LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-378 „PIENO GAMINIŲ INTERVENCINIO PIRKIMO, SANDĖLIAVIMO IR PARDAVIMO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 3D-476

Vilnius

 

P a k e i č i u   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 3D-378 „Dėl Pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo taisyklių“:

1.   Pakeičiu įsakymo preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo  (OL 2014 L 255, p. 18), ir 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (OL 2009 L 349, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. lapkričio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/2000 (OL 2015 L 292, p. 4), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ ,“.

2.    Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Privataus pieno gaminių sandėliavimo paramos administravimo taisykles:

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo  (OL 2014 L 255, p. 18), ir 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (OL 2009 L 349, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. lapkričio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/2000 (OL 2015 L 292, p. 4) , nuostatomis.“

2.2.    Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Pieno gaminių intervencinis sandėlis (toliau – intervencinis sandėlis) – pieno gaminių sandėlį nuosavybės, nuomos ar kitais teisėtais pagrindais valdantis ir naudojantis ūkio subjektas, su Rinkos reguliavimo agentūra sudaręs pieno gaminių sandėliavimo sutartį.

5.2. Pieno gaminių pardavėjas (toliau – pardavėjas) – Rinkos reguliavimo agentūros patvirtinta įmonė, įregistruota ir veikianti teisės aktų nustatyta tvarka, atitinkanti šių taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus, parduodanti pieno gaminius pagal sudarytą pieno gaminių intervencinio pirkimo–pardavimo sutartį.

5.3. Pieno gaminių pirkėjas (toliau – pirkėjas) – fizinis ar juridinis asmuo, iš Rinkos reguliavimo agentūros perkantis pieno gaminius.“

2.3. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Prieš pradėdama gaminti pieno gaminius, kuriuos ketina parduoti Rinkos reguliavimo agentūrai, patvirtinta pieno perdirbimo įmonė atsiunčia Rinkos reguliavimo agentūrai paštu arba elektroniniu būdu, arba pristatomi tiesiogiai laisvos formos pranešimą apie ketinamus parduoti pieno gaminius kartu, taip pat šių gaminių gamybos grafiką, apimantį visą gamybos laikotarpį, kuriuo bus gaminami ketinami parduoti pieno gaminiai, be to, privalo informuoti Rinkos reguliavimo agentūrą apie gamybos grafiko pasikeitimą.“

2.4. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Paraiška ir papildomi dokumentai pateikiami Rinkos reguliavimo agentūrai paštu arba pristatomi tiesiogiai.“

2.5. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Patvirtinimo paraiška ir papildomi dokumentai pateikiami Rinkos reguliavimo agentūrai paštu arba elektroniniu būdu, arba pristatomi tiesiogiai.“

2.6. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Intervencinis sandėlis už suteiktas sandėliavimo paslaugas privalo Rinkos reguliavimo agentūrai kas mėnesį pateikti PVM sąskaitą faktūrą kartu su to mėnesio saugojimo ataskaita, kurioje turi būti nurodyta kiekvienos dienos pieno gaminių apyvarta (t) ir saugojimo dienų skaičius. Šie dokumentai už praėjusio mėnesio paslaugas Rinkos reguliavimo agentūrai turi būti pateikti iki einamojo mėnesio penktos dienos.“

2.7. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Konkurso paraiška ir papildomi dokumentai pateikiami Rinkos reguliavimo agentūrai paštu arba elektroniniu būdu, arba tiesiogiai. Jei konkurso paraišką ir papildomus dokumentus pirkėjas siunčia elektroniniu būdu, jis privalo prieš pasirašydamas sutartį pateikti Rinkos reguliavimo agentūrai konkurso paraiškos originalą, išskyrus garantinius ar laidavimo raštus, kurių originalai pateikiami iki konkurso paraiškų pateikimo termino pabaigos.“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė