NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) IR SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 27 d. Nr. V-11

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ir specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo metodines rekomendacijas (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Teisės ir personalo skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                  Vytautė Polujanskienė

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos 2019 m. vasario 8 d.

raštu Nr. (20.3 E-31)SD-918

 

PATVIRTINTA

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-11

 

SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) IR SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  (toliau – NDNT) Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ir specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių (toliau – specialieji poreikiai) nustatymo metodinės rekomendacijos (toliau – Metodinės rekomendacijos), nustato asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyno pildymo ir specialiųjų poreikių nustatymo metodines rekomendacijas.

2. Metodinių rekomendacijų tikslas – užtikrinti vienodą specialiųjų poreikių nustatymą NDNT teritoriniuose ir Sprendimų kontrolės skyriuose vertinant asmens veiklą ir gebėjimą dalyvauti.

3. Šiomis metodinėmis rekomendacijomis vadovaujasi NDNT teritoriniai skyriai, atlikdami asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimą ir nustatydami specialiuosius poreikius, ir NDNT Sprendimų kontrolės skyrius, atlikdamas periodinius planinius ir neplaninius NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų patikrinimus.

4. Metodinės rekomendacijos parengtos vadovaujantis Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Specialiųjų poreikių nustatymo tvarkos aprašas).

5. Metodinėse rekomendacijose vartojamos sąvokos:

5.1. Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimas – tai procedūra, kurios metu NDNT teritoriniame ar NDNT Sprendimų kontrolės skyriuje įvertinama asmens veikla ir gebėjimas dalyvauti. Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimas organizuojamas vadovaujantis pagarbos žmogui, racionalumo ir nešališkumo principais.

5.2. Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimas nuvykus į asmens buvimo vietą – tai asmens dalyvavimas NDNT teritorinio ar NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus organizuojamame pokalbyje pildant Klausimyną ir atsakant į vertintojo pateiktus klausimus namuose, ligoninėje, slaugos ar globos įstaigoje, laisvės atėmimo vietoje ar kitoje asmens buvimo vietoje, kurio metu vertintojas perskaito Klausimyne eilės tvarka išdėstytus klausimus ir pagal asmens ar jo atstovo pateiktus atsakymus įvertina asmens savarankiškumą balais ir pateikia jam ar asmens atstovui pasirašyti.

5.3. Vertintojas – NDNT teritorinio skyriaus ar NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus darbuotojas, teisės aktų nustatyta tvarka atliekantis specialiųjų poreikių vertinimą.

5.4. Asmens atstovas – dėl specialiųjų poreikių nustatymo kreipiantis asmenims iki 18 metų, asmens atstovais laikomi asmens tėvai (įtėviai) globėjai ar rūpintojai; kreipiantis darbingo ir senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, asmens atstovais laikomi  asmens tėvai (įtėviai), sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba jo įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena, socialinis darbuotojas.

5.5. Kitos Metodinėse rekomendacijose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme ir Specialiųjų poreikių nustatymo tvarkos apraše.

 

II SKYRIUS

ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI ĮVERTINIMAS

 

6. Darbingo amžiaus ar senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų veikla ir gebėjimas dalyvauti vertinami užpildžius Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną (toliau – Klausimynas), kurio forma patvirtinta Specialiųjų poreikių nustatymo tvarkos aprašo 2 priede.

7. Asmenų iki 18 metų asmens veikla ir gebėjimas dalyvauti vertinami užpildžius Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pagal vertinamojo amžių (toliau – NL klausimynas).

8. Pildant Klausimyną atliekamas asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kokių sunkumų dėl sveikatos sutrikimų turi asmuo savarankiškai vykdydamas tam tikrą veiklą, ar jam reikalinga kito asmens pagalba ir (ar) pagalbinės priemonės, ir balais įvertinamas asmens sugebėjimas veikti ir apsitarnauti kasdienėje veikloje.

9. Klausimyną sudaro dvi dalys:

9.1. Pirma klausimyno dalis pildoma remiantis asmens ir (ar) asmens atstovo (toliau kartu – asmuo) pateiktais dokumentais ir (ar) informacija, kuri reikalinga siekiant nustatyti specialiuosius poreikius.

9.2. Antrąją klausimyno dalį sudaro penkios vertinamos pagrindinės asmens veiklos: mobilumas (judėjimas), žinių taikymas, bendravimas, savarankiškumas ir kasdienė veikla.

10. Kiekviena veikla vertinama kartu įvertinant ir pagalbinių priemonių, kurių žmogui, atsižvelgiant į jo sveikatos būklę, reikia kiekvieną dieną ir kurių naudojimas pagerina galėjimą veikti, poreikį. Pagalbinės priemonės gali būti medicinos įranga ar techninės pagalbinės priemonės.

11. Prieš pradėdamas pildyti Klausimyną, vertintojas privalo:

11.1. prisistatyti asmeniui nurodydamas savo vardą, pavardę ir pareigas;

11.2. supažindinti asmenį su Klausimyno pildymo eiga, paaiškinti, kad vertinami tik tie veiklos apribojimai, kurie yra kilę dėl funkcinių organizmo sutrikimų, o ne dėl kitų priežasčių;

11.3. informuoti apie Klausimyno įtaką vertinant specialiuosius poreikius.

12. Vertintojas Klausimyno pildymą pradeda tik tuomet, kai įsitikina, kad asmuo suprato jam pateiktą informaciją, nurodytą šių Metodinių rekomendacijų 9 punkte ir tai patvirtina parašu.

13. Veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai vertinamai balais nuo 0 iki 4. Balų reikšmės nurodo asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje ir kokios pagalbos asmeniui reikia.

14. Vertintojas žodžiu pateikia asmeniui Klausimyno klausimus ir ties kiekvienu klausimu įvertina atsakymą balais.

15. Vertinant asmens veiklas ir gebėjimą dalyvauti, atliekamas ir pagalbos poreikio, didinančio asmens savarankiškumą, įvertinimas. Atlikdamas pagalbos poreikio, didinančio asmens savarankiškumą, vertinimą, vertintojas kiekvienos Klausimyno veiklos dalies pabaigoje nustato ir pažymi reikalingos pagalbos poreikį.

16. Atlikus pagalbos poreikio kasdienėje veikloje įvertinimą, asmeniui yra parengiama rekomendacija dėl pagalbos poreikio ir nurodomos įstaigos, į kurias asmuo gali kreiptis dėl techninių pagalbos priemonių, būsto pritaikymo, socialinės reabilitacijos ir kitų paslaugų gavimo.

17. Klausimynas yra pildomas NDNT informacinėje sistemoje (toliau – NDNT IS). Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimą atliekant nuvykus į asmens buvimo vietą, pildoma popierinė Klausimyno forma, vėliau duomenys suvedami į NDNT IS. Suvedus duomenis, Klausimynas iš NDNT IS nespausdinamas.

18. Užpildžius Klausimyną, jis yra išspausdinamas ir pateikiamas asmeniui susipažinti su atsakymais ir patvirtinti parašu, kad susipažino su atsakymais ir gautu rezultatu. Pasirašius Klausimyną, NDNT IS pažymima, kad asmuo patvirtino, kad susipažino su Klausimynu.

19. Vertintojo užpildytame Klausimyne gauta balų suma prilyginama asmens savarankiškumo koeficientui:

19.1. 81–88 balai – koeficientas 0,7;

19.2. 67–80 balai – koeficientas 0,8;

19.3. 44–66 balai – koeficientas 0,9

19.4. 23–43 balai – koeficientas 1,0;

19.5. 5–22 balai – koeficientas 1,1;

19.6. 0 – 4 balai – koeficientas 1,2.

20. Tuo atveju, kai pildant Klausimyną kyla pagrįstų abejonių dėl asmens veiklos ir gebėjimo įvertinimo, nes Klausimyno pildymo metu asmens teikiami atsakymai neatitinka ir (ar) prieštarauja asmens organizmo funkciniams sutrikimams, nurodytiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo (medicininiuose dokumentuose, instrumentiniuose tyrimų išvadose, epikrizėse ir kt.) ar Valstybinės ligonių kasos pateiktuose duomenyse, vertintojas Klausimyno antros dalies pabaigoje (pastabose)  išdėsto  nuomonę dėl pateiktos informacijos neatitikimo ir apie tai informuoja NDNT teritorinio ar Sprendimų kontrolės skyriaus vedėją.

21. Tuo atveju, kai pildant klausimyną vertintojui kyla pagrįstų abejonių dėl asmens veiklos ir gebėjimo įvertinimo teisingumo ir Klausimyno pastabose vertintojas pateikia informaciją ir išvadas, NDNT teritorinio skyriaus ar Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną kreiptis į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, administraciją arba į socialinės globos įstaigą, kurioje asmuo gyvena, dėl papildomos informacijos apie asmens veiklą ir gebėjimą dalyvauti ir gavęs atsakymą priima sprendimą.

22. Specialiųjų poreikių vertinimas atliekamas tik asmeniui patvirtinus parašu, kad susipažino su atsakymais ir gautu rezultatu.

