LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2019 M. gegužės 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-305 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 „DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 24 d. Nr. 3D-325

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3D-305 „Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2.   N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkto 1.3 ir 1.6 papunkčiai, kuriais keičiami Taisyklių 27.6 ir 28.5 papunkčiai, taikomi vietos projektams, pateiktiems po jo įsigaliojimo dienos.“ 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                          Giedrius Surplys