 

GARANTINIO FONDO

2024 METŲ BIUDŽETAS

 

Tūkst. Eur

1. Pajamos

47 232

1.1. Darbdavių socialinės įmokos

41 452

1.2. Savanoriškos socialinės įmokos

0

1.3. Iš valstybės biudžeto, kitų valstybės piniginių išteklių ir (ar) Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų pervedamos lėšos

0

1.4. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

10

1.4.1. Palūkanos

0

1.4.2. Delspinigiai, baudos

10

1.5. Pajamos už investuotas laikinai laisvas lėšas

5 720

1.6. Kitos teisėtai gautinos lėšos

50

2. Sąnaudos

27 174

2.1. Socialinės išmokos

22 237

2.2. Mokesčiai į Valstybinio socialinio draudimo fondą

4 663

2.3. Administravimo sąnaudos

274

2.4. Laikinai laisvų lėšų investavimo sąnaudos

0

2.5. Kitos sąnaudos

0

2.5.1. Turto nuvertėjimo ir nurašytos sumos

0

2.5.2. Kitos sumos

0

3. Einamųjų metų rezultatas

20 058

__________________

 

Lietuvos Respublikos

valstybės socialinių fondų

biudžetų 2024 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

4 priedas

 

GARANTINIO FONDO BIUDŽETO

2024 METŲ ĮPLAUKOS IR IŠLAIDOS

 

Tūkst. Eur


1. Įprastinė veikla

19 752

1.1. Įplaukos

46 920

1.1.1. Darbdavių socialinės įmokos

41 162

1.1.2. Savanoriškos socialinės įmokos

0

1.1.3. Lėšos, gautos iš darbdavių, Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti

150

1.1.4. Iš valstybės biudžeto, kitų valstybės piniginių išteklių ir (ar) Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų pervedamos lėšos

0

1.1.5. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

5 558

1.1.5.1. Pajamos už investuotas laikinai laisvas lėšas

5 548

1.1.5.2. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

10

1.1.6. Kitos įplaukos

50

1.2. Išlaidos

27 168

1.2.1. Socialinės išmokos

22 237

1.2.2. Mokesčiai į Valstybinio socialinio draudimo fondą

4 663

1.2.3. Administravimo išlaidos

268

1.2.4. Laikinai laisvų lėšų investavimo išlaidos

0

1.2.5. Kitos išlaidos

0

2. Investicinė veikla

0

2.1. Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniams popieriams įsigyti

0

2.2. Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius

0

3. Finansinė veikla

0

3.1. Gautos paskolos 

0

3.2. Grąžintos paskolos

0

4. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis

19 752

5. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija

 

5.1. Metų pradžioje

148 515

5.2. Pokytis

19 752

5.3. Metų pabaigoje

168 267

__________________

 

Lietuvos Respublikos

valstybės socialinių fondų

biudžetų 2024 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

5 priedas

 

ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO

2024 METŲ BIUDŽETAS

 

Tūkst. Eur

1. Pajamos

47 992

1.1. Darbdavių socialinės įmokos

41 452

1.2. Savanoriškos socialinės įmokos

0

1.3. Iš valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių pervedamos lėšos

0

1.4. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

10

1.4.1. Palūkanos

0

1.4.2. Delspinigiai, baudos

10

1.5. Pajamos už investuotas laikinai laisvas lėšas

6 480

1.6. Kitos teisėtai gautinos lėšos

50

2. Sąnaudos

15 915

2.1. Ilgalaikio darbo išmokos

15 649

2.2. Administravimo sąnaudos

266

2.3. Laikinai laisvų lėšų investavimo sąnaudos

0

2.4. Kitos sąnaudos

0

2.4.1. Turto nuvertėjimo ir nurašytos sumos

0

2.4.2. Kitos sumos

0

3. Einamųjų metų rezultatas

32 077

__________________

 

Lietuvos Respublikos

valstybės socialinių fondų

biudžetų 2024 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

6 priedas

 

ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO BIUDŽETO

2024 METŲ ĮPLAUKOS IR IŠLAIDOS

 

Tūkst. Eur

1. Įprastinė veikla

31 608

1.1. Įplaukos

47 495

1.1.1. Darbdavių socialinės įmokos

41 162

1.1.2. Savanoriškos socialinės įmokos

0

1.1.3. Iš valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių pervedamos lėšos

0

1.1.4. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

6 283

1.1.4.1. Pajamos už investuotas laikinai laisvas lėšas

6 273

1.1.4.2. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

10

1.1.5. Kitos įplaukos

50

1.2. Išlaidos

15 887

1.2.1. Ilgalaikio darbo išmokos

15 627

1.2.2. Administravimo išlaidos

260

1.2.3. Laikinai laisvų lėšų investavimo išlaidos

0

1.2.4. Kitos išlaidos

0

2. Investicinė veikla

0

2.1. Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniams popieriams įsigyti

0

2.2. Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius

0

3. Finansinė veikla

0

3.1. Gautos paskolos 

0

3.2. Grąžintos paskolos

0

4. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis

31 608

5. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija

 

5.1. Metų pradžioje

168 188

5.2. Pokytis

31 608

5.3. Metų pabaigoje

199 796

 

__________________