 

III SKYRIUS

KLAUSIMYNO PILDYMO APRAŠYMAS PAGAL PAGRINDINES ASMENS VEIKLAS

 

23. Pildant Klausimyną vertinami asmens gebėjimai atlikti veiksmą arba užduotį realioje aplinkoje ir realiu laiku. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinamas veiksmo atlikimo suvokimas ir saugumas bei kito asmens pagalbos poreikis. Jei dėl apatinių galūnių nebuvimo ar ryškaus judėjimo funkcijų sutrikimo asmuo judėjimui naudoja neįgaliojo vežimėlį, ramentus, jei asmuo turi regos sutrikimą, klausos sutrikimą, vertinama atsižvelgiant į pagalbos priemonių ir kito asmens pagalbos poreikį bei veiksmo atlikimo saugumą.

24. Pildant klausimyną ir užduodant klausimus asmeniui būtina priminti, kad jis turi galvoti apie veiklos apribojimus, kurie susiję su sveikata, o ne kitomis priežastimis (pvz., negali praustis, nes neturi vonios ar dušo, negali naudotis transportu, nes neturi lėšų kurui ar bilietui, nebegali vaikščioti, nes lauke netinkama temperatūra  ar lyja ir pan.).

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ASMENS MOBILUMO (JUDĖJIMO) VERTINIMAS

 

25. Vertinant asmens mobilumą (judėjimą) (Klausimyno 2.1 papunktis) vertinamos asmens judėjimo galimybės – kūno padėties ar jo buvimo vietos keitimas, pvz., persikėlimas nuo kėdės į lovą, atsikėlimas iš klūpimos ar tupimos padėties, atsisėdimas arba sėdimos padėties pakeitimas į kitą padėtį, atsistojimas arba stovimos padėties pakeitimas į kitą padėtį, kūno padėties išlaikymas sėdint, stovint reikiamą laiką, judėjimą sėdint iš vienos vietos į kitą, kuris gali būti tiek to paties, tiek skirtingo aukščio, ėjimą trumpais atstumais, skirtingais paviršiais, kliūčių apėjimą, daiktų pakėlimą arba jų perkėlimą iš vienos vietos į kitą, jų paėmimą ir laikymą, manipuliavimą jais, vaikščiojimą, bėgimą, lipimą laiptais ir naudojimąsi viešuoju ir privačiu transportu. Veiklos sutrikimas nustatomas, kai kokybiškai ar kiekybiškai keičiasi jos atlikimo būdai, jie pasireiškia atsiradus skausmui, diskomfortui, asmuo veikia ne laiku ir ne vietoje, nerangiai arba nenumatytu būdu. Vertinant asmens mobilumą svarbu diferencijuoti asmens galimybes judėti savarankiškai, su kito asmens ar specialiųjų priemonių pagalba. Vertinant šią veiklą būtina atkreipti dėmesį į gydytojo užpildyta Blessed‘o demencijos skalės lentelę, protinės būklės mini tyrimą (MMSE), Brunel pusiausvyros testą, kūno padėties vertinimo testą, Fullerton pusiausvyros testą, jei tokie yra pateikti. Jei dėl apatinių galūnių nebuvimo ar ryškaus jų funkcijų sutrikimo asmuo judėjimui naudoja neįgaliojo vežimėlį, vertiname judėjimą vežimėliu, jei asmuo turi regos, klausos sutrikimą, vertinama atsižvelgiant į pagalbos priemonių ir kito asmens pagalbos poreikį bei judėjimo saugumą. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinamas veiksmo atlikimo suvokimas ir saugumas bei kito asmens pagalbos poreikis. Vertinant asmenį jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, būtina atsižvelgti į tai, ar asmuo atlieka veiksmus suvokdamas veiksmų prasmę, nekeldamas grėsmės sau ir kitiems.

26. Atsisėdimo, sėdėjimo, persikėlimo į kitą padėtį (Klausimyno 2.1.1 papunktis) veikla apima asmens gebėjimus ir savarankiškumą atsisėsti, sėdėti ir persikelti į kitą padėtį. Asmuo, būdamas savarankišku, turi gebėti savarankiškai atsisėsti, sėdėti ant kėdės be porankių, prireikus keisti sėdimą padėtį, persikelti į kitą sėdimą vietą, išbūti sėdimoje padėtyje reikiamą laiką. Vertinimas atliekamas atsižvelgiant į tai, ar asmuo turi sunkumų keisdamas kūno padėtį iš vienos sėdimos padėties į kitą ir ar keičiant padėtį jam reikalinga kito žmogaus pagalba arba pagalbinės priemonės. Turi būti įvertinama, ar reikia, kad kitas asmuo padėtų atsisėsti į neįgaliojo vežimėlį, jį stumti, iškelti asmenį, ar reikalinga kontaktinė kito asmens pagalba asmeniui judant su ramentais, lazda, jeigu juda be ramentų ar vaikštynės, būtina įvertinti, ar asmuo pajėgus savarankiškai atsisėsti, sėdėti ir persikelti į kitą vietą. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinamas veiksmo atlikimo suvokimas ir saugumas bei kito asmens pagalbos poreikis. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Asmuo gali saugiai ir savarankiškai atsisėsti, sėdėti ir persikelti į kitą padėtį, būti sėdimoje padėtyje reikiamą laiką.

1 balas

Asmuo gali savarankiškai atsisėsti, sėdėti ir persėsti į kitą padėtį, būti sėdimoje padėtyje reikiamą laiką. Pagalbinės priemonės (spec. aukštesnė kėdė, ramsčiai, lazda, ramentai ir kt.) reikalingos kartais. Kito asmens pagalba minimali (paraginimas, prilaikymas) keičiant kūno padėtį (persikeliant nuo kėdės į lovą, atsikeliant iš klūpimos ar tupimos padėties).

2 balai

Asmuo gali atsisėsti, sėdėti ir (ar) persėsti pakeisdamas sėdėjimo padėtį tik pagalbinių priemonių pagalba, pagalbinės priemonės (aukštesnė kėdė, ramsčiai, lazda, ramentai ir kt.) reikalingos nuolat, kito asmens pagalba minimali (paraginimas). Kito asmens priežiūra paruošiant sąlygas veiksmui atlikti, pvz., pakišti po sėdmenimis slidžią lentą, pakelti ar nuleisti kojų atramą.

3 balai

Asmuo savarankiškai negali atsisėsti, sėdėti, persikelti į kitą padėtį. Pagalbinės priemonės (perslinkimo diskas, persikėlimo diskas, aukštesnė kėdė, lazda, ramentai, neįgaliojo vežimėlis ir kt.) reikalingos nuolat, kito asmens pagalba maksimali.

4 balai

Asmuo visiškai negali nei atsisėsti, nei sėdėti, nei persikelti į kitą padėtį – pats jokių veiksmų neatlieka. Reikalinga nuolatinė kitų asmenų pagalba.

 

27. Atsistojimo ir stovėjimo (Klausimyno 2.1.2 papunktis) veikla apima asmens gebėjimą savarankiškai stovėti vienoje vietoje vertikalioje padėtyje, prireikus keisti kūno padėtį, stovėjimą ant nuožulnaus, slidaus arba kieto paviršiaus. Tai taip pat reiškia stovėjimą naudojantis pagalbinėmis priemonėmis arba atsirėmus į paviršių, atsistojimą arba stovimos padėties pakeitimą į kitą padėtį, pvz., atsigulti arba atsisėsti. Vertinimas atliekamas atsižvelgiant į tai, ar asmuo turi sunkumų atsistodamas ir stovėdamas (nekeldamas grėsmės sau ir aplinkiniams) ir ar jam reikalingos pagalbinės priemones ir kito asmens pagalba. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinamas veiksmo atlikimo suvokimas ir saugumas bei kito asmens pagalbos poreikis. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

 

Balai

Aprašymas

0 balų

Asmuo neturi sunkumų atsistodamas ir (ar) stovėdamas ilgiau nei 30 minučių. Atsistoja ir stovi ilgiau nei 30 minučių saugiai (nekeldamas grėsmės sau ir (ar) aplinkiniams), suvokdamas veiksmų prasmę.

1 balas

Asmuo iš sėdimos vietos atsistoja pats, reikalinga tik minimali pagalba (prisilaikyti). Stovėti gali pats (prisilaikydamas ar pasiremdamas lazda, ramentais, į vaikštynę), pagalbinės priemonės reikalingos kartais. Atsistoja ir stovi savarankiškai ilgiau nei 30 minučių, kartais reikia pagalbinių priemonių (lazdos, ramentų ir kt.), kartais reikia kito asmens pagalbos, paraginimo ar priežiūros

2 balai

Asmuo iš sėdimos vietos atsistoja ir stovi naudodamas pagalbines priemones. Pagalbinės priemones (lazdą, ramentus, vaikštynę ir kt.) naudoja nuolat, kito žmogaus pagalba atliekant veiksmą minimali (kaip atrama), paruošiant sąlygas veiksmui atlikti (pakelia ar nuleidžia kojų atramą ir t.t.).

