LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMŲ NORMŲ IR APIMTIES APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu:

1.    Tvirtinu Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašą (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 15 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                     Rokas Masiulis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281

 

 

ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMŲ NORMŲ IR APIMTIES APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas (toliau – Aprašas) nustato elektros įrenginių bandymų specifiką, tikrinamų parametrų leidžiamąsias vertes, bandymų ir matavimų periodiškumą.

2.  Aprašas yra privalomas elektros energijos gamintojams, perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriams, elektros energijos vartotojams, asmenims statantiems (įrengiantiems), rekonstruojantiems, eksploatuojantiems elektros įrenginius ir taikomos pradedant naudoti naujai įrengtus, rekonstruotus, suremontuotus ar eksploatuojant esamus elektros įrenginius.

3Buitiniams elektros energijos vartotojams Aprašas privalomas tik naujai įrengto ar rekonstruoto elektros įrenginio tikrinimui prieš pradedant jį naudoti.

4Elektros įrenginių bandymų ir matavimų kategorijos žymimos:

4.1. P – naujai įrengto ar rekonstruoto elektros įrenginio tikrinimas prieš pradedant jį naudoti;

4.2. R – remontuojant įrenginį;

4.3. T – atliekant techninę priežiūrą;

4.4. A – atliekant apžiūrą;

4.5. M – atliekant tarpinius bandymus ir matavimus tarp remontų.

5.  Apraše vartojamos sąvokos ir santrumpos:

5.1Elektros įrenginių eksploatavimo darbų vadovas (toliau – Eksploatavimo darbų vadovas) – įmonės vadovas ar jo įgaliotas fizinis asmuo, turintis teisės aktų nustatyta tvarka išduotą energetikos darbuotojo pažymėjimą ir tiesiogiai vadovaujantis elektros įrenginių eksploatavimo veiklai. Nebuitinis elektros energijos vartotojas turi teisę sudaryti sutartį su asmeniu, turinčiu Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti elektros įrenginius.

5.2Elektros įrenginio savasis įjungimo laikas – laikas nuo valdymo komandos pateikimo iki elektros įrenginio judamųjų kontaktų susijungimo lanko gesinimo kameroje.

5.3Elektros įrenginio savasis išjungimo laikas – laikas nuo valdymo komandos pateikimo iki elektros įrenginio judamųjų kontaktų atsiskyrimo lanko gesinimo kameroje.

5.4Elektros įrenginio techninė dokumentacija (toliau – techninė dokumentacija) – elektros įrenginio bandymo protokolų, techninių charakteristikų, eksploatavimo instrukcijų ir kt. dokumentų, reikalingų įrenginiui naudoti, rinkinys.

5.5Elektros įrenginio techninės būklės tikrinimas (toliau – techninės būklės tikrinimas) –tikrinimas, ar elektros įrenginio techninės būklės parametrai atitinka Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties apraše nustatytus reikalavimus.

5.6Labai žemas dažnis (toliau – LŽD) – kosinusinės stačiakampės formos bandomosios įtampos 0,1 Hz dažnis.

5.7Išlygintosios bandomosios įtampos vertė – amplitudinė vertė išlygintosios įtampos, kurią turi išlaikyti nustatytomis sąlygomis nustatytą laiką bandoma elektros įrenginio vidinė ir išorinė izoliacija.

5.8Pirminis elektros įrenginio tikrinimas – naujo, pradedamo eksploatuoti ar rekonstruoto elektros įrenginio tikrinimas, ar jis atitinka Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties apraše nustatytus reikalavimus.

5.9Tarpiniai elektros įrenginio bandymai ir matavimai (toliau – tarpiniai bandymai ir matavimai) – atliekamų tarp remontų elektros įrenginio bandymų ir įvairių parametrų matavimo darbų, reikalingų to įrenginio eksploatavimo charakteristikoms nustatyti, visuma.

5.10. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektros įrenginių įrengimo, eksploatavimo, saugos ir atestavimo reikalavimus, nurodytas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMO IR MATAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

6.    Be Aprašo turi būti taikomos ir gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytos elektros įrenginių ir jų dalių naudojimo nuostatos, kurių nėra Apraše bei Eksploatavimo darbų vadovo nurodymai dėl elektros įrenginių bandymų ir matavimų.

7.    Elektros įrenginio bandymų ir matavimų metu naudojamos matavimo priemonės turi būti patikrintos pagal teisės aktų, reglamentuojančių matavimo prietaisų patikrą, nustatytus reikalavimus. Elektros įrenginio bandymų ir matavimų metu naudojamų matavimo priemonių patikrinimo data ir patikrinimų periodiškumas turi būti nurodyti elektros įrenginio bandymų protokole. Esant poreikiui, bandymų ir matavimų darbų užsakovas turi teisę paprašyti pateikti matavimo priemonės patikrinimo / kalibravimo protokolą ir patikrinimų periodiškumo nustatimui naudotą techninę dokumentaciją. Elektros įrenginių bandymus vykdančios laboratorijos privalo vadovautis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu bei laikytis Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ nustatytų reikalavimų.

8.    Pradedamo eksploatuoti elektros įrenginio bandymų ir matavimų apimtys (pirminis bandymas) turi atitikti visas įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytas apimtis, tam, kad nustatyti pradinius duomenis, reikalingus įrenginio būklės pokyčiams įvertinti jį eksploatuojant. Diagnostiniai matavimai turi užtikrinti elektros įrenginio būklės įvertinimą pagal išmatuotų verčių atitikimą ar neatitikimą įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytai normai arba Aprašo nustatytiems reikalavimams bei jų pokytį, palyginus su įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje (protokoluose) nurodytais analogiškų patikrinimų rezultatais.

9.    Hermetiškų elektros įrenginių izoliacinės alyvos ir SF6 dujų kokybės rodiklių matavimai prieš pradedant eksploatuoti įrenginį atliekami tik tuomet, jeigu taip numatyta įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje.

10.  Elektros įrenginiai be bandymų, nustatytų Apraše, turi būti apžiūrimi, patikrinama mechaninių dalių techninė būklė ir atliekami papildomi bandymai, nustatyti įrenginio gamintoje techninėje dokumentacijoje.

11.  Rezervinių elektros įrenginių ar jų dalies ir detalių techninė būklė įvertinama vadovaujantis Apraše nustatytomis apimtimis. Techninės būklės tikrinimo periodiškumas nustatomas Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu, atsižvelgiant į saugojimo sąlygas, bet ne rečiau kaip veikiančių elektros įrenginių.

12.  Jeigu Apraše elektros įrenginio bandymų ir matavimų periodiškumas nenurodomas, reikia vadovautis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytais reikalavimais ir (ar) Eksploatavimo darbų vadovo nurodymais.

13.  Eksploatavimo darbų vadovas atskiru nurodymu gali keisti įrenginių planinių bandymų, matavimų apimtis ir periodiškumus, jei tai nepablogina dirbančiųjų ar aplinkinių saugumo, nesumažina įrenginių patikimumo bei neprieštarauja gamintojų techninėje dokumentacijoje nustatytiems reikalavimams.

14.  Apraše nurodytiems elektros įrenginiams iki 35 kV įtampos imtinai (toliau – iki 35 kV) bandymas dažnio bandomąja įtampa yra būtinas, jeigu tokie bandymai numatyti įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje, išskyrus skirstyklų elektros įrenginius iki 20 kV imtinai (toliau – iki 20 kV), kurie gali būti bandomi išlygintąja bandomąja įtampa, 1,5 karto aukštesne, negu nustatyta Apraše bandymui 50 Hz dažnio bandomąja įtampa. Prieš pradedant bandyti įrenginių izoliaciją, jos techninė būklė turi būti įvertinta kitais metodais, pavyzdžiui, išmatuojant izoliacijos varžą, nustatant alyvoje ištirpusių dujų kiekį, patikrinant izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tangento tgd vertę ir pan.

15.  Elektros įrenginiai ir izoliatoriai, kurių vardinė įtampa yra aukštesnė negu eksploatuojamojo elektros įrenginio vardinė įtampa, bandomi vadovaujantis normomis, skirtomis tam elektros įrenginiui.

16.  Bandant neatjungtus nuo šynų elektros įrenginius, išlygintoji bandomoji ar 50 Hz dažnio bandomoji įtampa turi atitikti pačią mažiausią prijungtų įrenginių bandymo normą.

17.  Izoliatoriai ir srovės matavimo transformatoriai, prijungti prie 6–10 kV kabelių, gali būti bandomi kartu su kabeliais. Techninė būklė įvertinama, vadovaujantis galios kabelių bandymo normomis.

18.  Pakeitus izoliacinę alyvą, elektros įrenginių (išskyrus alyvinius jungtuvus) izoliacija turi būti išbandyta vadovaujantis Aprašu.

19.  Jeigu bandant elektros įrenginį, bandymo ar matavimų rezultatai neatitinka norminių dydžių, priežastims išaiškinti atliekami papildomi patikrinimai vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija. Toks įrenginys gali būti eksploatuojamas tik po defekto pašalinimo arba įrenginio gamintojo raštiško nustatyto neatitikimo priežasties paaiškinimo ir patvirtinimo, kad įrenginys gali būti eksploatuojamas.

20Relinės apsaugos, automatikos ir telemechanikos įranga turi būti tikrinama, vadovaujantis Aprašu ir reikalavimais, nustatytais šių įrenginių gamintojo techninėje dokumentacijoje. Jei bandymų apimtys ar periodiškumas nereglamentuotas, tikrinimas atliekamas Eksploatavimo darbų vadovo sprendimu.

21.  Kompleksiškai remontuojant elektros įrenginį, bandymų kategorija „R“ taikoma ir komplektavimo įrangai.

22.  Elektros įrenginių izoliacija bandoma ir izoliacinės alyvos ėminiai imami, kai izoliacijos temperatūra yra ne žemesnė kaip +5 °C, išskyrus Apraše nurodytus elektros įrenginius, kurie turi būti bandomi esant aukštesnei temperatūrai. Elektros įrenginių izoliacinės charakteristikos, Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu, gali būti matuojamos ir esant žemesnei nei +5 °C temperatūrai, tačiau matavimai turi būti pakartoti esant aukštesnei kaip +5 °C temperatūrai.

23.  Elektros įrenginio izoliacijos varžos ir dielektrinių nuostolių kampo tgδ verčių patikrinimų rezultatai perskaičiuojami +20 °C temperatūrai vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija. Perskaičiavimai neatliekami esant aplinkos temperatūrai nuo +15 iki +25 °C (imtinai).

24.  Elektros įrenginio izoliacijos varža matuojama megommetru, kurio rodmenys registruojami po 60 s nuo matavimo pradžios. Jeigu Apraše nurodyta nustatyti absorbcijos koeficientą (R60”/R15”), megommetro rodmenys fiksuojami du kartus: po 15 s ir 60 s.

25.  Rengiant elektros įrenginį bandymams (išskyrus eksploatuojamas besisukančias elektros mašinas) išorinis izoliacijos paviršius turi būti nuvalytas. Kai elektros įrenginys bandomas neatjungus įtampos, izoliacijos paviršiaus galima nevalyti.

26.  Transformatorių, reaktorių ir besisukančių elektros mašinų apvijų izoliacija bandoma 50 Hz dažnio bandomąja įtampa, prijungiant ją prie kiekvienos galvaniškai nepriklausomos grandinės arba lygiagrečių vijų (jeigu tarp jų yra pakankama izoliacija). Bandomoji įtampa yra prijungiama prie bandomos apvijos įvado, o kiti įvadai sujungiami su įžemintu korpusu. Apvijų, kurių vieni galai yra sujungti (transformatorius izoliuota neutrale ir pan.) ir nėra galimybės sujungimo vietos išardyti, izoliacija yra bandoma tarp apvijos ir korpuso.

27.  Elektros įrenginius bandant 50 Hz dažnio bandomąja įtampa, matuojant srovę ir tuščiosios veikos galios nuostolius matavimo bei galios transformatoriuose, reikia naudoti linijinę tinklo įtampą.

28.  Bandomoji įtampa turi būti didinama tolygiai, kad būtų galima stebėti prietaisų rodmenis, o padidinus iki nustatytos vertės turi būti išlaikoma pastovi visą nustatytą bandymo laiką. Bandomoji įtampa, išlaikyta Apraše nustatytą laiką, turi būti tolygiai mažinama iki nulio.

29.  Bandymo trukmė yra bandomosios įtampos prijungimo laikas, nustatytas Apraše.

30.  Elektros įrenginių iki 1000 V izoliacijos techninę būklę, vietoj bandymo 1000 V 50 Hz dažnio bandomąja įtampa, leidžiama įvertinti matuojant jos varžą 2500 V įtampos megommetru. Elektros įrenginių izoliacijos varža megommetru matuojama 1 min.

31.  6,3 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginių izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru.

32Elektros įrenginiai turi būti bandomi vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“. Veikiančiame elektros įrenginyje izoliacijos charakteristikos gali būti matuojamos tik naudojantis saugia įranga ir įrenginiais, apsaugančiais tikrinamojo įrenginio dalis nuo galimo pavojingo potencialo.

 

III SKYRIUS

SINCHRONINIAI GENERATORIAI, KOMPENSATORIAI IR KOLEKTORINIAI ŽADINTUVAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BANDYMŲ IR MATAVIMŲ NORMOS IR APIMTYS

 

33.     Bandymų ir matavimų normos bei apimtys, montuojant ir sumontavus sinchroninius generatorius ir kompensatorius (toliau – generatorius), remontuojant ir apžiūrint įrenginius bei tarp remontų, nustatytos Aprašo 34–122 punktuose.

34.     Mažesnės kaip 1000 kW galios ir 1000 V bei aukštesnės įtampos generatoriai turi būti bandomi tik Aprašo 37–65, 67–87 ir 99–103 punktuose nustatyta tvarka.

35.     Žemesnės kaip 1000 V įtampos visų galių generatoriai turi būti bandomi Aprašo 37–65, 67–68 ir 99–103 punktuose nustatyta tvarka.

36.     Remontuojamų generatorių apvijų bandymų normos ir apimtys nustatytos Aprašo 1 priede.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

GENERATORIAUS IZOLIACIJOS TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS, NUSTATANT DŽIOVINIMO POREIKĮ

 

37.     Po apžiūros, techninės priežiūros arba suremontuoti generatoriai į elektros tinklą gali būti jungiami nedžiovinti. Generatoriai, neeksploatuoti ar suremontuoti, kai buvo keičiamos apvijos, gali būti jungiami nedžiovinti, jeigu statoriaus apvijų izoliacijos varža (R60”) ir absorbcijos koeficientas (R60”/R15”) yra ne mažesni nei nustatyti Aprašo 1 lentelėje.

38.     Sulitavus jungtis, generatorius su gilzine izoliacija būtina džiovinti.

39.     Generatorius su dujine (ir orine) statoriaus apvijos aušinimo sistema iš naujo jungiant arba pakeitus statoriaus apvijas būtina įvertinti nuotėkio srovės priklausomybę nuo įtampos, kaip nustatyta Aprašo III skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

40.     Generatoriaus įmirkyta popierinė izoliacija džiovinama, jeigu tai numatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje.

41.     Generatorių rotoriai, aušinami dujomis (oru arba vandeniliu), yra nedžiovinami, jeigu jų izoliacijos varža yra ne mažesnė už nustatytą Aprašo 1 lentelėje.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

GENERATORIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

 

42.  Generatorių izoliacijos varža matuojama megommetru, kurio įtampos vertė yra nustatyta Aprašo 1 lentelėje.

43.  Statoriaus apvijų, aušinamų vandeniu, varža matuojama be vandens. Prieš matuojant izoliacijos varžą, aušinimo traktas turi būti prapūstas sausu, švariu suspaustu oru. Megommetro gnybtas „ekranas“ turi būti sujungtas su vandens surinkimo kolektoriais, izoliuotais nuo išorinės aušinimo sistemos. Galimybė matuoti izoliacijos varžą, neišleidus vandens iš apvijų, yra nustatyta Aprašo 1 lentelėje.

 

1 lentelė. Sinchroninių generatorių, kompensatorių ir kolektorinių žadintuvų leidžiamosios izoliacijos varžos ir absorbcijos koeficiento R60”/R15” vertės

 

Eil.

Nr.

Bandomasis elementas

Bandymų ir matavimų kategorija

Megommetro įtampa, V

Leidžiamoji izoliacijos varža, MW

Pastabos

1.

Statoriaus apvija

P

2500/1000/

5002

Ne mažiau kaip 10 MW/kV vardinės linijinės įtampos

Atskirai tarp kiekvienos fazės arba atšakos ir kitų įžemintų fazių ir atšakų. R60’’/R15’’ vertės ne mažesnės kaip 1,3

 

 

P

2500

Pagal gamintojo techninę dokumentaciją

Distiliatui tekant per apvijas

 

 

R, A1

2500/1000/

5002

 

R60’’ ir R60’’/R15’’ nenormuojami, bet turi būti vertinami, sprendžiant, ar būtina džiovinti apvijas. Neturi būti didelio skirtumo tarp izoliacijos varžų bei absorbcijos koeficientų skirtingose fazėse ir atšakose, jei tokie skirtumai nebuvo nustatyti matuojant anksčiau, kai buvo panaši temperatūra

2.

Rotoriaus apvija

P, R, A1, M

1000

(leidžiama ir 500)

Ne mažesnė kaip 0,5 (aušinant vandeniu, kai apvija išdžiovinta)

Ne didesnės kaip 300 MW galios generatorius neryškiapoliais rotoriais tiesioginiu arba netiesioginiu apvijų aušinimu oru ir vandeniliu leidžiama pradėti eksploatuoti, kai izoliacijos varža ne mažesnė kaip 2 kW, esant +75°C temperatūrai, arba 20 kW, esant +20°C temperatūrai. Didesnės galios generatorius pradėti eksploatuoti galima, kai rotoriaus apvijos varža yra mažesnė nei 0,5 MW (esant +10–30°C), tik suderinus su gamintoju

 

 

P, R

1000

Pagal gamintojo techninę dokumentaciją

Distiliatui tekant apvijos aušinimo kanalais

3.

Generatoriaus žadinimo grandinės ir kolektorinis žadintuvas su prijungta aparatūra (be rotoriaus ir žadintuvo apvijų)

P, R, A1, M

1000

(leidžiama ir 500)

Ne mažesnė kaip 1,0

 

4.

Kolektorinių žadintuvo ir pažadintuvo apvijos

P, R, A11

1000

 

Ne mažesnė kaip 0,5

 

5.

Kolektorinių žadintuvo ir pažadintuvo inkaro ir kolektoriaus bandažai

P, R

1000

Ne mažesnė kaip 1,0

Kai inkaro apvija įžeminta

6.

Izoliuoti statoriaus suveržimo varžtai (kuriuos įmanoma išmatuoti)

P, R

1000

Ne mažesnė kaip 1,0

 

7.

Guoliai ir veleno riebokšliai

P, R

1000

Hidrogeneratorių ne mažesnė kaip 0,3; turbogeneratorių ir kompensatorių ne mažesnė kaip 1

Hidrogeneratorių veleno ir guolių riebokšliai matuojami, jei yra techninė galimybė ir jei gamintojo techninėje dokumentacijoje nėra griežtesnių normų

8.

Difuzoriai, ventiliatorių skydai ir kiti generatoriaus statoriaus mazgai

P, R

500–1000

Pagal gamintojo techninę dokumentaciją

 

9.

Termojutikliai kartu su jungiamaisiais laidais, sumontuotais generatoriaus viduje:

P, R

 

 

Megommetro įtampa parenkama vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija

 

kai generatorius apvijos aušinamos tiesiogiai;

 

250 arba 500

Ne mažesnė kaip 1,0

 

 

– kai generatorius apvijos aušinamos netiesiogiai

 

500

Ne mažesnė kaip 0,5

 

10.

Galinis TGV turbogeneratorių statoriaus apvijos įvadas

P, R

2500

1000

Matuojamas prieš sujungiant įvadą su statoriaus apvija

 

Pastabos:

1. Statoriaus, rotoriaus ir žadinimo tiesioginio aušinimo vandeniu sistemų izoliacijos varža per apžiūras matuojama tik tada, kai šiam tikslui nereikia atlikti specialių demontavimo darbų. Leidžiama matuoti neatjungus šynų.

2. Kai apvijos vardinė įtampa iki 500 V, izoliacijos varža matuojama 500 V įtampos megommetru. Kai apvijos vardinė įtampa 500–1000 V, matuojama 1000 V įtampos megommetru. Kai apvijos vardinė įtampa aukštesnė kaip 1000 V, matuojama 2500 V įtampos megommetru.    

44.  Izoliacijos varžos ir absorbcijos koeficientų R60”/R15” leidžiamosios vertės, esant
+10 – +30
 °C temperatūrai, pateiktos Aprašo 1 lentelėje.

45.  Temperatūrai esant aukštesnei kaip +30 °C, leidžiamoji kiekvieno +20 °C temperatūros padidėjimo intervalo izoliacijos varžos vertė turi būti 2 kartus sumažinta.

46.  Generatorių izoliacijos apvijų varža turi būti ne mažesnė kaip 0,5 MW.

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

STATORIAUS APVIJŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS IŠLYGINTĄJA BANDOMĄJA ĮTAMPA, MATUOJANT NUOTĖKIO SROVĘ

 

47.  Prieš eksploatavimą (P bandymų ir matavimų kategorija) naujų generatorių statoriaus apvijos bandomos išlygintąja bandomąja įtampa:

47.1. 1,28 ´ 2,5 Uv – iki 6,6 kV įtampos generatorių;

47.2. 1,28 ´ (2 Uv + 3) – nuo 6,6 kV iki 20 kV įtampos generatorių;

47.3. 1,28 ´ (2 Uv + 1) – nuo 20 kV iki 24 kV įtampos generatorių;

47.4. 50 kV – TGV-300 turbogeneratorių.

48.  Eksploatuojant (R ir T bandymų ir matavimų kategorijos) išlygintąja bandomąja įtampa bandoma 5000 kW ir didesnės galios generatorių izoliacija.

