VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007 M. GEGUŽĖS 29 D. ĮSAKYMO NR. VA-40 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO DEKLARACIJOS KIT711 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 25 d. Nr. VA-59

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. VA-40 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 15 punktą.

1.2. Pakeičiu 21.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„21.4. A2 laukelyje turi būti įrašomas A1 laukelyje nurodytoje savivaldybėje nustatytas mokesčio tarifas, taikomas A1 laukelyje nurodytos savivaldybės teritorijoje esančiam nekilnojamajam nuosavam turtui. Kai savivaldybė yra nustačiusi kelis tarifus, taikomus skirtingiems nekilnojamojo turto objektams (ar jų dalims), tai užpildomas atskiras priedo lapas;“.

1.3. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

„22. Deklaracija turi būti pateikta, vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Deklaracijų pateikimo taisyklės), nustatyta tvarka. Deklaracija VMI prie FM gali būti pateikta tokiais būdais:

22.1. Lietuvos juridiniai asmenys deklaraciją turi pateikti elektroniniu būdu;

22.2. užsienio valstybių juridiniai asmenys deklaraciją turi pateikti elektroniniu būdu arba atsiųsti paštu užpildytą popierinę deklaraciją į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Deklaracijų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, Druskininkai;

22.3. Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniai asmenys deklaraciją turi pateikti elektroniniu būdu arba atsiųsti paštu užpildytą popierinę deklaraciją į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Deklaracijų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, Druskininkai.

Jeigu Deklaraciją norima pateikti Deklaracijos pateikimo taisyklių 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytais būdais, ją galima atsispausdinti iš VMI prie FM interneto tinklalapio www.vmi.lt ir užpildyti.“

1.4. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

„23. Elektroniniu būdu deklaracija teikiama per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų elektroniniu būdu teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. spalio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                  Dainoras Bradauskas