3 balai

Asmuo atsistoti iš sėdimos vietos ir (ar) stovėti gali tik padedamas kito asmens ir naudodamasis pagalbinėmis priemonėmis. Pagalbines priemones (diržą statymui, vaikštynę, aukštesnę kėdę, lazdą, ramentus ir kt.) naudoja nuolat. Kito asmens pagalba maksimali.

4 balai

Asmuo pats savarankiškai veiksmų neatlieka, visiškai negali nei atsistoti, nei stovėti. Reikalinga nuolatinė kitų asmenų pagalba.

 

28. Ėjimo (Klausimyno 2.1.3 papunktis) veikla apima asmens gebėjimus ir savarankiškumą eiti taip, kad kojos pakaitomis remtųsi į pagrindą, tai yra judėjimas žingsnis po žingsnio, ėjimas trumpais atstumais, ėjimas skirtingais paviršiais, ėjimas pro kliūtis, kliūčių apėjimas, ėjimas arba judėjimas po įvairias vietas ir esant įvairioms situacijoms, pvz., vaikščioti po kambarius, pastate, lauke, mieste. Vertinimas atliekamas atsižvelgiant į tai, ar asmeniui ėjimas sukelia sunkumų, nuovargį, oro trūkumą ar pusiausvyros sutrikimą. Jei dėl apatinių galūnių nebuvimo ar ryškaus jų funkcijų sutrikimo asmuo judėjimui naudoja neįgaliojo vežimėlį, vertiname judėjimą vežimėliu, jei asmuo turi regos, klausos sutrikimą, vertinama atsižvelgiant į pagalbos priemonių ir kito asmens pagalbos poreikį bei judėjimo saugumą. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinamas judėjimo suvokimas ir saugumas bei kito asmens pagalbos poreikis. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Asmuo neturi sunkumų vaikščiodamas. 200 metrų atstumą gali nueiti be poilsio ir be pagalbos. Vaikšto suvokdamas veiksmų prasmę, žino ėjimo kryptį, galutinį tikslą.

1 balas

200 metrų atstumą gali nueiti be poilsio, esant reikalui gali pasinaudoti pagalbinėmis priemonėmis. Veiksmas užima daugiau laiko arba eisena nėra saugi. Kliūtis įveikia, bet užtrunka ilgesnį laiką. Pagalbines priemones (vaikščiojimo lazdeles, žingsninę vaikštynę, ramentus, vaikštynę ir kt.) naudoja kartais. Kito asmens pagalba atsitiktinė / minimali (kontaktinė pagalba ar žodinė korekcija judant, įveikiant kliūtis).

2 balai

Asmuo nueiti daugiau kaip 200 metrų atstumo be poilsio ir be pagalbinių priemonių negali. Pagalbines priemones vaikščiojimo lazdeles, žingsninę vaikštynę, ramentus, vaikštynė ir kt.) naudoja nuolat. Kito asmens pagalba atsitiktinė / minimali (prilaikymas praradus pusiausvyrą ar pagalba sukantis ir keičiant judėjimo kryptį ar įveikiant slenkstį).

3 balai

Asmuo pats sunkiai vaikšto. Veiksmas užima daugiau laiko. Daugiau kaip 200 metrų pats nueiti be poilsio ir kitų asmenų pagalbos negali. Pagalbines priemones (vaikščiojimo lazdeles keturiomis ar dviem atramomis, žingsninę vaikštynę, ramentus, vaikštynę, lazdą, neįgaliojo vežimėlį, perkėlimo įrangą ir kt.) naudoja. Kito asmens pagalba maksimali. 200 metrų atstumą lygia vietove eina (juda) ir kliūtis įveikia tik su kito asmens pagalba. Einant (judant) ir įveikiant kliūtis reikalingas kito asmens prilaikymas dėl pusiausvyros praradimo, pagalba sukantis ir keičiant judėjimo kryptį, įveikiant slenkstį.

4 balai

Asmuo visiškai nevaikšto, judėjimo funkcija visiškai sutrikusi.

 

29. Naudojimosi viešuoju ir privačiu transportu (Klausimyno 2.1.4 papunktis) veikla apima asmens gebėjimus ir savarankiškumą naudotis viešuoju ir privačiu transportu kaip keleiviui, tai yra važiavimą automobiliu ar autobusu vairuojant kitam asmeniui arba vairavimą transporto priemonės pačiam. Vertinama, ar asmuo geba savarankiškai kaip keleivis važiuoti automobiliu, autobusu, maršrutiniu taksi, viešuoju ar privačiu taksi, traukiniu arba valdyti žmogaus varomą priemonę (dviratį, triratį), valdyti motorizuotą transporto priemonę (automobilį, motociklą, motorlaivį ir  t.t.). Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinamas veiksmo atlikimo suvokimas ir saugumas bei kito asmens pagalbos poreikis.  Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Asmuo gali savarankiškai judėti viešuoju ar privačiu transportu, neturi fizinių apribojimų naudotis įvairių rūšių transportu. Viešuoju ir privačiu transportu naudojasi savarankiškai suvokdamas veiksmų prasmę.

1 balas

Asmuo negali naudotis privačiu transportu, gali naudotis viešuoju transportu – nereikalingas pritaikymas specialiems poreikiams ir lydinčiųjų asmenų pagalba. Asmuo gali judėti be specialių pagalbos priemonių, tačiau judėjimas yra pasunkėjęs (lėčiau juda, reikalingos poilsio pertraukos ir t. t.). Kartais reikalingos pagalbinės priemonės (turėklai, lazda, ramentai ir kt.) ir (ar) kito asmens minimali pagalba (žodinė pateikiant informaciją, instrukciją).

2 balai

Asmuo negali savarankiškai naudotis privačiu transportu, pasunkėjęs judėjimas viešuoju transportu. Dėl ribotų fizinių galimybių reikalingos specialios pagalbos priemonės (ramentai, neįgaliojo vežimėlis ir t .t.). Viešuoju transportu gali naudotis tik su pagalbinėmis priemonėmis (lazda, ramentais, turėklais, vežimėliu ir kt.) ir su lydinčio asmens pagalba (judant su ramentais, atsisėsti į neįgaliojo vežimėlį ir t.t.).

3 balai

Asmuo gali naudotis tik specialiai neįgaliesiems pritaikytu privačiu transportu ir tik su pagalbinėmis priemonėmis. Pasunkėjęs judėjimas viešuoju transportu. Reikalingas viešojo transporto pritaikymas specialiems asmens poreikiams (judantiems vežimėliu ir t. t.) naudoja nuolat. Pagalbines priemones (turėklus, lazdą, ramentus, vežimėlį ir kt.). Kito asmens pagalba reikalinga nuolat (išskyrus asmenis, kuriems pritaikytos techninės pagalbos priemonės, t. y regos ir klausos sutrikimų turinčius asmenis, kuriems funkcinio sutrikimo keliamus sunkumus kompensuoja techninės pagalbos priemonės, padedančios prisitaikyti ir kompensuojančios savarankiškumą).

4 balai

Asmuo visiškai nevaikšto (nejuda), judėjimo funkcija absoliučiai sutrikusi, reikalinga nuolatinė kitų asmenų pagalba ir techninės pagalbos priemonės (asmuo didžiąją laiko dalį guli lovoje, yra vežiojamas neįgaliojo vežimėlyje).

 

30. Daiktų paėmimo ir perkėlimo (Klausimyno 2.1.5 papunktis) veikla apima daiktų paėmimą, laikymą, padėjimą ir manipuliavimą jais. Daiktų pakėlimas, perkėlimas ir pernešimas reiškia objekto užfiksavimą rankomis ir jo pakėlimą ar pernešimą į norimą vietą netoli nuo savęs. Gebėjimas naudotis plaštaka ir rankomis apima koordinuotų veiksmų atlikimą plaštaka, pirštais atsirenkant ar judinant daiktus, jais manipuliuojant arba juos atlaisvinant. Tai mažų objektų paėmimas ir perkėlimas plaštaka ir pirštais, objektų traukimas ranka savęs link arba stūmimas nuo savęs, iš vienos vietos į kitą, daikto sugriebimas ir išlaikymas viena ar abiem plaštakomis, pvz., monetų nuo stalo surinkimas, laikrodžio rodyklės nustatymas, durų rankenos sugriebimas ir jos pasukimas, stalo įrankių paėmimas, durų atidarymas į save ir nuo savęs, siekimas paimti nuo stalo esantį daiktą, judančio objekto sučiupimas ranka, pakėlimas. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinamas veiksmo atlikimo suvokimas ir saugumas bei kito asmens pagalbos poreikis. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Lengvesnius nei 3 kg daiktus paima, pakelia ir perkelia savarankiškai ir saugiai, nesukeldamas sau skausmo, suvokdamas veiksmų prasmę.

1 balas

Lengvesnius nei 3 kg daiktus paima, pakelia ir perkelia savarankiškai, kartais reikalingos pagalbinės priemonės ar kito asmens pagalba. Pagalbines priemones (lazdelę daiktams pakelti, griebtuvą ir kt.) naudoja kartais, kito asmens pagalba minimali.