49.  Kai eksploatuojami generatoriai bandomi išlygintąja bandomąja įtampa (R ir T bandymų ir matavimų kategorijos), jos vertė turi būti 1,6 karto aukštesnė negu 50 Hz dažnio bandomoji įtampa, bet ne aukštesnė kaip bandomoji įtampa prieš eksploatavimą. Tarp remontų išlygintosios bandomosios įtampos vertė nustatoma Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu. Nustatyta išlygintoji bandomoji įtampa gali būti sumažinta ne daugiau kaip 0,5 Uv, lyginant su bandomąja įtampa, kuri buvo nustatyta po paskutinio remonto. Vertinant bandymo rezultatus, nuotėkio srovė nenormuojama, tačiau analizuojant 1 min. jos kitimo nuo bandomosios įtampos pobūdį, srovių asimetrijas fazėse ar šakose, galima nustatyti atsiradusius defektus ir izoliacijos drėgnumo lygį.

50.  Sudarant nuotėkio srovės priklausomybę nuo įtampos, nuotėkio srovė turi būti matuojama ne mažiau kaip penkiems įtampos lygiams. Įtampos lygiai nuotėkio srovei registruoti turi būti keičiami apytikriai vienodu 0,5 Uv žingsniu. Kiekviename lygyje įtampa išlaikoma 1 min., registruojant nuotėkio srovę po 60 s (I60”), o generatoriaus priverstinai neaušinant ir po 15 s (I15”). Neproporcingas nuotėkio srovės sustiprėjimas, keliant bandomąją įtampą, ypač esant paskutiniams įtampos lygiams, arba nuotėkio srovės I60” nesusilpnėjimas, lyginant su nuotėkio srove I15”, reiškia vietinio defekto izoliacijoje požymį, jeigu jis pasireiškia vienoje fazėje, ir izoliacijos bendrąjį sudrėkimą, jeigu panaši proporcija nustatoma visose fazėse.

51.  Nuotėkio srovės priklausomybė nuo įtampos yra apibūdinama netiesiškumo koeficientu, kuris nustatomas:

 

;                                                                                     (1)

 

čia:

Ub – didžiausia bandomoji įtampos vertė (aukščiausias įtampos lygis);

U0 – pradinė mažiausia įtampos vertė (žemiausias įtampos lygis);

Ib ir I0 – nuotėkio srovių (I60”) vertės, išmatuotos įtampos lygiuose Ub ir U0.

 

52.     Jeigu išmatuota žemiausiame įtampos lygyje nuotėkio srovė yra silpnesnė kaip 10 mA, U0 ir I0 vertes leidžiama imti iš artimiausio kito įtampos lygio, kuriame nuotėkio srovė yra stipresnė kaip 10 mA. Naujų pradedamų eksploatuoti generatorių netiesiškumo koeficiento vertė turi būti ne didesnė kaip 3.

53.     Netiesiškumo koeficientas yra nevertinamas tada, kai visų įtampos lygių nuotėkio srovės vertė yra silpnesnė kaip 50 mA. Jeigu, nekeičiant įtampos per 1 min., užregistruojama, kad bet kurio įtampos lygio nuotėkio srovė padidėjo, tai gali būti defektas (ar sudrėkimas) net ir tada, kai šiame lygyje I60” < 50 mA. Siekiant išvengti vietinio izoliacijos perkaitimo, tekant nuotėkio srovei, bandyti leidžiama, įtampos lygiui esant:

53.1. 0,5 Uv srovė yra silpnesnė kaip 250 mA;

53.2. 1,0 Uv srovė yra silpnesnė kaip 500 mA;

53.3. 1,5 Uv ir aukštesniam srovė yra silpnesnė kaip 1000 mA.

54.     Vandeniu aušinamų generatorių statoriaus apvijų izoliacija išlygintąja bandomąja įtampa gali būti bandoma, jeigu leidžia jų konstrukcija.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

GENERATORIŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

 

55.     Izoliacijos 50 Hz dažnio bandomosios įtampos vertė parenkama pagal Aprašo 2 lentelę. Bandymo trukmė – 1 min.

56.  Generatoriaus statoriaus apvijų izoliacija remonto ir bandymų tarp remontų metu yra bandoma sustabdžius generatorių ir nuėmus galinius gaubtus, bet nenuvalius izoliacijos apnašų. TGV-300 („Elektrosila“) iki gamyklinio Nr. 02330 generatorių izoliacija (jeigu nebuvo keista apvija) bandoma nuvalius apnašas.

57.  Bandymo metu, nuėmus galinius gaubtus, turi būti stebimos turbogeneratorių ir sinchroninių kompensatorių galinės apvijų dalys, o hidrogeneratorių galinės apvijų dalys – atidarius liukus.

58.  Naujo turbogeneratoriaus rotoriaus apvijų izoliacija turi būti bandoma, esant vardiniams rotoriaus sūkiams.

59.  Vandeniu aušinamo generatoriaus statoriaus apvijos izoliacija turi būti bandoma, kai aušinimo sistemoje cirkuliuoja distiliatas, kurio savitoji varža ne mažesnė kaip 100 kW·cm, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nėra kitų nurodymų.

60.  Generatorių pirmą kartą įjungiant ir iš dalies ar visiškai keičiant 10 kV ir aukštesnės įtampos generatorių apvijas, išbandžius izoliaciją 1 min, įtampa sumažinama iki vardinės ir nekeičiama dar 5 min, kad būtų galima įvertinti apvijų vainikinio išlydžio pobūdį. Atskiruose taškuose neturi būti matoma geltono ir rausvo švytėjimo, dūmų, bandažai neturi smilkti ir kt. Galimas žydras ir baltas švytėjimas.

61.  Prieš jungiant baigtą montuoti generatorių (turbogeneratoriui įdėjus rotorių ir uždėjus galinius gaubtus), būtina generatoriaus statoriaus apvijas išbandyti 50 Hz dažnio vardine Uv arba išlyginta 1,5 Uv įtampa. Bandymo trukmė – 1 min.

62.  Draudžiama tuo pačiu metu bandyti statoriaus apvijų ir kitų kartu esančių elementų izoliaciją bandomąja įtampa ir tikrinti generatoriaus korpuso sandarumą.

 

2 lentelė. Sinchroninių generatorių, kompensatorių ir kolektorinių žadintuvų izoliacijos bandymai 50 Hz dažnio bandomąja įtampa

 

Eil.

Nr.

Bandomasis elementas

Bandymų ir matavimų kategorija

Generatoriaus charakteristika arba tipas

Bandomoji įtampa, kV

Pastabos

1.

Generatoriaus statoriaus apvija

P

Iki 1 MW galios, vardinė įtampa aukštesnė kaip 100 V

0,8(2Uv+1), bet ne žemesnė kaip 1,2

 

 

 

 

Didesnės kaip 1 MW galios, vardinė įtampa iki 3,3 kV

0,8(2Uv+1)

 

 

 

 

Didesnės kaip 1 MW galios, vardinė įtampa 3,3–6,6 kV

0,8´2,5Uv

 

 

 

 

Didesnės kaip 1 MW galios, vardinė įtampa 6,6–20 kV

0,8(2Uv+3)

 

 

 

 

Didesnės kaip 1 MW galios, vardinė įtampa per 20 kV

0,8(2Uv+1)

 

2.

Hidrogeneratoriaus statoriaus apvija, statoriaus dalių sujungimas sumontavus visą apviją ir izoliavus

P

Didesnės kaip 1 MW galios, vardinė įtampa iki 3,3 kV

2Uv+1

Jei statorius sumontuojamas vietoje, bet ne ant pamato, tai, iki statant ant jo, statorius bandomas vadovaujantis nuorodomis šios lentelės 2 eilutėje, o ant pamato pasta-tytas statorius bandomas vadovaujantis nuorodomis šios lentelės 1 eilutėje

 

jungtis

 

Didesnės kaip 1 MW galios, vardinė įtampa 3,3–6,6 kV

2,5Uv

 

 

 

 

Didesnės kaip 1 MW galios, vardinė įtampa per 20 kV

2Uv+3

 

3.

Generatoriaus statoriaus apvija

R

Visų galių generatoriai

1,5–1,7 Uv, bet ne aukštesnė kaip bandomoji įtampa, pradedant eksploatuoti generatorių, ir ne žemesnė kaip 1 kV

150 MW ir didesnės galios turbogeneratorių su tiesiogiai aušinama statoriaus apvija bandomoji įtampa – 1,5 Uv. Kitų galių turbogeneratorių bandomoji įtampa – 1,5 Uv kasmetinių bandymų metu arba veikusių ilgiau kaip 10 metų Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu. Kai bandoma rečiau kaip 1 kartą per metus, bandomoji įtampa – 1,7 Uv, išskyrus 150 MW ir didesnės galios turbogeneratorius su tiesioginiu statoriaus apvijos aušinimu

T

Visų galių generatoriai

Vadovaujantis Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu

Jeigu nurodyta, bandomąją įtampą sumažinti ne daugiau kaip 0,2 Uv, būtina palyginti su įtampos verte, naudota remontuojant paskutinį kartą

4.

Ryškiapolio rotoriaus apvija

P

Visų galių generatoriai

8 Uv generatoriaus žadinimo įtampos, bet ne žemesnė kaip 1,2 kV ir ne aukštesnė kaip 2,8 kV

 

 

 

R

Visų galių generatoriai

6 Uv generatoriaus žadinimo įtampos, bet ne žemesnė kaip 1 kV

 

5.

Neryškiapolio rotoriaus apvija

P

Visų galių generatoriai

1,0

Bandomoji įtampa nustatoma 1 kV, kai tai neprieštarauja gamintojo nurodytoms techninėms sąlygoms. Kai techninėse sąlygose nustatytos griežtesnės normos, bandomoji įtampa turi būti padidinta

6.

Kolektorinių žadintuvo ir pažadintuvo apvijos

P

Visų galių generatoriai

8 Uv generatoriaus žadinimo įtampos, bet ne žemesnė kaip 1,2 kV ir ne aukš-tesnė kaip 2,8 kV

Tarp apvijos ir korpuso, tarp apvijos ir bandažų

 

 

R

Visų galių generatoriai

1,0

Tarp apvijos ir korpuso, tarp apvijos ir bandažų

7.

Žadinimo grandinės

P, R

Visų galių generatoriai

1,0

 

8.

Žadinimo reostatas

P, R

Visų galių generatoriai

1,0

 

9.

Lauko gesinimo grandinės rezistorius ir LGA

P, R

Visų galių generatoriai

2,0

 

10.

Galinis statoriaus apvijos įvadas

P, R

TGV-200

TGV-200M1

31,01, 34,52

Bandoma prieš sumontuojant galinius turbogeneratoriaus įvadus

 

 

 

TGV-300, TGV-500

39,01, 43,02

 

 

Pastabos:

1. Galinių išvadų, kartu su statoriaus apvijos izoliacija išbandytų gamintojo.

2. Rezervinių galinių išvadų, prieš juos sumontuojant turbogeneratoriuje.

 

 

63.  Kontroliniai izoliacijos bandymai 50 Hz dažnio bandomąja įtampa atliekami uždėjus galinius gaubtus, juos užsandarinus ir prileidus į statorių inertinių dujų arba vandenilio iki vardinio slėgio. Būtina patikrinti dujų sudėtį, kad įsitikinti, ar jos nėra sprogios, jeigu izoliacijos bandymai atliekami, kai statoriuje yra vandenilis.

64.  Bandant visiškai sumontuoto generatoriaus statoriaus apvijas, būtina atidžiai stebėti srovės ir įtampos kitimą bandomosios apvijos grandinėje ir akustiškai patikrinti korpusą. Bandymo metu pastebėjus žymių pokyčių ir nuokrypių nuo normalaus režimo, bandymą būtina nutraukti ir pakartoti nuėmus gaubtus. Taip pat turi būti bandoma ir profilaktiškai, jeigu remontuojama nenuėmus galinių gaubtų.

65.  Bandant generatoriaus apvijų izoliaciją, būtina pasirūpinti priešgaisrinės saugos priemonėmis.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

GENERATORIŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

 

66.     Generatoriaus varža nuolatinei srovei turi būti matuojama generatoriui esant aplinkos temperatūros. Varžų vertės turi būti perskaičiuotos, kai yra vienoda temperatūra. Varžų verčių leidžiamųjų nuokrypių normos pateiktos Aprašo 3 lentelėje.

 

3 lentelė. Sinchroninių generatorių, kompensatorių ir kolektorinių žadintuvų apvijų varžų verčių leidžiamųjų nuokrypių normos

 

Eil.

Nr.

Bandomasis elementas

Bandymų ir matavimų kategorija

Norma

Pastabos

1.

Statoriaus apvija

P, R

Apvijų varžų vertės negali skirtis daugiau kaip 2 %, atšakų – 5 %. Tų pačių atšakų ir fazių varžos nuo pradinių reikšmių negali skirtis daugiau kaip 2 %

Kiekviena atšaka ir fazė matuojama atskirai. Lygiagrečių atšakų varžos matuojamos, jei tai galima atlikti konstruktyviai. Atskirų tipų elektros mašinų (generatorių, žadinimo sistemų, mažų generatorių) atskirų atšakų ir fazių varžų skirtumas turi atitikti gamintojo normas

2.

Rotoriaus apvija

P, R

Išmatuotos varžos vertė nuo pradinės gali skirtis ne daugiau kaip 2 %

Ryškiapolių rotorių, kai varžos skirtumas didesnis kaip 2 %, kiekvieno poliaus varža matuojama atskirai

3.

Kolektorinio žadintuvo žadinimo apvijos

P, R

Išmatuotos varžos vertė nuo pradinės gali skirtis ne daugiau kaip 2 %

 

4.

Žadintuvo inkaro apvija (tarp kolektorinių plokštelių)

P, R

Išmatuotos varžos vertė gali skirtis ne daugiau kaip 10%, išskyrus atvejus, kai tai lemia jungimo schema

 

5.

Lauko gesinimo varža, žadinimo reostatai

P, R

Išmatuotos varžos vertė nuo pradinės vertės gali skirtis ne daugiau kaip 10 %

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

ROTORIAUS APVIJOS PILNUTINĖS VARŽOS MATAVIMAS

 

67.  Rotoriaus apvijos pilnutinės varžos matavimų tikslas – išaiškinti galimą rotoriaus apvijų susijungimą tarp vijų. Neryškiapolių rotorių matuojama visos apvijos varža, o ryškiapolių rotorių –kiekvieno poliaus atskirai arba dviejų polių kartu. Matuojant, vienai vijai tenkanti įtampa turi būti 3 V, o visų vijų – ne aukštesnė kaip 200 V įtampa.

68Neryškiapolių rotorių apvijų varžos vertė nustatoma trijuose–keturiuose skirtinguose sūkių lygiuose, iš jų – ir vardinio sūkių skaičiaus, ir nesisukančio rotoriaus, išlaikant nekintančius srovę arba įtampą. Polių arba polių porų varža matuojama tik kai rotorius nesisuka. Matavimų rezultatai su ankstesnių matavimų duomenimis gali būti palyginti tik esant toms pačioms sąlygoms (įdėtas ar išimtas rotorius, atvira arba sujungta statoriaus apvija), tos pačios įtampos arba srovės vertės (taikoma R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms). Apvijose galimi susijungimai tarp vijų, kai matavimo rezultatų nuokrypis nuo anksčiau išmatuotųjų arba nuo vidutinės išmatuotosios polių varžos vertės didesnis kaip 3–5 %, taip pat, kai keičiantis sūkių skaičiui varža šuoliškai sumažėja. Galutinės išvados dėl galimo vijų susijungimo daromos iš trumpojo jungimo charakteristikos, lyginant ją su ankstesnių matavimų rezultatais. Gali būti naudojami ir kiti metodai (indukcijos pulsacijos oro tarpelio tarp rotoriaus ir statoriaus, kintamosios įtampos pasiskirstymas atitinkamų polių vijose, specialių impulsinių prietaisų naudojimas).

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

GENERATORIŲ ORO TARPO MATAVIMAS

 

69.  150 MW ir didesnės galios su tiesioginio vijų aušinimo sistema turbogeneratorių oro tarpai tarp statoriaus ir rotoriaus diametraliai priešingose pusėse gali skirtis vienas nuo kito ne daugiau kaip ±% vidutinės tarpo vertės; visų kitų turbogeneratorių ir sinchroninių kompensatorių, – ±10 %; hidrogeneratorių, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenustatyti griežtesni reikalavimai, – ±20 % (taikoma R ir P bandymų ir matavimų kategorijoms).

70.  Oro tarpai tarp 300 MW galios turbogeneratorių žadintuvų polių ir žadintuvo inkaro diametraliai priešingose pusėse vienas nuo kito gali skirtis ne daugiau kaip ±% vidutinės vertės; visų kitų generatorių žadintuvų, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenustatytos kitos normos, – ±10 % (taikoma R ir P bandymų ir matavimų kategorijoms).

71.  Prieš pradedant eksploatuoti ryškiapoles elektros mašinas (generatorius ir žadintuvus), oro tarpus reikia matuoti po visais poliais. Turi būti nustatyta daugiapolio generatoriaus ištekinimo forma, oro tarpą matuojant po tuo pačiu poliumi kiekvieną kartą pasukus rotorių į kitą polių dalijimo poziciją ir matuojant oro tarpą tame pačiame statoriaus taške. Matavimo rezultatai sulyginami su ankstesniais bandymo duomenimis. Kai rezultatai skiriasi daugiau kaip 20 %, reikia atsižvelgti į gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

GENERATORIAUS CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMAS

 

72.  Bandymo metu gautos trifazio trumpojo jungimo charakteristikos nuokrypis nuo gamintojų nustatytų charakteristikų negali būti didesnis už leidžiamąsias matavimo paklaidas (taikoma R ir P bandymų ir matavimų kategorijoms).

73.  Jeigu trifazio trumpojo jungimo charakteristikos nuokrypis yra didesnis už leidžiamą ir ji yra žemiau pradinės vertės, tai rodo trumpąjį jungimą apvijose.

74.  Prieš eksploatavimą bandant generatorių, veikiantį bloke su transformatoriumi, trifazio trumpojo jungimo charakteristika nenustatoma, jeigu ji buvo nustatyta gamintojo ir yra bandymo protokolas.

75.  Sumontavus ar suremontavus, jei buvo keičiamos statoriaus ar rotoriaus apvijos, generatorių, veikiantį bloke su transformatoriumi, turi būti nustatyta viso bloko trifazio trumpojo jungimo charakteristika (trumpikliai turi būti sumontuoti už transformatoriaus).

76.  Gautoji generatoriaus bloko trifazio trumpojo jungimo charakteristika, palyginimui su nustatyta gamintojo, turi būti perskaičiuota vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija.

77.  Generatoriaus, prijungto prie šynų, trifazio trumpojo jungimo charakteristika turi būti nustatoma sumontavus ir kiekvieną kartą suremontavus, o generatoriaus, veikiančio bloke su transformatoriumi, – suremontavus, jei buvo keičiamos statoriaus ar rotoriaus apvijos.

78.  Sinchroninio be įsukančiojo elektros variklio kompensatoriaus trifazio trumpojo jungimo charakteristika (jeigu ji nebuvo gamintojo nustatyta) nustatoma savistabdos metu, jį sumontavus ar suremontavus ir pakeitus rotoriaus apvijas. Charakteristika nustatoma silpninant žadinimo srovę. Pradedama nuo stipriausios srovės kai turbogeneratorių ir sinchroninių kompensatorių įtampa yra 1,3 Uv, o hidrogeneratorių – 1,5 Uv.

79.  Turbogeneratorių ir hidrogeneratorių tuščiosios veikos charakteristika nustatoma, pradedant nuo vardinės žadinimo srovės ir mažesnio sūkių dažnio. Tuščiosios veikos charakteristiką leidžiama nustatyti savistabdos metu su sąlyga, kad statoriaus apvijų įtampa bus ne aukštesnė kaip 1,3 Uv. Sinchroninių kompensatorių, veikiančių viename bloke su transformatoriumi, tuščiosios veikos charakteristika nustatoma visam blokui, bandant sinchroninis kompensatorius sužadinamas iki 1,15 Uv.

80.  Nuo transformatoriaus atjungto generatoriaus tuščiosios veikos charakteristika nenustatoma tik tada, jeigu ji buvo nustatyta gamintojo ir yra atitinkami tuščiosios veikos bandymo protokolai. Jei nėra bandymo protokolų, tuščiosios veikos charakteristiką nustatyti būtina pagal Aprašo 79 punktą.

81.  Generatoriaus, veikiančio bloke su transformatoriumi, tuščiosios veikos charakteristika turi būti nustatoma, pakeitus rotoriaus arba statoriaus apvijas.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

STATORIAUS APVIJOS TARPVIJINĖS IZOLIACIJOS BANDYMAS

 

82.  Eksploatuojant generatorius ir sinchroninius kompensatorius statoriaus apvijos tarpvijinė izoliacija bandoma suremontavus, kai visiškai ar iš dalies buvo keičiamos statoriaus apvijos (taikoma R bandymų ir matavimų kategorijai), arba juos sumontavus prieš eksploatavimą (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai). Jei generatoriai ir sinchroniniai kompensatoriai prieš sumontavimą buvo išbandyti gamintojo ir yra atitinkami protokolai, tarpvijinė izoliacija nebandoma.

83.  Bandoma tuščiosios veikos režimu (sinchroninių kompensatorių – savistabdos metu), didinant įtampą iki 1,3 Uv – turbogeneratoriams ir sinchroniniams kompensatoriams, iki 1,5 Uv – hidrogeneratoriams.

84.  Bandymo trukmė, kai įtampa aukščiausia, – 5 min, o hidrogeneratorių su strypine apvija – 1 min.

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

KOLEKTORINIO ŽADINTUVO CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMAS

 

85.     Kolektorinio žadintuvo tuščiosios veikos charakteristika nustatoma iki aukščiausios arba iki gamintojų nustatytos įtampos vertės (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

86.     Apkrovos charakteristika nustatoma, kai generatoriaus rotorius apkraunamas ne mažesne už vardinę generatoriaus žadinimo srove (taikomas P bandymų ir matavimų kategorijai).

87.     Charakteristikų nuokrypis nuo gamintojo arba anksčiau išmatuotų charakteristikų galimas tik paklaidos ribose.

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

STATORIAUS MAGNETOLAIDŽIO (GELEŽIES) BANDYMAS

 

88.  Pirmą kartą bandomi tų generatorių magnetolaidžiai, kurie naudoti ilgiau kaip 15 metų ir kurių galia 12 MW ir didesnė. Vėliau turbogeneratorių magnetolaidžiai bandomi kas 8 metus, o hidrogeneratorių – kai išimamas rotorius (taikoma R bandymų ir matavimų kategorijai).

89.  Neeiliniai bandymai atliekami, kai pažeistas magnetolaidis, iš dalies arba visiškai keičiant apvijų tvirtinimą grioveliuose ir dalinai ar visiškai keičiant statoriaus apvijas po jų įtvirtinimo (taikoma R bandymų ir matavimų kategorijai).

