LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LeidimŲ karo prievolininkams išvykti iš Lietuvos Respublikos išdavimo ir karo prievolininkų registravimosi užsienio valstybėSe tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2022 m. sausio 17 d. Nr. V-38

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 22 straipsnio 6 punktu,

tvirtinu Leidimų karo prievolininkams išvykti iš Lietuvos Respublikos išdavimo ir karo prievolininkų registravimosi užsienio valstybėse tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                     Arvydas Anušauskas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos

2021 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. (25.2.1E)3-8192

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2022 m. sausio 17 d.

įsakymu Nr. V-38

 

 

 

Leidimų karo prievolininkams išvykti iš Lietuvos Respublikos išdavimo ir karo prievolininkų registravimosi užsienio valstybėSe

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Leidimų karo prievolininkams išvykti iš Lietuvos Respublikos išdavimo ir karo prievolininkų registravimosi užsienio valstybėse tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja leidimų karo prievolininkams išvykti iš Lietuvos Respublikos, kai joje yra paskelbta mobilizacija ar įvesta karo padėtis, išdavimo tvarką ir sąlygas bei išvykusių karo prievolininkų registravimosi užsienio valstybėse tvarką, jeigu Lietuvos Respublikos Seimo nutarime ar Lietuvos Respublikos Prezidento dekrete dėl visuotinės ar dalinės mobilizacijos skelbimo ar karo padėties įvedimo numatyti karo prievolininkams taikomi judėjimo laisvės apribojimai.

2Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (toliau – KASOKTĮ), Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme (toliau – KPĮ), Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatyme ir Lietuvos Respublikos karo padėties įstatyme.

3Įgyvendinant Tvarkos aprašą, karo prievolininkų asmens duomenys, nurodyti Tvarkos aprašo 9 ir 12 punktuose ir prieduose, Lietuvos kariuomenėje (Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyboje, toliau – LK KPKT) ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos informacinėse sistemose tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, siekiant karo prievolininkui išduoti leidimą išvykti iš Lietuvos Respublikos, vadovaujantis KASOKTĮ, KPĮ ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu. Karo prievolininkas turi teisę būti informuotas apie asmens duomenų tvarkymą, teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs jo asmens duomenys ar (ir) papildyti neišsamūs jo asmens duomenys, teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis ar (ir) apriboti asmens duomenų tvarkymą. Šios karo prievolininko teisės gali būti apribotos šiame punkte nurodytų įstatymų nustatyta tvarka, dėl jų įgyvendinimo karo prievolininkas gali kreiptis į Krašto apsaugos ministeriją Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka. Daugiau informacijos galima rasti Taisyklėse ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainės www.kam.lt skiltyje „Asmens duomenų tvarkymas“.

Tvarkos aprašo 12 punkte ir 2 priede nurodyti karo prievolininko asmens duomenys tvarkomi užsienio valstybėje  esančioje Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, siekiant registruoti karo prievolininkus užsienio valstybėje, vadovaujantis Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu. Karo prievolininkas dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo užsienio valstybėje esančioje Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje kreipiasi į ją jos nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

LeidimŲ karo prievolininkams išvykti iš Lietuvos Respublikos išdavimo sąlygos IR TVARKA

 

4. Karo padėties ir (ar) mobilizacijos metu, jeigu Seimo nutarime ar Respublikos Prezidento dekrete dėl visuotinės ar dalinės mobilizacijos skelbimo arba karo padėties įvedimo numatyti karo prievolininkams taikomi judėjimo laisvės apribojimai, karo prievolininkai, norintys išvykti iš Lietuvos Respublikos, privalo kreiptis į LK KPKT dėl leidimų karo prievolininkams išvykti iš Lietuvos Respublikos (toliau – leidimas) išdavimo pateikdami prašymą išduoti leidimą išvykti iš Lietuvos Respublikos teritorijos (1 priedas, toliau – prašymas išduoti leidimą).

5.  Leidimai neišduodami:

5.1. karo prievolininkams, kurie yra įrašyti į ginkluotųjų pajėgų narių sąrašą, išskyrus atvejus, kai dėl leidimų išdavimo šiems karo prievolininkams kreipiasi institucija, kurioje jie tarnauja;

5.2. karo prievolininkams, kuriuos numatoma pašaukti į tarnybą paskelbus mobilizaciją per 30 kalendorinių dienų nuo jų prašymų išduoti leidimą pateikimo.

6. Sprendimą dėl leidimų išdavimo priima ir leidimus išduoda LK KPKT direktorius arba jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą pateikimo dienos.