2 balai

Lengvesniems nei 3 kg daiktams paimti, pakelti ir perkelti nuolat naudoja pagalbines priemones (lazdelę daiktams pakelti ir kt.), kito asmens pagalba reikalinga paduodant, prilaikant, paraginant ir kt.

3 balai

Lengvesnių nei 3 kg daiktų savarankiškai negali paimti, pakelti ir perkelti. Reikalinga maksimali kito asmens pagalba ir pagalbinės priemonės. Pagalbines priemones (lazdelę daiktams pakelti ir kt.) naudoja nuolat (maksimali kito asmens pagalba paimant, perkeliant daiktus, paduodant, palaikant, paraginant ir kt.

4 balai

Asmens rankų judėjimo funkcija absoliučiai sutrikusi, reikalinga nuolatinė kitų asmenų pagalba, nes asmuo savarankiškai veiksmų neatlieka.

 

31. Lipimo laiptais (Klausimyno 2.1.6 papunktis) veikloje vertinami asmens gebėjimai ir galėjimas lipti laiptais, įveikiant nuokalnes, šaligatvius. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinamas veiksmo atlikimo suvokimas ir saugumas bei kito asmens pagalbos poreikis. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Savarankiškai lipa laiptais aukštyn ir žemyn į antrą aukštą be jokių papildomų priemonių, pasilaikymo.

1 balas

Asmuo lipdamas laiptais aukštyn ir žemyn užtrunka ilgiau nei užtruktų sveikas asmuo ir kartais jam reikia pasinaudoti pagalbinėmis priemonėmis (turėklu, lazda ar kita atramos priemone ir kt.), o kito asmens pagalba gali būti minimali ir (ar) atsitiktinė.

2 balai

Asmuo negali be poilsio užlipti į antrą aukštą. Pagalbines priemones (atramą, turėklą, lazdą ir kt.) naudoja nuolat, kito asmens pagalba kontaktinė / minimali (prilaikant, stabilizuojant pusiausvyrą ir kt.).

3 balai

Negali užlipti į antrą aukštą, visada reikalingos pagalbinės priemonės ir kito asmens maksimali pagalba (prilaikant, stabilizuojant pusiausvyrą ir kt.). Pagalbines priemones (atramą, turėklą, lazdą, ramentus, vaikštynes, vežimėlį ir kt.) naudoja nuolat.

4 balai

Reikalinga nuolatinė kitų asmenų pagalba ir pagalbinės priemonės, nes asmuo pats veiksmų neatlieka.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ŽINIŲ TAIKYMO VERTINIMAS

 

32. Vertinant žinių taikymą vertinami asmens gebėjimai susikaupti konkrečioje situacijoje, orientuotis aplinkoje ir laike, prisiminti, spręsti problemas, gebėjimai suprasti regimą ir girdimą informaciją. Šioje dalyje teikiant asmeniui klausimus reikia įvertinti, ar asmuo geba susikaupti, ar orientuojasi aplinkoje ir laike, ar pažįsta kitus ir save, ar įsisavina naują informaciją, ją prisimena, ar geba sutelkti dėmesį, suvokia garsus, vaizdus, ar neturi kalbos, emocijų ir elgesio sutrikimų. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, būtina vertinti veiklos suvokimą ir saugumą bei kito asmens pagalbos poreikį. Ar asmuo turi tinkamų skaitymo, rašymo ir skaičiavimo įgūdžių, būtinų kasdieniam gyvenimui. Vertinant asmens žinių taikymą prie kiekvienos veiklos yra aprašytos situacijos, kuriose vertinamos asmens žinių taikymo funkcijos. Vertinant šią veiklą būtina atsižvelgti į gydytojo užpildytą Blessed‘o demencijos skalės lentelę, protinės būklės mini tyrimą (MMSE). Vertinant asmenį būtina atsižvelgti į tai ar asmuo atlieka veiksmus suvokdamas veiksmų prasmę, nekeldamas grėsmės sau ir kitiems.

33. Gebėjimo susikaupti vertinimas (Klausimyno 2.2.1 papunktis) apima gebėjimo sukaupti dėmesį, susikoncentruoti į atliekamą veiklą, nekreipiant dėmesio į pašalinius dirgiklius vertinimą. Šis klausimas skirtas nustatyti sunkumus susikaupti trumpą laikotarpį (10 minučių). Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinant susikaupimą, būtina atkreipti dėmesį į veiklos suvokimą ir saugumą bei kito asmens pagalbos poreikį. Asmens prašoma galvoti apie jo susikaupimą įprastomis aplinkybėmis, o ne tada, kai jis yra susirūpinęs kokia nors problema arba yra blaškomas pašalinių dirgiklių. Paprašyti pagalvoti apie jo susikaupimą atliekant darbo užduotis, skaitant, rašant, piešiant, žaidžiant, grojant muzikos instrumentais, montuojant įrenginius ir pan. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Asmuo neturi sunkumų susikaupti veiklai.

1 balas

Asmuo pats susikaupia veiklai, bet ne ilgiau nei 10 minučių. Pagalbines priemones (užrašus, elektroninius priminimus ir kt.) naudoja kartais. Kito asmens pagalba atsitiktinė (kartais žodinis priminimas).

2 balai

Asmuo susikaupia veiklai tik pagalbinių priemonių ar/ir priminimo pagalba, pagalbines priemones naudoja visada, kito asmens pagalba minimali (žodinis priminimas).

3 balai

Asmuo pats nesusikaupia veiklai. Pagalbinės priemonės, pvz., priminimas reikalingas nuolat. Reikalingas kito asmens nuolatinis žodinis priminimas (raginimas pradėti, tęsti ir užbaigti pradėtą veiklą). Būtina kito asmens maksimali pagalba ir nuolatinė veiksmų kontrolė.

4 balai

Asmuo visiškai negali susikaupti veiklai.

 

34. Atmintis (Klausimyno 2.2.2 papunktis). Vertinama asmens atmintis užduodant klausimus apie tai, kaip asmuo prisimena svarbius esminius dalykus ir kasdienės veiklos elementus. Asmens klausiama, ar gerai jis prisimena, kas yra svarbu jam arba jo šeimos nariams būtiniausioje kasdienėje veikloje (ar prisimena kelinti metai, koks metų laikas, kiek asmeniui metų, artimiausių žmonių vardus, kasdienės veiklos darbus: nusiprausti, apsirengti, pavalgyti, išgerti vaistus, pasinaudoti tualetu, užsukti vandens čiaupą, išjungti elektros prietaisus ir t. t.). Tai nereiškia, kad turi prisiminti informaciją iš praeities. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, būtina atkreipti dėmesį į veiklos suvokimą ir saugumą bei kito asmens pagalbos poreikį.

Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Asmuo neturi sunkumų įsimindamas informaciją.

1 balas

Asmuo geba įsiminti informaciją, tačiau kartais jam reikia pagalbinių priemonių (užrašų, priminimų). Kartais reikalinga atsitiktinė kito asmens pagalba.

2 balai

Asmuo prisimena, kas yra svarbu jam arba jo šeimos nariams būtiniausioje kasdienėje veikloje tik su pagalbinių priemonių ir / ar kito asmens minimalia pagalba. Pagalbines priemones naudoja nuolat (užrašus, elektroninius priminimus), reikalingas kito asmens žodinis priminimas, minimali pagalba.

3 balai

Asmuo pats neprisimena, kas yra svarbu jam arba jo šeimos nariams būtiniausioje kasdienėje veikloje. Būtina veiksmų eigos kontrolė. Pagalbines priemones naudoja nuolat. Reikalingas kito asmens nuolatinis žodinis priminimas (raginimas pradėti, tęsti ir užbaigti pradėtą veiklą) ir maksimali pagalba.

4 balai

Asmuo visiškai neprisimena svarbių dalykų.

 

35. Orientacija aplinkoje ir laike (Klausimyno 2.2.3 papunktis). Orientacijos funkcijos – tai santykio su savimi, kitais, laiku ir aplinka nustatymas ir žinojimas. Orientacija vietovės atžvilgiu nusako buvimo vietos, artimiausios aplinkos, miesto ir šalies suvokimą ir supratimą. Orientacija laiko atžvilgiu nusako datos, t. y. dienos, mėnesio ir metų suvokimą ir supratimą. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, būtina atkreipti dėmesį į orientacijos aplinkoje ir laike suvokimą, saugumą bei kito asmens pagalbos poreikį. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Asmuo neturi sunkumų orientuodamasis aplinkoje ir / ar laike.

1 balas

Orientuojasi aplinkoje ir / ar laike savarankiškai. Kito asmens pagalba (priminimas, paaiškinimas, nurodymas) atsitiktinė žodinė.

2 balai

Be pagalbinių priemonių aplinkoje ir / ar laike orientuojasi sunkiai, kartais reikalinga kito asmens pagalba, tačiau pagalbinės priemonės iš dalies kompensuoja asmens savarankiškumą. Pagalbines priemones (aklųjų lazdelę, komunikacijos priemones, kalbančius laikrodžius, skambučius ir kt.) naudoja nuolat. Kito asmens pagalba minimali (gestų kalbos vertėjas, vedlys ir kt.).