90.  12 MW ir mažesnės galios generatorių magnetolaidis bandomas keičiant apvijas, remontuojant magnetolaidį arba Eksploatavimo darbų vadovo sprendimu, bet ne rečiau kaip kartą per 10 metų.

91.  Generatoriai ir sinchroniniai kompensatoriai, turintieji netiesioginio apvijų aušinimo sistemą, yra bandomi, statoriaus nugarėlėje sudarant 1±0,1 T indukciją. Generatoriai tiesiogiai aušinama apvija ir visi turbogeneratoriai, pagaminti po 1977 m. liepos 1 d. (pagal GOST-ą), bandomi sudarant 1,4±0,1 T indukciją. Bandymų trukmė, esant 1 T indukcijai – 90 min, o esant 1.4 T indukcijai – 45 min.

92.  Jeigu bandymų metu nustatyta indukcijos vertė skiriasi nuo vardinės vertės 1,0 ar 1,4 T, tai bandymų trukmė turi keistis ir lyginamieji nuostoliai magnetolaidyje patikslinami taip:

 

   arba       ; (2)

arba      ; (3)

              arba      , (4)

 

čia:

Bb – indukcija, nustatyta bandymo metu, T;

tb – bandymo trukmė, min;

Pb – nustatyti nuostoliai, kai indukcija Bb, W;

P1,0  ir P1,4 nuostoliai magnetolaidyje, W, perskaičiuoti esant 1,0 ir 1,4 T indukcijai;

DP1,.0 ir DP1,.4 – lyginamieji nuostoliai magnetolaidyje, W/kg perskaičiuoti esant 1,0 ir 1,4 T indukcijai;

G – magnetolaidžio svoris, kg.

 

93.  Infraraudonųjų spindulių matavimo įtaisais ar termoporomis nustatomas generatorių didžiausias dantų perkaitimas (temperatūros padidėjimas bandymo metu, palyginti su pradine temperatūra) ir didžiausias atskirų dantų įšilimo skirtumas neturi būti didesnis kaip +25 ir +15 °C (taikoma R bandymų ir matavimų kategorijai).

94. Bandymo metu turi būti matuojama generatorių magnetolaidžio dalių sudūrimo vietose temperatūra, kurių statorių magnetolaidis yra sumontuotas iš atskirų dalių. Bandymo metu temperatūra gali padidėti ne daugiau kaip +25 °C, palyginus su pradine temperatūra.

95. Lyginamieji nuostoliai, palyginti su pradiniais duomenimis, magnetolaidyje gali skirtis ne daugiau kaip 10 %. Jeigu šių duomenų nėra, lyginamieji nuostoliai neturi būti didesni už nustatytuosius Aprašo 4 lentelėje.

 

4 lentelė. Leidžiamieji lyginamieji magnetolaidžio nuostoliai

 

Eil.

Plieno rūšis

Leidžiamieji lyginamieji nuostoliai, W/kg, kai

Nr.

Naujos žymos

Senos žymos

B=1,0 T

B=1,4 T

1.

1511

Ė 41

2,0

4,0

2.

1512

Ė 42

1,8

3,6

3.

1513

Ė 43

1,6

3,2

4.

1514

Ė 43A

1,5

2,9

 

Plieno segmentų valcavimo kryptis išilgai šerdies nugarėlės (skersai dantų)

5.

3412

Ė 320

1,4

2,7

6.

3413

Ė 330

1,2

2,3

 

Plieno segmentų valcavimo kryptis skersai šerdies nugarėlės (išilgai dantų)

7.

3412

Ė 320

1,7

3,3

8.

3413

Ė 330

2,0

3,9

 

Pastaba. Ar generatorius, veikiančius ilgiau kaip 30 metų, esant nuostoliams, didesniems už nurodytuosius Aprašo 88–95 punktuose ir 4 lentelėje, galima toliau eksploatuoti, siekiant užtikrinti patikimą ir saugų veikimą, sprendžia Eksploatavimo darbų vadovas, įvertinęs visus prieš tai atliktus bandymus ir matavimus.

 

Tryliktasis SKIRSNIS

GENERATORIAUS INDUKTYVIOSIOS VARŽOS IR LAIKO PASTOVIŲJŲ NUSTATYMAS

 

96. Generatoriaus induktyviosios varžos ir laiko pastoviosios nustatomos vieną kartą prieš pradedant eksploatuoti eksperimentinį naujo tipo generatorių, jeigu šie parametrai nebuvo nustatyti gamintojo (didelių gabaritų hidrogeneratoriams sumontuotiems jų įrengimo vietoje) (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

97. Generatoriaus induktyvioji varža ir laiko pastovioji nustatomos vieną kartą, kai generatorius remontuojamas, rekonstruojamas ar modernizuojamas, jeigu dėl konstrukcinių pakeitimų ar kitokių priežasčių šie parametrai galėjo pakisti (taikoma R bandymų ir matavimų kategorijai).

98. Nustatytos induktyviųjų varžų ir laiko pastoviųjų vertės įvertinamos, vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija.

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

GENERATORIAUS IR ŽADINTUVO MAZGŲ VIBRACIJOS MATAVIMAS

 

99.  Generatoriaus ir žadintuvo mazgų vibracijos parametrų (švytavimų amplitudė, dviguba švytavimo amplitudė) vertė, kai įrenginys veikia vardinių sūkių dažniu, neturi būti didesnė už nustatytąsias Aprašo 5 lentelėje.

100.  Generatoriaus statoriaus apvijų, jų tvirtinimo sistema ir statoriaus šerdies eksploatavimo techninė būklė nustatoma pagal apžiūros rezultatus remontuojant. Suradus defektą, dėl mechaninių dalių sąveikos turi būti išmatuota apvijų ir šerdies galų vibracija.

101.  Eksploatuojamų hidrogeneratorių atraminių ir plieninių konstrukcijų, statoriaus apvijų galūnių apžiūra ir vibracijos matavimas turi būti atlikti, vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 60034-14 „Sukiosios elektros mašinos. 14 dalis. Tam tikrų elektros mašinų su 56 mm ir ilgesniais velenais mechaninė vibracija. Vibracijos matavimas, įvertinimas ir ribinės vertės“ nustatytais reikalavimais.

102.  Sinchroninių kompensatorių, kurių vardinis sūkių dažnis – 750–1000 aps./min, guolių vibracijos amplitudė turi būti mažesnė kaip 80 mm, o vibracijos vidutinis kvadratinis greitis – 2,2 mm×s-1.

103.  Vibracijos parametrai turi būti išmatuoti prieš pradedant eksploatuoti sumontuotą kompensatorių, o vėliau – Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

 

 

5 lentelė. Ribinės generatorių ir jų žadintuvų vibracijos parametrų vertės

 

Eil.

Nr.

Kontroliuojamas mazgas

Bandymų ir matavimų kategorija

Vibracija, mm, esant vardiniams rotoriaus sūkiams, aps./min

Pastabos

< 100

100 ≤ 187,5

187,5 ≤ 375

375 ≤ 750

1500

3000

1.

Turbogeneratorių ir žadintuvų guoliai, vertikalių hidrogeneratorių kryžmės su įmontuotais kreipiančiaisiais guoliais

P, R

M4

180

150

100

70

501

301

Turbogeneratorių, žadintuvų ir vertikaliųjų hidrogeneratorių guolių vibracija matuojama ant viršutinio guolio dangtelio vertikalia, o prie jungties – ašine ir skersine kryptimis. Vertikalių hidrogeneratorių šios vibracijos vertės priskiriamos horizontalioms ir vertikalioms kryptims

2.

Turbogeneratoriaus rotorių kontaktiniai žiedai

P, R, M

200

300

Vibracija matuojama horizontalia ir vertikalia kryptimis

3.

Turbogeneratoriaus statoriaus korpusas:

 

 

 

 

 

 

 

 

– su standžia statoriaus šerdies pakaba

P, R

 

 

 

 

30

 

 

– be standžios statoriaus šerdies pakabos

P, R

40

60

Vibracija matuojama pjūvyje radialine kryptimi, kiek galima arčiau šerdies vidurio

4.

Hidrogeneratoriaus statoriaus šerdis

P, R

30 (50)2

80

30 (50)2

80

30 (50)2

80

30 (50)2

80

Eksploatuojant matuojama 20 MW ir didesnės galios hidrogeneratorių vibracija, kai nustatoma nepatenkinama šerdies tvirtinimo mazgų techninė būklė, atsiradus kontaktinei korozijai ir pan., bet ne rečiau kaip 1 kartą per 4–6 metus. Vibracija matuojama šerdžių sektorių nugarėlėse radialine kryptimi iš abiejų sujungimo pusių ir 4–6 taškuose esant žiedinei šerdžiai

5.

Hidrogeneratoriaus apvijos galūnės

P, R

503

503

503

503

Apvijos vibracija nustatoma, pradedant eksploatuoti pirmuosius naujo tipo galingesnius kaip 300 MVA hidrogeneratorius ir 100 MVA generatorius–variklius.

Eksploatuojant, matuojama 50 MW ir didesnės galios hidrogeneratorių vibracija, kai pastebėtos pleištų ir bandažų atsipalaidavimo zonos, izoliacijos prasitrynimo vietos

6.

Hidrogeneratoriaus apvijos galūnės

P, R

503

503

503

503

Dažnas vandens tekėjimas (generatorių, aušinamų vandeniu), bet ne rečiau kaip 1 kartą per 4–6 metus.

Vibracija matuojama radialine ir tangentine kryptimis ant galvučių ir ant išėjimų iš griovelių ne mažiau kaip 10 apvijos sekcijų

 

Pastabos:

1. Laikinai, kol turbogeneratoriuje bus įrengta vibracijos matavimo ir tikrinimo aparatūra. Esant tokiai aparatūrai vibracijos greičio vidutinė kvadratinė vertė, pradedant eksploatuoti sumontuotą ar suremontuotą turbogeneratorių, neturi viršyti 2,8 mm×s–1 vertikalia ir skersine kryptimis ir 4,5 mm×s–1 – išilgine kryptimi. Tarp remontų vibracija neturi viršyti 4,5 mm×s–1.

2. Skaitiklyje vibracijos vertė 100 Hz dažniu apkrovos režimu (karšta šerdis) ir skliausteliuose – tuščiosios veikos režimu sužadinus (šalta šerdis), vardiklyje – žemo dažnio poliharmoninė vibracija tuščiosios veikos ir apkrovos režimu.

3. 100 Hz vibracija, perskaičiuota vardiniam režimui.

4. Tarp remontų vertikaliojo hidrogeneratoriaus viršutinės ir apatinės kryžmių vibracija, jei ant jų sumontuoti kreipiamieji guoliai, neturi viršyti:

4.1. 6 lentelėje nustatytų ribinių verčių:

 

6 lentelė. Vertikaliojo hidrogeneratoriaus viršutinės ir apatinės kryžmių vibracijų ribinės vertės tarp remontų

 

Eil. Nr.

Hidrogeneratoriaus techniniai parametrai

Ribinės vertės

1.

Hidrogeneratoriaus rotoriaus sukimosi dažnis, aps. / min

60 ir mažesnis

150

300

428

600

2.

Leidžiamosios vibracijos vertė, mm

0,18

0,16

0,12

0,10

0,08

 

4.2. atraminio korpuso arba svorį laikančios hidrogeneratoriaus kryžmės vertikali vibracija įvairiems jos dažniams turi neviršyti 7 lentelėje nustatytų ribinių verčių:

 

7 lentelė. Atraminio korpuso arba svorį laikančios hidrogeneratoriaus kryžmės vertikalios vibracijos ribinės vertės

 

Eil. Nr.

Hidrogeneratoriaus techniniai parametrai

Ribinės vertės

1.

Vibracijos dažnis, Hz

1 ir mažesnis

3

6

10

16

30 ir didesnis

2.

Leidžiamosios vibracijos vertė, mm

0,18

0,15

0,15

0,08

0,06

0,04

 

 

 

PENKioliktasis SKIRSNIS

DUJŲ AUŠINTUVŲ BANDYMAS HIDRAULINIU SLĖGIU

 

104.  Bandomasis dujų aušintuvų hidraulinis slėgis turi būti dvigubai didesnis už didžiausią galimą darbo metu slėgį, bet ne mažesnis kaip: turbogeneratorių ir hidrogeneratorių, aušinamų oru – 0,3 MPa; TGV serijos turbogeneratorių – 0,6 MPa; TVV vieningos serijos turbogeneratorių – 0,8 MPa; visų kitų vandeniliu aušinamų turbogeneratorių ir sinchroninių kompensatorių – 0,5 MPa (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

105.  Dujų aušintuvų bandymo hidrauliniu slėgiu trukmė – 30 min. Bandant turi būti palaikomas pastovus slėgis ir netekėti vanduo.

 

ŠEŠioliktasis SKIRSNIS

STATORIAUS APVIJŲ, AUŠINAMŲ VANDENIU, SISTEMOS SANDARUMO TIKRINIMAS

 

106. Statoriaus apvijų, aušinamų vandeniu, sistemos kartu su kolektoriais ir jungiamosiomis žarnomis sandarumas tikrinamas hidrauliniais bandymais naudojant kondensatą ar nudruskintą vandenį. Bandymų metu per aušinimo sistemą 12–16 valandų varinėjamas karštas (+60–80 °C) vanduo (sistema per šį laikotarpį turi būti 2–3 kartus ataušinta ir pašildyta) (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

107. Statoriaus apvijų aušinimo sistemos sandarumo bandymų trukmė – 24 valandos. Ar statoriaus apvijų aušinimo sistema sandari, tikrinama pertekliniu statišku vandens slėgiu:

107.1. 0,8 MPa – elektros mašinų, kurių fluoroplastinių jungiamųjų žarnų išorinis skersmuo 28 mm (Dvid = 21 mm);

107.2. 1 MPa – kai išorinis skersmuo 21 mm (Dvid = 15 mm), jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenustatyti griežtesni reikalavimai.

108.  Bandymo metu slėgio kritimas, nesikeičiant temperatūrai, negali būti didesnis kaip 0,5 %. Baigiant bandyti būtina atidžiai apžiūrėti apvijas, kolektorių, žarnas, sujungimo vietas ir įsitikinti, ar nesisunkia vanduo.

109.  Jeigu hidraulinio bandymo rezultatai nepatenkinami, o nuotėkio vietos nustatyti nepavyksta, aušinimo sistemą būtina prapūsti sausu oru, o po to suspausto oro ir freono-12 mišiniu. Tada sistemos sandarumas tikrinamas nuotėkio ieškikliu.

 

septynioliktasis SKIRSNIS

ROTORIAUS, STATORIAUS, DUJŲ–ALYVOS SISTEMOS IR SUMONTUOTO GENERATORIAUS KORPUSO SANDARUMO DUJOMS TIKRINIMAS

 

110. Prieš pripildant generatoriaus korpusą vandeniliu, į veleno sandarinimo sistemą turi būti įpilta alyvos. Generatoriaus korpuso ir dujų–alyvos sistemos sandarumas dujoms Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu tikrinamas suspaustu oru, kurio slėgis toks pat kaip ir vardinis vandenilio slėgis generatoriui veikiant. Bandymo trukmė – 24 val.

111. Oro nuotėkio per parą procentinė vertė apskaičiuojama:

 

;                              (5)

 

čia:

Pp ir Pg – vandenilio absoliutus slėgis aušinimo sistemoje pradedant ir baigiant bandymą, MPa;

 ir  – temperatūra oro generatoriaus korpuse pradedant ir baigiant bandymą, °C.

 

Pastaba. Pagal šią formulę apskaičiuotas oro nuotėkis per parą neturi būti didesnis kaip 1,5 %.

 

aštuonioliktasis SKIRSNIS

GENERATORIUJE VANDENILIO NUOTĖKIO PER PARĄ NUSTATYMAS

 

112. Generatoriuje vandenilio nuotėkis per parą, apskaičiuotas pagal Aprašo 111 punkte pateiktą formulę, neturi būti didesnis kaip 5 %, o suvartojimas per parą, įvertinus ir kiekį, reikalingą vandenilio švarumui išlaikyti – ne didesnis kaip 10 % bendrojo vandenilio kiekio generatoriuje, esant vardiniam slėgiui (taikoma P, R, A, ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

113. Sinchroniniame kompensatoriuje vandenilio nuotėkis per parą turi būti ne didesnis kaip 5 % bendro dujų kiekio jame.

 

devynioliktasis SKIRSNIS

Į GENERATORIŲ PATENKANČIO VANDENILIO ŠVARUMO KONTROLINĖ ANALIZĖ

 

114. Vandenilyje, tiekiamame į generatorių, deguonies gali būti ne daugiau kaip 0,5 % jo bendro tūrio (taikoma P, R, A ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

DVIDEŠIMTasis SKIRSNIS

BUFERINIO BAKO IR ALYVOS TIEKIMO TARPIKLIŲ SISTEMOS HIDRAULINIAI BANDYMAI

 

115.  Buferinio bako ir alyvos tiekimo tarpiklių sistemos hidrauliniai bandymai atliekami vandeniliu aušinamų generatorių buferiniame bake ir alyvos tiekimo tarpiklių sistemoje, generatoriaus korpuse sukeliant 1,5 karto didesnį, palyginti su darbiniu dujų slėgiu, alyvos slėgį (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

116.  Alyvos tiekimo į tarpiklius vamzdynai iki slėgio perkryčio reguliatoriaus ir pats reguliatorius bandomi alyvos slėgiu, 1,25 karto didesniu, negu alyvos tiekimo šaltinių sukeltas didžiausias leidžiamas darbinis slėgis. Buferinio bako ir alyvos tiekimo tarpiklių sistemos hidraulinio bandymo trukmė – 3 min.

 

DVIDEŠIMT pirmasis SKIRSNIS

TGV TURBOGENERATORIŲ STATORIAUS APVIJOS GALINIŲ IŠVADŲ BANDYMAS

 

117.  Be bandymų, nustatytų Aprašo 1 ir 2 lentelėse, TGV serijos turbogeneratorių statoriaus apvijų galiniai išvadai su kondensatorine stiklo epoksidine izoliacija turi būti išbandyti, vadovaujantis Aprašo 118–120 punktais.

118.  TGV serijos turbogeneratorių statoriaus apvijų galinių išvadų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgd matuojamas prieš įdedant galinį išvadą į turbogeneratorių. Matuojant turi būti 10 kV įtampa, o aplinkos temperatūra – ±10 °C nuo +20 °C standartizuotos aplinkos temperatūros (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijoms).

119.  Sumontuoto galinio įvado izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgd vertė negali būti didesnė negu 1,3 karto gamintojo išmatuotos vertės. Matuojamo išvado izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgd be porcelianinio apvalkalo vertė negali būti didesnė kaip 3 %. Eksploatuojant nebūtina matuoti galinių išvadų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgd, jo vertė nenormuojama.

120.  TGV serijos turbogeneratorių statoriaus apvijų galinių išvadų sandarumas dujoms tikrinimas 0,5 MPa suspausto oro slėgiu, jeigu: galinių išvadų sandarumas dujoms gamintojo buvo bandytas 0,6 MPa slėgiu (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Galinis išvadas bandymą išlaiko, jeigu, bandant 0,3 MPa slėgiu, slėgis nenukrinta daugiau kaip 0,5 mm Hg st./h.

 

DVIDEŠIMT ANTRASIS SKIRSNIS

STATORIAUS APVIJOS IZOLIACIJOS TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS MATUOJANT DALINIŲ IŠLYDŽIŲ LYGĮ

 

121.  Statoriaus apvijų izoliacijos techninei būklei ir apvijų tvirtinimo grioveliuose kokybei įvertinti 5 MW ir didesnės galios generatorių dalinių išlydžių lygis matuojamas, esant sustabdytam rotoriui šuoliškai didinant įtampą nuo 1 kV iki vardinės fazinės generatoriaus įtampos (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

122.  Izoliacijos techninės būklės įvertinimo kriterijai dalinių išlydžių lygio atžvilgiu yra individualūs kiekvienam generatorių tipui ir priklauso nuo matavimui naudoto metodo. Nustačius didesnį už leidžiamą dalinių išlydžių lygį, būtina nustatyti ir pašalinti jų šaltinį grioveliuose.

 

IV SKYRIUS

NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS MAŠINOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS MAŠINŲ IZOLIACIJOS TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

 

123.     Nedžiovintos nuolatinės srovės elektros mašinos jungiamos į tinklą tada, kai:

123.1. nuolatinės srovės iki 500 V įtampos elektros mašinų apvijų izoliacijos varža ne mažesnė už nustatytą Aprašo 8 lentelėje;

123.2. nuolatinės srovės aukštesnės nei 500 V įtampos elektros mašinų apvijų izoliacijos varža ne mažesnė už nustatytą Aprašo 8 lentelėje, o absorbcijos koeficientas R60”/R15” – ne mažesnis už 1,2.

 

8 lentelė. Mažiausios leidžiamosios nuolatinės srovės elektros mašinų apvijų izoliacijos varžos

 

 

Eil. Nr.

 

Apvijos temperatūra, °C

 

Izoliacijos varžos R60’’, MW,

 

esant vardinei elektros mašinos įtampai, V

 

 

 

 

 

230

 

460

 

650

 

750

 

900

 

1.

 

+10

 

2,7

 

5,3

 

8,0

 

9,3

 

10,8

 

2.

 

+20

 

1,85

 

3,7

 

5,45

 

6,3

 

7,5

 

3.

 

+30

 

1,3

 

2,6

 

3,8

 

4,4

 

5,2

 

4.

 

+40

 

0,85

 

1,75

 

2,5

 

2,9

 

3,5

 

5.

 

+50

 

0,6

 

1,2

 

1,75

 

2,0

 

2,35

 

6.

 

+60

 

0,4

 

0,8

 

1,15

 

1,35

 

1,6

 

7.

 

+70

 

0,3

 

0,5

 

0,8

 

0,9

 

1,0

 

8.

 

+75

 

0,22

 

0,45

 

0,65

 

0,75

 

0,9

 

ANTRASIS SKIRSNIS

NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS MAŠINŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

 

124.  Nuolatinės srovės elektros mašinų apvijų izoliacijos varža (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų  kategorijoms):

124.1. kai apvijų vardinė įtampa iki 500 V, matuojama 500 V įtampos megommetru;

124.2. kai vardinė įtampa aukštesnės negu 500 V, matuojama 1000 V įtampos megommetru;

124.3. eksploatuojant matuojama kartu su prijungtomis grandinėmis ir kabeliais;

124.4. turi būti ne mažesnė už nustatytą Aprašo 6 lentelėje.

