Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL NACIONALINIŲ KONTROLĖS PRIEMONIŲ TAIKYMO PAGAL  EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2021/821 9 STRAIPSNĮ

 

2023 m. birželio 28 d. Nr. 512

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/821, nustatančio Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą su visais pakeitimais 9 straipsniu ir Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi,  atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. vasario 24 d. rezoliucijoje Nr. XIV-930 „Dėl Rusijos ir Baltarusijos agresijos prieš Ukrainą“ įvardintą užsienio valstybių vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą keliamą grėsmę Lietuvos visuomenės saugumui bei siekdama sumažinti šią grėsmę ribojant užsienio valstybių technines galimybes vykdyti karo veiksmus Ukrainoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

1. Patvirtinti Nacionalinį kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą (pridedama).

2. Uždrausti į Nacionalinį kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą įtrauktų  prekių, kurios nėra išvardytos Reglamento (ES) 2021/821 I priede, eksportą, įskaitant reeksportą,  iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis, kai prekių išvežimas vykdomas per Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimo punktus su ne Europos Sąjungos valstybėmis narėmis.

3. Pavesti:

3.1. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai pranešti Europos Komisijai ir Europos Sąjungos valstybėms narėms apie šiuo nutarimu nustatytas nacionalines dvejopo naudojimo prekių kontrolės priemones, kaip numatyta Reglamento (ES) 2021/821 9 straipsnio 2 dalyje, ir pakviesti Europos Sąjungos valstybes nares nustatyti papildomas kontrolės priemones į Nacionalinį kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą įtrauktų prekių eksportui.

3.2. Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos užtikrinti šiuo nutarimu nustatytų prekių eksporto, įskaitant ir reeksportą, draudimo vykdymą.

4. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. liepos 3 d ir galioja iki 2024 m. sausio 2 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                           Ingrida Šimonytė

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                      Aušrinė Armonaitė