3 balai

Sutrikusios orientacijos laike ir / ar aplinkoje funkcijos, asmuo sunkiai orientuojasi aplinkoje ir / ar laike, nekontroliuoja savo emocijų ir / ar elgesio (nuo agresijos iki visiškos apatijos), neįvertina savo galimybių, visada reikalingos pagalbinės priemonės ir maksimali kito asmens pagalba.

4 balai

Visiškai sutrikusios orientacijos aplinkoje ir laiko potyrio funkcijos. Reikalinga nuolatinė kitų asmenų pagalba, asmuo visiškai nesupranta jį supančios aplinkos ir nesiorientuoja laike.

 

36. Regimosios informacijos supratimas (Klausimyno 2.2.4 papunktis). Vertinama, ar asmuo geba atpažinti realius veidus ir jų atvaizdus nuotraukose, piešiniuose ir pan.; ar asmuo geba diferencijuoti vyrų ir moterų ar vaikų veidus, ar atpažįsta savo artimuosius ir gimines, ar juos atpažįsta tik iš balso ir lytėjimo, ar asmuo supranta piešinio simboliką, erdvinius objektų ryšius ir savybes, ar nėra sutrikusi orientacija pagal pasaulio dalis (šiaurė, rytai ir t. t), ar skiria sąvokas aukštai ir žemai, toliau ir arčiau, viršuje ir apačioje; ar geba skaityti ir atpažįsta raides, ar adekvačiai suvokia daiktus, jų atvaizdus (piešinyje, nuotraukoje), ar supranta raides ir gali perskaityti žodžius, ar asmuo gali klasifikuoti daiktus pagal spalvą, identifikuoti atskiriems objektams būdingas spalvas, ar gali pasakyti, kokios spalvos yra daiktai. Ar asmuo nepraradęs šviesos, formos, dydžio, turiningumo ir spalvos jutimo funkcijos. Jei asmuo turi regos sutrikimą, vertinama atsižvelgiant į pagalbos priemonių ir kito asmens pagalbos poreikį bei veiksmo atlikimo saugumą. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinama ar asmuo suvokia regimąją informaciją, ar ją saugiai priima, koks būtinas kito asmens pagalbos poreikis. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Supranta regimąją informaciją, geba skaityti rašytinį tekstą.

1 balas

Supranta regimąją informaciją, geba skaityti rašytinį tekstą, kartais reikalingos pagalbinės priemonės ar kito asmens pagalba. Pagalbinės priemonės (didinamieji stiklai, kontaktiniai lęšiai ir kt.) naudojamos kartais. Kito asmens pagalba atsitiktinė žodinė (paaiškinimas).

2 balai

Supranta regimąją informaciją, geba skaityti rašytinį tekstą tik su pagalbinėmis priemonėmis, reikalinga minimali kito asmens pagalba. Pagalbines priemones (didinamuosius stiklus ir kt.) naudoja nuolat. Kito asmens pagalba (teksto perskaitymas, paaiškinimas) minimali.

3 balai

Iš dalies supranta regimąją informaciją, rašytinio teksto neskaito. Pagalbines priemones (didinamieji stiklai, kontaktiniai lęšiai ir kt.) naudoja nuolat, reikalinga maksimali kito asmens pagalba.

4 balai

Asmuo įprastinės regimosios informacijos nesupranta arba jos visiškai nemato, jam nuolat reikalinga kitų asmenų pagalba.

 

37. Girdimosios informacijos supratimas (Klausimyno 2.2.5 papunktis). Vertinant asmens girdimos informacijos supratimą vertinama, ar asmuo suvokia žodžių ir jų junginių reikšmes, ar diferencijuoja panašiai skambančius žodžius ir jų nepainioja, ar girdi žodžio ir / ar sakinio pabaigą. Vertinama, ar asmuo geba konstruoti frazę ir derinti joje žodžius, ar supranta kitų asmenų kalbą, paaiškinimus, ar girdi ir supranta skaitomo teksto ar garso įrašų turinį, ar asmuo nepatiria sunkumų kalbėdamas, pasakodamas arba atpasakodamas, ar asmuo neturi klausos funkcijų (girdėjimo, girdimojo skyrimo, garso šaltinio lokalizacijos, garso lateralizacijos, kalbos gestų skyrimo, kurtumo, klausos trūkumo ir praradimo) sutrikimų. Jei asmuo turi klausos sutrikimą, vertinama atsižvelgiant į pagalbos priemonių ir kito asmens pagalbos poreikį bei veiksmo atlikimo saugumą. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Supranta girdimąją informaciją, geba suprantamai kalbėti sudėtingais sakiniais.

1 balas

Supranta girdimąją informaciją, geba suprantamai kalbėti, kartais reikalingos pagalbinės priemonės ar kito asmens pagalba. Pagalbinės priemonės (klausos aparatai ar kt.) naudojamos kartais. Kito asmens pagalba atsitiktinė žodinė (paaiškinimas).

2 balai

Supranta tik paprastai išreikštą sakytinę kalbą, reaguoja lėčiau, naudodamas pagalbines priemones geba girdėti ir kalbėti trumpais sakiniais. Pagalbines priemones (klausos aparatai ar kt.) naudoja visada. Kito asmens pagalba minimali (gestų kalbos vertėjas).

3 balai

Girdimosios informacijos nesupranta (nors ją ir girdi). Supranta iš lūpų tik atskirus žodžius, garsus, taria atskirus žodžius taip, kad juos sunku suprasti (komunikuoja gestų kalba). Pagalbines priemones naudoja nuolat, reikalinga maksimali kito asmens pagalba.

4 balai

Asmuo girdimosios informacijos nesupranta arba jos visiškai negirdi, jam nuolat reikalinga kitų asmenų pagalba.

 

38. Rašymas ir skaičiavimas (Klausimyno 2.2.6 papunktis). Vertinant asmens gebėjimus rašyti ir skaičiuoti, vertinama veikla, susijusi su rašytinės kalbos (pvz., knygų, instrukcijų, laikraščių, tarp jų ir Brailio raštu) supratimu, rašymu, gebėjimu skaičiuoti ir suskaičiuoti. Rašymas apima asmens gebėjimą kalbėti suprantamai ir tinkamai įvairiomis temomis ir bendrauti su kitais rašytine forma. Rašymas – kalbos perteikimas teksto pavidalu, naudojant ženklų arba simbolių rinkinius, vadinamus rašto sistemomis. Gebėjimas skaičiuoti – tai gebėjimas surasti, naudoti, interpretuoti ir komunikuoti matematinę informaciją ir idėjas, siekiant tenkinti matematikos žinių poreikius ir taikyti įvairiose gyvenimo situacijose. Skaičiavimas – tai veikla, atliekama naudojantis matematinėmis, žodžiais formuluojamomis problemos sprendimo taisyklėmis (trijų skaičių sumos, vieno skaičiaus dalijimo iš kito rezultato radimas). Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Neturi jokių sunkumų perteikiant informaciją raštu, atlikti skaičiavimus (pasakyti savo amžių, ūgį, svorį, kokio dydžio butas ar kambarys).

1 balas

Geba savarankiškai rašyti tekstą ir skaičiuoti, tačiau užtrunka ilgiau nei įprasta. Pagalbinės priemonės (pritaikyta rašymo priemonė, informacinės technologijos ir kt.) naudojamos kartais, kartais gali būti reikalinga atsitiktinė kito asmens pagalba.

2 balai

Geba rašyti tik labai trumpą ir paprastą tekstą ir skaičiuoti. Pagalbines priemones (pritaikytą rašymo priemonę, informacines technologijos ir kt.) naudoja visada. Kito asmens pagalba minimali.

3 balai

Asmuo negali savarankiškai rašyti ir skaičiuoti. Pagalbines priemones (informacines technologijos) naudoja nuolat. Reikalinga maksimali kito asmens pagalba.

4 balai

Reikalinga nuolatinė kitų asmenų pagalba, nes asmuo nesugeba nei rašyti, nei skaityti.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BENDRAVIMO VERTINIMAS

 

39. Vertinamas asmens bendravimas su žmonėmis, bendravimo sunkumai, kurie gali atsirasti dėl sveikatos būklės (pvz., pasisveikinti, prireikus padėkoti, atsiprašyti ir kt.). Bendravimo sąvoka apima bendravimą su artimais arba gerai pažįstamais žmonėmis (sutuoktiniu arba partneriu, šeimos nariu ar artimais draugais) ir nepažįstamais asmenimis. Bendravimo sunkumai gali būti susiję su sveikatos būkle, liga, sužalojimu, emocine būkle, alkoholio ar toksinių medžiagų sukelta būsena. Vertinant šią veiklą būtina atkreipti dėmesį į gydytojo užpildytą Blessed‘o demencijos skalės lentelę, protinės būklės mini tyrimą (MMSE), kūno padėties valdymo testą (po insulto), jeigu jie yra pateikti. Bendravimas – tai prasminga sąveika tarp dviejų ar daugiau žmonių. Bendravimo prigimtis įžvelgiama žmogaus saviraiškoje, jo sugebėjime perduoti kitiems žmonėms tai, ką galvojame, jaučiame, kokiais matome save ir mus supančią aplinką.