125.  Nuolatinės srovės elektros mašinų bandažų izoliacijos varža (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms):

125.1. matuojama tarp korpuso ir apvijų;

125.2. išmatuota izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip 0,5 MW.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS MAŠINŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

 

126.  Izoliacijos bandomosios įtampos vertė nustatoma vadovaujantis Aprašo 9 lentelės duomenimis. Izoliacijos bandymo 50 Hz dažnio bandomosios įtampos trukmė – 1 min. (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

9 lentelė. Nuolatinės srovės elektros mašinų izoliacijos 50 Hz dažnio bandomoji įtampa

 

Eil. Nr.

Bandomasis elementas

Bandomoji įtampa, V

Pastaba

1.

Apvija

Parenkama pagal Aprašo 3 lentelės 6 eilutėje nustatytas normas

3 kW ir didesnės galios elektros mašinų

2.

Inkaro bandažai

1000

3 kW ir didesnės galios elektros mašinų

3.

Reostatai ir reguliuojamos paleidimo varžos (rezistoriai)

1000

Izoliaciją galima bandyti kartu su žadinimo grandinėmis

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS MAŠINŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

 

127.  Apvijų varža nuolatinei srovei yra matuojama esant atjungtai nuolatinės srovės elektros mašinai (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Leidžiamosios varžų nuolatinei srovei nuokrypio normos pateiktos Aprašo 10 lentelėje.

 

10 lentelė. Varžos nuolatinei srovei vertės nuokrypių normos

 

Eil.

Nr.

Bandomasis elementas

Bandymų ir matavimų kategorija

Norma

Pastaba

1.

Žadinimo apvijos

P, R

Apvijų varžų nuolatinei srovei vertės neturi skirtis nuo pradinių duomenų daugiau kaip 2%

 

2.

Inkaro apvija (tarp kolektoriaus plokštelių)

P, R

Apvijų varžų nuolatinei srovei vertės viena nuo kitos neturi skirtis daugiau kaip 10%, išskyrus atvejus, kai tai lemia jungimo schema

Matuojama didesnės kaip 3 kW galios elektros mašinų varža nuolatinei srovei

3.

Reostatai ir reguliuojamos paleidimo varžos

P

 

Matuojamų varžų nuolatinei srovei vertės neturi skirtis nuo pradinių reikšmių daugiau kaip 10%

Matuojama kiekvienoje atšakoje

 

(rezistoriai)

R

Negali būti nutrūkusių grandinių

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS

NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS MAŠINŲ ORO TARPO PO POLIAIS MATAVIMAS IR POLIŲ APVIJOS POLIŠKUMO TIKRINIMAS

 

128.  Matuojamas didesnės kaip 3 kW nuolatinės srovės elektros mašinos oro tarpas po poliais. Matuojama sukant inkarą, tarp inkaro vieno ir to paties taško bei polių (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

129.  Tarpo plotis diametraliai priešingose pusėse neturi skirtis daugiau kaip ± 10% nuo vidutinio tarpo pločio (jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenustatyti griežtesni reikalavimai).

130.  Tikrinamas pagrindinių ir papildomų polių apvijų poliškumas bei šepečių neutrali padėtis (taikoma R bandymų ir matavimų kategorijai).

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS MAŠINŲ TARPVIJINĖS IZOLIACIJOS BANDYMAS IR TUŠČIOSIOS VEIKOS CHARAKTERISTIKOS NUSTATYMAS

 

131.  Nustatoma nuolatinės srovės generatorių tuščiosios veikos charakteristika. Įtampa didinama iki 130 % vardinės įtampos vertės (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

132.  Nustatytos nuolatinės srovės generatorių tuščiosios veikos charakteristikos nuokrypis nuo gamintojo nustatytos turi būti leidžiamųjų matavimo paklaidų ribose.

133.  Kai yra daugiau kaip keturi poliai, bandant tarpvijinę elektros mašinų izoliaciją vidutinė įtampa tarp gretimų kolektoriaus plokštelių neturi būti aukštesnė kaip 24 V. Bandymo trukmė – 3 min.

134.  Elektros mašiną tuščiosios veikos režimu reikia tikrinti ne trumpiau kaip 1 valandą. Įvertinama elektros mašinos veikimo techninė būklė.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS MAŠINŲ SŪKIŲ DAŽNIO REGULIAVIMO RIBŲ NUSTATYMAS

 

135.  Sūkių reguliavimo ribos turi atitikti nustatytas technologinio mechanizmo sūkių ribas. Nuolatinės srovės elektros mašinų sūkių dažnio reguliavimo ribos nustatomos tuščiosios veikos ir apkrovos režimais (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

V SKYRIUS

KINTAMOSIOS SROVĖS ELEKTROS VARIKLIAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KINTAMOSIOS SROVĖS ELEKTROS VARIKLIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

 

136.  Kintamosios srovės elektros variklių (toliau – elektros varikliai) izoliacijos varža matuojama megommetru, kurio įtampa nustatyta Aprašo 11 lentelėje. Leidžiamosios izoliacijos varžos vertės ir absorbcijos koeficientai R60”/R15” pateikti Aprašo 11–13 lentelėse. Bandomosios įtampos prijungimo trukmė – 1 min.

137.  Į tinklą jungiami nedžiovinti elektros varikliai, jei apvijų izoliacijos varža ir absorbcijos koeficientas R60”/R15”  yra ne mažesni už nustatytuosius Aprašo 11–13 lentelėse.

 

 

11 lentelė. Elektros variklių leidžiamosios izoliacijos varžos ir absorbcijos koeficiento vertės

 

Eil.

Nr.

Bandomasis elementas

Bandymų ir matavimų kategorija

Megommetro įtampa, V

Leidžiamosios izoliacijos varžos ir absorbcijos koeficientas R60”/R15” vertės

Pastabos

1.

Statoriaus apvija

P

 

2500/1000/

5002

Vadovaujantis Aprašo 10 lentelės nuostatomis

 

 

 

 

R, A1

 

Eksploatuojamų elektros variklių leidžiamosios izoliacijos varžos R60’’ norma ir absorbcijos koeficiento R60”/R15”  vertė nenormuojama, tačiau nulemia jų džiovinimo būtinumą

Nustatyti reikia tik aukštesnės kaip 3 kV įtampos arba didesnės kaip 1 MW galios elektros variklių absorbcijos koeficientą R60”/R15”  

2.

Rotoriaus apvija

P

 

1000

(leidžiama 500)

0,2 MW

 

Matuojama 3 kV ir aukštesnės įtampos bei didesnės kaip 1 MW galios sinchroninių elektros

 

 

R, A1

 

variklių ir elektros variklių su faziniu rotoriumi

3.

Termoindikato-riai su jungia-maisiais laidais

P, R

250

 

4.

Guoliai

P, R

1000

Matuojama 3 kV ir aukštesnės įtampos variklių, o guolių korpusą izoliavus nuo pamatinės plokštės. Matuojama tarp pamatinės plokštės ir guolių korpuso, turi būti sumontuota tepimo sistema, o rotorius izoliuotas nuo guolio korpuso. Eksploatuojant matuojama remonto metu, kai išimtas rotorius.

 

Pastabos:

1. Matuojama dalinio remonto metu, jei nereikia specialių demontavimo darbų.

2. Kai vardinė apvijos įtampa iki 0,5 kV, izoliacijos varža matuojama 500 V įtampos megommetru, kai vardinė apvijos įtampa nuo 0,5 kV iki 1 kV – 1000 V megommetru, kai aukštesnė kaip 1000 V – 2500 V įtampos megommetru.

 

 

12 lentelė. Leidžiamosios elektros variklių statoriaus apvijų izoliacijos varžų ir absorbcijos koeficientų normos

 

Eil.

Nr.

 

Elektros variklių galia, vardinė

Statoriaus apvijų izoliacijos techninės būklės įvertinimo kriterijai

įtampa, apvijų izoliacijos tipas

Izoliacijos varžos vertė, MW

Absorbcijos koeficiento R60“/R15“ vertė

1.

Galia didesnė kaip 5 MW, termoreaktyvinė ir žėrutinė kompaundinė apvijų izoliacija

Atitinkamai pagal sinchroninių generatorių įjungimo sąlygas Aprašo III skyriaus antrąjį skirsnį

 

2.

5 MW ir mažesnė galia, įtampa aukštesnė kaip 1000 V, termoreaktyvinė apvijų izoliacija

Esant +10 – +30 °C temperatūrai, izoliacijos varža ne mažesnė kaip 10 MW/kV vardinės linijinės įtampos

Ne mažesnė kaip 1,3,

esant +10 – +30 °C temperatūrai

3.

Elektros varikliai su žėrutine kompaundine izoliacija, aukštesnės kaip 1000 V vardinės įtampos, nuo 1 MW iki 5 MW galios ir mažesnės galios elektros varikliai, skirti dirbti išorės sąlygomis

Ne mažesnė nei vertės, nurodytos Aprašo 8 lentelėje

Ne mažesnė kaip 1,2

4.

Elektros varikliai su žėrutine kompaundine izoliacija, aukštesnės kaip 1000 V įtampos, mažesnė kaip 1 MW galios, išskyrus nurodytus šios lentelės 3 eilutėje

Ne mažesnė nei vertės, nurodytos Aprašo 11 lentelėje

Nenormuojama

5.

Visų tipų izoliacija, įtampa iki 1000 V

Ne mažesnė kaip 1,0 MW, kai temperatūra +10 – +30 °C

Nenormuojama

 

13 lentelė. Mažiausios leidžiamosios elektros variklių, nurodytų Aprašo 12 lentelės 3 ir 4 eilutėse, izoliacijos varžos

 

 

Eil.

 

Apvijos temperatūra,

 

Izoliacijos varža R60’’, MW, esant vardinei apvijos įtampai, kV

 

Nr.

 

°C

 

3–3,15

 

6–6,3

 

10–10,5

 

1.

 

+10

 

30

 

60

 

100

 

2.

 

+20

 

20

 

40

 

70

 

3.

 

+30

 

15

 

30

 

50

 

4.

 

+40

 

10

 

20

 

35

 

5.

 

+50

 

7

 

15

 

25

 

6.

 

+60

 

5

 

10

 

17

 

7.

 

+75

 

3

 

6

 

10

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ELEKTROS VARIKLIŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

 

138.  Elektros variklių izoliacijos bandomosios įtampos vertės ir bandymų kategorijos pateiktos Aprašo 14 lentelėje. Izoliacijos bandymo 50 Hz dažnio bandomąja įtampa trukmė – 1 min.

 

14 lentelė. Elektros variklių apvijų izoliacijos 50 Hz dažnio bandomoji įtampa

 

Eil.

Nr.

Bandomasis elementas

Bandymų ir matavimų kategorija

Elektros variklio galia, kW

Vardinė elektros variklio įtampa, kV

Bandomoji įtampa, kV

1.

Statoriaus apvija1

P

iki 1,0

iki 0,1

0,8(2Uv+0,5)

 

 

 

nuo 1,0 iki

iki 0,1

0,8(2Uv+1)

 

 

 

1000

Aukštesnė kaip 0,1

0,8(2Uv+1), bet ne žemesnė kaip 1,2

 

 

 

1000 ir

iki 3,3

0,8(2Uv+1)

 

 

 

didesnė

3,3 – 6,6

0,8×2,5Uv

 

 

 

 

nuo 6,6

0,8(Uv+3)

 

 

R

40 ir didesnė

iki 0,4

1,0

 

 

 

 

0,5

1,5

 

 

 

 

0,66

1,7

 

 

 

 

2,0

4,0

 

 

 

 

3,0

5,0

 

 

 

 

6,0

10,0

 

 

 

 

10,0

16,0

 

 

 

Iki 40

iki 0,66

1,0

2.

Sinchroninių, tiesiogiai paleidžiamų elektros variklių rotoriaus apvija su žadinimo apvija, trumpai sujungta su rezistoriumi arba

P

8 U. žadinimo sistemos, bet ne žemesnė kaip 1,2 Uv. ir ne aukštesnė kaip 2,8 Uv.

 

maitinimo šaltiniu1

R

1,0 Uv.

3.

Faziniu rotoriumi elektros variklio rotoriaus apvija1

P, R

1,5Ur3, bet ne žemesnė kaip 1,0

4.

Rezistorius sinchroninių elektros variklių lauko gesinimo grandinėje

P, R

2,0

5.

Reostatai ir reguliuojamieji paleidimo rezistoriai

P, R

1,5Ur3, bet ne žemesnė kaip 1,0

 

Pastabos:

1. Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu iki 1000 V įtampos elektros varikliai prieš eksploatavimą gali būti nebandomi.

2. Bandymus būtina atlikti remonto metu (nekeičiant apvijų) tik sustabdžius variklį ir nenuvalius apnašų.

3. Ur – įtampa ant žiedų, kai atvira nesisukančio rotoriaus grandinė, o statoriuje vardinė įtampa.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ELEKTROS VARIKLIŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

 

139.  Matuojama nepradėjusio veikti elektros variklio varža nuolatinei srovei (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

140.  Turi būti matuojama 3 kV ir aukštesnės vardinės įtampos elektros variklių statoriaus ir asinchroninių variklių su faziniu rotoriumi ir sinchroninių variklių rotorių apvijų varža nuolatinei srovei.

141.  Skirtingų fazių apvijų varžos ir sinchroninių elektros variklių žadinimo apvijų varžos, kai yra vienoda temperatūra, gali skirtis viena nuo kitos ir nuo pradinių duomenų ne daugiau kaip 2 %.

142.  Elektros variklio varža nuolatinei srovei matuojama (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms):

142.1. 3 kV ir aukštesnės įtampos elektros variklių reostatų ir reguliuojamųjų paleidimo rezistorių visose atšakose;

142.2. žemesnės kaip 3 kV įtampos elektros variklių reostatų ir paleidimo rezistorių bendroji varža ir tikrinamas atšakų vientisumas.

143.  Išmatuota varža nuolatinei srovei nuo gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytos vertės negali skirtis daugiau kaip 10 %. Remontuojant taip pat tikrinamas grandinių vientisumas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ELEKTROS VARIKLIŲ ORO TARPELIŲ TARP ROTORIAUS IR STATORIAUS MATAVIMAS

 

144.  Matuojamas tų elektros variklių oro tarpelis, kurių konstrukcija leidžia tai padaryti. 100 kW ir didesnės galios bei visų pagrindinių mechanizmų (Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu) elektros variklių, kurių guoliai išorėje arba slydimo guoliai, oro tarpelio dydis rotoriaus vietose, besiskiriančiose viena nuo kitos per 90 ° arba, gaminant variklį, specialiai nustatytose vietose nuo vidutinės vertės negali skirtis daugiau kaip 10 % (taikoma P ir R bandymų bei matavimų kategorijoms).

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ELEKTROS VARIKLIŲ SLYDIMO GUOLIŲ TARPELIŲ MATAVIMAS

 

145.  Guoliams, kurių leidžiamieji slydimo guolių tarpelių dydžiai Aprašo 15 lentelėje nenustatyti, būtina vadovautis elektros variklio gamintojo technine dokumentacija. Slydimo guolių tarpeliai matuojami tarp veleno ir slydimo guolio bei tarp slydimo guolio ir jo tvirtinimo korpuso. Kiekvienas tarpelis matuojamas ne mažiau kaip trijose padėtyse.

 

15 lentelė. Leidžiamieji elektros variklių slystančiųjų guolių tarpelių dydžiai

 

 

Eil.

 

Ašies

 

Tarpas, mm, esant sūkių skaičiui, aps./min

 

Nr.

 

skersmuo, mm

 

Iki 1000

 

Nuo 1000 iki 1500 (imtinai)

 

Daugiau 1500

 

1.

 

18–30

 

0,04–0,093

 

0,06–0,13

 

0,14–0,28

 

2.

 

31–50

 

0,05–0,112

 

0,075–0,16

 

0,17–0,34

 

3.

 

51–80

 

0,065–0,135

 

0,095–0,195

 

0,2–0,4

 

4.

 

81–120

 

0,08–0,16

 

0,12–0,235

 

0,23–0,46

 

5.

 

121–180

 

0,10–0,195

 

0,15–0,285

 

0,26–0,53

 

6.

 

181–260

 

0,12–0,225

 

0,18–0,3

 

0,3–0,6

 

7.

 

261–360

 

0,14–0,25

 

0,21–0,38

 

0,34–0,68

 

8.

 

361–600

 

0,17–0,305

 

0,25–0,44

 

0,38–0,76

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ELEKTROS VARIKLIŲ TIKRINIMAS NEAPKRAUTU ARBA TUŠČIOSIOS VEIKOS REŽIMU

 

146.  Tikrinami 3 kV ir aukštesnės įtampos elektros varikliai (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Nenormuojama naujų elektros variklių tuščiosios veikos srovė. Suremontuoto elektros variklio tuščiosios veikos srovė negali skirtis daugiau kaip 10 % nuo išmatuotos prieš remontą, esant tai pačiai įtampai. Tikrinti reikia ne trumpiau kaip 1 valandą.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

ELEKTROS VARIKLIŲ GUOLIŲ VIBRACIJOS MATAVIMAS

 

147.  Matuojama visų 3 kV ir aukštesnės vardinės įtampos, 100 kW bei didesnės galios kintamosios srovės elektros variklių guolių vibracija Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

148.  Vertikalioji ir skersinė vibracijų dedamosios (vibracijos dažnio arba švytavimų amplitudės vidutinė kvadratinė vertė), matuojamos su mechanizmais sujungtų kintamosios srovės elektros variklių guoliuose, neturi viršyti gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytų verčių. Leistinos vibracijų vertės, matavimo būdas, matuojami parametrai, įrenginių klasifikavimas gali būti nustatomos taikant atitinkamų standartų (pvz.: LST ISO 7919, LST ISO 10816) nuostatas. Kai gamintojo techninėje dokumentacijoje vibracija nenustatyta, kintamosios srovės elektros variklių, sujungtų su mechanizmais, guoliuose vibracija neturi viršyti šių verčių:

148.1. 3000 aps./min. sūkių – 30 μm;

148.2. 1500 aps./min. sūkių – 60 μm;

148.3. 1000 aps./min. sūkių – 80 μm;

148.4. 750 ir mažiau aps./min. sūkių – 95 μm.

149.  Elektros variklių vibracijos matavimai tarp remontų atliekami Eksploatavimo darbų vadovo sprendimu.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

ELEKTROS VARIKLIŲ ROTORIAUS POSLINKIO VELENO KRYPTIMI MATAVIMAS

 

150Rotoriaus veleno poslinkis matuojamas kintamosios srovės elektros varikliams su slydimo guoliais (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

151.  Elektros variklio, nesujungto su mechanizmu, rotoriaus veleno poslinkis, nustatytas gamintojo techninėje dokumentacijoje, priklauso nuo elektros variklio konstrukcijos. Rotoriaus poslinkis veleno kryptimi link neutralios padėties dėl magnetinio lauko poveikio, rotoriui besisukant nusistovėjusiu režimu, fiksuojamas žyme ant veleno, turi būti nuo 2 iki 4 mm, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenustatytos kitos normos.

152Tikrinamas suremontuotų elektros variklių rotorių poslinkis veleno ašies kryptimi arba kai rotorius išimamas.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

ELEKTROS VARIKLIŲ TIKRINIMAS

 

153.  Kintamosios srovės elektros variklio veikimas tikrinamas, kai jo vardinė apkrova yra ne mažesnė kaip 50 %, o apvijų temperatūra nusistovėjusi. Tikrinama šiluminė ir vibracinė elektros variklio techninė būklė (taikoma P ir R bandymų bei matavimų kategorijoms).

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

HIDRAULINIS ELEKTROS VARIKLIŲ AUŠINIMO SISTEMOS BANDYMAS

 

154Elektros variklių aušinimo sistemos hidraulinis bandymas atliekamas 0,2–0,25 MPa pertekliniu slėgiu 5–10 min., jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nėra kitų normų (taikoma P ir R bandymų bei matavimų kategorijoms).

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

TRUMPAI SUJUNGTO ROTORIAUS STRYPŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS

 

155.  Tikrinami remontuojami asinchroniniai elektros varikliai, apžiūrima išimto rotorius trumpai sujungtų strypų techninė būklė arba atliekami specialūs bandymai. Veikiantys elektros varikliai tikrinami tik tada, kai statoriuje atsiranda veikimo ar paleidimo srovių pulsacijų (taikoma R ir M bandymų bei matavimų kategorijoms).

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

ELEKTROS VARIKLIŲ ŽADINTUVŲ BANDYMAS

 

156.  Sinchroninių elektros variklių žadintuvai bandomi vadovaujantis Aprašo XXXII skyriaus nuostatomis.

 

VI SKYRIUS

GALIOS TRANSFORMATORIAI, AUTOTRANSFORMATORIAI IR ALYVINIAI REAKTORIAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIAUS JUNGIMO Į TINKLĄ SĄLYGŲ NUSTATYMAS

 

157.  Nauji ir suremontuoti (keistos apvijos ir izoliacija) galios transformatoriai, autotransformatoriai ir alyviniai reaktoriai (toliau – transformatoriai) pirmą kartą į tinklą jungiami vadovaujantis Aprašo VI skyriaus nuostatomis ir gamintojo technine dokumentacija.

158.  Suremontuoti (apvijos ir izoliacija nepakeistos) eksploatuojami transformatoriai tikrinami vadovaujantis Aprašo VI skyriaus nuostatomis ir gamintojo technine dokumentacija.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

 

159.  Transformatorių ir reaktorių apvijų izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru, jeigu gamintojas nenurodo kitaip (taikoma P, R, T ir M bandymų bei matavimų kategorijoms, o 6 – 10 kV įtampos nehermetiniams transformatoriams buvusiems eksploatacijoje P bandymų bei matavimų kategorija).

160.  Kiekvienos apvijos izoliacijos varža prieš pradedant eksploatuoti ir suremontavus, perskaičiuota pagal pradinių duomenų bandymo temperatūrą, turi būti ne mažesnė kaip 50 % pradinės vertės. Jeigu transformatoriaus gamintojas nepateikia išmatuotų verčių įvertinimo metodikos, išmatuota izoliacijos varža turi būti perskaičiuojama pagal formulę:

 

R20=Rišm ´ K;                                                             (6)

 

čia:

R20 – izoliacijos varža, perskaičiuota esant +20 oC temperatūrai, MΩ;

Rišm – izoliacijos varža, išmatuota prie esamos aplinkos temperatūros oC, MΩ;

K – izoliacijos varžos koeficientas, priklausantis nuo matavimo temperatūros (Aprašo 16 lentelė).

 

16 lentelė. Koeficiento K reikšmės izoliacijos varžai perskaičiuoti

 

Eil. Nr.

Aplinkos temperatūra, oC

Perskaičiavimo koeficientas K

Aplinkos temperatūra, oC

Perskaičiavimo koeficientas K

Aplinkos temperatūra, oC

Perskaičiavimo koeficientas K

1.

+5

0,58

+15

0,85

+25

1,18

2.

+6

0,60

+16

0,87

+26

1,22

3.

+7

0,64

+17

0,90

+27

1,27

4.

+8

0,67

+18

0,93

+28

1,32

5.

+9

0,69

+19

0,97

+29

1,38

6.

+10

0,72

+20

1,00

+30

1,44

7.

+11

0,74

+21

1,03

+31

1,52

8.

+12

0,76

+22

1,07

+32

1,59

9.

+13

0,79

+23

1,10

+33

1,67

10.

+14

0,82

+24

1,14

+34

1,77

 

161.  Iki 35 kV įtampos ne didesnės kaip 10 MVA transformatorių ir kompensacinių reaktorių izoliacijos varža R60‘‘ turi būti ne mažesnė kaip:

161.1. 450 MW, kai apvijos temperatūra yra +10 °C;

161.2. 300 MW, kai apvijos temperatūra yra +20 °C;

161.3. 200 MW, kai apvijos temperatūra yra +30 °C;

161.4. 130 MW, kai apvijos temperatūra yra +40 °C;

161.5. 90 MW, kai apvijos temperatūra yra +50 °C;

161.6. 60 MW, kai apvijos temperatūra yra +60 °C;

161.7. 40 MW, kai apvijos temperatūra yra +70 °C.

162.  Sausųjų transformatorių izoliacijos varža, kai apvijų temperatūra +20 – +30 °C, turi būti ne mažesnė kaip:

162.1. iki 1000 V įtampos, ne mažesnė kaip 100 MW;

162.2. 1 kV – 6 kV įtampos, ne mažesnė kaip 300 MW;

162.3. aukštesnės kaip 6 kV įtampos, ne mažesnė kaip 500 MW.

163.  Prieš eksploatavimą ir eksploatuojant transformatorių izoliacijos varža matuojama pagal gamintojo schemą. Izoliacijos varža Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu papildomai matuojama šiose izoliacijos zonose: tarp aukštosios įtampos apvijos ir korpuso (toliau – A-K), tarp žemosios įtampos apvijos ir korpuso (toliau – Ž-K) ir tarp aukštosios ir žemosios įtampos apvijų (toliau – A-Ž), megommetro gnybtą „ekranas“ prijungiant prie laisvos apvijos arba bako. Eksploatuojant Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu matuoti leidžiama tik zonose.

164.  Matuojama, kai apvijų izoliacijos temperatūra ne žemesnė kaip:

164.1. +10 °C – iki 110 kV įtampos galios transformatorių;

164.2. +20 °C – 330 – 400 kV įtampos galios transformatorių.

165.  35 kV įtampos iki 1000 kVA nehermetinių transformatorių izoliacijos varža matuojama prieš eksploatavimą, o eksploatuojant Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

166.  Izoliacijos varžos matuojamos pasiekiamų suveržimo smeigių, bandažų, šerdies pusbandažių ir presuojančiųjų žiedų magnetolaidžio bei šerdies sijų magnetolaidžio atžvilgiu ir elektrostatinių ekranų apvijų bei magnetolaidžio atžvilgiu (taikoma P ir R bandymų bei matavimų kategorijoms).

167.  Izoliacijos varža matuojama 1000–2500 V įtampos megommetru. Išmatuota izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip 2 MW, šerdies sijų varža – ne mažesnė kaip 0,5 MW.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIAUS APVIJŲ IZOLIACIJOS DIELEKTRINIŲ NUOSTOLIŲ KAMPO tgd MATAVIMAS

 

168Matuojamas 110 kV ir aukštesnės įtampos transformatorių izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

169Apvijų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgd patikrinimų tvarka, naudojama matavimo įtampa ir išmatuotų verčių vertinimas turi būti atlikti pagal įrenginio gamintojo dokumentacijos nuorodas. Transformatorių izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgd vertė, prieš eksploatuojant ir suremontavus, perskaičiuota esant pradinių verčių temperatūroms, gali skirtis ne daugiau kaip 50 % pradinės dielektrinių nuostolių kampo tgd vertės, jeigu gamintojas nenurodo kitaip.

170.  Transformatorių izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgd matuojamas vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija. Izoliacijos varža Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu papildomai matuojama zonose (A-K, Ž-K ir A-Ž), matavimo tiltelio gnybtą „ekranas“ prijungiant prie laisvos apvijos arba bako. Eksploatuojant Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu leidžiama matuoti tik zonose.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIŲ IKI 35 KV ĮTAMPOS IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

 

171Prieš eksploatavimą ir suremontavus alyviniai transformatoriai (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms) 50 Hz dažnio bandomąja įtampa nebandomi, jei nebuvo pakeistos apvijos, nėra išorinių sužalojimų transportuojant ar montuojant. Jeigu remonto metu buvo nuimtas transformatoriaus dangtis, 35–400 kV įtampos transformatorius privaloma išbandyti 50 Hz dažnio bandomąja įtampa.

172.  Kai remontuojant yra keičiamos apvijos ir izoliacija, visų tipų transformatorius privaloma bandyti 50 Hz dažnio bandomąja įtampa. Bandomoji įtampa yra tokios pat vertės kaip nustatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje. Kai remontuojant izoliacija keičiama iš dalies arba transformatorius rekonstruojamas, bandomoji įtampa turi būti 90 % gamintojo nustatytos įtampos vertės. Bandomųjų įtampų vertės nustatytos Aprašo 17, 18 ir 19 lentelėse.

173.  Sausieji transformatoriai bandomi vadovaujantis Aprašo 17 lentelėje nustatytomis susilpnintos izoliacijos įtampos vertėmis.

174.  Pagal IEC standartus pagaminti transformatoriai bandomi vadovaujantis Aprašo 18 lentelėje nustatytomis įtampos vertėmis.

175.  Transformatorių izoliacijos bandymo 50 Hz dažnio bandomąja įtampa trukmė – 1 min.

 

17 lentelė. Iki 35 kV įtampos transformatorių (pagamintų pagal GOST-ą) izoliacijos 50 Hz dažnio bandomoji įtampa

 

 

Eil.

 

Nr.

Vardinė

įtampa,

kV

 

Bandomoji įtampa, kV

 

 

 

 

 

Galios transformatoriai, šuntiniai ir lanko gesinimo reaktoriai

 

 

 

 

 

Nurodyta gamintojo techninėje dokumentacijoje

 

Prieš eksploatavimą

 

Eksploatuojant

 

1.

 

Iki 0,69

 

5,0/3,0

 

4,5/2,7

 

4,3/2,6

 

2.

 

3

 

18,0/10,0

 

16,2/9,0

 

15,3/8,5

 

3.

 

6

 

25,0/16,0

 

22,5/14,4

 

21,3/13,6

 

4.

 

10

 

35,0/24,0

 

31,5/21,6

 

29,8/20,4

 

5.

 

15

 

45,0/37,0

 

40,5/33,3

 

38,3/31,5

 

6.

 

20

 

55,0/50,0

 

49,5/45,0

 

46,8/42,5

 

7.

 

35

 

85,0

 

76,5

 

72,3

 

Pastabos:

1. Elektros įrenginių bandomoji įtampa: skaitiklyje – normalios izoliacijos; vardiklyje – susilpnintos izoliacijos.

2. Jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyta, kad bandymai atlikti kitokia įtampa, negu nurodyta lentelėje, tai ji prieš eksploatavimą ir eksploatuojant turi būti pakoreguota.

 

18 lentelė. Iki 35 kV įtampos elektros įrenginių izoliacijos 50 Hz dažnio bandomoji įtampa

 

 

Eil.

 

Aukščiausia leidžiamoji

 

Bandomoji įtampa, kV

 

Nr.

 

įtampa, kV

 

Tarp fazės ir žemės

 

Tarp izoliacinio tarpo

 

1.

 

3,6

 

10

 

12

 

2.

 

7,2

 

20

 

23

 

3.

 

12

 

28

 

32

 

4.

 

17,5

 

38

 

45

 

5.

 

24

 

50

 

60

 

6.

 

40,5

 

85

 

90

 

176.  Izoliacija turi būti bandoma tarp pasiekiamų suveržimo smeigių, bandažų, šerdies pusbandažių, presuojančiųjų magnetolaidžio žiedų ir šerdies sijų. Tarp šerdies sijų ir magnetolaidžio bei tarp elektrostatinių ekranų apvijų ir magnetolaidžio izoliacija bandoma prieš eksploatavimą ir po remonto (taikoma P ir R bandymų bei matavimų kategorijoms), jei transformatorius atidaromas, norint apžiūrėti magnetolaidį. Izoliacijos bandomoji įtampa – 1000 V. Izoliacijos bandymo trukmė – 1 min. Izoliacijos bandymas gali būti pakeistas varžos matavimu 2500 V įtampos megommetru.

 

19 lentelė. Hermetiškųjų transformatorių izoliacijos 50 Hz dažnio bandomoji įtampa

 

 

Eil.

 

Transformatoriaus

 

Bandomoji įtampa, kV

 

Nr.

 

įtampa, kV

 

Nurodyta gamintojo techninėje dokumentacijoje

 

Prieš eksploatavimą

 

Eksploatuojant

 

1.

 

3

 

10

 

9,0

 

8,5

 

2.

 

6

 

20

 

18,0

 

17,0

 

3.

 

10

 

28

 

25,2

 

23,8

 

4.

 

15

 

38

 

34,2

 

32,3

 

5.

 

20

 

50

 

45,0

 

42,5

 

177.  Transformatoriuje įrengtų apsaugos ir kontrolinės matavimo aparatūros grandinių izoliacija bandoma visiškai sumontavus ar suremontavus transformatorių (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Prijungtų srovės transformatorių grandinių, dujinių ir apsauginių relių, alyvos matuoklių, apsauginių vožtuvų ir temperatūros jutiklių izoliacija bandoma (tarp įžemintų dalių ir konstrukcijų) tokiu būdu, kad, kai atjungtos manometrinių termometrų jungtys, jos bandomos atskirai. Izoliacijos 50 Hz dažnio bandomoji įtampa – 1000 V, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenustatyta kitaip. Izoliacijos bandymo trukmė – 1 min. Izoliacijos bandymas gali būti pakeistas varžos matavimu 2500 V įtampos megommetru.

178.  Manometriniai termometrai bandomi 750 V įtampa arba bandymas gali būti pakeistas izoliacijos varžos matavimu 1000 V įtampos megommetru, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenustatyta kitaip. Bandymo trukmė – 1 min.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIŲ APVIJŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

 

179Apvijų varža nuolatinei srovei matuojama visose atšakose, jeigu transformatoriaus gamintojo techninėje dokumentacijoje nėra kitų nuostatų ir transformatoriaus atšakų perjungimas nėra apribotas. Esant transformatoriaus atšakų perjungiklio padėčių apribojimui, apvijų varža nuolatinei srovei matuojama tik apribotose padėtyse (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

180Trifazių transformatorių apvijų varža nuolatinei srovei, išmatuota tose pačiose skirtingų fazių atšakose, esant vienodai temperatūrai, gali skirtis ne daugiau kaip 2 %. Jeigu dėl konstrukcijos ypatumų skirtumas didesnis ir tai nustatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje, reikia vadovautis leidžiamųjų nuokrypių normomis, nustatytomis transformatoriaus pase. Jeigu nėra matavimo duomenų gamintojo techninėje dokumentacijoje, tai matavimo rezultatus lyginti su ankstesnių matavimų vertėmis.

181Vienfazių transformatorių apvijų varža, perskaičiuota esant pradinių duomenų temperatūrai, gali skirtis ne daugiau kaip 5 %.

182Eksploatuojant apvijų varža nuolatinei srovei matuojama, kai transformatoriai bandomi kompleksiškai.

183Prieš matuojant transformatorių su įtampos reguliatoriais apvijų varžą nuolatinei srovei reguliatoriumi atliekami ne mažiau kaip trys perjungimo ciklai nuo žemiausios iki aukščiausios perjungiklio padėties.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMACIJOS KOEFICIENTO TIKRINIMAS

 

184Transformacijos koeficientas tikrinamas visoms atšakų perjungiklio padėtims (taikoma P, jei nebuvo tikrintas gamintojo, ir R, jeigu buvo keičiamos apvijos, bandymų ir matavimų kategorijoms). Transformacijos koeficientas, nustatytas prieš pradedant eksploatuoti transformatorių, neturi skirtis daugiau kaip 2 %, palyginti su išmatuotuoju atitinkamose kitų fazių atšakose ir nuo pradinių duomenų, o išmatuotas remontuojant gali skirtis ne daugiau kaip 2 %, palyginti su apskaičiuotais pagal atšakų įtampas.

 

septintasis SKIRSNIS

TRIFAZIŲ TRANSFORMATORIŲ APVIJŲ JUNGIMO GRUPĖS IR VIENFAZIŲ TRANSFORMATORIŲ ĮVADŲ POLIŠKUMO TIKRINIMAS

 

185Tikrinamos trifazių transformatorių apvijų jungimo grupės ir vienfazių transformatorių įvadų poliškumas (taikoma P, jei nebuvo tikrintas gamintojo, ir R bandymų ir matavimų kategorijoms, jei buvo keičiamos apvijos). Apvijų jungimo grupė turi atitikti nustatytą transformatoriaus gamintojo techninėje dokumentacijoje, o įvadų poliškumas – nurodytą ant transformatoriaus dangčio.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIŲ TUŠČIOSIOS VEIKOS NUOSTOLIŲ MATAVIMAS

 

186Tuščiosios veikos nuostoliai matuojami didesnės kaip 2000 kVA transformatorių, žemosios įtampos pusėje prijungus įtampą, nustatytą gamintojo techninėje dokumentacijoje (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Trifazių transformatorių tuščiosios veikos nuostoliai matuojami pagal vienfazio sužadinimo schemą, taikomą gamintojo. 6–10 kV įtampos transformatorių iki 2000 kVA galios tuščiosios veikos nuostoliai matuojami jį suremontavus, jei buvo remontuojamas magnetolaidis. Tuščiosios veikos nuostolių matavimas gali būti neatliekamas, jeigu tokio patikrinimo nenumato transformatoriaus gamintojas.

187Prieš eksploatavimą ir remontuojant trifazius transformatorius, jų tuščiosios veikos galios nuostolių skirtingose fazėse santykis nuo santykio, nustatyto gamintojo techninėje dokumentacijoje, neturi skirtis daugiau kaip 5 %.

188Prieš eksploatavimą vienfazių transformatorių tuščiosios veikos nuostoliai, palyginti su pradiniais duomenimis, gali skirtis ne daugiau kaip 10 %.

189.  Eksploatuojant tuščios veikos nuostoliai matuojami kompleksinių bandymų metu. Išmatuotosios vertės, palyginti su pradiniais duomenimis, negali skirtis daugiau kaip 30 %.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIAUS TRUMPOJO JUNGIMO VARŽOS MATAVIMAS

 

190Matuojamos 125 MVA ir didesnės galios transformatorių (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms) trumpojo jungimo varžos (toliau – Zt).

191Transformatorių, kurių įtampa reguliuojama neatjungus apkrovos, Zt turi būti matuojama esant pagrindinei ir kraštinėms reguliatoriaus padėtims.

192Zt vertė, išmatuota prieš transformatoriaus eksploatavimą, pagrindinėje atšakoje neturi būti 5 % didesnė už apskaičiuotąją iš transformatoriaus trumpojo jungimo įtampos (toliau – Ut.j.).

193Eksploatuojant ir remontuojant Zt vertė daugiau kaip 3 % neturi viršyti pradinės vertės (įvedant įrenginį į eksploataciją), o jos neturint, ankstesnio paskutinio matavimo metu nustatytos vertės. Papildomai yra normuojamas trifazių transformatorių Zt verčių skirtumas atskirose fazėse (vidurinėje ir kraštinėse atšakose), kuris negali būti didesnis kaip 3 %.

194Eksploatuojant Zt vertė matuojama, kai per transformatorių pratekėjo trumpojo jungimo srovė, viršijanti 70 % skaičiuojamosios vertės, taip pat kompleksinių bandymų metu. Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu transformatoriaus trumpojo jungimo varžos matavimas gali būti pakeistas kitu, įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodytu patikrinimu, leidžiančiu nustatyti transformatoriaus magnetinės sistemos techninę būklę ar apvijų deformaciją.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIŲ ATŠAKŲ PERJUNGIKLIO ĮVERTINIMAS

 

195Perjungiklio techninė būklė įvertinama vadovaujantis reikalavimais, nustatytais gamintojo techninėje dokumentacijoje (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIŲ BAKO SANDARUMO BANDYMAS

 

196Turi būti bandomi visų, išskyrus 6–10 kV įtampos ar hermetiškuosius ir neturinčius išsiplėtimo bako, transformatorių bakai (taikoma R bandymų ir matavimų kategorijai, kai transformatorius išardomas, t. y., nukeliamas dangtis. Reikalavimas taikomas pagal GOST-ą pagamintiems transformatoriams, kitiems transformatoriams patikrinimas atliekamas tik jei tai numatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje):

196.1. 35 kV įtampos transformatorių – hidrauliniu slėgiu, kurį sudaro 0,6 m virš išsiplėtimo bako alyvos stulpas, išskyrus transformatorius su plokšteliniais radiatoriais ir banguotaisiais bakais, kuriems bandyti naudojamas 0,3 m alyvos stulpo slėgis;

196.2. transformatorių su alyvos apsaugos plėvele – po lanksčiu apvalkalu sudarius 10 kPa perteklinį oro slėgį;

196.3. kitų transformatorių – išsiplėtimo bake virš alyvos, sudarius azoto arba sauso oro 10 kPa perteklinį slėgį.

197Transformatorių bako sandarumo bandymo trukmė – ne trumpesnė kaip 3 valandos.

198Bandant iki 110 kV įtampos transformatorių, alyvos temperatūra bake turi būti ne žemesnė kaip +10 °C, o kitų – ne žemesnė kaip +20 °C. Jeigu išbandžius, apžiūrint transformatorių, nepastebėtas alyvos nuotėkis, transformatorius alyvai sandarus.

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIŲ AUŠINIMO SISTEMŲ TIKRINIMAS

 

199.  Prieš transformatoriaus eksploatavimą, techninės priežiūros ir remonto metu aušinimo sistemos tikrinamos vadovaujantis transformatoriaus gamintojo technine dokumentacija (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIŲ APSAUGOS ĮRENGINIŲ TIKRINIMAS

 

200Prieš transformatoriaus eksploatavimą ir remonto metu apsauginis ir užtveriamasis vožtuvai ir apsauginis (išmetimo) vamzdis tikrinami vadovaujantis Aprašo VI skyriaus nuostatomis ir gamintojo technine dokumentacija (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIŲ DUJŲ, SLĖGIO IR SRAUTO RELIŲ TIKRINIMAS IR BANDYMAS

 

201Dujų slėgio ir srauto relės tikrinamos ir bandomos vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIŲ IZOLIACINĖS ALYVOS APSAUGOS PRIEMONIŲ NUO ATMOSFEROS ORO POVEIKIO TIKRINIMAS

 

202Prieš transformatoriaus eksploatavimą ir remonto metu oro džiovintuvas, azotinė ir plėvelinė alyvos apsauga, termosifoninis arba absorbuojantysis filtras tikrinamas vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIAUS TERMOVIZINIS TIKRINIMAS

 

203110 kV ir aukštesnės įtampos galios transformatorių termovizinis tikrinimas atliekamas vadovaujantis Aprašo 2 priede pateiktomis nuostatomis.

 

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIŲ IZOLIACINĖS ALYVOS BANDYMAS IR CHROMATOGRAFINĖ ANALIZĖ

 

204.   Transformatoriaus izoliacinė alyva prieš eksploatavimą ir jį suremontavus turi būti įvertinama pagal spalvą bei bendrąjį vaizdą ir bandoma (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms):

204.1. 35 kV įtampos transformatorių – vadovaujantis Aprašo 20 lentelės 1–3, o alyvai su inhibitoriais – ir 5 eilutės nuostatomis;

204.2. 110 kV ir aukštesnės įtampos transformatorių alyva bandoma vadovaujantis Aprašo 20 lentelės 1–4, alyvai su inhibitoriais – ir 5 eilutės nuostatomis, o transformatorių su plėveline alyvos apsauga – papildomai pagal Aprašo 20 lentelės 8 eilutės nuostatas.

205.   Izoliacinės alyvos chromatografinė analizė atliekama 110 kV ir aukštesnės įtampos bei savųjų reikmių blokinių transformatorių (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms). 35 kV įtampos galios transformatorių alyvoje ištirpusių dujų chromatografinė analizė atliekama Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

206.   Transformatorių techninė būklė įvertinama palyginus chromatografinės analizės rezultatus su leidžiamąja izoliacinėje alyvoje ištirpusių dujų koncentracija ir registruojant dujų kiekio didėjimo spartą alyvoje. Leidžiamoji izoliacinėje alyvoje ištirpusių dujų koncentracija galios transformatoriams pateikta 3 priedo 4 lentelėje. Dujų santykiai turi būti apskaičiuojami kai nors vienerių dujų koncentracijos vertė ir dujų kiekio didėjimo sparta viršija leistinąsias vertes. Pažaida pagal dujų santykį įvertinama vadovaujantis Aprašo 3 priedo 5 lentele. Dujų santykių skaičiavimas nebūtinas, kai dujų koncentracijos, pagal Lietuvos standartą LST EN 60567 „Alyvos pripildyta elektrinė įranga. Dujų ėminių ėmimas ir laisvųjų bei ištirpusių dujų analizė. Nurodymai“ (toliau – LST EN 60567), neviršija ribinių verčių.

207.   Izoliacinė alyva bandoma ir bandymų rezultatai įvertinami, vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 60422:2013 „Elektros įrangos mineralinės izoliacinės alyvos. Kontrolės ir techninės priežiūros nurodymai“ ir alyvos (įrenginio) gamintojo technine dokumentacija. Alyvos ėminiai imami pagal Lietuvos standarto LST EN 60475 „Dielektrinių skysčių ėminių ėmimo metodas“ reikalavimus. Izoliacinės alyvos ėminiai ištirpusių dujų chromatografinei analizei imami pagal LST EN 60567, o analizės rezultatai įvertinami pagal Lietuvos standarto LST EN 60599 „Mineralinės alyvos pripildytos elektros įrangos eksploatavimas. Ištirpusių ir laisvųjų dujų analizės aiškinimo nurodymai“ nurodymus.

208.   Alyvos chromatografinės analizės atlikimo periodiškumas:

208.1. 35 kV įtampos galios transformatorių įjungus į tinklą per pirmąsias 10 parų ir po 12 mėn. nuo įjungimo datos. Vėliau 35 kV įtampos galios transformatorių alyvoje ištirpusių dujų chromatografinė analizė atliekama Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu;

208.2. 110 kV įtampos mažesnės kaip 60 MVA galios ir savų reikmių blokinių transformatorių įjungus į tinklą per pirmąsias 10 parų, po 3 mėn. nuo įjungimo datos, po 6 mėn. nuo įjungimo datos, po 12 mėn. nuo įjungimo datos ir vėliau 1 kartą per 12 mėn.;

208.3. 110 kV įtampos 60 MVA ir didesnės galios bei visų 330 kV ir 400 kV įtampos transformatorių įjungus į tinklą per pirmąsias 3 paras, po 1 mėn. nuo įjungimo datos, po 3 mėn. nuo įjungimo datos, po 6 mėn. nuo įjungimo datos ir vėliau – 1 kartą per 6 mėn.;

208.4. 110 kV, 330 kV ir 400 kV įtampos transformatorių su įrengtomis alyvoje ištirpusių dujų nuolatinio stebėjimo (monitoringo) sistemomis ėminių paėmimas chromatografinei analizei gali būti neatliekamas, bet kas 6 mėnesiai (110 kV įtampos 60 MVA ir mažesnės galios – kas 12 mėnesių) turi būti parengiamas nustatytos formos patikrinimo protokolas / ataskaita apie alyvoje ištirpusių dujų koncentracijų pokyčius. Alyvos chromatografinė analizė atliekama Eksploatavimo darbų vadovo nustatytu periodiškumu;

208.5. transformatorių pagrindinio bako izoliacinėje alyvoje ištirpusių dujų leidžiamosios vertės pateiktos Aprašo 3 priedo 4 lentelėje.

209.   Visų įtampų transformatorių izoliacinė alyva iš įtampos reguliatoriaus kontaktoriaus bako yra bandoma vadovaujantis atšakų perjungiklio gamintojo technine dokumentacija.

210.   Eksploatuojamo transformatoriaus izoliacinė alyva įvertinama pagal spalvą bei bendrąjį vaizdą ir bandoma (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai):

210.1. 35 kV įtampos didesnės kaip 630 kVA galios transformatorių ir kompensacinių ričių vadovaujantis Aprašo 20 lentelės 1 eilutės nuostatomis, pradėjus eksploatuoti po 10 dienų ir po mėnesio, o eksploatuojant izoliacinė alyva bandoma vadovaujantis Aprašo 21 lentelės 1–3 eilutės nuostatomis, ne rečiau kaip 1 kartą per 4 metus ir bandant transformatorius kompleksiškai (35 kV įtampos eksploatuojamų iki 630 kVA galios transformatorių alyvos galima nebandyti);

210.2. 110 kV ir aukštesnės įtampos transformatorių izoliacinė alyva, pradėjus eksploatuoti, įvertinama pagal spalvą bei bendrąjį vaizdą ir bandoma, vadovaujantis Aprašo 20 lentelės
1–4 eilučių nuostatomis, jeigu naudojama izoliacinė alyva su inhibitoriais – papildomai pagal Aprašo 20 lentelės 5 eilutės nuostatas, o transformatorių su plėveline alyvos apsauga – papildomai pagal Aprašo 20 lentelės 8 eilutės nuostatas. 330 ir 400 kV įtampos transformatorių izoliacinės alyvos bandymo laikas – po 10 dienų, 1 ir 3 mėn. bei vėliau kas 2 metai, o 110 kV įtampos – po 10 dienų, 1
 mėn. ir vėliau kas 4 metus.

211.   Hermetiškųjų transformatorių izoliacinė alyva bandoma vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija.

212.   Visuose naujuose ir Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu pasirinktuose 110400 kV įtampos transformatoriuose turi būti sumontuota izoliacinėje alyvoje ištirpusių dujų analizei ir drėgmės kiekiui matuoti tiesioginė stebėsenos įranga, skirta stebėti šiuos parametrus: 7 dujų (H2; CO; C2H2; C2H4; CO2; C2H6; CH4) ir drėgmės kiekį alyvoje.

 

20 lentelė. Paruoštos vartoti izoliacinės alyvos kokybiniai rodikliai

 

Eil.

Nr.

Alyvos kokybiniai rodikliai ir bandymo standartas

Elektros įrenginių tipas ir įtampa

Alyvos kokybinio rodiklio leidžiamoji vertė

Pastabos

Paruoštos vartoti

Supiltos į įrenginį

1.

Pramušimo įtampa, pagal LST EN 60156, ne žemesnė kaip, kV

Elektros įrenginiai:

2035 kV įtampos

60–150 kV įtampos

330 ir 400 kV įtampos

 

35

60

65

 

30

55

60

 

2.

Rūgštingumas pagal LST EN 60296, ne didesnis kaip, mgKOH/g 1

Elektros įrenginiai:

iki 110 kV įtampos

aukštesnės kaip 110 kV įtampos

 

0,03

 

0,01

 

0,03

 

0,01

 

3.

Vandens kiekis, pagal LST EN 60814,

ne didesnis kaip, % masės, (g/t)

Transformatoriai su plėveline arba azotine apsauga, hermetiškieji alyviniai įvadai, hermetiškieji matavimo transformatoriai

0,001 (10)

0,001 (10)

 

 

 

Galios ir matavimo transformatoriai be specialių alyvos apsaugų, nehermetiški įvadai

0,002 (20)

0,0025 (25)

 

4.

Dielektrinių nuostolių kampo tgδ, esant +90 °C temperatūrai, pagal LST EN 60247, ne didesnis kaip, %

Iki 110 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai

Aukštesnės kaip 110 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai, 110 kV ir aukštesnės įtampos alyviniai įvadai

 

1,7

 

 

 

 

0,5

 

2,0

 

 

 

 

0,7

Alyvos mėginys papildomai neruošiamas

5.

Inhibitoriaus kiekis pagal LST EN 60666, ne mažiau kaip, % masės

Galios ir matavimo transformatoriai be specialių alyvos apsaugų, aukštesnės kaip 110 kV įtampos nehermetiški įvadai

0,2

0,18

 

6.

Tirpaus šlamo kiekis, ne didesnis kaip,% masės

Aukštesnės kaip 110 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai bei nehermetiški įvadai

0,005

 

7.

Mechaninės priemaišos pagal LST EN 60970, LST ISO

Iki 110 kV įtampos

elektros įrenginiai

 

(16/13)

 

(17/14)

 

 

4406 standartą, švaros klasė, ne aukštesnė kaip, %

Aukštesnės kaip 110 kV įtampos elektros įrenginiai

(14/12)

(15/12)

 

8.

Dujų kiekis pagal gamintojo techninę dokumentaciją, % tūrio

Transformatoriai su plėveline arba azotine apsauga, hermetiškieji alyviniai įvadai

0,1

Leidžiamas dujų kiekis pateiktas Aprašo 3 priedo 4 lentelėje

9.

Oksidavimosi stabilu-mas pagal LST EN 61125 C metodą

 

 

 

Sąlygos: 120 °C, 0,15 l/val. oro srautas, bandymo

 

- rūgštingumas, ne didesnis kaip, mgKOH/g

110 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai

0,10

trukmė: 164 val. – alyvoms be inhibitorių,

 

 

 

0,01

500 val. –

 

- nuosėdų kiekis, ne didesnis kaip, % masės

Aukštesnės kaip 110 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai 110 kV bei aukštesnės įtampos alyviniai įvadai

Pagal stan-dartą alyvai, naudojamai šiuose įrenginiuose

alyvoms su inhibitoriais. Šviežią alyvą leidžiama bandyti pagal LST EN 61125 B metodą

10.

Pliūpsnio temperatūra, pagal LST EN ISO 2719, ne žemesnė kaip, °C

Visi elektros įrenginiai

135

135

Naudojant jungtuvų alyvą rodiklio leidžiamoji vertė nustatoma pagal 3 priedo 1 lentelę

11.

Stingimo temperatūra (pagal LST ISO 3016), ne aukštesnė kaip, °C

Elektros įrenginiai, į kuriuos pilama arktinė alyva

–60

–60

 

12.

Vandenyje tirpių rūgščių ir šarmų kiekis

(kokybiškai alyvai)

Visi elektros įrenginiai

nėra

nėra

Jei staigiai padidėja izoliacinės alyvos rūgštingumas

 

Pastaba. 1. Iki 400 kV įtampos transformatoriuose leidžiama vartoti izoliacinę alyvą ir iki 220 kV įtampos imtinai alyvą, taip pat ir mišinius su kita šviežia alyva, jeigu dielektrinių nuostolių kampas tgd +90 °C temperatūroje neviršija 2,2 % iki įpylimo ir 2,6 % supylus ir rūgštingumas neviršija 0,02 mgKOH/g, o kiti kokybiniai alyvos rodikliai atitinka šios lentelės reikalavimus.

 

21 lentelė. Regeneruotos ir išvalytos alyvos, paruoštos vartoti suremontuotame elektros įrenginyje, kokybiniai rodikliai1

 

Eil.

Nr.

Alyvos kokybiniai rodikliai ir bandymo standartas

Elektros įrenginių tipas ir įtampa

Alyvos kokybinio rodiklio leidžiamoji vertė

Pastabos

Paruoštos vartoti

Vartojamos

1.

Pramušimo įtampa pagal LST EN 60156 standartą, ne žemesnė kaip, kV2

Elektros įrenginys:

iki 15 kV įtampos

20–35 kV įtampos

60–150 kV įtampos

220–400 kV įtampos

 

30

35

60

65

 

25

30

55

60

 

2.

Rūgštingumas pagal LST EN 62021-1, ne didesnis kaip, mgKOH/g

Iki 110 kV įtampos galios transformatoriai

110–400 kV įtampos matavimo ir 330 ir 400 kV įtampos galios transformatoriai

 

0,05

 

 

0,02

 

0,05

 

 

0,02

 

3.

Vandens kiekis pagal LST EN 60814 standartą, ne didesnis kaip,%, masės (g/t)

 

 

 

Transformatoriai su plėveline arba azotine alyvos apsauga, hermetiškieji alyviniai įvadai, hermetiškieji matavimo transformatoriai

Galios ir matavimo transformatoriai be specialių alyvos apsaugų

 

 

 

 

 

0,001 (10)

 

 

0,002 (20)

 

 

 

 

 

0,001 (10)

 

 

0,0025 (25)

 

4.

Dielektrinių nuostolių kampo tgδ (esant +90 °C temperatūrai, LST EN 60247), ne didesnis kaip, %3

Iki 110 kV įtampos galios transformatoriai

110–400 kV įtampos matavimo ir 330 ir 400 kV įtampos galios transformatoriai

 

5,0

 

 

 

1,5

 

6,0

 

 

 

1,7

Alyvos mėginys papildomai neruošiamas

5.

Inhibitoriaus kiekis pagal LST EN 60666, ne mažiau kaip, % masės

Iki 110 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai

Aukštesnės kaip 110 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai

 

0,2

 

 

0,3

 

0,18

 

 

0,27

 

6.

Vandenyje tirpiųjų rūgščių ir šarmų kiekis (kokybiškai)

Visi elektros įrenginiai

nėra

nėra

Vandenyje tirpių rūgščių ir šarmų kiekio nustatymas neprivalomas

7.

Mechaninės priemai- šos pagal LST EN 60970, LST ISO 4406 standartą, švaros

Iki 110 kV įtampos elektros įrenginiai

(16/13)

(17/14)

 

 

klasė, ne aukštesnė kaip

Aukštesnės kaip 110 kV įtampos elektros įrenginiai

(13/11)

(14/12)

(15/12)

 

8.

Oksidavimosi stabilumas pagal LST EN 61125 C metodą: rūgštingumas, ne didesnis kaip, mgKOH/g

Aukštesnės kaip

110 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai

 

 

 

0,10

 

 

 

Proceso sąlygos: 120 C, 0,15 l/val. oro srautas, bandymo trukmė alyvoms: 164 val. – alyvoms be inhibitorių, 500 val. – su inhibitoriais

9.

Pliūpsnio temperatūra pagal LST EN ISO 2719 standartą, ne žemesnė kaip, °C

Iki 110 kV įtampos galios transformatoriai

110–400 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai

 

130

 

135

 

130

 

135

rodiklio leidžiamoji vertė nustatoma pagal 3 priedo 1 lentelę

10.

Dujų kiekis pagal gamintojo techninę dokumentaciją, ne daugiau kaip, % tūrio

Transformatoriai su plėveline arba azotine apsauga

0,1 (0,5)

– (1,0)

Pagal LST EN 60599

11.

Stingimo temperatūra pagal LST ISO 3016, ne aukštesnė kaip, °C

Elektros įrenginiai, į kuriuos pilama arktinė alyva

–60

–60

 

12.

Nuosėdų kiekis, % masės

Taip pat

nėra

 

13.

Korozinės sieros kiekis pagal LST EN 60535 standartą, ne daugiau kaip, %

Elektros įrenginiai:

iki 110 kV įtampos

330 ir 400 kV įtampos

 

Nekorozinė

Nekorozinė

 

 

Nekorozinė

Nekorozinė

 

 

 

Pastabos:

1. Aukštosios įtampos įvadams vartojama tik šviežia alyva, atitinkanti Aprašo 3 priedo 1 lentelės reikalavimus.

2. Aukštosios įtampos alyviniuose jungtuvuose leidžiama vartoti regeneruotą ir išvalytą alyvą bei jos mišinius su šviežia alyva, tenkinančias šios lentelės reikalavimus (1 ir 4 eilutės) ir turinčias ne aukštesnę kaip 17 / 14 švaros klasę (LST ISO 4406 standartą).

3. Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu, leidžiama į galios transformatorius įpilti regeneruotos ir išvalytos alyvos, jei kokybės rodikliai atitinka Aprašo 3 priedo 1 lentelės reikalavimus.

 

AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIŲ ĮVADŲ BANDYMAS

 

213Transformatorių įvadai tikrinami vadovaujantis Aprašo XXIII skyriaus nuostatomis.

 

DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

ĮMONTUOTŲ SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ BANDYMAS

 

214.   Įmontuoti srovės matavimo transformatoriai bandomi vadovaujantis Aprašo VII skyriaus nuostatomis.

 

VII SKYRIUS

SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

 

215Srovės matavimo transformatoriaus izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru. Antrinių grandinių apvijų izoliacijos varža matuojama tarp apvijos ir įžemintų dalių 1000 V įtampos megommetru, jeigu įrenginio gamintojas nenurodo kitaip (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

216Eksploatuojant srovės matavimo transformatorių izoliacijos varža matuojama (taikoma P, T ir R bandymų ir matavimų kategorijoms):

216.1. 3–20 kV įtampos srovės matavimo transformatorių, vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija;

216.2. 35 kV įtampos srovės matavimo transformatorių su įmirkyta popierine izoliacija (be lauko išlyginimo ekranų) – kai alyvos bandymo rezultatai netenkina reikalavimų, nustatytų Aprašo 20 lentelės 1–3 eilutėse;

216.3. 110 kV ir aukštesnės įtampos srovės matavimo transformatoriams – kas 8 metai, o pagamintiems pagal GOST-ą – kas 4 metai.

217.  Išmatuota srovės matavimo transformatorių izoliacijos varža turi būti ne mažesnė nei nustatytoji Aprašo 22 lentelėje.

 

22 lentelė. Leidžiamoji izoliacijos varža

 

Eil.

Nr.

Įtampa, kV

Leidžiamoji izoliacijos varža, MW, ne mažesnė

Pagrindinė izoliacija

Matavimo įvadas

Išoriniai sluoksniai

Antrinės apvijos1

Tarpinės apvijos

 

1.

 

3–35

 

1000/500

 

 

 

50(1)/50(1)

 

 

2.

 

110

 

3000/1000

 

 

 

50(1)/50(1)

 

 

3.

 

330–400

 

5000/3000

 

3000/1000

 

1000/500

 

50(1)/50(1)

 

1/1

 

Pastabos:

1. Antrinės apvijos izoliacijos varža: be skliaustelių – esant atjungtoms antrinėms grandinėms, skliausteliuose – esant prijungtoms antrinėms grandinėms.

2. Izoliacijos varža: skaitiklyje prieš eksploatavimą, vardiklyje – eksploatuojant.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ IZOLIACIJOS DIELEKTRINIŲ NUOSTOLIŲ KAMPO tgd MATAVIMAS

 

218.   Srovės matavimo transformatorių pagrindinės įmirkytos popierinės izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgd yra matuojamas, esant 10 kV įtampai (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms):

218.1. 35 kV įtampos srovės matavimo transformatorių su įmirkyta popierine izoliacija (be lauko išlyginimo ekranų) – kai alyvos bandymo rezultatai netenkina reikalavimų, nustatytų Aprašo 20 lentelės 1–3 eilutėse; 110 kV ir aukštesnės įtampos srovės matavimo transformatoriams – kas 8 metai, o pagamintiems pagal GOST-ą – kas 4 metai.

218.2. 110 kV ir aukštesnės įtampos srovės matavimo transformatoriams – kas 8 metai, o pagamintiems pagal GOST-ą – kas 4 metai.

219Išmatuotos srovės matavimo transformatorių izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgd vertės, perskaičiuotos esant +20 °C temperatūrai, negali būti didesnės už nustatytąsias Aprašo 23 lentelėje. Jeigu gamintojas nepateikia izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgd vertės perskaičiavimo metodikos, perskaičiavimui naudojama formulė:

 

T20 = Tt × [1-0.01 × (t-20)];                                    (7)

 

čia:

T20 – perskaičiuota izoliacijos tgd reikšmė, esant +20 oC temperatūrai, %;

Tt – išmatuota izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgd reikšmė, esant t temperatūrai, %;

t – izoliacijos temperatūra, kuriai esant buvo atlikti tgd reikšmės matavimai, oC.

 

23 lentelė. Srovės matavimo transformatorių pagrindinės izoliacijos ribinės dielektrinių nuostolių kampo tgd vertės

 

Eil.Nr.

Izoliacijos tipas

Pagrindinės izoliacijos ribinės dielektrinių nuostolių kampo tgd vertės, %, skirtingų vardinių įtampų (kV) srovės matavimo transformatorių, perskaičiuotos esant +20 °C temperatūrai

6–15

20–35

110

330

1.

Popierinė bakelitinė

3,0

12,0

2,5

8,0

2,0

5,0

 

2.

Pagrindinė kondensatorinė įmirkyta popierinė izoliacija

 

 

2,5

 

4,5

2,0

 

3,0

Ne didesnė kaip 150 %, palyginti su išmatuotąja gamintojo, bet ne didesnė kaip 0,8.

Ne didesnė kaip 150 % nuo vertės eksploatavimo pradžioje, bet ne didesnė kaip 1,0.

 

Pastaba. Dielektrinių nuostolių kampo tgd vertė: skaitiklyje prieš eksploatavimą, vardiklyje – eksploatuojant.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

 

220Pagrindinės izoliacijos bandomosios įtampos vertės nustatytos Aprašo 18 ir 24 lentelėse. Srovės matavimo transformatoriai, izoliuoti porcelianine išorine izoliacija, bandomi 1 min., izoliuoti organine izoliacija – 5 min. (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms). Iki 35 kV įtampos srovės matavimo transformatorių izoliaciją leidžiama bandyti neatjungus šynų. Aukštesnės kaip 35 kV įtampos srovės matavimo transformatoriai 50 Hz dažnio bandomąja įtampa nebandomi. Narveliuose su SF6 dujų izoliacija sumontuoti srovės matavimo transformatoriai 50 Hz dažnio bandomąja įtampa eksploatavimo metu nebandomi.

 

24 lentelė. Pagal GOST-ą pagamintų iki 35 kV įtampos elektros įrenginių normalia ir susilpninta izoliacija 50 Hz dažnio bandomoji įtampa

 

Eil. Nr.

Elektros

įrenginio įtampa,

kV

Bandomoji įtampa, kV

Įrenginiai, srovės ir įtampos matavimo transformatoriai, sroves ribojantys reaktoriai, izoliatoriai, įvadai, ryšio kondensatoriai, ekranuotieji srovėlaidžiai, šynos, komplektiniai skirstymo įrenginiai, komplektinės transformatorinės

Nurodyta gamintojo techninėje dokumentacijoje

Prieš eksploatavimą ir eksploatuojant

Porcelianinė izoliacija

Kitų tipų izoliacija

1.

iki 0,69

2,0

1,0

1,0

2.

3

24,0

24,0

21,6

3.

6

32,0(37,0)

32,0(37,0)

28,8(33,3)

4.

10

42,0(48,0)

42,0(48,0)

37,8(43,2)

5.

15

55,0(63,0)

55,0(63,0)

49,5(56,7)

6.

20

65,0(75,0)

65,0(75,0)

58,5(67,5)

7.

35

95,0(120,0)

95,0(120,0)

85,5(108,0)

 

Pastabos:

1. Įrenginių izoliacijos bandomoji įtampa tarp fazės ir žemės, tarp polių ir tarp polių su dviem nutraukimais poliuje (nurodyta skliausteliuose).

2. Jeigu įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyta, kad bandymai atlikti kitokia įtampa, negu nurodyta lentelėje, tai bandomsios įtampos vertė turi būti atitinkamai pakoreguota.

 

221Srovės matavimo transformatorių antrinių apvijų ir prijungtų prie jų grandinių izoliacija bandoma 1000 V 50 Hz dažnio bandomąja įtampa. Bandymas gali būti pakeistas izoliacijos varžos matavimu 2500 V įtampos megommetru. Bandymo trukmė – 1 min. (taikoma P ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ ĮMAGNETINIMO CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMAS

 

222Srovės matavimo transformatorių įmagnetinimo charakteristika nustatoma didinant įtampą kiekvienoje relinei apsaugai naudojamoje antrinėje apvijoje iki šerdies prisisotinimo, bet ne daugiau kaip iki 1800 V (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Jeigu apvijoje esama atšakų, nustatoma darbinės atšakos charakteristika. Eksploatuojant charakteristika sudaroma ne mažiau kaip trijuose tikrinimo taškuose.