7.  Leidimas suteikiamas neterminuotai ir galioja, iki bus panaikintas arba bus atšaukta karo padėtis, mobilizacija arba atšaukti karo prievolininkams taikomi judėjimo laisvės apribojimai.

8.  LK KPKT direktorius arba jo įgaliotas asmuo priima sprendimą dėl leidimo panaikinimo atsiradus Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytoms sąlygoms.

9.  Karo prievolininkas tą pačią dieną, kai priimamas sprendimas išduoti leidimą, jį panaikinti arba jo neišduoti, informuojamas apie išduotą, neišduotą arba panaikintą leidimą prašyme išduoti leidimą nurodytu jo elektroniniu paštu išsiunčiant įsakymo kopiją ir telefonu išsiunčiant SMS žinutę, kurioje nurodomas karo prievolininko vardas, pavardė, informacija apie leidimo išdavimą, neišdavimą arba panaikinimą, įsakymo data ir numeris.

10.  Išduodama leidimą, LK KPKT karo prievolininkui nurodo užsienio valstybėje veikiančios Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar kitos NATO valstybės diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos (kai užsienio valstybėje, į kurią išvyksta karo prievolininkas, nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos), kontaktinius duomenis, kuriais karo prievolininkas privalo susisiekti ir užsiregistruoti atvykęs į užsienio valstybę.

11.  Leidime nurodyti duomenys tvarkomi Krašto apsaugos ministerijos informacinėse sistemose.

 

III SKYRIUS

karo prievolininkų registravimosi užsienio valstybėSe TVARKA

 

12Karo prievolininkas, atvykęs į užsienio valstybę, per vieną darbo dieną privalo susisiekti su LK KPKT ir užsienio valstybėje esančia Lietuvos Respublikos diplomatine atstovybe ar konsuline įstaiga arba LK KPKT nurodyta NATO valstybės diplomatine atstovybe ar konsuline įstaiga (kai užsienio valstybėje, į kurią atvyko, nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos) ir informuoti apie atvykimą asmeniškai, paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu, pateikdamas užpildytą Karo prievolininko registravimosi užsienio valstybėje lentelę (2 priedas), kurioje turi būti nurodyta informacija apie išduotą leidimą (vardas, pavardė, įsakymo, kuriuo buvo suteiktas leidimas, data ir numeris), taip pat kontaktiniai duomenys, kuriais būtų galima su juo susisiekti užsienio valstybėje (gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas). Kartu su užpildyta Karo prievolininko registravimosi užsienio valstybėje lentele Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai arba LK KPKT nurodytai NATO valstybės diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai (kai užsienio valstybėje, į kurią atvyko, nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos) karo prievolininkas turi pateikti galiojantį savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją, jeigu kreipiasi paštu, per kurjerį ar elektroniniu paštu. Įsitikinus dėl asmens tapatybės, asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, o pateikta šio dokumento kopija sunaikinama.

13. Jeigu būnant užsienio valstybėje pasikeičia karo prievolininko kontaktiniai duomenys, jis apie duomenų pasikeitimą nedelsdamas ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną privalo informuoti LK KPKT ir Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą arba LK KPKT nurodytą NATO valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą (kai užsienio valstybėje, į kurią atvyko, nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos).

14. Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga karo prievolininko duomenis apie atvykimą į užsienio valstybę ir pateiktą informaciją ryšiams palaikyti teikia LK KPKT jos prašymu.

15. Jei leidimas panaikinamas, pagal LK KPKT nurodymą karo prievolininkas privalo nedelsdamas sugrįžti į Lietuvos Respubliką ir atvykti į LK KPKT nurodytą vietą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. LK KPKT sprendimas dėl leidimo neišdavimo ar panaikinimo per 10 dienų nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas krašto apsaugos ministrui KPĮ 38 straipsnyje nustatyta tvarka.

17. Įgyvendinant Tvarkos aprašą, dokumentai (ir juose esantys asmens duomenys) saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka ir terminais, Krašto apsaugos ministerijos informacinėse sistemose karo prievolininko asmens duomenys saugomi informacinės sistemos nuostatuose nustatytais terminais.

18. Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje karo prievolininko duomenys apie išduotą leidimą ir pateikta informacija ryšiams palaikyti saugomi tol, kol Lietuvos Respublikos teritorijoje yra paskelbta mobilizacija ar įvesta karo padėtis, vėliau sunaikinami.

____________________