40. Bendravimas su nepažįstamais asmenimis (Klausimyno 2.3.1 papunktis). Šis papunktis susijęs su asmens gebėjimais, sunkumais ir baimėmis bendraujant su  nepažįstamais asmenimis įvairiose situacijose – viešoje vietoje, parduotuvėje, viešajame transporte ir t. t. Vertiname gebėjimus ir norą pradėti ir palaikyti pokalbį su nepažįstamu žmogumi. Jei asmuo bendrauti su aplinkiniais nesugeba dėl psichinės ligos ar proto negalios, pagalbinių priemonių būtinumo nevertiname. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinant bendravimą su nepažįstamaisiais atsižvelgiama į suvokimą ir saugumą bei kito asmens pagalbos poreikį, Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Asmuo neturi sunkumų bendraudamas su aplinkiniais.

1 balas

Asmuo bendrauja su aplinkiniais nenoriai. Gali turėti nežymių kalbos ir / ar suvokimo sutrikimų. Pagalbines priemones (tam tikrą mimiką, gestus, rašymą ir t. t.) naudoja kartais. Kito asmens pagalba (paskatinimas, motyvavimas, gestai, parašymas ir t.t.) atsitiktinė.

2 balai

Asmuo bendrauja su aplinkiniais ribotai, vengia palaikyti socialinius kontaktus, yra užsisklendęs savyje. Pagalbines priemones (tam tikrą mimiką, gestus, rašymą rašo ir t. t.) naudoja nuolat. Kito asmens pagalba (paskatinimas, motyvavimas, gestai, parašymas ir t.t.) minimali.

3 balai

Asmuo pats bendrauti su aplinkiniais nesugeba (dėl psichinės, protinės ar fizinės būklės) ir nenori palaikyti socialinių kontaktų. Pagalbines priemones (tam tikrą mimiką, gestus, informacines technologijas, užrašus ir t. t.) naudoja nuolat. Kito asmens pagalba (paskatinimas, motyvavimas tam tikra mimika, gestai, parašymas t.t.) maksimali.

4 balai

Asmuo visiškai nebendrauja. Bendravimas neįmanomas net ir padedant kitiems asmenims (tai gali būti dėl sunkiausių smegenų pažeidimų, vegetacinės būklės ir pan.).

 

41. Bendravimas su artimais asmenimis. (Klausimyno 2.3.2 papunktis). Šis papunktis apima bendravimą su artimaisiais asmenimis. Vertinama, ar asmuo darniai sugyvena su sutuoktiniu, vaiku (-ais) (jei turi) ir kitais artimaisiais giminaičiais, ar pats gali lengvai užmegzti kontaktą ir bendrauti su artimais asmenimis, ar nori bendrauti, ar turi galimybių bendrauti ir palaikyti ryšius, ar yra užsisklendęs savyje ir jaučiasi vienišas, ar asmuo bendraujantis, komunikabilus. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinant bendravimą su artimaisiais, atsižvelgiama į bendravimo suvokimą ir saugumą bei pagalbos poreikį. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Asmuo neturi sunkumų bendraudamas su artimais asmenimis. Tai daro noriai ir savo iniciatyva.

1 balas

Asmuo bendrauja su artimaisiais nenoriai. Gali turėti nežymių kalbos ir / ar suvokimo sutrikimų. Pagalbines priemones (informacinės technologijos, užrašai, komunikavimo priemonės ir kt.) naudoja kartais. Kito asmens pagalba atsitiktinė (paskatinimas, motyvavimas ir kt.).

2 balai

Asmuo bendrauja su artimaisiais ribotai, vengia palaikyti socialinius kontaktus, yra užsisklendęs savyje. Pagalbines priemones (informacines technologijas, užrašus, komunikavimo priemonės (gestus) ir kt.) naudoja nuolat. Kito asmens pagalba minimali (iniciatyva, paraginimas, motyvavimas tam tikra mimika, gestai, rašymas ir t. t.).

3 balai

Asmuo pats bendrauti su artimaisiais nesugeba (dėl psichinės, protinės ar fizinės būklės) ir nenori palaikyti socialinių kontaktų. Pagalbines priemones (informacines technologijas, užrašus, komunikavimo priemones (gestus) ir kt.) naudoja nuolat. Kito asmens pagalba (paskatinimas, motyvavimas tam tikra mimika, gestai, rašymas ir t. t.) nuolatinė.

4 balai

Asmuo visiškai nebendrauja. Bendravimas neįmanomas net ir padedant artimiesiems (tai gali būti dėl sunkiausių smegenų pažeidimų, vegetacinės būklės ir pan.).

 

42. Kalbėjimas (pranešimų kūrimas bendraujant) ir / ar kalbos suvokimas (pranešimų priėmimas bendraujant) (Klausimyno 2.3.3 papunktis). Šis papunktis apima kalbėjimą (pranešimų kūrimą bendraujant) ir (ar) kalbos suvokimą (pranešimų priėmimą bendraujant). Šioje dalyje yra vertinami asmens gebėjimai reikšti mintis, suprasti kitų asmenų kalbą. Vertinant balais tikslinga išsiaiškinti įprastą asmens bendravimo būdą (pvz., kalba gestų pagalba, naudojasi pagalbinėmis priemonėmis) ir vertinti bendrą kitų žmonių kalbos arba perskaityto teksto supratimo sunkumo laipsnį. Asmuo turėtų apsvarstyti visas situacijas per pastarąsias dienas, kai kiti kalbėjo greitai, buvo foninis triukšmas, buvo tyla. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinamas kalbėjimas ir kalbos suvokimas, kito asmens pagalbos poreikis. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Mintis reiškia sklandžiai, supranta bendrais bruožais kitų žmonių kalbą (apie ką kiti kalba) arba perskaitytą tekstą ir atitinkamai reaguoja į pranešimą.

1 balas

Kalba nesklandžiai, atskirais žodžiais, pasitelkdamas gestus ir mimiką arba raštu sugeba išreikšti savo poreikius ir / ar supranta sakytinę kalbą. Pagalbines priemones (tam tikrą mimiką, gestus ir kt.) naudoja kartais. Kito asmens pagalba (tam tikra mimika, gestai, rašymas ir kt.) atsitiktinė.

2 balai

Asmuo supranta tik paprastai išreikštą sakytinę kalbą, reaguoja atskirais žodžiais, tam tikra mimika, gestais arba raštu. Pagalbines priemones (tam tikrą mimiką, gestus, rašo ir t. t.) naudoja nuolat. Kito asmens pagalba (paprastai išreikšta sakytinė kalba, tam tikra mimika, gestai, rašymas ir t. t.) minimali.

3 balai

Asmuo nesupranta kitų žmonių įprastinės kalbos ar pranešimų. Suvokia tik paprasčiausius nurodymus ar klausimus, bet į juos nereaguoja. Tam tikrais ne visiems suprantamais ženklais sugeba išreikšti elementariausius, būtiniausius poreikius. Pagalbines priemones (tam tikrą mimiką, gestus, rašo ir t. t.) naudoja nuolat. Kito asmens pagalba (kontaktinė pagalba, paprastai išreikšta sakytinė kalba, tam tikra mimika, gestai, rašymas ir t. t.) maksimali.

4 balai

Asmuo visiškai nesupranta paprasčiausių nurodymų, klausimų, gestų, mimikos pranešimų ir į juos nereaguoja. Asmuo nekalba. Nei gestais, nei kitais ženklais nesugeba išreikšti savo poreikių.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SAVARANKIŠKUMO VERTINIMAS

 

43. Savarankiškumui priskiriamos tokios veiklos: prausimasis ir maudymasis, rengimasis, naudojimasis tualetu, valgymas ir rūpinimasis savo sveikata. Vertinant asmens savarankiškumą, atsakymo variantą reikia pasirinkti objektyviai įvertinus asmens esamą būklę ir galimybes savarankiškai prisižiūrėti, susitvarkyti, maitintis, naudotis tualetu, rūpintis savo sveikata. Viena iš  priemonių, vertinant savarankiškumą, yra gydytojo užpildyta Blessed‘o demencijos skalės lentelė su  įvertinimu. Vertinant psichikos ar proto negalią turinčius asmenis, būtina atkreipti ypatingą dėmesį į veiksmų atlikimo saugumą ir sąmoningumą.

44. Prausimasis ir maudymasis (Klausimyno 2.4.1 papunktis). Ši veikla apima viso kūno prausimą vandeniu ir atitinkamomis higienos priemonėmis (muilu, šampūnu ir kt.) atliekant įprastas procedūras: prausimąsi, trynimą, skalavimą ir šluostymą rankšluosčiu. Asmuo gali naudotis vonia ar dušu arba gali maudytis pirtyje pasinaudodamas prausimosi ir maudymosi priemonėmis. Asmuo, būdamas savarankiškas, privalo gebėti atlikti visus maudymosi ir prausimosi veiksmus. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, būtina atkreipti ypatingą dėmesį į veiksmų atlikimo suvokimą ir saugumą, kito asmens pagalbos poreikį, Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Asmuo neturi sunkumų prausdamasis visą kūną savarankiškai. Prausiasi, maudosi (muiluojasi, trinasi ir nusiplauna kūną), nusišluosto savarankiškai. Šiuos veiksmus atlieka saugiai, suvokdamas veiksmų prasmę.