223Nustatyta srovės matavimo transformatorių charakteristika lyginama su tipine įmagnetinimo charakteristika arba su tinkamo naudoti tokio pat tipo srovės matavimo transformatoriaus charakteristika. Išmatuotų verčių skirtumas, palyginti su gamintojo nustatytomis arba su tokio pat tipo tinkamo naudoti srovės matavimo transformatoriaus, negali būti didesnis kaip 10 %.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMACIJOS KOEFICIENTO MATAVIMAS

 

224Srovės matavimo transformatorių patikra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo reikalavimais ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais. Matuojamas tik komercinei ar techninei apskaitai skirtų srovės matavimo transformatorių transformacijos koeficientas (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai). Transformacijos koeficiento nuokrypiai turi neviršyti leidžiamųjų nuokrypių nustatytajai tikslumo klasei.

225Relinei apsaugai skirtų srovės matavimo transformatorių išmatuoto transformacijos koeficiento nuokrypis negali būti didesnis kaip 2 % nuo nustatytojo gamintojo pase arba nuo to paties tipo tinkamo naudoti srovės matavimo transformatoriaus (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ ANTRINIŲ GRANDINIŲ APVIJŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI IR APKROVOS MATAVIMAS

 

226Antrinių grandinių išmatuotos apvijų varžos nuolatinei srovei vertės nuokrypis nuo nustatytos gamintojo pase arba išmatuotos kitose fazėse vertės nuokrypis negali būti didesnis kaip 2 %. Norima palyginti su paso duomenimis varžos nuolatinei srovei vertė turi būti perskaičiuota, esant gamintojo nustatytai temperatūrai, o norima palyginti su kitomis fazėmis turi būti matuojama, esant tai pačiai temperatūrai. Apvijų varža nuolatinei srovei matuojama 110 kV ir aukštesnės įtampos srovės transformatoriams, jeigu taip numato įrenginio gamintojas, be to, turi būti išmatuota srovės transformatoriaus apkrova pagal gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ IZOLIACINĖS ALYVOS BANDYMAS

 

227Prieš srovės matavimo transformatoriaus eksploatavimą izoliacinė alyva turi būti išbandyta prieš supilant ir supylus (papildžius) ją į transformatorių, vadovaujantis Aprašo XXV skyriaus nuostatomis (taikoma P ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

22835–400 kV įtampos srovės matavimo transformatorių, kuriuose nėra įrengtos kontrolės neišjungus įtampos sistemos, izoliacinė alyva turi būti įvertinama pagal spalvą bei bendrąjį vaizdą ir bandoma vadovaujantis Aprašo 20 lentelės 1–3 eilučių nuostatomis, 330 ir 400 kV – šios lentelės
1–3 ir 4
 eilučių nuostatomis, įvertinus Aprašo XXV skyriaus šeštojo skirsnio nuostatas, 35 kV įtampos – 1 kartą per 8 metus, 110 kV įtampos – 1 kartą per 4 metus, 330 ir 400 kV įtampos – 1 kartą per 2 metus. Srovės matavimo transformatorių, pagamintų pagal IEC standartus, izoliacinės alyvos bandymus reikia atlikti vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytu periodiškumu.

229330 ir 400 kV hermetiškųjų srovės matavimo transformatorių izoliacinė alyva bandoma Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

ĮMONTUOTŲ SROVĖS TRANSFORMATORIŲ BANDYMAS

 

230Įmontuoti srovės matavimo transformatoriai yra bandomi, vadovaujantis Aprašo šio skyriaus pirmojo, trečiojo, ketvirtojo, penktojo ir šeštojo skirsnių nuostatomis (taikoma P ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ TERMOVIZINIS TIKRINIMAS

 

231.   Srovės matavimo transformatoriai termovizoriumi tikrinami vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ ANTRINIŲ GRANDINIŲ ĮVADŲ POLIŠKUMO NUSTATYMAS

 

232.   4,5–6 V įtampos nuolatinės srovės šaltinio žinomo poliškumo impulsą įjungti į srovės matavimo transformatoriaus pirminę apviją. Antrinėje grandinėje įvadų poliškumas tikrinamas miliampermetru, stebint srovės kryptį (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

VIII SKYRIUS

ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

 

233.  Įtampos matavimo transformatorių aukštosios įtampos apvijos izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru. Antrinių grandinių apvijų ir pakopinio įtampos matavimo transformatoriaus ryšio apvijų izoliacijos varža matuojama 1000 V įtampos megommetru (taikoma P ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

234.   Eksploatuojamų įtampos matavimo transformatorių izoliacijos varžos matavimų periodiškumas:

234.1. 6–35 kV įtampos – kompleksiškai remontuojant transformatorių pastotes;

234.2. 110–400 kV įtampos matavimo transformatorių apvijų izoliacijos varža matuojama kas 4 metai (taikoma pagamintiems pagal GOST-us) arba kas 8 metai (taikoma pagamintiems pagal IEC standartus).

235.  Įtampos matavimo transformatorių išmatuotos izoliacijos varžų vertės prieš eksploatavimą ir eksploatuojant neturi būti mažesnės kaip:

235.1. 6–35 kV įtampos 100 MΩ – pagrindinės izoliacijos, 50(1) MΩ – antrinės apvijos ir 1 MΩ – ryšio apvijos;

235.2. 110–400 kV įtampos 300 MΩ – pagrindinės izoliacijos, 50(1) MΩ – antrinės apvijos ir 1 MΩ – ryšio apvijos. Skliausteliuose pateiktos antrinės apvijos izoliacijos varžų reikšmės, kai antrinės grandinės prijungtos. Eksploatuojamų įtampos matavimo transformatorių iki 35 kV imtinai antrinių apvijų izoliacijos varžą leidžiama matuoti kartu su antrinėmis grandinėmis. 110 kV ir aukštesnės įtampos transformatorių antrinių apvijų izoliacijos varžą matuoti atjungus antrines grandines.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

 

236.   Pagal GOST-ą pagamintų iki 35 kV įtampos matavimo transformatorių aukštosios įtampos apvijų izoliacija bandoma 50 Hz dažnio bandomąja įtampa, bandomosios įtampos vertės nustatytos Aprašo 24 lentelėje (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai). Aukštesnės kaip 35 kV įtampos matavimo transformatoriai 50 Hz dažnio įtampa nebandomi.

237.   Porcelianine išorine izoliacija izoliuotų įtampos transformatorių bandymo trukmė – 1 min, organine izoliacija – 5 min.

238.  Įtampos matavimo transformatorių antrinių apvijų ir prie jų prijungtų grandinių izoliacija bandoma 1000 V 50 Hz dažnio bandomąja įtampa, bandymo trukmė – 1 min (bandymai gali būti pakeisti izoliacijos varžos matavimu 2500 V įtampos megommetru).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

APVIJŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI IR APKROVOS MATAVIMAS

 

239.   Matuojama tik pakopinių įtampos matavimo transformatorių ryšio apvijų varža nuolatinei srovei (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai). Išmatuotos apvijų varžos nuolatinei srovei vertės nuokrypis nuo nustatytų gamintojo techninėje dokumentacijoje arba išmatuotų kitose fazėse negali būti didesnis kaip 2 %, jeigu taip numatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje. Išmatuotos fazės varža su kitų fazių varžų vertėmis ir su nurodytomis gamintojo techninėje dokumentacijoje turi būti perskaičiuota, esant tai pačiai temperatūrai.

240.   Įtampos matavimo transformatoriaus apkrova turi būti išmatuota pagal gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ IZOLIACINĖS ALYVOS BANDYMAS

 

241Prieš įtampos matavimo transformatorių eksploatavimą izoliacinė alyva turi būti išbandyta vadovaujantis Aprašo XXV skyriaus nuostatomis (taikoma P ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

242Eksploatuojamų iki 35 kV įtampos imtinai įtampos matavimo transformatorių izoliacinė alyva bandoma Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

243Eksploatuojant 110–400 kV įtampos matavimo transformatorių, izoliacinė alyva įvertinama pagal spalvą bei bendrąjį vaizdą ir bandoma vadovaujantis Aprašo 20 lentelės
1–3 eilutės, o alyva su inhibitoriais ir 5 eilutės nuostatomis, įvertinus Aprašo XXV
 skyriaus šeštojo skirsnio nuostatas, kas 4 metai. Įtampos matavimo transformatorių, pagamintų pagal IEC standartus, izoliacinės alyvos bandymus reikia atlikti vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytu periodiškumu.

244Alyvinių pakopinių įtampos matavimo transformatorių kiekvienos pakopos izoliacinės alyvos būklė įvertinama vadovaujantis normomis, nustatytomis pakopos vardinei įtampai.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ TERMOVIZINIS TIKRINIMAS

 

245.   Įtampos matavimo transformatoriai tikrinimi vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMACIJOS KOEFICIENTO MATAVIMAS

 

246.   Komercinei ar techninei apskaitai skirtų įtampos matavimo transformatorių transformacijos koeficiento patikra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo reikalavimais. Transformacijos koeficiento nuokrypiai turi neviršyti leidžiamųjų nuokrypių nustatytajai tikslumo klasei (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

 

IX SKYRIUS

KONDENSATORINIAI ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ĮTAMPOS DALIKLIŲ KONDENSATORIŲ BANDYMAS

 

247Įtampos daliklių kondensatoriai bandomi vadovaujantis Aprašo XXI skyriaus nuostatomis (taikoma P ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KONDENSATORINIŲ ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

 

248.   Kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių apvijų izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru (taikoma P ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

249.  Eksploatuojant kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių izoliacijos varža matuojama kompleksiškai remontuojant transformatorių pastotes.

250.  Kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių izoliacijos varža nuo gamintojo pase nustatytos vertės negali skirtis daugiau kaip 30 %, bet neturi būti mažesnė kaip 300 MW.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KONDENSATORINIŲ ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

 

251.  Kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių antrinių apvijų izoliacija bandoma 50 Hz dažnio bandomąja 1,8 kV įtampa (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai). Bandymo trukmė – 1 min., jeigu taip numato įrenginio gamintojas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KONDENSATORINIŲ ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ APVIJŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI IR APKROVOS MATAVIMAS

 

252Pradedamų eksploatuoti kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių apvijų varža nuolatinei srovei matuojama visose perjungiklio padėtyse (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

253.  Eksploatuojamų kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių apvijų varža nuolatinei srovei matuojama Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu. Išmatuota ir, esant gamintojo nustatytai temperatūrai, perskaičiuota kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių apvijų varža nuolatinei srovei nuo nustatytosios gamintojo pase neturi skirtis daugiau kaip 5 %, jeigu taip numato įrenginio gamintojas.

254.  Kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių apkrova turi būti išmatuota pagal gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KONDENSATORINIŲ ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ TUŠČIOSIOS VEIKOS SROVĖS IR NUOSTOLIŲ MATAVIMAS

 

255.  Kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių tuščiosios veikos srovė ir nuostoliai matuojami esant gamintojo nustatytai įtampai (taikoma P ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

256.  Kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių išmatuotos tuščiosios veikos srovės ir nuostoliai nuo nustatytųjų gamintojo pase neturi skirtis daugiau kaip 10 %.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

KONDENSATORINIŲ ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ IZOLIACINĖS ALYVOS BANDYMAS

 

257.  Eksploatuojamų įtampos matavimo transformatorių izoliacinė alyva prieš supilant (papildant) turi būti išbandyta vadovaujantis Aprašo XXV skyriaus nuostatomis.

258.  Eksploatuojamų įtampos matavimo transformatorių izoliacinė alyva įvertinama pagal spalvą bei bendrąjį vaizdą ir bandoma, kompleksiškai remontuojant transformatorių pastotes, vadovaujantis Aprašo 20 lentelės 1–3 eilučių, alyvai su inhibitoriais – ir 5 eilutės nuostatomis bei įvertinus Aprašo XXV skyriaus šeštojo skirsnio nuostatas.

 

X SKYRIUS

ALYVINIAI JUNGTUVAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ALYVINIŲ JUNGTUVŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

 

259.  Alyvinių jungtuvų judamųjų ir kreipiančiųjų dalių, pagamintų iš organinių medžiagų, izoliacijos varža turi būti ne mažesnė už nurodyta 25 lentelėje (atitinkamai P arba R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

25 lentelė. Judančiųjų ir kreipiančiųjų dalių, pagamintų iš organinių medžiagų, mažiausios leidžiamosios izoliacijos varžos

 

Eil.

Nr.

Bandymų ir matavimų kategorija

Izoliacijos varža, MW, vardinei įrenginių įtampai, kV

6–10

35–110

330–400

1.

P

1000

3000

5000

2.

R

300

1000

3000

 

260.  110 kV įtampos didelio alyvos tūrio jungtuvų judamųjų, kreipiančiųjų dalių ir bako izoliacijos varža matuojama remonto metu, kai iš bako išleista izoliacinė alyva. Izoliacijos varža matuojama prieš įpilant izoliacinę alyvą.

261.  110 kV įtampos mažo alyvos tūrio jungtuvų izoliacinių traukių varža matuojama remonto metu kartu su izoliacinės alyvos pripildytais atraminiais izoliatoriais arba nustačius netinkamą izoliacinės alyvos būklę. Jeigu jungtuvas remonto metu buvo ardomas, izoliacijos varža matuojama prieš jungtuvo sumontavimą, o izoliacinė alyva įpilama iš karto sumontavus jungtuvą.

262.  Alyvinių jungtuvų izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru.

263.  Antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacijos varža matuojama vadovaujantis Aprašo XXVI skyriaus nuostatomis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ALYVINIŲ JUNGTUVŲ ĮVADŲ BANDYMAS

 

264.  Alyvinių jungtuvų įvadai bandomi vadovaujantis Aprašo XXIII skyriaus nuostatomis (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ALYVINIŲ JUNGTUVŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

 

26550 Hz dažnio bandomąja įtampa bandomi tik jungtuvai iki 35 kV įtampos. Jungtuvų izoliacijos bandomoji įtampa parenkama pagal Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min.

266.  Mažo alyvos tūrio 6–10 kV įtampos jungtuvams bandomi izoliaciniai tarpai tarp polių. Bandomoji įtampa parenkama pagal Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min.

267.  Alyvinių jungtuvų antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacija bandoma vadovaujantis Aprašo XXVI skyriaus nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

35 KV ĮTAMPOS ALYVINIŲ JUNGTUVŲ VIDINĖS IZOLIACIJOS IR LANKO GESINIMO ĮRENGINIŲ IZOLIACIJOS ĮVERTINIMAS

 

268.   Sumontuotų 35 kV įtampos alyvinių jungtuvų izoliacijos techninė būklė įvertinama išmatavus įvadų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgd ir palyginus su normomis, nustatytomis Aprašo 454 punkte. Jeigu nustatoma, kad vertės padidėjo, turi būti tikrininama bako vidinės izoliacijos techninė būklė (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

269.   Vidinė bako ir lanko gesinimo įrenginių izoliacija turi būti džiovinama, jeigu su šia izoliacija išmatuota įvadų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgd vertė padidėja daugiau kaip 4 % (absoliutus dydis).

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ĮTAMPOS DALIKLIŲ KONDENSATORIŲ TIKRINIMAS

 

270Įtampos daliklių kondensatoriai tikrinami vadovaujantis Aprašo XXI skyriaus nuostatomis. Jungtuvo poliaus kondensatorių talpa neturi skirtis nuo gamintojo nustatytos normos (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). 110 kV įtampos alyvinių jungtuvų lanko gesinimo kameras šuntuojančių talpos daliklių dielektrinių nuostolių kampo tgd ir talpą reikia matuoti tada, kai vizualinio arba termovizinio tikrinimo metu pastebėti nukrypimai nuo normos. Įšilimas turi būti matuojamas jungtuvo išjungimo momentu visose fazėse ir sulyginamas tarpusavyje. Apžiūros metu nustačius skystojo dielektriko nuotėkį, talpos dalikliai turi būti keičiami.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ALYVINIŲ JUNGTUVŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

 

271Matuojama srovėlaidžio kontūro kiekvienos fazės kontaktinės sistemos varža (taikoma P, R, ir T bandymų ir matavimų kategorijoms). Jų varžos vertė turi būti ne didesnė už nustatytąją Aprašo 4 priede 2 lentelėje. Atskirų srovės kontūro dalių varžos nuolatinei srovei vertė yra nustatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje. Matuojant polių varžą nuolatinei srovei, srovė turi būti ne silpnesnė kaip 10 A. Matuojant 110–400 kV jungtuvų polių varžą nuolatinei srovei, srovė turi būti parenkama vadovaujantis jungtuvo gamintojo techninės dokumentacijos nuostatomis, bet ne silpnesnė kaip 50 A.

272.  Lanko gesinimo įrenginių šuntuojančiųjų rezistorių išmatuotos varžos vertė, palyginti su gamintojo duomenimis, negali skirtis daugiau, kaip nustatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

273.  Valdymo elektromagnetų apvijų varžos vertė turi atitikti normas, nustatytas gamintojo techninėje dokumentacijoje (taikoma P ir R bandymų kategorijoms).

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

JUNGTUVO KONTAKTŲ JUDĖJIMO GREIČIO IR JŲ ĮJUNGIMO BEI IŠJUNGIMO LAIKO CHARAKTERISTIKŲ MATAVIMAS

 

274.  Matuojamas judamųjų kontaktų įjungimo ir išjungimo laikas (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms) bei judamųjų kontaktų judėjimo greitis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Judamųjų kontaktų judėjimo greitis, jų įjungimo ir išjungimo laikas matuojamas, kai jungtuvas pilnas alyvos, esant vardinei operatyvinei įtampai ant valdymo elektromagnetų išvadų arba esant kitoms sąlygoms, jeigu tai numatyta jungtuvo gamintojo techninėje dokumentacijoje bei pateikti greičių ir laikų norminiai dydžiai.

275.  Alyvinių jungtuvų pagrindinių kontaktų ir lanko gesinimo kameros techninės būklės tikrinimas turi būti atliekamas pagal gamintojo nustatytą būdą ir reikalavimus. Jeigu buvo pastebėti nukrypimai nuo normos srovėlaidžio kontūro kontaktinės sistemos varžos nuolatinei srovei matavimo metu, turi būti atlikta jungtuvo lanko gesinimo kamerų vizualinė apžiūra.

276.  110 kV įtampos mažo alyvos tūrio jungtuvų įjungimo ir išjungimo greičiai matuojami jungtuvo srovės kontūro nutraukimo vietoje. Jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenustatyti specialūs reikalavimai dėl greičių matavimo vietų, jungimo greitis yra matuojamas 10 ms laiko tarpe prieš susijungiant pagrindiniams kontaktams, o išjungimo greitis – 10 ms laiko tarpe atsiskyrus pagrindiniams kontaktams.

277.  Tinkamo eksploatuoti jungtuvo kontaktų judėjimo greičio ir laiko charakteristikos turi atitikti nustatytas Aprašo 4 priede 2 lentelėje.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

JUNGTUVŲ JUDAMŲJŲ DALIŲ EIGOS, KONTAKTŲ ĮSPAUDIMO ĮJUNGIANT IR KONTAKTŲ SUSIJUNGIMO BEI ATSIJUNGIMO VIENALAIKIŠKUMO MATAVIMAS

 

278.  Matuojamos judamųjų dalių eigos, kontaktų įspaudimo įjungiant (taikoma P ir T bandymų ir matavimų kategorijoms) ir jungtuvų kontaktų susijungimo bei atsijungimo vienalaikiškumo (taikoma P, T ir R bandymų ir matavimų kategorijoms) vertės. Judamųjų dalių eigos, kontaktų įspaudimo įjungiant, jungtuvų kontaktų susijungimo ir atsijungimo vienalaikiškumo matavimų vertės turi atitikti nustatytąsias Aprašo 4 priedo 3 lentelėje (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Jeigu gamintojas nepateikia kontaktų susijungimo ir atsijungimo vienalaikiškumo norminių dydžių, tai jie turi būti ne didesni nei 10 ms. Alyvinių jungtuvų pagrindinių kontaktų ir lanko gesinimo kameros techninė būklė turi būti tikrinama pagal gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytą būdą ir reikalavimus. 6-35 kV jungtuvams judamųjų dalių eigos, kontaktų įspaudimo įjungiant ir jungtuvų kontaktų susijungimo bei atsijungimo vienalaikiškumo vertės matuojamos Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

JUNGTUVŲ IR PAVARŲ REGULIAVIMO BEI DERINIMO CHARAKTERISTIKŲ TIKRINIMAS

 

279.  Kiekvienas jungtuvo ir pavaros tipas tikrinamas vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytomis normomis ir apimtimis (taikoma P, T, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

JUNGTUVŲ LAISVOJO IŠJUNGIMO MECHANIZMO VEIKIMO TIKRINIMAS

 

280.  Jungtuvų laisvojo išjungimo mechanizmo veikimas tikrinamas, jeigu toks tikrinimas nustatytas jungtuvo gamintojo techninėje dokumentacijoje.

281.  Laisvojo išjungimo mechanizmas tikrinamas vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytomis normomis ir apimtimis (tikrinama P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). PP-61 ir PP-67 pavaroms šį patikrinimą atlikti draudžiama (dėl pavojaus matavimus atliekančiam personalui).

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

JUNGTUVO PAVAROS ŽEMIAUSIOS POVEIKIO ĮTAMPOS (SLĖGIO) TIKRINIMAS

 

282.  Pavara turi būti išbandyta esant įjungimo ir išjungimo elektromagnetų įtampai 0,8Uv, 5 kartus. Žemiausia poveikio įtampa turi atitikti gamintojo nustatytas normas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

283Iki 35 kV įtampos jungtuvų valdantieji elektromagnetai turi pradėti veikti, kai yra tokios sąlygos:

283.1.  įjungimo elektromagnetų įtampa ne aukštesnė kaip 0,85 Uv, kai pavaros maitinimo šaltinis –  nuolatinė įtampa, ir ne aukštesnė kaip 0,8 Uv, kai šaltinis kintamoji įtampa;

283.2. išjungimo elektromagnetų įtampa ne aukštesnė kaip 0,7 Uv, kai pavaros maitinimo šaltinis nuolatinė įtampa, ir ne aukštesnė kaip 0,65 Uv, kai šaltinis kintamoji įtampa.

