LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-47 „DĖL KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2016 m. birželio 14 d. Nr. V-775  

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2016 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. DT-4/1 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2016 metais“:

1.  P a k e i č i u Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 1 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Juras Požela


 

Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Etapas

Paslaugos pavadinimas

Normatyvinė gydymo trukmė (lovadieniais)

Bazinė kaina (balais)

Pastabos

I

Pacientų atranka kepenų transplantacijai

12

 

1 762,10

 

II

Potencialaus recipiento periodinis ambulatorinis ištyrimas

 

 

 

56,22

Iki 6 apsilankymų per metus

III

Potencialaus recipiento paruošimas gyvo / mirusio donoro kepenų transplantacijai

1

486,44

 

IV

Potencialaus gyvo donoro atranka ir ištyrimas

 

277,14

Vienam potencialiam donorui – ne daugiau kaip 1 paslauga

V

Potencialaus mirusio donoro atranka ir ištyrimas

 

 

Apmokama pagal Nacionalinio transplanta –

cijos biuro ataskaitą

VI

Kepenų paėmimo operacija

VI. I

Gyvo donoro

 

2 581,89

 

VI. II

Mirusio donoro

 

2 741,39

 

VI. III

Mirusio multiorganinio donoro

 

2 113,48

 

VII

Kepenų transplantacijos operacija

 

 

 

5 951,18

 

VIII

Recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po transplanta –cijos

VIII. I

Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje

14

18 148,48

 

VIII. II

Abdominalinės chirurgijos skyriuje

7

2 079,96

 

VIII. III

Gastroentero –logijos skyriuje

14

2 817,86

 

 

 

IX

Įvadinis imunosu –presinis gydymas stacionare

IX. I

Pirmą mėnesį po KT taikyti gydymo kursai (tos pačios hospitalizacijos metu)

 

3 506,48

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

IX. II

Antrą mėnesį taikytas gydymo kursas (tos pačios hospitalizacijos metu)

 

1 141,23

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

IX. III

Pakartotinės hospitalizacijos metu taikytas gydymo kursas

3

1 772,80

Pakartoti-nės hospitali-zacijos metu taikytas gydymas

X

Recipiento ambulatorinis stebėjimas ir gydymas po transplantacijos

 

106,72

Pirmą

pusmetį – iki 6 apsilanky-mų.

Antrą

pusmetį – iki 3 apsilanky-mų.

Antrais ir vėlesniais metais – iki 4 apsilanky-mų per metus

XI

Recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl chirurginių komplikacijų

12

5 375,92

 

XII

Recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl kitų priežasčių

12

561,68

 

XIII

Transplantato ūminės atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

14

2 538,29

 

XIV

Steroidams rezistentiškos transplantato atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

21

15 457,73

 

XV

Citomegalo viruso infekcijos (CMV) ir kitų infekcijų ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

14

2 865,83

 

XVI

Virusinio hepatito B ištyrimas ir gydymas po transplanta –cijos

XVI. I

Virusinio hepatito B profilaktika kepenų transplantacijos metu

 

 

12 319,74

KT metu taikyta profilakti-ka

XVI. II

Virusinio hepatito B gydymas stacionare po transplantacijos

 

24 906,53

Kitų KT etapų metu taikytas 4 savaičių gydymas

XVI. III

Ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po transplantacijos

 

2 463,95

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

XVI. IV

Ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po transplantacijos

1

2 606,64

 

 

_______________