1 balas

Asmuo prausiasi, maudosi, nusišluosto savarankiškai, tačiau užtrunka ilgiau nei asmuo, neturintis sveikatos sutrikimų. Pagalbines priemones (dušo, vonios kėdes, suoliukus, lentas, laikiklius rankoms, minimaliai pritaikytą aplinką ir / ar protezus/ortezus ir kt.) naudoja kartais. Kito asmens pagalba atsitiktinė (žodinė ir (ar) kontaktinė: raginimas, veiksmų nusakymas).

2 balai

Asmuo prausiasi, maudosi, nusišluosto, tačiau reikalinga minimali kontaktine pagalba (žodinė ir kontaktinė: raginimas, veiksmų nusakymas, vonios ir prausimosi reikmenų paruošimas: vonios išvalymas, vandens prileidimas, priemonių padavimas, nutrinti plaušine vieną ar du laukus, nugaros, kojų, pažeistos kūno dalies nušluostymas). Pagalbinės priemonės (pritaikyta aplinka, dušo, vonios kėdės, suoliukai, lentos, laikikliai rankoms, protezai, ortezai ir kt.) reikalingos nuolat.

3 balai

Asmeniui prausiantis, maudantis, nusišluostant reikalinga didesnė nei vidutinė (maksimali) kontaktinė pagalba atliekant visus veiksmus. Asmuo be pagalbos negali nusiprausti, išsimaudyti, nusišluostyti. Pagalbinės priemonės (dušo, vonios kėdės, suoliukai, lentos, laikikliai rankoms, pritaikyta aplinka ir kt.) reikalingos nuolat. Kito asmens pagalba nuolatinė, maksimali, reikalinga visų veiksmų priežiūra.

4 balai

Asmuo visiškai nedalyvauja prausimosi procese. Asmenį prausti turi kiti.

 

45. Rengimasis (Klausimyno 2.4.2 papunktis). Ši veikla apima asmens gebėjimus ir veiksmus apsirengiant ir nusirengiant apatinius ir viršutinius drabužius, jų užsegimą ir užrišimą, batų apsiavimą, batų raištelių užrišimą, užtrauktukų užsegimą, gebėjimą naudotis specialiais drabužiais, įtvarais. Asmuo, būdamas savarankišku, privalo gebėti savarankiškai nusirengti ir apsirengti drabužius, apsiauti ir nusiauti avalynę, pasirinkti tinkamą avalynę ir aprangą, suvokti veiksmų prasmę. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinamas veiksmo atlikimo suvokimas ir saugumas bei kito asmens pagalbos poreikis. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Asmuo neturi sunkumų rengdamasis savarankiškai. Apsirengia, nusirengia drabužius, užsisega drabužius, užsiriša batų raištelius, užtraukia užtrauktuką, apsiauna ir nusiauna avalynę, pasirenka tinkamą aprangą ir atlieka tai saugiai suvokdamas veiksmų prasmę.

1 balas

Asmuo savarankiškai apsirengia, nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus, pasirenka tinkamą aprangą ir avalynę, tik užtrunka ilgiau nei neturintis sveikatos sutrikimų asmuo, gali būti reikalinga žodinė pagalba. Pagalbines priemones (suoliuką, laikiklius, kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemones, specialius drabužius, batus ir t. t.) naudoja kartais. Kito asmens pagalba atsitiktinė (žodinė pagalba, nurodymai atlikti veiksmus, patarimai, raginimai).

2 balai

Asmuo pats savarankiškai ne visada gali atlikti tam tikrus apsirengimo ir nusirengimo veiksmus. Pagalbines priemones (protezus ir / ar ortezus, suoliuką, laikiklius, kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemones, specialią avalynę, drabužius ir t.t.) naudoja nuolat. Kito asmens pagalba atsitiktinė / minimali (pradėti apsirengimo veiksmą ar padėti su smulkiais aprangos elementais: sagomis, segtukais, sagtimis, raišteliais, pritaikyti aprangą, kurią lengviau rengtis, kartais patarti dėl tinkamos aprangos, nusakyti rengimosi veiksmus ir / ar raginti rengtis).

3 balai

Asmeniui reikalinga pagalba apsirengiant, nusirengiant ar užsisagstant drabužius, asmuo savarankiškai nesirengia, tinkamos aprangos savarankiškai nepasirenka. Pagalbines priemones (protezus ir / ar ortezus, suoliuką, laikiklius, kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemones, specialius batus, drabužius ir t. t.) naudoja nuolat. Kito asmens pagalba maksimali (kontaktinė ir (ar) žodinė, paruošimas uždėti ar nuimti protezus, įtvarus ir kt.).

4 balai

Asmuo visiškai nedalyvauja rengimosi procese. Asmenį aprengti ir nurengti turi kiti.

 

46. Valgymas (Klausimyno 2.4.3 papunktis). Ši veikla apima asmens gebėjimus ir savarankiškumą smulkinant ir pjaustant maistą ir saugiai įdedant jį į burną, atsigėrimą iš puodelio ar stiklines, maisto ir gėrimų nurijimą, gebėjimą paimti į rankas valgymo įrankius ir jais pasinaudoti, gebėjimą atidaryti indus, tačiau ši veikla neapima maisto ruošimo. Asmuo, būdamas savarankiškas, sugeba pats pavalgyti ir atsigerti pasinaudodamas įrankiais, nekeldamas grėsmes sau ir aplinkiniams. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinamas veiksmo atlikimo suvokimas ir saugumas bei kito asmens pagalbos poreikis. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Asmuo neturi sunkumų valgydamas savarankiškai. Pats gali pavalgyti nuo padėklo ar stalo, kai maistas yra paduodamas, geba susmulkinti maistą, pasinaudoti druska ir pipirais, užsitepti sviesto ar uogienės ir tai sugeba atlikti neužtrukdamas.

1 balas

Asmuo valgo savarankiškai, tačiau valgydamas užtrunka ilgiau nei neturintis sveikatos sutrikimų asmuo, kartais reikalinga pagalba smulkinant maistą, pasidedant maistą ant pagalbinių priemonių, pasinaudojant druska ir pipirais, užsitepant sviesto ir t. t., kartais reikalinga atsitiktinė žodinė pagalba (raginimas, patarimai).

2 balai

Asmuo valgo savarankiškai, tačiau jam reikalinga minimali kito asmens pagalba supjaustant mėsą, užtepant ant duonos sviestą, įpilant gėrimo, kartais reikia paduoti į rankas įrankį, įstumti maisto gabaliuką į šaukštą ar ant šakutės, paduoti ir smulkinti maistą. Nuolat naudoja pagalbines priemones (įrankius, lėkštes, puodelius ir kt.). Reikalingi žodiniai nurodymai, minimali kontaktinė pagalba.

3 balai

Asmuo savarankiškai nevalgo. Reikalinga nuolatinė žodinė ir kontaktinė maksimali pagalba atliekant visus veiksmus (reikia laikyti įrankius ir / ar įdėti maistą tiesiai į burną ir pan.). Jei asmuo gali savarankiškai atlikti fizinį maitinimosi veiksmą, tačiau visiškai nesuvokia jo esmės (gali imti valgyti ir ne maisto produktus, taip sukeldamas pavojų savo sveikatai), būtina absoliuti veiksmų priežiūra.

4 balai

Asmuo visiškai nedalyvauja valgymo procese. Maitinamas per zondą, gastrostomą, yra visiškai neadekvatus dėl psichikos sutrikimo ir t. t.

 

47. Naudojimasis tualetu (Klausimyno 2.4.4 papunktis). Ši veikla ir gebėjimai apima asmens galėjimą atsisėsti ir atsikelti nuo klozeto, esant reikalui pasinaudoti basonu vietoje tualeto, pasinaudojus tualetu susitvarkyti ir sutvarkyti tualetą ar basoną, atsisegti ir nusirengti drabužius, užsisegti ir apsirengti drabužius, pasinaudoti tualetiniu popieriumi ir pagalbinėmis higienos priemonėmis. Asmuo, būdamas savarankiškas, gali savarankiškai naudotis tualetu ir atlikti tai saugiai, suvokdamas veiksmų prasmę ir eiliškumą. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinamas veiksmo atlikimo suvokimas ir saugumas bei kito asmens pagalbos poreikis. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Asmuo neturi sunkumų naudodamasis tualetu savarankiškai. Gali atsisėsti ir atsikelti nuo klozeto, atsisegti ir užsisegti drabužių sagas, pasinaudoti tualetiniu popieriumi, nesusitepti išmatomis drabužių.