284.  110 kV įtampos mažo alyvos tūrio jungtuvų įjungimą valdantys elektromagnetai turi pradėti veikti, kai nuolatinės srovės šaltinio įtampa ne aukštesnė kaip 0,8 Uv, o išjungimą valdantys elektromagnetai turi pradėti veikti, kai įtampa – 0,65 Uv.

285.  110 kV įtampos didelio alyvos tūrio jungtuvų įjungimą valdantys elektromagnetai turi pradėti veikti, kai nuolatinės srovės šaltinio įtampa ne aukštesnė kaip 0,85 Uv, o išjungimą valdantys elektromagnetai turi pradėti veikti, kai įtampa – 0,65 Uv. Pneumatinių pavarų poveikio slėgis turi būti 20–30 % žemesnis už apatinę veikimo slėgio ribą.

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

JUNGTUVO BANDYMAS JUNGIMU

 

286.  Bandant jungtuvą reikia atlikti 3–5 įjungimus, išjungimus ir 2–3 sudėtingus ciklus. Visi jungtuvai tikrinami vykdant įjungimus ir išjungimus. Jungtuvai, veikiantys AKJ režimu, papildomai tikrinami vykdant operacijų seką: išjungimas, 300 ms pauzė, įjungimas, išjungimas. Jungtuvams su dukartiniu AKJ turi būti išbandytas visas ciklas. Bandant jungtuvą pavaros valdymo elektromagnetai turi būti prijungti prie vardinio dydžio įtampos. Pauzės tarp operacijų arba sudėtingų ciklų turi atitikti techninėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

JUNGTUVŲ IZOLIACINĖS ALYVOS BANDYMAI

 

287.  Prieš eksploatavimą, po remonto jungtuvų izoliacinė alyva įvertinama pagal spalvą bei bendrąjį vaizdą ir bandoma vadovaujantis Aprašo 20 lentelės 1 ir 7 eilučių bei 21 lentelės 1 ir 7 eilučių nuostatomis (taikoma P, R, T ir M bandymų ir matavimų kategorijoms), о eksploatuojant jungtuvus izoliacinė alyva bandoma vadovaujantis Aprašo 3 priedo 6 lentelės 1 ir 2 eilučių nuostatomis.

288.  Izoliacinė alyva turi būti bandoma prieš naudojimą ir prieš įpylimą į mažo alyvos tūrio visų įtampų jungtuvus.

289.  Eksploatuojamų 110 kV įtampos bakinių jungtuvų, atlikusių be remonto trumpojo jungimo (ar apkrovos) srovių leidžiamąjį komutavimų skaičių, izoliacinė alyva turi būti bandoma vadovaujantis Aprašo 3 priedo 6 lentelės 1 ir 2 eilučių nuostatomis.

290.  Eksploatuojamiems iki 35 kV įtampos bakiniams jungtuvams ir visiems mažo alyvos tūrio jungtuvams atlikus leidžiamąjį komutavimų skaičių, izoliacinės alyvos bandyti nereikia, nes ji turi būti keičiama šviežia.

291.  Techninės priežiūros metu bakinių jungtuvų izoliacinė alyva turi būti bandoma vadovaujantis Aprašo 3 priedo 6 lentelės 1 ir 2 eilučių nuostatomis.

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

ĮMONTUOTŲJŲ SROVĖS TRANSFORMATORIŲ BANDYMAS

 

292.  Įmontuotieji srovės transformatoriai bandomi vadovaujantis Aprašo VII skyriaus nuostatomis.

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS

ALYVINIŲ JUNGTUVŲ TERMOVIZINIS TIKRINIMAS

 

293.  Tikrinamas M bandymų kategorijos darbinių ir lanką gesinančių kontaktų bei jungtuvo kontaktinių srovėlaidžių kontūro dalių įšilimas. Termovizoriumi tikrinama vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis.

 

XI SKYRIUS

ORINIAI JUNGTUVAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ORINIŲ JUNGTUVŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

 

294.  Orinių jungtuvų judamųjų ir kreipiančiųjų dalių, pagamintų iš organinių medžiagų, izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip nurodyta Aprašo 4 priede 4 lentelėje (atitinkamai Aprašo P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

295.  Orinių jungtuvų judančiųjų ir kreipiančiųjų dalių, pagamintų iš organinių medžiagų, izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ORINIŲ JUNGTUVŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

 

296Jungtuvų izoliacijos bandomoji įtampa parenkama pagal Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min.

297.  6–35 kV įtampos oriniams jungtuvams bandomi izoliaciniai tarpai tarp polių. Bandomoji įtampa parenkama pagal Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min.

298.  Antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacija bandoma vadovaujantis Aprašo XXVI skyriaus nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ORINIŲ JUNGTUVŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

 

299Srovėlaidžio kontūro (pagrindinės grandinės) dalių, t. y., kiekvieno lanko gesinimo įrenginio (modulio), gesinimo kameros elemento (pertvaros) ir skirtuvo bei vidinių poliaus šynų ir t. t., varža nuolatinei srovei matuojama atskirai (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Per apžiūras (A bandymų ir matavimų kategorija) Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu matuojama srovėlaidžio kontūro viso poliaus varža nuolatinei srovei.

300.  Didžiausios leidžiamosios orinių jungtuvų kontaktinės sistemos varžų nuolatinei srovei vertės nustatytos Aprašo 4 priede 5 lentelėje.

301.  Valdančiųjų elektromagnetų apvijų ir orinių jungtuvų valdymo grandinių varžos turi būti ne didesnės kaip (taikoma P, R ir A bandymų ir matavimų kategorijoms):

301.1. VV-400-15 tipo forsuotų elektromagnetų: 1-osios apvijos – 10±1,5 W; 2-osios apvijos – 45±2 W; abiejų apvijų – 55±3 W;

301.2. įmonėje „Elektroaparat“ pagamintų elektromagnetų – 0,39±0,03 W.

301.3. VVB, VVD ir VVBK serijos 330 kV ir aukštesnės įtampos jungtuvų įjungimo bei išjungimo valdymo grandinių varža turi būti tokia, kad pikinė operatyvioji srovė būtų 22±0,5 A.

302.  Išmatuotos šuntuojančiųjų rezistorių ir įtampos daliklių varžos turi atitikti nustatytas Aprašo 4 priedo 6 lentelėje. Jei Aprašo 4 priedo 6 lentelėje šuntuojančiųjų rezistorių ir įtampos daliklių varžos nenurodytos, bazinė varžos vertė nustatoma pagal pirmąjį matavimą, toliau matuojant leidžiamas nuokrypis – ne didesnis kaip 5 % (taikoma P, R ir A bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ORINIŲ JUNGTUVŲ ŽEMIAUSIOS ĮTAMPOS POVEIKIO TIKRINIMAS

 

303.  Orinius jungtuvus valdantys elektromagnetai turi pradėti veikti, kai nuolatinės srovės šaltinio įtampa ne aukštesnė kaip 0,7 Uv, išlyginta kintamosios įtampos šaltinio įtampa ne aukštesnė kaip 0,65 Uv, o rezervuaruose – didžiausias darbinis suspausto oro slėgis. Įtampa į elektromagnetus įjungiama vienu metu (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ORINIŲ JUNGTUVŲ ĮTAMPOS DALIKLIŲ KONDENSATORIŲ BANDYMAS

 

304.  Įtampos daliklių kondensatoriai bandomi vadovaujantis Aprašo XXI skyriaus nuostatomis. Jungtuvo poliaus kondensatorių talpa negali viršyti nustatytų gamintojo normų (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ORINIŲ JUNGTUVŲ CHARAKTERISTIKŲ TIKRINIMAS

 

305.  Tikrinamos orinių jungtuvų charakteristikos, nustatytos gamintojo techninėje dokumentacijoje. Tikrinimo ir matavimų rezultatai turi atitikti normas, nustatytas Aprašo 4 priede. Operacijų ir sudėtingų ciklų tipai, slėgio ir operatyviosios srovės vertės, kurioms esant turi būti tikrinami jungtuvai, nustatytos 26 lentelėje.

 

26 lentelė. Orinių jungtuvų derinimo sąlygos ir bandymų skaičius

 

Eil.

Nr.

Operacija arba ciklas

Slėgis bandymui

Įtampa elektro-magnetų įvaduose

Operacijų ir ciklų skaičius

1.

Įjungimas

Mažiausias poveikio

Vardinė

3

2.

Išjungimas

– “ –

– “ –

3

3.

Įjungimas, išjungimas

– “ –

– “ –

2

4.

Įjungimas

Mažiausias darbo

– “ –

3

5.

Išjungimas

– “ –

– “ –

3

6.

Įjungimas, išjungimas

– “ –

– “ –

2

7.

Įjungimas

Vardinis

– “ –

3

8.

Išjungimas

– “ –

– “ –

3

9.

Išjungimas, įjungimas

– “ –

– “ –

2

10.

Įjungimas

Didžiausias darbo

0,7 vardinės

2

11.

Išjungimas

– “ –

– “ –

2

12.

Įjungimas, išjungimas

– “ –

Vardinė

2

13.

Išjungimas, įjungimas, išjungimas

– “ –

– “ –

2

14.

Išjungimas, įjungimas, išjungimas

Mažiausias AKJ

– “ –

2

 

Pastaba. Atliekant jungimo operacijas ir sudėtingus ciklus (3, 6, 9 ir 12–14 eilutėse) turi būti registruojamos srovių ir įtampų oscilogramos.

 

306.  Komplektinio įrenginio KAG-24-30/30000UZ normos nustatytos Aprašo 4 priede
10
12 lentelėse (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

ORINIO JUNGTUVO BANDYMAS JUNGIMU

 

307.  Bandant orinį jungtuvą, įjungimo ir išjungimo operacijos bei sudėtingi ciklai (visiems jungtuvams – įjungimas ir išjungimas, išjungimas ir įjungimas, o jungtuvams, naudojamiems AKJ – išjungimas, įjungimas ir išjungimas) turi būti atliekami, keičiant suspausto oro slėgį ir įtampą valdymo elektromagnetų įvaduose, kaip nustatyta Aprašo 4 priedo 7 lentelėje (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Jungtuvams su dukartiniu AKJ turi būti išbandytas visas ciklas.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

ORINIŲ JUNGTUVŲ REGULIAVIMO IR NUSTATYMO CHARAKTERISTIKŲ TIKRINIMAS

 

308.  Orinių jungtuvų valdymo spintų mazgų ir lanko gesinimo įrenginių tarpelių ir eigos matmenys tikrinami vadovaujantis jungtuvo gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytomis normomis ir apimtimis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

ORINIŲ JUNGTUVŲ TERMOVIZINIS TIKRINIMAS

 

309.  Nustatomas lanką gesinančių įrenginių ir skirtuvų bei kontaktinių jungtuvo jungčių įšilimas. Termovizoriumi tikrinama vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

 

XII SKYRIUS

DUJINIAI JUNGTUVAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DUJINIŲ JUNGTUVŲ ANTRINIŲ GRANDINIŲ IR VALDANČIŲJŲ ELEKTROMAGNETŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

 

310.  Dujinių jungtuvų antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacijos varža matuojama vadovaujantis Aprašo XXVI skyriaus nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

311.  Dujinių jungtuvų valdančiųjų elektromagnetų apvijų ir papildomų rezistorių išmatuotos varžų vertės turi atitikti gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytas normas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DUJINIŲ JUNGTUVŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

 

312Dujinių jungtuvų izoliacijos bandomoji įtampa parenkama pagal Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min. Eksploatuojant 6–35 kV dujinių jungtuvų izoliacija bandomąja įtampa bandoma vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytais reikalavimais.

3136–35 kV įtampos dujinių jungtuvų izoliaciniai tarpai bandomi tarp polių. Bandomoji įtampa parenkama pagal Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min. Eksploatavimo metu 6–35 kV dujinių jungtuvų izoliaciniai tarpai tarp polių bandomi vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytais reikalavimais.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DUJINIŲ JUNGTUVŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

 

314Matuojama dujinių jungtuvų pagrindinės grandinės bendroji (viso poliaus) ir atskiroji kiekvieno lanko gesinimo įrenginio (modulio) srovėlaidžio kontūro varža, jei leidžia konstrukcija (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Matuojant dujinių jungtuvų polių varžą nuolatinei srovei, srovė turi būti ne silpnesnė kaip 10 A. Matuojant 110–400 kV dujinių jungtuvų polių varžą nuolatinei srovei, srovė turi būti parenkama vadovaujantis jungtuvo gamintojo techninės dokumentacijos nuostatomis, bet ne silpnesnė kaip 50 A. Atskirų srovės kontūro dalių varžos nuolatinei srovei vertė yra nustatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje. 6–35 kV dujiniams jungtuvams srovėlaidžio kiekvienos fazės kontaktinės sistemos varža matuojama P bandymų ir matavimų kategorijai, jei nėra gamintojo pateiktų bandymų ir matavimų protokolų. Eksploatavimo metu 6–35 kV dujiniams jungtuvams srovėlaidžio kiekvienos fazės kontaktinės sistemos varža matuojama vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytais reikalavimais.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DUJINIŲ JUNGTUVŲ JUNGIMO ŽEMIAUSIA ĮTAMPA TIKRINIMAS

 

315.  Dujiniai jungtuvai turi komutuoti, kai pavaros maitinimo nuolatinės srovės šaltinio įtampa yra ne aukštesnė kaip 0,7 Uv, kintamosios srovės šaltinio ne aukštesnė kaip 0,65 Uv, pavaros rezervuaruose didžiausias darbinis, o jungtuvo ertmėse – vardinis SF6 dujų slėgis. 110 kV, 330 ir 400 kV įtampos dujinių jungtuvų įjungimą valdantys elektromagnetai turi pradėti veikti, kai nuolatinės srovės šaltinio įtampa ne aukštesnė kaip 0,85 Uv, o išjungimą valdantys elektromagnetai turi pradėti veikti, kai nuolatinės srovės šaltinio įtampa ne aukštesnė kaip 0,7 Uv (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

PENKTASIS SKIRSNIS

DUJINIŲ JUNGTUVŲ ĮTAMPOS DALIKLIŲ KONDENSATORIŲ TIKRINIMAS

 

316Dujinių jungtuvų įtampos daliklių kondensatoriai tikrinami vadovaujantis Aprašo XXI skyriaus nuostatomis. Dujinio jungtuvo poliaus kondensatorių talpa neturi skirtis nuo gamintojo nustatytos normos (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). 110 kV, 330 ir 400 kV įtampos dujinių jungtuvų lanko gesinimo kameras šuntuojančių talpos daliklių dielektrinių nuostolių kampo tgd ir talpą reikia matuoti tada, kai termovizinio tikrinimo metu pastebėti nukrypimai nuo normos. Įšilimas turi būti matuojamas visose fazėse ir sulyginamas tarpusavyje. Nustačius apžiūros metu skystojo dielektriko nuotėkį, talpos dalikliai turi būti keičiami.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

DUJINIŲ JUNGTUVŲ CHARAKTERISTIKŲ TIKRINIMAS

 

317Dujinių jungtuvų charakteristikos tikrinamos vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytomis normomis ir apimtimis. Išmatuotų charakteristikų vertės turi atitikti nustatytas gamintojo techninėje dokumentacijoje (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

DUJINIŲ JUNGTUVŲ BANDYMAS JUNGIMU

 

318.  Bandant dujinį jungtuvą jungimu reikia atlikti 3–5 įjungimus, išjungimus ir
2–3 sudėtingus ciklus. Visi 35–400 kV įtampos jungtuvai tikrinami vykdant įjungimus ir išjungimus. Jungtuvai, veikiantys AKJ režimu, papildomai tikrinami vykdant operacijų seką: išjungimas, 300 ms pauzė, įjungimas, išjungimas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Jungtuvams su dukartiniu AKJ turi būti išbandytas visas ciklas.

319Bandant dujinį jungtuvą jungimu pavaros valdymo elektromagnetai turi būti prijungti prie vardinio dydžio įtampos. Pauzės tarp operacijų arba sudėtingų ciklų turi atitikti gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

320Polių priverstinis sinchronizavimas tikrinamas dujiniams jungtuvams su atskiromis pavaromis kiekvienam poliui. Įjungtam dujiniam jungtuvui atjungus bet kurį polių, po 1 sekundės turi veikti apsaugos ir atjungti likusius du polius (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

321Dujiniams jungtuvams turi būti tikrinamos kartotinio jungimo blokuotės. Vienu metu padavus įjungimo ir išjungimo valdymo komandų signalus (30 sekundžių trukmės), dujinis jungtuvas turi tik vieną kartą įsijungti ir atsijungti.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

DUJINIŲ JUNGTUVŲ HERMETIŠKUMO TIKRINIMAS

 

322.  35–400 kV įtampos dujinių jungtuvų apsauginiai, pripildymo / išleidimo vožtuvai tikrinami pagal komutacinio įrenginio gamintojo techninės dokumentacijos nuostatas. Nuotėkio ieškikliu tikrinamas porceliano, vožtuvų, jungiančiųjų vamzdelių, sujungimų tarpinių ir jungtuvo suvirinimo siūlių hermetiškumas. Hermetiškumas tikrinamas pripildžius ar papildžius jungtuvą dujų, pakeitus manometrą ar nustačius slėgio kritimą. Jei nuotėkio ieškiklis nerodo nuotėkio, vadinasi, rezultatai patenkinami. Bandymas atliekamas esant vardiniam dujų slėgiui (taikoma P, R ir A bandymų ir matavimų kategorijoms). Hermetiškumas tikrinamas Eksploatavimo darbų vadovo nustatytu periodiškumu.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

DUJINIŲ JUNGTUVŲ DUJŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ TIKRINIMAS

 

323SF6 dujų kokybiniai rodikliai nustatomi 110400 kV įtampos dujiniuose jungtuvuose prieš juos pradedant eksploatuoti ir techninių priežiūrų bei remonto metu. Pradedant eksploatuoti SF6 dujų kokybiniai rodikliai nustatomi, jeigu jungtuvas, prieš įpilant dujas, buvo vakuumuojamas.

324Dujinių jungtuvų SF6 dujų drėgmė (rasos taško temperatūra) matuojama, dujų sudėtis (koncentracija) bei dujose esančių teršalų kiekis ir tipas nustatomi vadovaujantis SF6 dujų naudojimo elektros įrenginiuose gamintojo technine dokumentacija ir Lietuvos standarto LST EN 60480 „Sieros heksafluorido (SF6), paimamo iš elektros įrenginių, tikrinimo ir apdorojimo rekomendacijos bei tinkamumo pakartotinai naudoti aprašas“ reikalavimais (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

325Dujinių jungtuvų dujų rasos taško matavimai atliekami esant teigiamai aplinkos temperatūrai. Rasos taškas nustatomas pagal Aprašo 1 pav. diagramą. Eksploatuojamų ir regeneruotų SF6 dujų patikrinimo apimtis ir rodikliai pateikti Aprašo 27 lentelėje.

 

 

 

čia:

A – drėgmės kiekis, ppmv;

B – rasos taškas, matuojamas ºC;

C – dujų slėgis, matuojant manometru +20 ºC temperatūroje.

 

Pastaba. Taikant matavimo metodą prie atmosferinio dujų slėgio ant slėgio skalės atidėti atmosferinį slėgį (1 bar; 0,1 MPa), sujungti su gautu rasos taško rodmeniu ir pratęsti iki drėgmės kiekio (ppmv) skalės. Po to šį tašką sujungti su įrenginio vardiniu slėgiu. Rasos taško skalėje atskaitomas tikrasis rasos taškas.

 

1 paveikslas. SF6 dujų rasos taško dydžio perskaičiavimo pagalbinė diagrama

 

27 lentelė. Eksploatuojamų ir regeneruotų SF6 dujų tikrinimo apimtys

 

Eil.

Tikrinamas rodiklis

Prieš eksploatavimą1

Eksploatuojamoms SF6 dujoms

Išvalytoms

SF6 dujoms

Nr.

Kas 4 metai

Kas 12 metų

1.

Rasos taškas, ne aukščiau kaip

-15 °C2

-5 °C

-5 °C

-15 °C

2.

SF6 dujų dalis bendrame dujų tūryje

³ 97 %

³ 97 %

³ 97 %

³ 97 %

3.

Reakciją sukeliančių dujų SOF2 + SO2 kiekis, ne daugiau kaip

 

 

 

12 ppmv

 

12 ppmv

 

Pastabos:

1. Tikrinimas atliekamas, jeigu dujinį jungtuvą reikia vakuumuoti prieš įpilant SF6 dujas.

2. Jeigu rasos taško temperatūra yra tarp -5 °C ir -15 °C – jungtuvą galima eksploatuoti, bet po 3 mėn. atliekamas kartotinis matavimas ir esant rasos taško temperatūrai aukščiau -15 °C turi būti keičiami įrenginio SF6 dujų filtrai.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

ĮMONTUOTŲ SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ BANDYMAS

 

326.  Įmontuoti srovės matavimo transformatoriai bandomi vadovaujantis Aprašo VII skyriaus nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

DUJINIŲ JUNGTUVŲ PAVAROS HIDRAULINĖS SISTEMOS TIKRINIMAS

 

327Dujinių jungtuvų pavaros hidraulinės sistemos bendrojo veikimo įvertinimas atliekamas pagal slėgio kritimo ir vardinio slėgio grąžinimo laikus, jungtuvui atliekant įjungimo ir išjungimo operaciją ar išjungimo, įjungimo ir išjungimo operacijų ciklą. Tikrinamas sistemos sandarumas, slėgis hidrauliniame akumuliatoriuje, alyvos slėgio valdymo blokų veikimas, apsauginio vožtuvo veikimas, alyvos slėgio manometrai. Tikrinimas atliekamas vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija ir Eksploatavimo darbų vadovo nustatytu periodiškumu.

328.  330 ir 400 kV įtampos dujinio jungtuvo (3AQ2EI) slėgių vertės pateiktos Aprašo 28 lentelėje.

 

28 lentelė. 3AQ2EI jungtuvo hidraulinės pavaros slėgio vertės

 

Eil.

Nr

Tikrinamas rodiklis

Mato vienetai

Norminė vertė

1.

Azoto slėgis hidrauliniame akumuliatoriuje, esant +20 °C talpos paviršiaus temperatūrai

MPa

20,0

20,0 - 0,5

2.

Slėgis, kuriam esant įjungiamas alyvos siurblys

32,0 ± 0,4

3.

Apsauginio vožtuvo suveikimo slėgis

37,5 +3,7

37,5 - 1,0