1 balas

Asmuo naudojasi tualetu savarankiškai. Užtrunka ilgiau nei sveikatos sutrikimų neturintis asmuo. Jis gali pasinaudoti pasilaikymo atrama, jei būtina, gali pasinaudoti basonu vietoje tualeto, sugeba padėti jį ant kedės ar grindų, sugeba išlipti iš lovos, išpilti ir išplauti basoną, pasinaudoti tualetiniu popieriumi ir higienos priemonėmis. Gali būti reikalinga atsitiktinė kontaktinė pagalba (prilaikyti, padėti išlaikyti pusiausvyrą šluostantis, apsirengiant ar nusirengiant drabužius). Reikalingos pagalbinės priemonės, specialios priemonės (basonas, kėdė, kartais sauskelnės, įklotai ir t. t.).

2 balai

Asmuo savarankiškai geba naudotis tualetu, tačiau, kad tai padarytų, jam kartais reikalingos pagalbinės priemonės ir pritaikyta aplinka (klozeto paaukštinimas, speciali kėdė, basonas, higienos priemonės, protezai ir / ar ortezai ir kt.). Reikalinga minimali kito asmens žodinė ir kontaktinė pagalba, veiksmų nusakymas, paruošimas (uždėti adaptuojančias priemones, paduoti servetėles ir pan.).

3 balai

Asmuo ne visada valdo ir (ar) suvokia procesą. Asmeniui naudojantis tualetu reikalinga didelė kito asmens kontaktinė pagalba. Pagalbinės priemonės naudojamos nuolat (tualeto kėdės, higienos reikmenys, sauskelnės, įklotai, žvakutės, klizma, šlapimo surinktuvas, tualeto paaukštinimai, ranktūriai, turėklai ir kt.). Reikalinga maksimali kito asmens pagalba (nugabenimas į tualetą, specialiųjų priemonių padavimas, pagalba nurengiant drabužius, nuimant sauskelnės, įklotus ir juos uždedant, tualeto sutvarkymas ir t.t.).

4 balai

Asmuo visiškai negali savarankiškai pasirūpinti (nesugeba dėl fizinių ar protinių, psichinių savybių) šlapinimusi ir tuštinimusi.

 

48. Rūpinimasis savo sveikata (Klausimyno 2.4.5 papunktis). Rūpinimasis savo sveikata apima asmens veiklą, reikalingą savo sveikatai palaikyti, tiek reaguojant į sveikatos rizikos veiksnius, tiek užbėgant už akių galimoms ligoms (profesionalios pagalbos paieška, laikymasis medicininių ir sveikatos priežiūros nurodymų, vengimas sveikatai kenksmingų veiksnių, pvz., sužeidimų, užkrečiamų ligų, kenksmingų medžiagų ir narkotikų vartojimo, lytinių būdu plintančių ligų). Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinamas veiksmo atlikimo suvokimas ir saugumas bei kito asmens pagalbos poreikis. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Veiklas, susijusias su sveikatos priežiūra, atlieka savarankiškai ir prasmingai.

1 balas

Veiklas, susijusias su sveikatos priežiūra, atlieka savarankiškai, kartais reikalingas kito asmens priminimas ir pagalbinės priemonės. Supranta, kad reikia gerti vaistus ir juos geria. Sugeba atsirinkti būtinus vaistus, žino, kada kokius vaistus ir kokiomis dozėmis vartoti.

2 balai

Rūpinasi savo sveikata, geba atsirinkti ir išgerti vaistus kitam asmeniui priminus. Pagalbines priemones (dėžutę tabletėms ir kt.) naudoja nuolat. Kito asmens pagalba (priminimas, paraginimas) minimali.

3 balai

Asmuo nesuvokia, kad reikia gerti vaistus arba jų neatsirenka, nesupranta, kokiomis dozėmis jie geriami ir kada. Pats savarankiškai nesugeba planuoti apsilankymų pas gydytojus. Pagalbinės priemonės (dėžutė tabletėms, užrašai, priminimo skambučiai ir kt.) reikalingos nuolat. Reikalinga maksimali kito asmens priežiūra ir nuolatinė veiksmų kontrolė.

4 balai

Asmuo visiškai nesavarankiškas ir absoliučiai priklausomas nuo kitų asmenų. Būtina nuolatinė asmens pagalba ir priežiūra.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KASDIENINĖS VEIKLOS VERTINIMAS

 

49. Kasdieninės veiklos suprantamos kaip maisto ruošimas, namų ruoša ir panašūs asmens buityje atliekami veiksmai. Šios veiklos yra susijusios, todėl abiem atvejais reikėtų vadovautis tokiu pačiu principu renkantis tarp atsakymų, žyminčių atsitiktinę, minimalią, maksimalią ir visišką pagalbą. Vertinant šią veiklą būtina atkreipti dėmesį į gydytojo užpildytą Blessed‘o demencijos skalės lentelę, protinės būklės mini tyrimą (MMSE).

50. Maisto ruošimas (Klausimyno 2.5.1 papunktis). Maisto ruošimas apima valgio iš nedidelio sudedamųjų dalių skaičiaus ruošimo planavimas, gaminimas paprastais būdais ir patiekimas, mažo kiekio valgio gaminimas, maisto sudedamųjų dalių apdorojimas, skutimas, smulkinimas, plakimas, virimas, šildymas. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinamas veiksmo atlikimo suvokimas ir saugumas bei kito asmens pagalbos poreikis. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

Balai

Aprašymas

0 balų

Savarankiškai ir saugiai vykdo įprastą kasdienę veiklą.

1 balas

Asmuo savarankiškai ir saugiai vykdo įprastą kasdienę veiklą, bet užtrunka ilgiau nei įprastai. Pagalbines priemones (pritaikytus įrankius, pvz., peilį raikymui ir kt.) naudoja kartais. Kito asmens pagalba atsitiktinė.

2 balai

Maistą paruošti gali savarankiškai, jeigu yra pritaikyta gyvenamoji aplinka. Maisto ruošimas užtrunka ilgiau nei įprasta. Pagalbines priemones (pritaikytus įrankius, pvz., peilį raikymui ir kt.) naudoja visada. Kito asmens pagalba reikalinga minimali (paraginti, paduoti, atnešti, supjaustyti, nusakyti veiksmų seką ir kt.).

3 balai

Asmuo savarankiškai maisto paruošti negali, atlikdamas įprastus veiksmus yra nesaugus, reikia duoti nurodymus, kai asmuo pats negali suvokti ką ir kada daryti. Pagalbines priemones (pritaikytus įrankius, pvz., peilį raikymui ir kt.) naudoja visada. Reikalinga maksimali kito asmens priežiūra, pagalba ir veiksmų kontrolė. Kitas asmuo, padėdamas ruošti maistą, atlieka visus arba beveik visus šioje veikloje reikalingus veiksmus.

4 balai

Asmuo dėl organizmo funkcijų sutrikimų yra priklausomas nuo kitų asmenų, maisto ruošimo procese nedalyvauja ir visiškai negali atlikti minėtos srities veiklų.

 

51. Namų ruošos darbai (Klausimyno 2.5.2 papunktis). Šioje veikloje vertinami asmens gebėjimai ir savarankiškumas dirbant namų ruošos darbus. Namų ruošos darbai apima švarinimąsi, drabužių skalbimą, naudojimąsi buities prietaisais, maisto laikymą, atliekų šalinimą, grindų šlavimą arba plovimą, kambarių tvarkymą, drabužių rūšiavimą, džiovinimą ir lyginimą, apavo valymą; naudojimąsi skalbimo įranga, džiovintuvais, lygintuvais. Jei asmuo turi psichikos ar proto negalią, vertinamas veiksmo atlikimo suvokimas ir saugumas bei kito asmens pagalbos poreikis. Veiklos įvertinimo balais aprašymas:

 

Balai

Aprašymas

0 balų

Savarankiškai ir saugiai vykdo namų ruošos darbus.

1 balas

Asmuo savarankiškai ir saugiai atlieka namų ruošos darbus, bet užtrunka ilgiau nei įprastai. Pagalbines priemones (protezus, vaikštynę, vežimėlį ir kt.) naudoja kartais. Kito asmens pagalba atsitiktinė.

2 balai

Namų ruošos darbus atlieka tik su pagalbinėmis priemonėmis. Pagalbines priemones (protezus, vaikštynę, vežimėlį ir kt.) naudoja visada. Reikalinga minimali kito asmens pagalba (paraginti, nusakyti veiksmų seką ir kt.).

3 balai

Pagalbines priemones (protezus, vaikštynę, vežimėlį, pritaikytą gyvenamąją aplinką ir kt.) naudoja visada. Reikalinga kito asmens maksimali priežiūra ir veiksmų kontrolė.

4 balai

Asmuo visiškai nesavarankiškas, priklausomas nuo kitų asmenų ir namų ruošos procese nedalyvauja ir visiškai negali atlikti minėtos srities veiklų.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52. Už asmens supažindinimą su Klausimyno vertinimo procedūra ir pildymo teisingumą atsako jį pildęs vertintojas.

53. Už sprendimo dėl specialiųjų poreikių nustatymo teisingumą ir pagrįstumą atsako NDNT skyriaus, kuriame vertinami specialieji poreikiai ir priimamas sprendimas, vedėjas.

54. Asmuo atsako už informacijos, pateiktos pildant Klausimyną, teisingumą.

______________